ДСТУ 7749:2015 Сталь углеродистая и чугун нелегированный. Общие требования к методам анализа

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА І ЧАВУН НЕЛЕГОВАНИЙ
Загальні вимоги до методів аналізу

ДСТУ 7749:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Стандартизація методів визначення хімічного складу матеріалів металургійного ви­роб­ницт­ва» (ТК 3), Державне підприємство «Український науково-технічний центр металургійної промисловості «Енергосталь»

РОЗРОБНИКИ: Н. Гриценко, канд. хім. наук; Г.Душенко; В.Мантула; О.Сніжко; С.Спіріна, канд. хім. наук (науковий керівник); Д.Сталінський, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 22 червня 2015 р. №61 з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 22536.0-87)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні вимоги

4 Засоби вимірювальної техніки

5 Реактиви та розчини

6 Аналізування

7 Контролювання характеристик похибки результату аналізу

8 Вимоги щодо безпеки

9 Оформлення результатів вимірювань

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СТАЛЬ ВУГЛЕЦЕВА І ЧАВУН НЕЛЕГОВАНИЙ
Загальні вимоги до методів аналізу

СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ И ЧУГУН НЕЛЕГИРОВАННЫЙ
Общие требования к методам анализа

CARBON STEELAND UNALLOYED CAST IRON
General requirements for methods of analysis

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює загальні вимоги до хімічних і фізико-хімічних методів аналізу сталі вуг­лецевої та чавуну нелегованого.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3651.1-97 Метрологія. Одиниці фізичних величин. Похідні одиниці фізичних величин Між­народної системи одиниць та позасистемні оди­ни­ці. Основні поняття, назви та позначення

ДСТУ 3989-2000 Метрологія. Калібрування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напря­жений прикосновений токов (ССБП. Елек­тро­без­печ­ність. Гранично допустимі значення напруги дотику струмів) (ГОСТ 12.1.038-82, IDT)

ДСТУ ГОСТ 27025:2009 Реактивы. Общие указания по проведению испытаний (Реактиви. Загаль­ні вказівки щодо випробовування) (ГОСТ 27025-86, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів ви­мірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDТ)

ДСТУ ISO 4787:2009 Посуд лабораторний скляний. Посуд мірний. Методи використання та пере­віряння місткості (ISO 4787:1984, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 43:2006 Метрологія. Застосування «Руководства по выражению неопределенности измерений» (РМГ 43:2001, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 60:2014 Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення (РМГ 60-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 Метрологія. Показники точності, правильності, прецизійності методик кіль­кісного хімічного аналізу. Методи оцінення (РМГ 61-2003, IDT)

ДСТУ-Н РМГ 76:2008 Метрологія. Внутрішній контроль якості результатів кількісного хімічного аналізу (РМГ 76-2004, IDТ)

ГОСТ 8.315-97 ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения (ДСВ. Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів. Основні положення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывоопасность. Общие требования (ССБП. Вибухонебезпека. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, про­бірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 6563-75 Изделия технические из благородных металлов и сплавов. Технические условия (Вироби технічні з благородних металів і сплавів. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7565-81 (ИСО 3772-89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения химического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і обладнання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29229-91 (ИСО 835-3-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 3. Пипетки градуированные с временем ожидания 15 с (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 3. Піпетки градуйовані з часом очікування 15 с)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29252-91 (ИСО 385-2-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 2. Бюретки без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 2. Бюретки без установленого часу очікування)

ГОСТ 29253-91 (ИСО 385-3-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 3. Бюретки с временем ожидания 30 с (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 3. Бюретки з часом очі­кування 30 с).

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Проби сталі та чавуну відбирають і готують згідно з ГОСТ 7565 або нормативно-технічними документами на конкретну продукцію.

4 ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

4.1 Наважки проби, осаду, металів і хімічних речовин для приготування стандартних розчинів зважують на лабораторних вагах загальної при­зна­че­нос­ті 2-го класу точності з найбільшою границею зважування 200 г згідно з чинним нормативним документом або на будь-яких інших вагах, що відпо­відають зазначеним вимогам. У стандартах на методи аналізу може бути передбачено застосування ваг з іншою точністю зважування.

4.2 Застосовують такий лабораторний мірний посуд і прилади:

— циліндри, мензурки, колби — згідно з ГОСТ 1770;

— піпетки — згідно з ГОСТ 29227, ГОСТ 29229;

— бюретки — згідно з ГОСТ 29251, ГОСТ 29252, ГОСТ 29253;

— скляний посуд і обладнання — згідно з ГОСТ 25336;

— тиглі та чашки із платини — згідно з ГОСТ 6563;

— посуд зі скловуглецю марки СУ-2000, посуд із фторопласту — згідно з чинними норматив­ними документами.

Допустимо використовувати інший мірний посуд, який перевірено згідно з ДСТУ ISО 4787 і відпо­відає його вимогам за точністю, а також інший лабораторний посуд та обладнання, що відповідають вимогам ГОСТ 25336, ГОСТ 9147, ГОСТ 6563 та умовам їх експлуатування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 РМГ 59-2003 ГСИ. Проверка пригодности к применению в лаборатории реактивов с истекшим сроком хранения способом внут­ри­ла­бо­ра­тор­но­го контроля точности измерений (ДСВ. Перевірка при­датності до застосування в лабораторії реактивів із закінченим строком зберігання спо­со­бом внут­ріш­ньо­ла­бо­ра­тор­но­го контролю точності вимірювань).

2 Guide to the Evaluation of Measurement Uncertainty for Quantitative Test Results, EUROLAB, Technical Report № 1/2006 (Настанова з оці­ню­ван­ня невизначеності вимірювання результатів кіль­кісних випробувань: технічний звіт EUROLAB № 1/2006). — Пер. з англ. — Київ: Євролаб — Україна, 2008. — 51 с.

3 Guide to the expression of uncertainty in measurement (Настанова з вираження невизначеності вимірювань). — ISO, Geneva, 1993. — Пер. з англ. під ред. Москаленка М. В. — Харків: ХДНДІМ, 2002. — 115 с.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online