ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев`яних конструкцій. Частина 2. Мости (EN 1995-2:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 5. ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ
КОНСТРУКЦІЙ

Частина 2. Мости
(EN1995-2:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012

Київ
Мінрегіон України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національний транспортний університет (м. Київ)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Лантух-Лященко, д-р техн. наук (науковий керівник); К. Медведев, канд. ф-м. наук; І. Святишенко; І. Башкевич.

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 21.12.2012 р. № 650, чинний з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1995-2:2004 Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 2: Bridges (Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1995-2:2004 Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 2: Bridges (EN 1995-2:2012 Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій. Частина 2. Мости).

EN 1995-2:2004 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1995-2:2012 (EN1995-2:2004, IDТ), викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 "Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Організація, відповідальна за цей стандарт, - Національний транспортний університет (м.Київ).

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову" "Національний вступ" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів;

- з "Передмови до EN 1995-2:2004" взято те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1995-2:2004, наведено в додатку НА.

Копії не прийнятих в Україні нормативних документів як національні, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ЗМІСТ

CONTENTS

Вступ

Foreword

Основа програми єврокоду

Background of the Eurocode programme

Статус і сфера застосування Єврокодів

Status and field of application of Eurocodes

Національні стандарти реалізації Єврокодів.

National Standards implementing Eurocodes

Зв’язки між Єврокодами та узгодженими технічними умовами (ENs I ETAs) для будівельних виробів

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

Додаткова інформація про стандарт EN 1995-2

Additional information specific to EN 1995-2

Національний додаток для EN 1995-2

National annex for EN 1995-2

1 Загальні положення

Section 1 General

1.1 Сфера застосування

1.1 Scope

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative references

1.3 Припущення

1.3 Assumptions

1.4 Відмінності між принципами і правилами застосування

1.4 Distinction between principles and application rules

1.5 Визначення

1.5 Definitions

1.6 Познаки, що використовуються в ДСТУ-Н Б EN 1995-2

1.6 Symbols used in EN 1995-2

2 Основи проектування

Section 2 Basis of design

2.1 Основні вимоги

2.1 Basic requirements

2.2 Принципи проектування граничного стану

2.2 Principles of limit state design

2.3 Основні змінні

2.3 Basic variables

2.4 Перевірка за допомогою коефіцієнтів

2.4 Verification by the partial factor method

3 Властивості матеріалу

Section 3 Material properties

4 Міцність

Section 4 Durabilit

4.1 Деревина

4.1 Timber

4.2 Стійкість до корозії

4.2 Resistance to corrosion

4.3 Захист дерев’яного настилу від води шляхом герметизації

4.3 Protection of timber decks from water by sealing

5 Основи розрахунку

Section 5 Basis of structural analysis

5.1 Багатошарові плити настилу

5.1 Laminated deck plates

5.2 Складені елементи

5.2 Composite members

5.3 Складені елементи з дерева та бетону

5.3 Timber-concrete composite members

6 Граничні стани за міцністю

Section 6 Ultimate limit states

6.1 Плити настилу

6.1 Deck plates

6.2 Втома

6.2 Fatigue

7 Граничні стани за придатністю до експлуатації

Section 7 Serviceability limit states

7.1 Загальні положення

7.1 General

7.2 Граничні значення відхилень

7.2 Limiting values for deflections

7.3 Коливання

7.3 Vibrations

8 З’єднання

Section 8 Connections

8.1 Загальні положення

8.1 General

8.2 З’єднання з дерева і бетону в складених балках

8.2 Timber-concrete connections in composite beams

9 Деталізація конструкції та контроль

Section 9 Structural detailing and control

Додаток А (довідковий) Перевірка на втому

Annex A (informative) Fatigue verification

А.1 Загальні положення.

A.1 General

А.2 Втомне навантаження

A.2 Fatigue loading

A.3 Перевірка на втому

A.3 Fatigue verification

Додаток В (довідковий) Коливання від пішохідного навантаження

Annex В (informative) Vibrations caused by pedestrians

B.1 Загальні положення

B.1 General

В.2 Вертикальні коливання

B.2 Vertical vibrations

В.3 Горизонтальні коливання

B.3 Horizontal vibrations

Додаток НА (довідковий) Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в ДСТУ-Н Б EN1995-2:2012

 

ВСТУП

Foreword

Цей Європейський стандарт EN 1995-2 був підготовлений Технічним Комітетом CEN/TC250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого підтримується BSI.

This European Standard EN 1995-2 has been prepared by Technical Committee CEN/TC250"Structural Eurocodes", the Secretariat of which is held by BSI.

Цьому Європейському стандарту буде надано статус національного з публікацією ідентичного тексту або ухваленням не пізніше травня 2005 p., а національні стандарти, що мають з ним розбіжності, будуть вилучені не пізніше березня 2010 року.

This European Standard shall be given the status of a National Standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

Цей документ підготовлено на заміну ENV 1995-2:1997.

This European Standard supersedes ENV 1995-2:1997.

CEN/TC250 відповідальний за всі будівельні Єврокоди.

CEN/TC250 is responsible for all Structural Eurocodes.

Згідно з міжнародними правилами CEN/CENELEC національні організації зі стандартизації наступних країн зобов’язані впровадити цей Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Чеська Республіка, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary,Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxemburg, Malta, Netherlands, Norway, Poland,Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 5. ПРОЕКТУВАННЯ ДЕРЕВ’ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 2. Мости

ЕВРОКОД 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 2. Мосты

EUROCODE 5 - DESIGN OF TIMBER STRUCTURES -
Part 2: Bridges

Чинний від 2013-07-01

ОСНОВА ПРОГРАМИ ЄВРОКОДУ

Background of the Eurocode programme

У 1975 році Комісія Європейської спільноти прийняла рішення про програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі і узгодження технічних умов.

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу створення системи узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першому етапі були б альтернативою чинним національним правилам держав, і зрештою мали б замінити їх..

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою організаційного комітету, до складу якого входили представники держав, проводила розробку програми Єврокодів, яка привела до створення у 1980-х роках першого покоління європейських кодів.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s

У 1989 році Комісією та державами-членами ЄС та EFTA було вирішено на основі угоди між Комісією та CEN передати підготовку та публікацію Єврокодів у CEN через ряд мандатів з тим, щоб забезпечити їм майбутній статус Європейського стандарту (EN).

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN).

Це фактично об’єднує Єврокоди з положеннями директив Ради та/або з рішеннями Комісії щодо європейських стандартів (наприклад, директиви Ради 89/106/ЄЕС про будівельні вироби - CPD - та директиви Ради 93/37/ЄЕС, 92/50/ЄЕС і 89/440/ЄЕС на громадські роботи та послуги відповідно до директив Європейської асоціації вільної торгівлі, які введено з метою створення внутрішнього ринку).

This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services andequivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

Структура програми Єврокодів містить такі стандарти і, як правило, складається з декількох частин:

The Structural Eurocode programme comprises the following standards, generally consisting ofa number of Parts:

EN 1990. Єврокод. Основи проектування конструкцій

EN 1990:2002 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991. Єврокод 1. Дії на конструкції

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992. Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993. Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994. Єврокод 4. Проектування сталеза- лізобетонних конструкцій

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995. Єврокод 5. Проектування дерев’яних конструкцій

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996. Єврокод 6. Проектування кам’яних споруд

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997. Єврокод 7. Геотехнічне проектування

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998. Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999. Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

У стандартах Єврокодів визнано відповідальність органів регулювання у кожній державі і гарантовано право на визначення показників відносно правил техніки безпеки на національному рівні, якщо ці показники в різних країнах відрізняються.

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

СТАТУС І СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОКОДІВ

Status and field of application of Eurocodes

Держави-члени ЄС і EFTA визнають, що Єврокоди діють як основоположні документи для таких цілей:

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

- як засіб забезпечення відповідності будівель і споруд цивільного будівництва основним вимогам директиви Ради 89/106/ЄЕС, і зокрема найважливішим вимогам № 1 - Механічна міцність і стійкість, і основним вимогам № 2 - Пожежна безпека;

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 - Mechanical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire;

- як основа для укладання угод на будівельні роботи та пов’язані з ними інженерні послуги;

- as a basis for specifying contracts for construction works and related engineering services;

- як основа для розроблення узгоджених технічних умов на будівельні вироби (EN і ЕТА).

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products(ENs and ETAs).

Єврокоди стосуються виконання будівельних робіт, тому вони безпосередньо пов’язані з пояснювальними документами, на які наводяться посилання в статті 12 директив з будівельних виробів, навіть якщо вони відрізняються від узгоджених стандартів на вироби. Тому технічні комітети CEN і робочі групи Європейської асоціації вільної торгівлі EFTA, розробляючи стандарти на будівельні вироби, мають належним чином враховувати технічні аспекти Єврокодів для забезпечення повної відповідності останнім.

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

У Єврокодах представлено основні принципи проектування, розрахунку і визначення розмірів цілісних несних конструкцій і складових елементів при використанні в звичайному і передовому будівництві. Вони не поширюються на нестандартні конструкції або умови проектування, для яких необхідно додатково використати експертні оцінки.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЄВРОКОДІВ

National Standards implementing Eurocodes

Національні стандарти, що відповідають Єврокоду, мають містити повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки) у вигляді, опублікованому CEN, за можливості з національною титульною сторінкою і національною передмовою, а також національним додатком.

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

Національні додатки можуть містити дані лише за тими параметрами, які в Єврокоді не було наведено і які підлягають визначенню на національному рівні. Ці параметри (NDP) діють при проектуванні конструкцій висотних будов і будівель цивільного будівництва у відповідній державі, тобто:

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

- значення коефіцієнтів надійності та/або класи, яким в Єврокодах наведено альтернативи;

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode;

- значення, для яких в Єврокоді наведено лише символ параметра;

- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode;

- специфічні для певної країни дані (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карти снігового навантаження;

- country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map;

- процедури, для яких наводяться альтернативні процедури в Єврокоді;

- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode;

- рішення щодо застосування довідкових додатків;

- decisions on the application of informative annexes;

- посилання на додаткову інформацію, що не суперечить використанню Єврокоду.

- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ЄВРОКОДАМИ ТА УЗГОДЖЕНИМИ ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ (ENs I ETAs) ДЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

Слід забезпечити узгодженість між технічними умовами на будівельні матеріали і технічними правилами виконання робіт. Крім того, вся інформація, що супроводжує СЕ-маркування проектної документації, яка відноситься до Єврокодів, має чітко вказувати, які встановлювані на національному рівні параметри лежать в їх основі.

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАНДАРТ EN 1995-2

Additional information specific to EN 1995-2

EN 1995 включає основні принципи і правила безпеки, придатності до експлуатації і міцності дерев’яних конструкцій для будівництва мостів.

EN 1995 describes the Principles and requirements for safety, serviceability and durability of timber bridges. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

У EN 1995-2 додатково наведено норми проектування до основних норм, викладених у стандарті EN 1995-1-1, а також у EN 1995-1-1 і EN1990:2002 та у відповідній частині EN 1991.

For the design of new structures, EN 1995-2 is intended to be used, for direct application, together with EN 1995-1-1 and EN 1990:2002 and relevant Parts of EN 1991.

Значення коефіцієнтів надійності та інших параметрів надійності рекомендуються як основні показники, що забезпечують належний рівень надійності. Вони також враховують належний рівень виконання робіт і управління якістю. При використанні EN 1995-2 як базового документа в інших нормативних документах CEN/TC слід приймати ті ж самі значення коефіцієнтів.

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1995-2 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ EN 1995-2

National annex for EN 1995-2

У цьому стандарті деякі величини супроводжуються Примітками, які вказують, що ці величини можуть встановлюватися за вибором конкретної країни.

This standard gives alternative procedures, values and recommendations with notes indicating where national choices may have to be made.

Тому національний стандарт EN 1995-2 має містити національний додаток, в якому буде визначено всі параметри, що необхідні для використання при проектуванні мостів, які будуть побудовані у відповідній країні.

Therefore the National Standard implementing EN 1995-2 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of bridges to be constructed in the relevant country.

Вибір на рівні країни допускається в таких положеннях стандарту EN 1995-2:

National choice is allowed in EN 1995-2 through clauses:

2.3.1.2 (1) Класи тривалості навантаження

2.3.1.2(1) Load-duration assignment

2.4.1 Розрахункові значення коефіцієнтів надійності за матеріалом

2.4.1 Partial factors for material properties

7.2 Граничні значення відхилень

7.2 Limiting values for deflection

7.3.1 (2) Демпфірування відносин

7.3.1(2) Damping ratios

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Section 1 General

1.1 Сфера застосування

1.1 Scope

1.1.1 Сфера застосування ДСТУ-Н Б EN 1990

1.1.1 Scope of EN 1990

(1) Р ДСТУ-Н Б EN 1990 застосовують до проектування будівель і будівельних робіт з деревини (суцільної деревини, пиломатеріалу, струганого пиломатеріалу або у формі жердини, дощатоклейових елементів, або дерев’яних елементів конструкцій, наприклад, бруса на основі клейового шпону), або дерев’яних плит, які з’єднано за допомогою клейових речовин, або механічних з’єднань. Він відповідає принципам і вимогам безпеки та придатності до експлуатації конструкцій, а також основам проектування та перевіркам, що регламентовані EN 1990:2002.

(1) P EN 1990 applies to the design of buildings and civil engineering works in timber (solid timber, sawn, planed or in pole form, glued laminated timber or wood-based structural products e.g. LVL) or wood-based panels jointed together with adhesives or mechanical fasteners. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, and the basis of design and verification that are given in EN 1990:2002.

(2) Р ДСТУ-Н Б EN 1990 розглядає лише вимоги до механічного опору, надійності експлуатації, міцності та вогнестійкості дерев’яних конструкцій. Інші вимоги, такі як, наприклад, тепло- або звукоізоляція, не розглядаються.

(2) P EN 1990 is only concerned with requirements for mechanical resistance, serviceability, durability and fire resistance of timber structures. Other requirements, e.g concerning thermal or sound insulation, are not considered.

(3) ДСТУ-Н Б EN 1990 призначено для застосування разом з:

(3) EN 1990 is intended to be used in conjunction with:

ДСТУ-Н Б EN 1990. Єврокод. Основи проектування конструкцій;

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design

ДСТУ-Н Б EN 1991 Дії на конструкції.

EN 1991 "Actions on structures"

EN на будівельні вироби, що відносяться до дерев’яних конструкцій.

EN’s for construction products relevant to timber structures

ДСТУ-Н Б EN 1998. Проектування сейсмостійких конструкцій, якщо дерев’яні конструкції розташовані в сейсмічних районах.

EN 1998 "Design of structures for earthquake resistance", when timber structures are built in seismic regions

(4) ДСТУ-Н Б EN 1990 поділено на такі частини:

(4) EN 1990 is subdivided into various parts:

ДСТУ-Н Б EN 1995-1. Загальні положення;

EN 1995-1 General

ДСТУ-Н Б EN 1995-2. Мости.

EN 1995-2 Bridges

(5) ДСТУ-Н Б EN 1995-1. Загальні положення містить:

(5) EN 1995-1 "General” comprises:

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1. Загальні положення. Загальні правила і правила для споруд;

EN 1995-1-1 General - Common rules and rules for buildings

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-2. Загальні положення. Розрахунок конструкцій на вогнестійкість.

EN 1995-1-2 General - Structural Fire Design

1.1.2 Сфера застосування ДСТУ-Н Б EN 1995-2

1.1.2 Scope of EN 1995-2

(1) ДСТУ-Н Б EN 1995-2 розглядає загальні правила проектування конструкційних частин мостів, тобто елементів конструкції, які важливі для надійності цілісного моста або його основних частин, які виготовлено з деревини або з інших дерев’яних матеріалів, окремо або в сполученні з бетоном, сталлю або іншими матеріалами.

(1) EN 1995-2 gives general design rules for the structural parts of bridges, i.e. structural members of importance for the reliability of the whole bridge or major parts of it, made of timber or other wood-based materials, either singly or compositely with concrete, steel or other materials.

(2) У ДСТУ-Н Б EN 1995-2 розглянуто такі питання:

(2) The following subjects are dealt with in EN 1995-2:

Частина 1. Загальні положення

Section 1: General

Частина 2. Основа проектування

Section 2: Basis of design

Частина 3. Властивості матеріалів

Section 3: Material properties

Частина 4. Міцність

Section 4: Durability

Частина 5. Основи розрахунку

 Section 5: Basis of structural analysis

Частина 6. Граничні стани за міцністю

 Section 6: Ultimate limit states

Частина 7. Граничні стани за придатністю до експлуатації

 Section 7: Serviceability limit states

Частина 8. З’єднання

Section 8: Connections

Частина 9. Деталізація конструкцій і контроль

Section 9: Structural detailing and control

(3) У частинах 1 та 2 наведено пункти на додаток до тих, що встановлені в ДСТУ-Н Б EN 1990 Єврокод. Основи проектування конструкцій.

(3) Section 1 and Section 2 also provide additional clauses to those given in EN 1990:2002 "Eurocode: Basis of structural design".

(4) Якщо не встановлено іншого, застосовують ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1.

(4) Unless specifically stated, EN 1995-1-1 applies.

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative references

(1) Наступні нормативні документи містять положення, які за допомогою посилань у цьому документі складають положення даного Європейського стандарту. Для датованих посилань подальші їх зміни або перегляд не застосовують. Заохочуються дослідження можливостей застосування останніх видань нормативних документів, що наводяться нижче, сторонами за угодами, які основані на справжньому Міжнародному стандарті. Для недатованих посилань застосовують останнє видання нормативного документа, на який зроблено посилання.

(1) The following normative documents contain provisions which, through references in this text, constitute provisions of this European standard. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications do not apply. However, parties to agreements based on this European standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references the latest edition of the normative document referred to applies.

Європейські стандарти:

European Standards:

ДСТУ-Н Б EN 1990:2002 Єврокод - Основи проектування конструкцій

EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design

ДСТУ-Н Б EN 1990:2002/А1 Єврокод - Основи проектування конструкцій/поправка А1 - додаток А2. Застосування до мостів

EN1990:2002/A1 Eurocode - Basis of structural design/Amendment A1 - Annex A2: Application to Bridges

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4 Єврокод 1. Дії на конструкції . Частина 1-4. Вітрові дії

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: Wind loads

ДСТУ-Н Б EN 1991-2 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 2. Рухомі навантаження на мости

EN 1991-2 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1 -1: Common rules and rules for buildings

ДСТУ-Н Б EN 1992-2 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 2. Залізобетонні мости. Правила проектування

EN 1992-2 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Bridges

ДСТУ-Н Б EN 1993-2 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 2. Сталеві мости

EN 1993-2 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Bridges

ДСТУ-Н Б EN 1995-1-1 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

EN 1995-1-1 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings

ДСТУ-Н Б EN 10138-1 Напружена арматура. Частина 1. Загальні вимоги

EN 10138-1 Prestressing steels - Part 1: General requirements

ДСТУ-Н Б EN 10138-4. Напружена арматура. Частина 4. Стержні

EN 10138-4 Prestressing steels - Part 4: Bars

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online