ДСТУ Б EN 1337-6:2015 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини (EN 1337-6:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ
EN1337-6.vp

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРНІ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 6. Балансирні опорні частини

(EN 1337-6:2004, IDT)
ДСТУ Б EN 1337-6:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" ТК301 "Металобудівництво" / ПК-1 "Проектування металевих конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Адріанов; В. Артюшенко; В. Гаврилова; В. Гордеєв, д-р техн. наук; О. Кордун (науковий керівник); К. Павлова; О. Шимановський, д-р техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 361, чинний з 2016-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1337-6:2004 Structural bearings - Part 6: Rocker bearings (Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини). Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Передмова

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять та познаки

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки

4 Функціональні вимоги

4.1 Загальні положення

4.2 Несуча здатність

4.3 Поворотна здатність

5 Матеріали

5.1 Загальні положення

5.2 Вуглецева сталь

5.3 Неіржавіюча сталь

5.4 Сталеві виливки

5.5 Чавун

6 Проектування

6.1 Загальні положення

6.2 Криволінійні поверхнi

6.3 Контактні поверхні

6.4 Запобігання ковзанню

6.5 Визначення розмірів елементів

6.5.1 Розміри лінійного балансира

6.5.2 Точковий балансир на сферичній контактній поверхні

6.5.3 Точковий балансир на плоскій контактній поверхні

6.5.4 Розподіл навантажень на інші елементи

6.6 Особливі вимоги

6.6.1 Корозія на лінії або в точці контакту

6.6.2 Співвісність

6.6.3 Ексцентриситет повороту лінійного балансира

6.6.4 Ексцентриситет повороту точкового балансира

6.6.5 Ексцентриситет внаслідок горизонтального навантаження

6.6.6 Сумарний ексцентриситет

6.6.7 Граничні умови повороту

6.7 Комбінація з іншими елементами

7 Допуски

7.1 Площинність

7.2 Профіль поверхні

7.3 Шорсткість поверхні

7.4 Паралельність контактних поверхонь

8 Оцінка відповідності

8.1 Загальні положення

8.2 Контроль будівельних виробів

і процесів їх виготовлення

8.2.1 Контроль виробництва на підприємстві (FPC)

8.2.2 Початкове випробування типу

8.2.3 Регулярні випробування

8.3 Матеріали та комплектуючі

9 Монтаж

10 Технічний контроль в процесі експлуатації

Додаток А Чорні метали

Додаток В Контроль виробництва на підприємстві (FPC)

В.1 Загальні положення

В.1.1 Цілі

В. 1.2 Документація

В.1.3 Виконання функцій

В.2 Контролювання і випробування

В.2.1 Загальні пояснення

В.2.2 Моніторинг відповідності

В.2.3 Випробування

В.2.4 Розпоряджання невідповідними будівельними виробами

В.2.5 Документування результатів контролю та випробувань (протоколи виробника)

В.3 Простежуваність

Додаток ZA Положення цього стандарту, пов'язані з положеннями Директиви Ради ЄС щодо будівельних виробів

ZA.1 Сфера застосування та відповідні характеристики

ZA.2 Процедура(и) підтвердження відповідності балансирних опорних частин

ZA.3 Маркування CE та етикету­вання

Бібліографія

Додаток НА Перелік регіональних та/або міжна­родних стандартів, посилання на які є в EN 1337-6:2004, та відповідних національних стандартів України (за їх наявності)

CONTENTS

 

Foreword

1 Scope

2 Normative references

3 Terms, definitions and symbols

3.1 Terms and definitions

3.2 Symbols

4 Functional requirements

4.1 General

4.2 Load bearing capacity

4.3 Rotation capability

5 Materials

5.1 General

5.2 Carbon steel

5.3 Stainless steel

5.4 Cast steel

5.5 Cast iron

6 Design

6.1  General

6.2 Curved surfaces

6.3 Surfaces in contact

6.4 Preventing of sliding

6.5 Dimensioning of components

6.5.1 Dimensions of line rocker

6.5.2 Point rocker in spherical seating

6.5.3 Point rocker on a flat surface

6.5.4 Load distribution to other components

6.6 Particular requirements

6.6.1 Corrosion in the contact line or point

6.6.2 Alignment

6.6.3 Line rocker rotational eccentricity

6.6.4 Point rocker rotational eccentricity

6.6.5 Eccentricity due to horizontal load

6.6.6 Total eccentricity

6.6.7 Limiting rotation condition

6.7 Combination with other elements

7 Tolerances

7.1 Flatness

7.2 Surface profile

7.3 Surface roughness

7.4 Parallelism of contact surfaces

8 Conformity evaluation

8.1 General

8.2 Control of the construction product and its manufacture

8.2.1 Factory production control (FPC)

8.2.2 Initial type testing

8.2.3 Routine testing

8.3 Raw materials and constituents

9 Installation

10 In-service inspection

Annex A (normative) Ferrous materials

Annex В (informative) Factory Production Control (FPC)

B.1 General

B.1.1 Objectives

B.1.2 Documentation

B.1.3 Operations

B.2 Verifications and tests

B.2.1 General comments

B.2.2 Monitoring of conformity

B.2.3 Tests

B.2.4 Treatment of construction products which do not conform

B.2.5 Recording of verifications and tests (manufacturer's register)

B.3 Traceability

Annex ZA (informative)

Clauses of this European Standard addressing the provisions of the EU Construction Products Directive

ZA.1 Scope and relevant characteristics

ZA.2 Procedure(s) for attestation of conformity of rocker bearings

ZA.3 CE marking and labeling

Bibliography


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1337-6:2004 Structural bearings - Part 6: Rocker bear­ings (EN 1337-6:2004 Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини).

EN 1337-6:2004 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 167 "Structural bearings" ("Опорні частини будівельних конструкцій"), секретаріатом якого керує UNI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ Б EN 1337-6:2015 "Опорні частини будівельних конструкцій. Частина 6. Балансирні опорні частини (EN 1337-6:2004, IDT)", викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів В.2.6 "Конструкції будинків і споруд".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 301 "Металобудівництво", ПК-1 "Проектування металевих конструкцій".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "європейський стандарт" замінено на "стандарт" у відповідних відмінках;

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ", "Зміст" та "Бібліографія" оформлені згідно з вимогами національної стандартизації України;

- у стандарті наведені "Національні пояснення", які виділені в тексті рамкою;

- познаки одиниць вимірювання відповідають серії стандартів ДСТУ 3651-97 "Метрологія. Одиниці фізичних величин";

- національний довідковий додаток наведено як настанову для користувачів.

У національному стандарті є посилання на неопублікований європейський стандарт EN 1991, який прийнятий на Україні як національний з ідентичним ступенем відповідності ДСТУ-Н Б EN 1991.

В Україні національний знак відповідності наноситься на продукцію відповідно до чинного законодавства України.

Перелік регіональних стандартів, посилання на які є в EN 1337-6:2004, та відповідних націо­нальних стандартів України (за їх наявності), наведено в додатку НА.

Копії міжнародних та регіональних стандартів, на які є посилання в EN 1337-6:2004, і які не прийняті в Україні як національні стандарти, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".


ПЕРЕДМОВА

Цей документ (EN 1337-6:2004) підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 167, "Structural bearings" ("Опорні частини будівельних конст­рукцій"), секретаріатом якого керує UNI.

Цьому стандарту буде надано статус націо­нального з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше жовтня 2004 року, при цьому не сумісні з ним національні стандарти повинні бути скасовані не пізніше січня 2006 року.

Даний документ був підготовлений згідно з мандатом, наданим CEN Комісією європей­ської спільноти і Європейською асоціацією вільної торгівлі, та відповідає основним вимо­гам Директив(и) ЄС.

Щодо відношення до Директив ЄС див. дода­ток ZA (довідковий), що є невід'ємною части­ною цього документа.

Стандарт EN 1337 "Опорні частини будівель­них конструкцій" складається з 11 частин:

Частина 1. Загальні правила проектування

Частина 2. Елементи ковзання

Частина 3. Опори еластомерні

Частина 4. Опори коткові

Частина 5. Опори комбіновані в обоймі

Частина 6. Балансирні опорні частини

Частина 7. Опорні частини сферичні й цилін­дричні з PTFE

Частина 8. Опорні частини направляючі та обмежувальні

Частина 9. Захист

Частина 10. Контроль і технічне обслуговування

Частина 11. Транспортування, складування і монтаж

Додаток А має статус обов'язкового, а додаток В - довідкового.

Даний документ містить бібліографію.

Відповідно до внутрішніх постанов CEN/CENE­LEC національні органи стандартизації нас­тупних країн зобов'язані прийняти цей стан­дарт: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Гре­ція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швей­царія і Швеція.

FOREWORD

This document (EN 1337-6:2004) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 167, "Structural bearings", the secretariat of which is held by UNI.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2004, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by January 2006.

This document has been prepared under a man­date given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Direc- tive(s).

For relationship with EU Directive(s), see informa­tive annex ZA, which is an integral part of this doc­ument.

The European Standard EN 1337 "Structural bearings" consists of the following 11 parts:

Part 1 General design rules

Part 2 Sliding elements

Part 3 Elastomeric bearings

Part 4 Roller bearings

Part 5 Pot bearings

Part 6 Rocker bearings

Part 7 Spherical and cylindrical PTFE bearings Part 8 Guide bearings and restrain bearings Part 9 Protection

Part 10 Inspection and maintenance

Part 11 Transport, storage and installation

Annex A is normative and annex B is informative.

This document includes a Bibliography.

According to the CEN/CENELEC Internal Regula­tions, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ire­land, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ОПОРНІ ЧАСТИНИ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 6. Балансирні опорні частини

STRUCTURAL BEARINGS - Part 6: Rocker bearings

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ця частина EN 1337 визначає вимоги для про­ектування і виготовлення балансирних опор­них частин. Щоб забезпечити вільність пере­міщень, балансирні опорні частини можуть бути комбіновані з елементом ковзання від­повідно до EN 1337-2.

Опори, які повертаються більше ніж на 0,05 радіана, що зумовлено характеристичною дією комбінації впливів, не належать до сфери застосування цієї частини EN 1337. Ця частина EN 1337 не стосується балансирних опор, ви­готовлених з матеріалів інших, ніж зазначено у розділі 5.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані й недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях тексту та в публікаціях, наведених у списку нижче. Для датованих посилань подальші зміни або перевидання застосовуються до цього стандарту лише при внесенні до нього змін або при його перегляді. Для недатованих посилань на публікації застосо­вуються їх останні видання (включаючи зміни й поправки).

EN 1337-1:2000, Опорні частини будівельних конструкцій - Частина 1: Загальні правила про­ектування

EN 1337-2:2004, Опорні частини будівельних конструкцій - Частина 2: Елементи ковзання

EN 1337-7, Опорні частини будівельних конст­рукцій - Частина 7: Опорні частини сферичні й циліндричні з PTFE

EN 1337-9:1997, Опорні частини будівельних конструкцій - Частина 9: Захист

EN 1337-10, Опорні частини будівельних кон­струкцій - Частина 10: Контроль і технічне об­слуговування

EN 1990, Єврокод - Основи проектування кон­струкцій

EN 10025, Вироби гарячекатані з конструк­ційної сталі. Технічні умови постачання

EN 10083-1, Сталі для гартування та відпус­кання. Частина 1. Загальні технічні умови по­стачання

EN 10083-2, Сталі для гартування та відпус­кання. Частина 2. Технічні умови постачання нелегованих сталей

EN 10088-2, Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання

EN 10160, Вироби плоскі сталеві товщиною 6 мм і більше. Ультразвуковий контроль (ме­тод відображення)

EN 10204, Вироби металеві - Види документів контролю

EN ISO 4287, Геометричні характеристики ви­робів (GPS) - Структура поверхні. Профільний метод - Терміни, визначення і параметри структури поверхні (ISO 4287:1997)

EN ISO 6506-1, Матеріали металеві - Визна­чення твердості за Брінеллем - Частина 1: Метод випробування (ISO 6506-1:1999)

ISO 1083, Чавун з кулястим графітом - Кла­сифікація

ISO 3755, Сталі вуглецеві литі для загального машинобудування

1 SCOPE

This part of EN 1337 specifies the requirements for the design and manufacture of rocker bear­ings. In order to accommodate displacements rocker bearings can be combined with a sliding el­ement in accordance with EN 1337-2.

Bearings which are subjected to rotation greater than 0,05 rad resulting from the characteristic combination of actions are outside the scope of this part of EN 1337. This part of EN 1337 does not apply to rocker bearings made with materials other than those specified in clause 5.

2 NORMATIVE REFERENCES

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publica­tions. These normative references are cited at the appropriate places in the text, and the publica­tions are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Stan­dard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edi­tion of the publication referred to applies (includ­ing amendments).

EN 1337-1:2000, Structural bearings - Part 1: General design rules

EN 1337-2:2004, Structural bearings - Part 2: Sliding elements

EN 1337-7, Structural bearings - Part 7: Spheri­cal and cylindrical PTFE bearings

EN 1337-9:1997, Structural bearings - Part 9: Protection

EN 1337-10, Structural bearings - Part 10: In­spection and maintenance

EN 1990, Eurocode - Basis of structural design

EN 10025, Hot rolled products of non-alloy struc­tural steels - Technical delivery conditions

EN 10083-1, Quenched and tempered steels - Part 1: Technical delivery conditions for special steels

EN 10083-2, Quenched and tempered steels - Part 2: Technical delivery condition for unalloyed quality steels

EN 10088-2, Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip for general purposes

EN 10160, Ultrasonic testing of steel flat product of thickness equal or greater than 6 mm (reflec­tion method)

EN 10204, Metallic products - Types of inspec­tion documents

EN ISO 4287, Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Profile method - Terms, definitions and surface texture parameters (ISO 4287:1997)

EN ISO 6506-1, Metallic materials - Brinell hard­ness test-Part 1: Test method (ISO 6506-1:1999)

ISO 1083, Spheroidal graphite cast iron - Classifi­cation

ISO 3755, Cast carbon steels for general engi­neering purposes

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] EN ISO 9000:2000, Системи менеджменту якості - Основні положення і словник (ISO 9000:2000)

[2] EN ISO 9001:2000, Системи менеджменту якості - Вимоги (ISO 9001:2000)

[3] EN ISO 9004:2000, Системи менеджменту якості - Настанови щодо поліпшення діяль­ності (ISO 9004:2000)

BIBLIOGRAPHY

[1] EN ISO 9000:2000, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary (ISO 9000:2000).

[2] EN ISO 9001:2000, Quality management sys­tems - Requirements (ISO 9001:2000).

[3] EN ISO 9004:2000, Quality management sys­tems - Guidelines for performance improvements (ISO 9004:2000).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online