ДСТУ ISO 10012:2005 Системы управления измерениями. Требования к процессам измерений и измерительному оснащению (ISO 10012:2003, IDT)

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Системи керування вимірюванням

ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

(ISO 10012:2003, IDT)

 

ДСТУ ISO 10012:2005

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2007

 

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем» (ДП НДІ «Система») спільно з Технічним комітетом стандартизації «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» (ТК 93)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Горопацький, канд. фіз-мат. наук; І. Єршова, канд. техн. наук; О. Мокрицька; В. Паракуда, канд. техн. наук; А. Сухенко (науковий керівник); Ю. Тройнін; В.Чалий, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 25 липня 2005 р. № 187 з 2007-01-01

3 Національний стандарт відповідає ISO 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання)

Ступінь відповідності – ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ 3921.1-1999 і ДСТУ 3921.2-2000

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 10012:2003 Measurement management systems – Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, – ТК 93 «Системи управління якістю, довкіллям та безпекою харчових продуктів» (підкомітет ПК 93/1 «Системи управління якістю»).

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Цей стандарт замінює ДСТУ 3921.1-1999 Вимоги до забезпечення якості засобів вимірювальної техніки. Частина 1. Система метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки і ДСТУ 3921.2-2000 Забезпечення якості засобами вимірювальної техніки. Частина 2. Настанови щодо контролю процесів вимірювання.

Треба звернути увагу на те, що деякі елементи цього стандарту можуть бути предметом патентних прав. Держспоживстандарт України не відповідає за ідентифікацію будь-якого чи всіх цих патентних прав.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» – оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— вилучено «Передмову» до ISO 10012;

— у розділах «Нормативні посилання», «Терміни та визначення понять» і «Бібліографія» подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

У цьому стандарті вжито термін «система управління якістю», який відповідає англійському терміну «quality management system». Синонімами терміна «система управління якістю» є «система керування якістю» і «система менеджменту якості».

Додаток А – довідковий.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Результативна система керування вимірюванням забезпечує придатність вимірювального обладнання та процесів вимірювання для використання за призначеністю й відіграє важливу роль у досягненні цілей щодо якості продукції та в керуванні ризиками отримання невірогідних результатів вимірювання. Призначеністю системи керування вимірюванням є керування ризиком того, що вимірювальне обладнання і процеси вимірювання могли б давати невірогідні результати, які негативно впливають на якість продукції організації. У системі керування вимірюванням використовують широкий діапазон методів: від перевіряння (верифікації) базового вимірювального обладнання до застосування статистичних методів у керуванні процесами вимірювання.

У цьому стандарті термін «процес вимірювання» використовують до операцій вимірювання (наприклад, під час проектування, випробовування, виробляння, інспектування).

Посилання на цей стандарт може робити:

— замовник, викладаючи вимоги до продукції, якої він потребує;

— постачальник, установлюючи параметри продукції, яку він пропонує;

— законодавчі чи регламентувальні органи;

— той, хто виконує оцінювання та аудит систем керування вимірюванням.

Один з проголошених в ISO 9000 принципів керування стосується процесного підходу. Процеси вимірювання треба розглядати як особливі процеси, спрямовані на підтримання забезпечення якості продукції організацією. Модель системи керування вимірюванням, застосовну до цього стандарту, показано на рисунку 1.

Цей стандарт містить як вимоги, так і настанови щодо запровадження систем керування вимірюванням і може бути корисним у поліпшуванні вимірювальних дій і якості продукції. Вимоги подано звичайним шрифтом. Настанову подано курсивом у рамці після відповідного пункту з вимогами. Настанова має лише інформаційний характер, її не треба тлумачити як таку, що доповнює, обмежує чи змінює будь-яку вимогу.

Організації зобов’язані визначити рівень потрібних заходів контролю і встановити вимоги системи керування вимірюванням, що їх мають застосовувати як частину їхньої загальної системи керування. Цей стандарт не призначено доповнювати, скорочувати чи заміняти будь-які вимоги інших стандартів, за винятком випадків, про які йдеться в окремих угодах.

Дотримання вимог, викладених у цьому стандарті, спрощуватиме забезпечення відповідності вимогам до вимірювання та керування процесами вимірювання, встановленими в інших стандартах, наприклад в ISO 9001:2000 (7.6) та ISO 14001:1996 (4.5.1).

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВИМІРЮВАННЯМ

ВИМОГИ ДО ПРОЦЕСІВ ВИМІРЮВАННЯ ТА ВИМІРЮВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯМИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЦЕССАМ ИЗМЕРЕНИЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ОСНАЩЕНИЮ

MEASUREMENT MANAGEMENT SYSTEMS

REQUIREMENTS FOR MEASUREMENT PROCESSES AND MEASURING EQUIPMENT

Чинний від 2007-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги і містить настанови щодо керування процесами вимірювання та метрологічного підтверджування придатності вимірювального обладнання, яке використовують для підтримання і демонстрування відповідності метрологічним вимогам. Він установлює вимоги щодо управління якістю системи керування вимірюванням, яку може використовувати організація, що виконує вимірювання як частину загальної системи керування і для забезпечення виконання метрологічних вимог.

Цей стандарт не призначено використовувати як необхідну умову демонстрування відповідності вимогам ISO 9001, ISO 14001 чи будь-якого іншого стандарту. Для проведення сертифікації зацікавлені сторони можуть укласти угоду про застосування цього стандарту як основи для встановлення відповідності вимогам до системи керування вимірюванням.

Цей стандарт не призначено замінити чи доповнити вимоги ISO/IEC 17025.

Примітка. Існують й інші стандарти та настанови щодо конкретних чинників, які впливають на результати вимірювання, наприклад, щодо особливостей методів вимірювання, компетентності персоналу та міжлабораторного порівняння.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи є обов’язковими для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки зазначене видання. У разі недатованих посилань застосовують останню редакцію цього документа (з усіма змінами і поправками до нього).

ISO 9000:2000 Quality management systems – Fundamentals and vocabulary

VIM:1993 International vocabulary of basic and general terms used in metrology. Published jointly by BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 9000:2000 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів.

Стандарт ISO 9000:2000 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник.

VIM:1993 Міжнародний словник основних і загальних термінів в метрології. Опубліковано спільно BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML2). Міжнародний словник в Україні не впроваджено як національний, і чинного документа на цей об’єкт стандартизації нема.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO 3534-1:1993 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: Probability and general statistical terms

2 ISO 3534-2:1993 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 2: Statistical quality control

3 ISO 5725-1 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 1: General principles and definitions

4 ISO 5725-2 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 2: Basic methods for the of repeatability and reproducibility of a standard measurement method

5 ISO 5725-3 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

6 ISO 5725-4 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 4: Basic methods for the determination of the trueness of a standard measurement method

7 ISO 5725-5 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 5: Alternative methods for the determination of the precision of a standard measurement method

8 ISO 5725-6 Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results – Part 6: Use in practice of accuracy values

9 ISO 9001:2000 Quality management systems – Requirements

10 ISO 9004:2000 Quality management systems – Guidelines for performance improvements

11 ISO 19011:2002 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing

12 ISO 14001:1996 Environmental management systems – Specification with guidance for use

13 ISO/TR 10017:2003 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000

14 ISO/TR 13425:1995 Guide for the selection of statistical methods in standardization and specification

15 ISO/IEC 17025:1999 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

16 GUM:1995 Guide to the expression of uncertainty in measurement. Published jointly by BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML

17 OIML D10:1984 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measurement equipment used in testing laboratories.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

1 ISO 3534-1:1993 Статистика. Словник термінів та умовні познаки. Частина 1. Ймовірність і основні статистичні терміни1)

2 ISO 3534-2:1993 Статистика. Словник термінів та умовні познаки. Частина 2. Статистичне перевіряння якості1)

3 ISO 5725-1 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 1. Основні принципи, терміни та визначення понять1)

4 ISO 5725-2 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 2. Основні методи визначання повторюваності та відтворюваності результатів стандартного методу вимірювання1)

5 ISO 5725-3 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні критерії похибки стандартного методу вимірювання1)

6 ISO 5725-4 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначання вірогідності стандартного методу вимірювання1)

7 ISO 5725-5 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 5. Альтернативні методи визначання точності стандартного методу вимірювання1)

8 ISO 5725-6 Точність (вірогідність і збіжність) методів і результатів вимірювання. Частина 6. Використання характеристик точності на практиці1)

9 ISO 9001:2000 Системи управління якістю. Вимоги2)

10 ISO 9004:2000 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшування діяльності3)

11 ISO 19011:2002 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю та/чи екологічного управління4)

12 ISO 14001:1996 Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосовування5)

13 ISO/TR 10017:2003 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:20006)

14 ISO/TR 13425:1995 Настанови щодо вибору статистичних методів у галузі стандартизації та специфікації1)

15 ISO/IEC 17025:1999 Загальні вимоги до компетентності випробовування та калібрувальних лабораторій7)

16 GUM:1995 Настанови щодо подання невизначеності у вимірюваннях. Опубліковано спільно з BIPM, ІЕС, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML8)

17 OIML D10:1984 Настанови щодо визначення проміжків повторного калібрування вимірювального обладнання, використовуваного у випробувальних лабораторіях9).

1) Стандарт в Україні не впроваджено як національний, і чинного документа на цей об’єкт стандартизації нема.

2) ISO 9001:2000 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги.

3) ISO 9004:2000 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності.

4) ISO 19011:2002 впроваджено в Україні як ДCТУ ISO 19011:2003 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління.

5) ISO 14001:1966 замінено на ISO 14001:2004, який упроваджено в Україні як ДCТУ ISO 14001-2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосовування.

6) ISO/TR 10017:2003 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO/TR 10017:2006 Настанови щодо застосування статистичних методів згідно з ISO 9001:2000.

7) Стандарт ISO/IEC 17025:1999 впроваджено в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій.

8) Настанови GUM:1995 в Україні не впроваджено як національні, й чинного документа на цей об’єкт стандартизації немає. В Україні чинний документ РМГ 43-2001 «ГСИ. Применение «Руководства по выражению неопределенности измерений».

9) Настанови OIML D10:1984 в Україні не впроваджено як національні, й чинного документа на цей об’єкт стандартизації немає.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах