ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЄВРОКОД

ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

(EN 1990:2002, IDT)

 

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Мінрегіонбуд України

2009

 

ПЕРЕДМОВА

1  ВНЕСЕНО:

Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Болабко, Ю. Климов, д-р. техн. наук (науковий керівник), Р. Піскун

ЗА УЧАСТЮ: Науково-виробниче товариство СКАД СОФТ (А. Перельмутер, д-р. техн. наук)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30.12.2008 р. та від 30.04.2009 р. №176 щодо зміни позначення та назви

3  Національний стандарт відповідає EN 1990 Eurocode - Basis of structural design EN 1990 Єврокод - основи проектування конструкцій

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей документ ідентичний EN 1990 Eurocode - Basis of structural design EN 1990 Єврокод - основи проектування конструкцій

Організація, відповідальна за цей документ, - Державне підприємство Технічний комітет з стандартизації "Арматура для залізобетонних конструкцій"

При виданні документа не внесено редакційних змін в українськомовний варіант відносно оригіналу.

 

ВСТУП

Даний документ (EN 1990:2002) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого підтримується BSI.

Цьому Європейському стандарту буде наданий статус національного з публікацією ідентич­ного тексту або схваленням не пізніше жовтня 2002 року і при скасуванні конфліктуючих національних стандартів не пізніше березня 2010 року.

Даний документ замінює ENV 1991-1:1994.

CEN/TC250 є відповідальним за всі Будівельні Єврокоди.

У відповідності з внутрішніми постановами CEN/CENELEC національні органи зі стандартизації таких країн зобов’язані здійснити імплементацію цього Європейського Стандарту: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швеція та Швейцарія.

FOREWORD

This document (EN 1990:2002) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of wich is held by BSI.

This European Standard shall by given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2002, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

This document supersedes ENV 1991-1:1994.

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

According to the CEN/CENELEC Internal Regula­tions, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ

ЕВРОКОД. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

EUROCODE - BASIS OF STRUCTURAL DESIGN

Чинний від 2009-07-01

Основи програми Єврокодів

У 1975 році Комісія Європейської Спільноти вирішила розпочати програму дій у сфері будівництва на підставі статті 95 Договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі і узгодження технічних умов.

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам Держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Упродовж п’ятнадцяти років Комісія за допомогою Робочого комітету, до складу якого входили представники Держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка привела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

В 1989 році Комісія та Держави-члени EU (Європейської Спільноти) та EFTA (Єропейської асоціації вільної торгівлі) на основі угоди1 між Комісією та CEN (Європейським комітетом із стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів CEN за допомогою сери Мандатів, що в результаті надало б Єврокодам в майбутньому статусу Європейського Стандарту (EN). Це пов’язує Єврокоди з положеннями Директив Ради і рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто Директиви Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів - CPD-та Директив Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС та 89/440/ЕЕС відносно суспільних робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих, щоб допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

1 Угода між Комісією Європейських Спільнот і Європейським комітетом стандартизації (CEN) щодо роботи над Єврокодами для проектування будівель і споруд (CONSTRUCT 89/019).

Background of the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Com­munity decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980’s.

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council’s Directives and/or Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil

Структурна програма Єврокодів включає такі стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції EN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалі- зобетонних конструкцій EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій

EN1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування EN 1998 Єврокод 8: Проектування конструкцій при сейсмічному навантаженні EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

Стандарти Єврокодів визнають відповідальність регуляторних органів країн-членів та захищають їх право на призначення величин, які пов’язані з регулюванням питаннь безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються від країни до країни

Статус та сфера застосування Єврокодів

Країни-члени EU та EFTA визнають те, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей:

-     як засіб довести відповідність будівель і споруд основним вимогам Директиви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема основній вимозі №1 - Механічна стійкість та стабільність і основ­ній вимозі №2 - Пожежна безпека;

-     як основа для укладання контрактів для бу­дівель і споруд та пов’язаних з ними інже­нерних послуг;

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium struc­tures

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

Status and field of application of Eurocodes

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

-      as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 - Me­chanical resistance and stability - and Essen­tial Requirement №2 - Safety in case of fire;

-      as a basis for specifying contracts for con­struction works and related engineering services;

- як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENs та ETAs).

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних споруд, мають прямий зв’язок з Тлумачними документами2 розділу 12 CPD, незважаючи та те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби3. Таким чином, технічні аспекти, які випливають з Єврокодів для будівель і споруд, повинні в повній мірі бути розглянутими Технічними комітетами CEN та/чи робочими групами ЕОТА, які розробляють стандарти на будівельні вироби з позицій досягнення повної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами.

Стандарти Єврокодів надають загальні правила проектування для повсякденного використання всіх конструкцій та їх компонентів, як традиційного, так і інноваційного характеру. Виняткові форми конструкції або умови проектування спеціально не охоплюються, і в таких випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд.

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди

Національні стандарти, що імплементують Єврокоди, завжди включають повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки) виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний аркуш та Національна передмова, а також можуть супроводжуватися Національним додатком.

2     Відповідно до Ст. 3.3 CPD, Основні вимоги (ER) отримають конкретну форму у Тлумачних документах для створення необхідних зв’язків між основними вимогами та мандатами на hEN і ЕТА.

3     Відповідно до Ст. 12 CPD, Тлумачні документи мають:

a)   надати конкретну форму основним вимогам, узгодивши термінологію і технічні засади, і вказавши класи або рівні для кожної вимоги, де це необхідно;

b)  вказати методи встановлення співвідношення між цими класами або рівнями вимог з технічними вимогами, наприклад, методи розрахунку і пере­вірки, технічні правила проектування тощо;

c) слугувати як рекомендація для встановлення узгоджених стандартів і настанов для Європейського технічного ухвалення.

Єврокоди de facto грають подібну роль у сфері ER 1 і частині ER 2.

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction products (ENs and ETAs).

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving a full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

National standards implementinG Eurocodes

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

2      According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3      According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall:

a)  give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or lev­els of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmo­nised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

Національний додаток може включати інформацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, відомі як Національно визначені параметри, для використання при проектуванні будівель та інженерних споруд, що будуть побудовані у зацікавленій країні, а саме:

-     значення та/чи класи, де в Єврокоді да­ються альтернативи;

-     значення для використання, коли в Єврокоді надається тільки позначення;

-     специфічні дані країни (географічні, кліма­тичні тощо), наприклад, карта снігу;

-     процедура, яка використовується, коли альтернативні процедури обумовлені в Єврокоді.

Можуть також наводитися:

-     рішення відносно застосування інформа­ційних додатків;

-     посилання на додаткову не суперечливу інформацію для допомоги користувачу у застосуванні Єврокоду.

Зв’язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs and ETAs) для виробів

Необхідна узгодженість між гармонізованими технічними специфікаціями для будівельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд4. Крім того, повна інформація, яка супроводжує маркування СЕ будівельних виробів і має відношення до Єврокодів, повинна чітко зазначати, які Національно визначені параметри були прийняті до уваги.

Додаткова інформація щодо EN 1990

EN 1990 описує Принципи та вимоги щодо безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій. Це базується на концепції граничних станів, яка використовується у поєднанні з методом часткових коефіцієнтів.

EN 1990 передбачений для прямого викорис­тання при проектуванні нових споруд разом з Єврокодами EN 1991 -1999.

EN 1990 дає також керівні вказівки щодо ас­пектів надійності, які відносяться до безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності:

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

-     values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

-     values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

-     country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

-     the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

It may also contain

-     decisions on the application of informative an­nexes,

-     references to non-contradictory complemen­tary information to assist the user to apply the Eurocode.

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

Additional information specific to EN 1990

EN 1990 describes the Principles and requirements for safety, serviceability and durability of structures. It is based on the limit state concept used in conjunction with a partial factor method.

For the design of new structures, EN 1990 is intended to be used, for direct application, together with Eurocodes EN 1991 to 1999.

EN 1990 also gives guidelines for the aspects of structural reliability relating to safety, serviceabil­ity and durability:

-    у проектних випадках, які не розглянуті в EN 1991 - EN 1999 (інші дії, споруди, що не розглядалися, інші матеріали);

-    слугувати як еталонний документ для інших CEN TCs відносно питань будівель і споруд.

EN 1990 призначений для використання:

-    комітетами підготовки стандартів для про­ектування конструкцій та пов’язаних з ними виробів, тестування та розроблення стан­дартів зі зведення;

-    замовниками (наприклад, для формулю­вання інших специфічних вимог до рівнів надійності та довговічності);

-     проектувальниками та конструкторами;

-     відповідними органами влади.

EN 1990 може використовуватися як керівний документ для проектування конструкцій, які знаходяться за межами Єврокодів EN 1991- EN 1999 для:

-     оцінки інших дій та їх комбінацій;

-    моделювання роботи матеріалів і конструк­цій;

-    встановлення чисельних показників надій­ності.

Кількісні значення часткових коефіцієнтів та інших параметрів надійності рекомендуються як основні величини, котрі забезпечують прийнятний рівень надійності. Вони були,підібрані, виходячи з відповідного рівня кваліфікації та якості управління. Такі самі величини повинні використовуватися при застосуванні EN 1990 як базового документа іншими CEN/TCs.

Національний Додаток до EN 1990

Цей стандарт надає альтернативні процедури, величини і рекомендації для класів з примітками, які вказують місце, де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, Національний стандарт, який імплементує EN 1990, повинен мати Національний додаток, який включав би усі Національно визначені параметри, які використовуються при проектуванні будівель та цивільних споруд, які будуть побудовані у відповідній країні.

Національним вибором дозволено ввійти до EN 1990 за допомогою:

-     А1.1(1)

-     А1.2.1(1)

-     А1.2.2 (Таблиця А1.1)

-     A1.3.1 (1) (Таблиця А1.2(A)-(C))

-     A1.3.1(5)

-     A1.3.2 (Таблиця A1.3)

-     А1.4.2(2)

-    for design cases not covered by EN 1991 to EN 1999 (other actions, structures not treated, other materials);

-    to serve as a reference document for other CEN TCs concerning structural matters.

EN 1990 is intended for use by:

-    committees drafting standards for structural design and related product, testing and execu­tion standards;

-    clients (e.g. for the formulation of their specific requirements on reliability levels and durabil­ity);

-     designers and constructors;

-     relevant authorities.

EN 1990 may be used, when relevant, as a guidance document for the design of structures outside the scope of the Eurocodes EN 1991 to EN 1999, for:

-    assessing other actions and their combina­tions;

-     modelling material and structural behaviour;

-    assessing numerical values of the reliability format.

Numerical values for partial factors and other reliability parameters are recommended as basic values that provide an acceptable level of reliability. They have been selected assuming that an appropriate level of workmanship and of quality management applies. When EN 1990 is used as a base document by other CEN/TCs the same values need to be taken.

National annex for EN 1990

This standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1990 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1990 through:

-     A1.1(1)

-     A1.2.1(1)

-     A1.2.2 (Table A1.1)

-     А1.3.10) (Tables А1.2(А) to (С))

-     А1.3.1(5)

-     А1.3.2 (Table А1.3)

-     А1.4.2(2)

Розділ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Сфера застосування

(1)   EN 1990 встановлює принципи та вимоги до безпеки, експлуатаційної придатності та довговічності конструкцій, описує основи їх проектування та перевірки, а також дає керівні вказівки, які відносяться до аспектів конструктивної надійності.

(2)  EN 1990 передбачено використовувати разом з EN 1991 - EN 1999 для конструктивного проектування будівель та цивільних інженерних споруд, включаючи геотехнічні аспекти, конструкторське проектування при пожежі, ситуації, які включають землетруси, зведення і тимчасові споруди.

ПРИМІТКА. Для проектування спеціальних будівель і споруд (наприклад, атомні станції, дамби тощо) можуть бути необхідними інші умови ніж в EN 1991 -EN 1999.

(3)   EN 1990 застосовується для проектування конструкцій, в яких застосовуються інші матеріали чи дії, що знаходяться поза межами можливостей EN 1991 -EN 1999.

(4)    EN 1990 застосовується для конструк­торської оцінки існуючих конструкцій в рамках проектування ремонту та змін чи в оцінці змін в умовах використання.

ПРИМІТКА. Додаткові чи змінені умови можуть бути необхідними там, де це потрібно.

1.2  Нормативні посилання

Цей Європейський Стандарт поєднується датованим чи недатованим посиланням з положеннями інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях тексту та внесені до списку публікацій.

Для датованих посилань наступні поправки або зміни в будь-яких із цих публікацій прийма­ються цим Європейським Стандартом тільки тоді, коли ці поправки або зміни зареєстровані. Для недатованих посилань застосовується остання редакція публікації (включаючи поп­равки).

Section 1 GENERAL

1.1 Scope

(1)  EN 1990 establishes Principles and requirements for the safety, serviceability and durability of structures, describes the basis for their design and verification and gives guidelines for related aspects of structural reliability.

(2)  EN 1990 is intended to be used in conjunction with EN 1991 to EN 1999 for the structural design of buildings and civil engineering works, including geotechnical aspects, structural fire design, situations involving earthquakes, execution and temporary structures.

NOTE For the design of special construction works (e.g. nuclear installations, dams, etc.), other provisions than those in EN 1990 to EN 1999 might be necessary.

(3)  EN 1990 is applicable for the design of structures where other materials or other actions outside the scope of EN 1991 to EN 1999 are involved.

(4)   EN 1990 is applicable for the structural appraisal of existing construction, in developing the design of repairs and alterations or in assessing changes of use.

NOTE Additional or amended provisions might be nec­essary where appropriate.

1.2  Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publica­tions. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter.

For dated references, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorpo­rated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication re­ferred to applies (including amendments).

ПРИМІТКА. Єврокоди було опубліковано як Європейські попередні стандарти. Наступні Європейські Стандарти, які опубліковані чи знаходяться в процесі підготовки, наведені у нормативному переліку: EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції EN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих кон­струкцій

EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій

EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев’яних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам’яних конструкцій

EN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування EN 1998 Єврокод 8: Проектування конструкцій при сейсмічному навантаженні

EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій

1.3 Припущення

(1)  Проектування, яке застосовує принципи та правила використання, вважається таким, що відповідає вимогам, якщо виконуються припущення, викладені в EN 1990 - EN 1999 (див. Розділ 2).

(2)  Загальні припущення EN 1990 є такими:

-     вибір конструктивної системи та розрахунок конструкцій виконуються відповідно компе­тентним та досвідченим персоналом;

-     зведення здійснюється персоналом, який має відповідну майстерність та досвід;

-     адекватний нагляд та перевірка якості забез­печуються протягом виконання робіт, нап­риклад, в конструкторських бюро, фабри­ках, заводах і на будівельних майданчиках;

-     будівельні матеріали та вироби використовуються, як визначено в EN 1990 або в EN 1991 - EN 1999, або у релевантних стандартах на зведення, або відповідних специфікаціях на матеріали і вироби;

-     будівля буде підтримуватися у задовіль­ному стані;

-     будівля буде використовуватися у відповідності з припущеннями проектування.

ПРИМІТКА. Можливі випадки, коли зазначенні вище припущення необхідно доповнювати.

NOTE The Eurocodes were published as European Prestandards. The following European Standards which are published or in preparation are cited in normative clauses:

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures 1.3 Assumptions

(1)   Design which employs the Principles and Application Rules is deemed to meet the requirements provided the assumptions given in EN 1990 to EN 1999 are satisfied (see Section 2).

(2)  The general assumptions of EN 1990 are:

-     the choice of the structural system and the design of the structure is made by appropriately qualified and experienced personnel;

-     execution is carried out by personnel having the appropriate skill and experience;

-     adequate supervision and quality control is provided during execution of the work, i.e. in design offices, factories, plants, and on site;

-     the construction materials and products are used as specified in EN 1990 or in EN 1991 to EN 1999 or in the relevant execution standards, or reference material or product specifications;

-     the structure will be adequately maintained;

-     the structure will be used in accordance with the design assumptions.

NOTE There may be cases when the above assump­tions need to be supplemented.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online