ДСТУ 5035:2008 Клюква свежая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖУРАВЛИНА СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 5035:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний аграрний університет (НАУ)

РОЗРОБНИКИ: В. Карпенко, канд. с.-г. наук; В. Коновальчук, канд. с.-г. наук (науковий керівник); Ю. Чорнобров; М. Федорончук, канд. біол. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 серпня 2008 р. № 270

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 18215-73)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки праці та охорони довкілля

6 Правила приймання

7 Методи контролювання

8 Пакування і зберігання

9 Маркування і транспортування

10 Гарантії виробника.

Додаток А КОД ДКПП

Додаток Б Харчова та енергетична цінність 100 г журавлини свіжої

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЖУРАВЛИНА СВІЖА
Технічні умови

КЛЮКВА СВЕЖАЯ
Технические условия

CRANBERRY FRESH
Specification

Чинний від 2009-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на свіжі ягоди журавлини болотної Oxycoccus palustris Pers. (sin. О. quadripetaius Gilib., Vaccinium oxycoccos L.,) та журавлини великоплідної Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers. (sin. Vaccinium macrocarpon Ait.), які збирають для переробляння, споживання у свіжому вигляді та реалізації.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ* Садівництво та ягідництво. Терміни та визначення

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимі­рювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 8777-80 Бочки деревянные заливные и сухотарные. Технические условия (Бочки дерев’яні заливні і сухотарні. Технічні умови)

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия (Ящики з деревини і деревних матеріалів для продукції харчових галузей промисловості, сільського господарства і сірників. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13511-91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табачных изделий и моющих средств (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюнових виробів і мийних засобів)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19360-74 Мешки-вкладыши пленочные. Общие технические условия (Мішки-вкладки плівкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие техничес­кие условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та про­дукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опре­деления содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Міне­ралізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та про­дукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотокси­на патулина (Продукти переробляння плодів та овочів. Метод визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 28562-90 Продукты переработки плодов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ (Продукти переробляння плодів і овочів. Рефрактометричний метод визначання розчинних сухих речовин)

ГОСТ 29187-91 Плоды и ягоды быстрозамороженные. Общие технические условия (Плоди та ягоди швидкозаморожені. Загальні технічні умови).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online