ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ЄВРОКОД 8

ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2013

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (ДП НДІБК)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Ю. Немчинов, д-р техн. наук; О. Хавкін, канд. техн. наук, (науковий керівник); В. Тарасюк, канд. техн. наук; М. Мар’єнков, д-р техн. наук; Ю. Калюх, д-р техн. наук; Т. Каргопольцева; Т. Мірошник; А. Юров

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 21.12.2012 p. № 652, чинний з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1998-5:2004 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects (Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти)

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1998-5:2004 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects (Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти).

EN 1998-5:2004 "Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects" підготовлено Технічним комітетом СЕN/TC 250 "Struc­tural Eurocodes" (Єврокоди конструкцій), секретаріатом якого керує BSI (Британський інститут стандартів).

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту ДСТУ-Н Б EN 1998-5:2012 "Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти (EN 1998-5:2004, IDT)", викладена українською мовою.

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 " Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.1.1 "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК-304 "Захіст будівель та споруд".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей європейський стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинка", "Передмова", "Національний вступ" та "Зміст" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- крапку замінено на кому як вказівник десяткових знаків.

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1998-5:2004, наведено в додатку НА.

Копії МС, що не прийняті як національні стандарти, але на які є посилання в EN 1998-5:2004, можна отримати в Головному фонді нормативних документів ДП "УкрНДНЦ".

 

ЗМІСТ

CONTENTS

Вступ

Основи програми Єврокоду

Статус і сфера застосування Єврокодів

Національні Стандарти, що впроваджують Єврокоди

Зв'язки між Єврокодами і гармонізованими технічними умовами (EN-и і ЕТА-и) для виробів

Додаткова інформація стосовно EN 1998-5

Національний додаток до EN 1998-5

1 Загальні положення

1.1 Галузь використання

1.2 Нормативні посилання

1.3 Припущення

1.4 Відмінності між принципами і правилами застосування

1.5 Терміни та визначення

1.6 Познаки

1.7 Одиниці СІ

2 Сейсмічний вплив

2.1 Визначення сейсмічного впливу

2.2 Представлення зміни у часі

3 Властивості ґрунту

3.1 Параметри міцності

3.2 Параметри жорсткості і демпфування 6

4 Вимоги до розміщення і до фунтів основи

4.1 Розміщення

4.2 Дослідження та вивчення ґрунту

5 Система фундаменту

5.1  Загальні положення

5.2 Правила концептуального проектування

5.3 Дії проектного впливу

5.4 Перевірки і критерії вибору розмірів

6 Взаємодія "ґрунт-будівля"

Foreword

Background of the Eurocode programme

Status and field of application of Eurocodes

National Standards implementing Eurocodes

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

Additional information specific to EN 1998-5

National annex for EN 1998-5

1 General

1.1 Scope

1.2 Normative references

1.3 Assumptions

1.4 Distinction between principles and applications rules

1.5 Terms and definitions

1.6 Symbols

1.7 S.l. Units

2 Seismic action

2.1 Definition of the seismic action

2.2 Time-history representation

3 Ground properties

3.1 Strength parameters

3.2 Stiffness and damping parameters

4 Requirements for sitting and for foundation soils

4.1  Sitting

4.2 Ground investigation and studies

5 Foundation sistem

5.1 General requirements

5.2 Rules for conceptual design

5.3 Design action effects

5.4 Verifications and dimensioning criteria

6 Soil-structure interaction

7 Підпірні конструкції

7.1 Загальні положення

7.2 Вибір і загальні принципи проектування

7.3 Методи розрахунку

7.4 Перевірка стійкості та міцності

Додаток А Топографічні коефіцієнти збільшення

Додаток В Емпіричні графіки для спрощеного розрахунку розрідження

Додаток С Статична жорсткість оголовка палі

Додаток D Динамічна взаємодія "ґрунт-будівля" (SSI). Загальні впливи і важливість

Додаток Е Спрощений розрахунок для підпірних конструкцій

Додаток F Сейсмічна несуча здатність фундаментів мілкого закладення

Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1998-5:2004

7 Earth retaining structures

7.1 General requirements

7.2 Selection and general design considerations

7.3 Methods of analysis

7.4 Stability and strength verifica­tions

Annexa A Topographic amplification factors

Annex В Empirical charts for simplified liquefaction analysis

Annex С Pile-head static stiffnesses

Annex D Dynamic soil-structure interaction (SSI). General effects and significance

Annex E Simplified analysis for retaining structures

Annex F Seismic bearing capacity of shallow foundation


ВСТУП

Foreword

Цей Європейський стандарт EN 1998-5, Євро­код 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції та геотехнічні аспекти був підготовлений Техніч­ним комітетом CEN/TC 250 "Єврокоди в галузі будівництва", секретаріатом якого керує BSI. CEN/TC 250 і відповідає за всі Єврокоди кон­струкцій.

Цей Європейський стандарт повинен отри­мати статус національного стандарту або шляхом опублікування ідентичного тексту, або схвалення не пізніше травня 2005 року, і на­ціональні стандарти, що суперечать даному, повинні бути відкликані не пізніше березня 2010 року.

Цей документ замінює собою ENV 1998-5:1994. Згідно з внутрішнім Регламентом CEN- CENELEC, національні органи зі стандартиза­ції наступних країн зобов'язані застосовувати цей Європейський стандарт: Австрія, Бельгія, Кіпр, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фін­ляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Люк­сембург, Мальта, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Сполучене Королівство.

This European Standard EN 1998-5, Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance: Foundations, retaining structures and geotech­nical aspects, has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI. CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

This document supersedes ENV 1998-5:1994. According to the CEN-CENELEC Internal Regu­lations, the National Standard Organisations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ire­land, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and United Kingdom.

ОСНОВИ ПРОГРАМИ ЄВРОКОДУ

В 1975 році Комісією європейського співтова­риства було прийнято рішення про програму дій в області будівництва на підставі статті 95 договору. Метою програми було усунення тех­нічних перешкод для торгівлі та гармонізації технічних специфікацій.

У  рамках цієї програми дій Комісія ухвалила ініціативу щодо створення набору гармонізо­ваних технічних правил для проектування бу­дівельних робіт, які на першому етапі будуть служити в якості альтернативи для національ­них норм, чинних в державах-членах і, в кінце­вому рахунку, замінити їх.

Протягом п'ятнадцяти років Комісія за допо­могою Керівного комітету з представниками держав-членів здійснила розроблення про­грами Єврокодів, яка привела до першого по­коління європейських кодів у 1980-х роках.

Background of the Eurocode programme

In 1975, the Commission of the European Com­munity decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an al­ternative to the national rules in force in the Mem­ber States and, ultimately, would replace them.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980's.

В 1989 році Комісія і держави-члени ЄС і Євро­пейська асоціація вільної торгівлі (EFTA) вирі­шили на підставі угоди1 між комісією і CEN, передати підготовку і публікацію Єврокодів до CEN через ряд мандатів, з тим, щоб забезпе­чити їм (Єврокодам) майбутній статус Євро­пейського стандарту (EN). Це зв'язує де факто Єврокоди з положеннями всіх директив Ради і/або рішень Комісії, пов'язаних з європейсь­кими стандартами (наприклад, директива Ради 89/106/ЕЕС про будівельну продукцію - CPD - і директиви Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС і 89/440/ЕЕС про громадські роботи, послуги і еквівалентних директив EFTA, започаткованих з метою створення внутрішнього ринку).

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and European Free Trade Association (EFTA) decided, on the basis of an agreement1 between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Euro­codes to CEN through a series of Mandates, in or­der to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission's Decisions deal­ing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

Структурно програма будівельних Єврокодів включає в себе такі стандарти, які, як правило, складаються з декількох частин:

EN 1990 Єврокод. Основи проектування кон­струкцій

EN 1991 Єврокод 1. Дії на конструкції

EN 1992 Єврокод 2. Проектування залізобе­тонних конструкцій

EN 1993 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій

EN 1994 Єврокод 4. Проектування сталезалі- зобетонних конструкцій

EN 1995 Єврокод 5. Проектування дерев'яних конструкцій

EN 1996 Єврокод 6. Проектування кам'яних конструкцій

EN 1997 Єврокод 7. Геотехнічне проектування

EN 1998 Єврокод 8. Проектування сейсмо­стійких конструкцій

EN 1999 Єврокод 9. Проектування алюмінієвих конструкцій

Єврокоди визнають відповідальність регулю­ючих органів у кожній державі-члені, і є гарантіями їх права визначати значення, що стосуються регулювання питань безпеки на національному рівні, де вони продовжують варіюватися від держави до держави.

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete struc­tures

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry struc­tures

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium struc­tures

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine val­ues related to regulatory safety matters at na­tional level where these continue to vary from State to State.

1 Угода між комісією Європейських співтовариств і Європейського комітету з стандартизації (CEN) від­носно роботи з ЄВРОКОДАМИ для проектування будівель та будівельних робіт (BC/CEN/03/89).

1 Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for Stan­dardisation (CEN) concerning the work on EURO­CODES for the design of building and civil engineering works (BC/CEN/03/89)..

СТАТУС I СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОКОДІВ

Status and field of application of Eurocodes

Держави-члени EU і EFTA визнали, що Євро­коди служать в якості довідкового матеріалу для таких цілей:

- як спосіб доказу відповідності будівель і будівельних робіт основним вимогам ди­рективи Ради 89/106/ЕЕС, зокрема особ­ливо важливій вимозі № 1 - Механічна стійкість і стабільність - і важливій вимозі № 2 - Безпека у разі пожежі;

- як основа для укладання контрактів на бу­дівельні роботи і суміжні інженерні послуги;

- як основа для розроблення гармонізованих технічних умов на будівельну продукцію (ENs і ETAs).

Єврокоди, в тій мірі, в якій вони стосуються саме будівельних робіт, матимуть прямий зв'я­зок з тлумачними документами2, передбаче­ними в Статті 12, CPD, хоча вони відрізня­ються від гармонізованих стандартів на про­дукцію3. Таким чином, технічні аспекти, що випливають при роботі з Єврокодами, повинні бути належним чином розглянуті технічними комітетами CEN і/або Робочими групами ЕОТА, що працюють з стандартами продукції з метою досягнення повної сумісності цих технічних специфікацій з Єврокодами.

The Member States of the EU and EFTA recog­nise that Eurocodes serve as reference docu­ments for the following purposes:

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essential requirements of Council Directive 89/106/EEC, particularly Essential Requirement №1 - Me­chanical resistance and stability - and Essen­tial Requirement №2 - Safety in case of fire;

- as a basis for specifying contracts for const­ruction works and related engineering servi­ces;

- as a framework for drawing up harmonised technical specifications for construction pro­ducts (ENs and ETAs).

The Eurocodes, as far as they concern the con­struction works themselves, have a direct rela­tionship with the Interpretative Documents2 referred to in Article 12 of the CPD, although they are of a different nature from harmonised product standards3. Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product stan­dards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Euroco­des.

2 Згідно зі ст. 3.3 CPD основним вимогам (ERs) по­винна бути дана конкретна форма в тлумаченні документів для створення необхідних зв'язків між основними вимогами і мандатами для гармонізо­ваних ENs і ETAGs/ETAs.

3Згідно зі ст. 12 CPD тлумачні документи повинні:

a) дати конкретну форму необхідним вимогам щодо гармонізації термінології і технічних основ і заз­наченням класів і рівнів кожної вимоги в разі по­треби;

b) вказати способи зв'язку цих класів і рівнів вимог з технічними характеристиками, наприклад, методи розрахунку і перевірки, технічні правила для проек­тування тощо;

c) служити керівництвом для розробки гармонізо­ваних стандартів і керівних принципів для європейських технічних схвалень.

Єврокоди фактично грають аналогічну роль у ER 1 та, частково, у ER 2.

2According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in interpretative documents for the creation of the neces­sary links between the essential requirements and the mandates for harmonised ENs and ETAGs/ETAs.

3According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall:

a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases and indicating classes or levels for each requirement where necessary;

b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g. methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.;

c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical approvals.

The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2.

Єврокоди надають загальні структурні прави­ла проектування для повсякденного викорис­тання при проектуванні будівель і окремих конструкцій як традиційного, так і інновацій­ного характеру. Унікальні форми констукцій або умови проектування, які не підпадають під додатковий експертний розгляд, потребують особливого підходу в таких випадках.

The Eurocode standards provide common struc­tural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Un­usual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, містять повний текст Єврокоду (включно з усіма додатками), виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний аркуш та Національний вступ на початку, а також Національний додаток в кінці.

Національний додаток може містити тільки інформацію про ті параметри, які залишаються відкритими в Єврокодах для національного використання, відомі як національно вста­новлені параметри, які будуть використовува­тися для проектування та будівництва у конкретній країні, а саме:

- значення та/або класи, де варіанти наве­дені в Єврокоді;

- значення, які можна використовувати там, де символ дано тільки в Єврокоді;

- конкретні дані країни (географічні, кліма­тичні тощо), наприклад, карта снігового покрову;

- процедура, яка повинна використовуватися як альтернативна процедурі, наведеній в Єврокоді.

Він також може містити:

- рішення щодо застосування довідкових додатків;

- посилання на несуперечливу додаткову інформацію, щоб допомогти користувачеві застосовувати Єврокод.

National Standards implementing Eurocodes

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (includ­ing any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and Na­tional foreword, and may be followed by a Na­tional annex.

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nation­ally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e.:

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

- country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

It may also contain

- decisions on the application of informative annexes,

- references to non-contradictory complemen­tary information to assist the user to apply the Eurocode.

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ЄВРОКОДАМИ I ГАРМОНІЗОВАНИМИ ТЕХНІЧНИМИ УМОВАМИ (ENs і ETAs) ДЛЯ ВИРОБІВ

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

Існує необхідність забезпечення узгодження між гармонізуванням технічних спеціфікацій на будівельні вироби і технічними правилами для конструкцій4. Крім того, вся інформація, яка супроводжує СЕ-маркування на будівельну продукцію, яка відноситься до Єврокодів, по­винна чітко вказувати, які параметри, визна­чені на національному рівні, було взято до уваги.

There is a need for consistency between the har­monised technical specifications for construction products and the technical rules for works4. Fur­thermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes shall clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО EN 1998-5

Additional information specific to EN 1998-5

Рамки Єврокоду 8 визначаються в EN 1998-1:2004, 1.1.1 і в рамках цієї частини Єврокоду 8 визначаються в 1.1. Додаткові частини Єврокоду 8 перераховані в EN 1998-1:2004, 1.1.3.

EN 1998-5:2004 призначений для використан­ня:

- клієнтами (наприклад, для розроблення специфічних вимог за рівнем надійності і довговічності);

- конструкторами і дизайнерами;

- відповідними органами влади.

Для проектування конструкцій в сейсмічних районах положення цього Європейського стандарту повинні застосовуватися як допов­нення до положень інших відповідних частин Єврокоду 8 та інших відповідних Єврокодів. Зокрема, положення цього Європейського стандарту доповнюють EN 1997-1:2004, які не охоплені спеціальними вимогами проекту­вання на сейсмостійкість.

Завдяки комбінації факторів невизначеності в сейсмічних впливах і властивостях грунто­вого матеріалу частина 5 не може охопити докладно всі можливі ситуації і для її пра­вильного використання можуть знадобитися спеціалізовані інженерні рішення і досвід.

The scope of Eurocode 8 is defined in EN 1998-1:2004, 1.1.1 and the scope of this Part of Eurocode 8 is defined in 1.1. Additional Parts of Eurocode 8 are listed in EN 1998-1:2004, 1.1.3.

EN 1998-5:2004 is intended for use by:

- clients (e.g. for the formulation of their specific requirements on reliability levels and durability);

- designers and constructors;

- relevant authorities.

For the design of structures in seismic regions the provisions of this European Standard are to be applied in addition to the provisions of the other relevant parts of Eurocode 8 and the other rele­vant Eurocodes. In particular, the provisions of this European Standard complement those of EN 1997-1:2004, which do not cover the special requirements of seismic design.

Owing to the combination of uncertainties in seis­mic actions and ground material properties, Part 5 may not cover in detail every possible design situ­ation and its proper use may require specialised engineering judgement and experience.

4 Див. статтю 3.3 і статтю 12 CPD, а також розділи 4.2, 4.3.1, 4.3.2 і 5.2 ID 1.

4 See Article 3.3 and Article 12 of the CPD, as well as clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1.


НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДО EN 1998-5

Цей стандарт дає альтернативні процедури, вимоги та рекомендації з примітками, що вказують, де національні уточнення повинні бути зроблені. Тому національний стандарт, що впроваджує EN 1998-5, повинен мати на­ціональний додаток, що містить всі встанов­лені державою параметри, які будуть вико­ристовуватися для проектування будівель і будівельних робіт, які повинні бути виконані у відповідній країні.

Національний вибір допускається в EN 1998-5:2004 року через пункти:

National annex for EN 1998-5

This standard gives alternative procedures, val­ues and recommendations for classes with notes indicating where national choices may have to be made. Therefore the National Standard imple­menting EN 1998-5 should have a National annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of buildings and civil en­gineering works to be constructed in the relevant country.

National choice is allowed in EN 1998-5:2004 through clauses:

 

Посилання

Reference

Пункти

Item

1.1 (4)

Інформативні додатки A, С, D і F Informative Annexes A, C, D and F

3.1 (3)

Часткові коефіцієнти властивостей матеріалів Partial factors for material properties

4.1.4(11)

Верхнє граничне навантаження для сприйнятливості до зрідження Upper stress limit for susceptibility to liquefaction

5.2 (2)c)

Скорочення пікового прискорення ґрунту від поверхні землі з глибиною Reduction of peak ground acceleration with depth from ground surface


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 8. ПРОЕКТУВАННЯ СЕЙСМОСТІЙКИХ КОНСТРУКЦІЙ
Частина 5. Фундаменти, підпірні конструкції і геотехнічні аспекти

ЕВРОКОД 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СЕЙСМОСТОЙКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Часть 5. Фундаменты, подпорные конструкции и геотехнические аспекты

EUROCODE 8. DESIGN OF STRUCTURES FOR EARTHQUAKE RESISTANCE
Part 5. Foundations, retaining structures and geotechnical aspects

Чинний від 2013-07-01

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Галузь використання

1 GENERAL

1.1 Scope

(1) Р Ця частина Єврокоду 8 встановлює вимоги, критерії і правила з розміщення на ґрунтових основах конструкцій з урахуванням сейсмостійкості. Вона поширюється на проек­тування різних систем фундаментів, проекту­вання підпірних конструкцій і взаємодію "ґрунт- конструкція" при сейсмічних впливах. По суті вона доповнює Єврокод 7, в якому не висвіт­лені спеціальні вимоги сейсмічного проекту­вання.

(2) Р Положення частини 5 застосовуються до будівель (EN 1998-1), мостів (EN 1998-2), башт, щогл і димових труб (EN 1998-6), силосів, резервуарів і трубопроводів (EN 1998-4).

(3) Р Спеціальні вимоги проектування для фундаментів певних конструктивних типів, за необхідності, можна знайти у відповідних час­тинах Єврокоду 8.

(4) У додатку В цього Єврокоду наведені емпі­ричні графіки для спрощеної оцінки потенцій­ного розрідження, а у додатку Е наведена спрощена процедура сейсмічного аналізу під­пірних конструкцій.

Примітка. 1. У довідковому додатку А наведена інформація щодо збільшення коефіцієнтів, залеж­них від топографії.

Примітка. 2. У довідковому додатку С наведена інформація щодо статичної жорсткості паль. Примітка. 3. У довідковому додатку D наведена інформація щодо динамічної взаємодії "ґрунт-кон- струкція".

Примітка. 4. У довідковому додатку F наведена інформація щодо сейсмічної несучої здатності фундаментів мілкого закладення.

(1) Р This Part of Eurocode 8 establishes the re­quirements, criteria, and rules for the siting and foundation soil of structures for earthquake resis­tance. It covers the design of different foundation systems, the design of earth retaining structures and soil-structure interaction under seismic ac­tions. As such it complements Eurocode 7 which does not cover the special requirements of seis­mic design.

(2) P The provisions of Part 5 apply to buildings (EN 1998-1), bridges (EN 1998-2), towers, masts and chimneys (EN 1998-6), silos, tanks and pipe­lines (EN 1998-4).

(3) P Specialised design requirements for the foundations of certain types of structures, when necessary, shall be found in the relevant Parts of Eurocode 8.

(4) Annex В of this Eurocode provides empirical charts for simplified evaluation of liquefaction po­tential, while Annex E gives a simplified proce­dure for seismic analysis of retaining structures.

NOTE 1 Informative Annex A provides information on topographic amplification factors.

NOTE 2 Informative Annex С provides information on the static stiffness of piles.

NOTE 3 Informative Annex D provides information on dynamic soil-structure interaction.

NOTE 4 Informative Annex F provides information on the seismic bearing capacity of shallow foundations.

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative references

(1)Р Цей Європейський стандарт містить да­товані і недатовані посилання, положення з інших публікацій. Ці нормативні посилання наведені у відповідних місцях тексту, а перелік публікацій наводиться нижче. Для датованих посилань подальші зміни або редакції будь- яких таких публікацій застосовуються до даного Європейському стандарту, тільки якщо вони включені до нього зі змінами або пере­глядом. Для недатованих посилань застосо­вується останнє видання публікації, на яку дається посилання (з урахуванням поправок).

(1)Р This European Standard incorporates by dated or undated reference, provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated refer­ences, subsequent amendments to or revisions of any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amend­ment or revision. For undated references the lat­est edition of the publication referred to applies (including amendments).

1.2.1 Загальні стандарти, на які є поси­лання

EN 1990 Єврокод. Основи проектування кон­струкцій

EN 1997-1 Єврокод 7. Геотехнічне проектуван­ня. Частина 1. Загальні правила EN 1997-2 Єврокод 7. Геотехнічне проектуван­ня. Частина 2. Дослідження і випробування ґрунту

EN 1998-1 Єврокод 8. Проектування сейсмо­стійких конструкцій. Частина 1. Загальні пра­вила, сейсмічні дії та правила щодо споруд EN 1998-2 Єврокод 8. Проектування сейсмо­стійких конструкцій. Частина 2. Мости EN 1998-4 Єврокод 8. Проектування сейсмо­стійких конструкцій. Частина 4. Силосні башти, резервуари та трубопроводи EN 1998-6 Єврокод 8. Проектування сейсмо­стійких конструкцій. Частина 6. Башти, вежі і димові труби

1.2.1 General reference standards

EN 1990 Eurocode - Basis of structural design

EN 1997-1 Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 1: General rules

EN 1997-2 Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing

EN 1998-1 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings EN 1998-2 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges EN 1998-4 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines

EN 1998-6 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys

1.3  Припущення

(1) Р Застосовуються загальні припущення стандарту EN 1990:2002, 1.3.

1.4 Відмінності між принципами і правилами застосування

(1) Р Застосовуються правила стандарту EN 1990:2002, 1.4.

1.5 Терміни та визначення

1.5.1 Терміни, загальні для всіх Єврокодів

(1 ) Р Застосовуються терміни та визначення, наведені в стандарті EN 1990:2002, 1.5.

(2) РДо термінів, загальних для всіх Єврокодів, застосовується стандарт EN 1998-1:2004,1.5.1.

1.3  Assumptions

(1)P The general assumptions of EN 1990:2002,

1.3 apply.

1.4 Distinction between principles and applications rules

(1 )P The rules of EN 1990:2002, 1.4 apply.

1.5 Terms and definitions

1.5.1 Terms common to all Eurocodes

(1) P The terms and definitions given in EN 1990:2002, 1.5 apply.

(2) P EN 1998-1:2004, 1.5.1 applies for terms common to all Eurocodes.

1.5.2 Подальші терміни, що використову­ються у цьому стандарті

1.5.2 Additional terms used in the present standard

(1) Р Застосовується визначення ґрунту, що дається в стандарті EN 1997-1:2004, 1.5.2, в той час як інші геотехнічні терміни, особливо що відносяться до землетрусів, такі як роз­рідження, даються в тексті.

(2)  Для цілей цього стандарту застосовуються терміни, визначені в EN 1998-1:2004, 1.5.2.

1.6 Познаки

(1) P The definition of ground found in EN 1997-1:2004, 1.5.2 applies while that of other geotechnical terms specifically related to earth­quakes, such as liquefaction, are given in the text.

(2)  For the purposes of this standard the terms de­fined in EN 1998-1:2004, 1.5.2 apply.

1.6 Symbols

(1) Для цілей цього Європейського стандарту застосовуються наступні познаки. Всі познаки, що використовуються в розділі 5, для зруч­ності визначаються в тексті при першому згадуванні. На додаток нижче наводиться пе­релік познак. Деякі познаки, які зустрічаються тільки в додатках, визначені в них:

(1) For the purposes of this European Standard the following symbols apply. All symbols used in Part 5 are defined in the text when they first occur, for ease of use. In addition, a list of the symbols is given below. Some symbols occurring only in the annexes are defined therein:

Ed - проектна дія впливу

Epd - бічний опір на стінці фундаменту зав­дяки пасивному тиску ґрунту

Er - коефіцієнт використання енергії при стандартному випробуванні на зану­рення (SPT)

FH - проектна сейсмічна горизонтальна сила інерції

Fv - проектна сейсмічна вертикальна сила інерції

FrRD - проектний опір зсуву між підошвою фундаменту і ґрунтом

G - модуль зсуву

Gmax - середній модуль зсуву при малій де­формації

Le - відстань анкерів від стіни в динаміч­ному стані

Ls - відстань анкерів від стіни в статичному стані

MEd - проектна дія моменту

N1(60)- кількість ударів при стандартних вип­робуваннях на занурення, нормоване для впливів верхніх пластів та рівня енергії

NEd - проектна нормальна сила на гори­зонтальну підставу

NSPT - кількість ударів при стандартних вип­робуваннях на занурення (SPT)

РІ - показник пластичності ґрунту

Ed Design action effect

Epd Lateral resistance on the side of footing due to passive earth pressure

ER Energy ratio in Standard Penetration Test (SPT)

FH Design seismic horizontal inertia force

Fv Design seismic vertical inertia force

FRd Design shear resistance between hori­zontal base of footing and the ground

G Shear modulus

Gmax Average shear modulus at small strain

Le Distance of anchors from wall under dy­namic conditions

Ls Distance of anchors from wall under static conditions

MEd Design action in terms of moments

N1 (60) SPT blowcount value normalised for overburden effects and for energy ratio

NEd Design normal force on the horizontal base

NSpt Standard Penetration Test (SPT) blow­count value

PI Plasticity Index of soil

Rd - проектний опір грунту

S - коефіцієнт фунту, визначений у EN 1998-1:2004, 3.2.2.2

ST -топографічний коефіцієнт збільшення

VEd - проектне горизонтальне зусилля зсуву

W - вага масиву зсуву

аg - проектне прискорення ґрунту для ґрунту типу А (аg = у,agR)

agR - довідкове пікове прискорення ґрунту типу А

avg - проектне прискорення ґрунту у вер­тикальному напрямку

с' - зчеплення ґрунту, виражене ефектив­ним напруженням

си - опір зсуву недренованого ґрунту

d -діаметр палі

dr - переміщення підпірних стін

g - гравітаційне прискорення

kh - горизонтальний сейсмічний коефіцієнт

kv - вертикальний сейсмічний коефіцієнт

qu - міцність при простому необмеженому з боків стиску

г - показник для обчислення горизонталь­ного сейсмічного коефіцієнта (табли­ця 7.1)

vs - швидкість поширення поперечної хви­лі

vs mах ~ середнє значення v'g при малій дефор­мації (< 10-5)

а - відношення проектного прискорення ґрунту типу А, аg , до гравітаційного прискорення д у - питома вага ґрунту Yd ~ сУха питома вага ґрунту  - коефіцієнт відповідальності

ум - відносний коефіцієнт властивості ма­теріалу

yRd - відносний коефіцієнт моделі

yw - питома вага води

5 - кут тертя між ґрунтом і фундаментом або підпірної стіною

ф' - кут опору зсуву, виражений ефектив­ним напруженням

р - питома маса 4

Rd Design resistance of the soil

S Soil factor defined in EN 1998-1:2004, 3.2.2.2

ST Topography amplification factor VEd Design horizontal shear force W Weight of sliding mass ag Design ground acceleration on type A ground (ag = y\agR)

agR Reference peak ground acceleration on type A ground

avg Design ground acceleration in the verti­cal direction

c' Cohesion of soil in terms of effective stress

cu Undrained shear strength of soil d Pile diameter dr Displacement of retaining walls g Acceleration of gravity kh Horizontal seismic coefficient kv Vertical seismic coefficient qu Unconfined compressive strength

r Factor for the calculation of the horizon­tal seismic coefficient (Table 7.1)

vs Velocity of shear wave propagation

vs max Average vs value at small strain (< 10-5)

a Ratio of the design ground acceleration on type A ground, ag, to the acceleration of gravity g

у Unit weight of soil

yd Dry unit weight of soil

у і Importance factor

yM Partial factor for material property

yRd Model partial factor

yw Unit weight of water

 Friction angle between the ground and the footing or retaining wall

ф' Angle of shearing resistance in terms of effective stress

p Unit mass

vo - загальний тиск верхніх порід і загаль­не вертикальне напруження

vo - ефективний тиск верхніх порід, як і ефективне вертикальне напруження

су,u ~ циклічний опір зсуву недренованого ґрунту

те - сейсмічне напруження зсуву

avo Total overburden pressure, same as to­tal vertical stress

'vo Effective overburden pressure, same as effective vertical stress

cy,u Cyclic undrained shear strength of soil e Seismic shear stress

1.7 Одиниці СІ

(1) Р Повинні використовуватися одиниці СІ відповідно до ISO 1000.

(2) Крім того, застосовуються одиниці, реко­мендовані в EN 1998-1:2004, 1.7.

Примітка. При геотехнічних розрахунках варто звертатися до EN 1997-1:2004, 1.6 (2).

1.7 S.l. Units

(1) P S.l. Units shall be used in accordance with ISO 1000.

(2) In addition the units recommended in EN 1998-1:2004, 1.7 apply.

NOTE For geoteclinical calculations, reference should be made to EN 1997-1:2004, 1.6 (2).

2 СЕЙСМІЧНИЙ ВПЛИВ

2.1 Визначення сейсмічного впливу

(1) Р Сейсмічний вплив повинен відповідати основним принципам і визначенням, наве­деним у EN 1998-1:2004, 3.2, з урахуванням положень, наведених у 4.2.2.

(2) Р Комбінування сейсмічного впливу з ін­шими впливами повинно виконуватися у відповідності з EN 1990:2002, 6.4.3.4 та EN 1998-1:2004, 3.2.4.

(3) Де можливо, в цьому Європейському стан­дарті запропоновано спрощення вибору сей­смічного впливу.

2.2 Представлення зміни у часі

(1) Р Якщо розрахунки виконуються з ураху­ванням дії часу, можуть використовуватися як штучні акселерограми, так і реальні записи сильних коливань. їх пікове значення і час­тотний діапазон повинні відповідати EN 1998-1:2004, 3.2.3.1.

(2) При перевірках динамічної стійкості за участі обчислення залишкових деформацій ґрунту бажано, щоб збудження складалося з акселерограм, записаних на ґрунтових май­данчиках при реальних землетрусах, оскільки вони містять реалістичні низькочастотні коливання і належну часову кореляцію між горизонтальною і вертикальною складовими руху. Тривалість сильних коливань повинна бути обрана способом відповідно до EN 1998-1:2004, 3.2.3.1.

2 SEISMIC ACTION

2.1 Definition of the seismic action

(1) P The seismic action shall be consistent with the basic concepts and definitions given in EN 1998-1:2004, 3.2 taking into account the provi­sions given in 4.2.2.

(2) P Combinations of the seismic action with other actions shall be carried out according to EN 1990:2002, 6.4.3.4 and EN 1998-1:2004, 3.2.4.

(3) Simplifications in the choice of the seismic ac­tion are introduced in this European Standard wherever appropriate.

2.2 Time-history representation

(1) P If time-domain analyses are performed, both artificial accelerograms and real strong motion re­cordings may be used. Their peak value and fre­quency content shall be as specified in EN 1998-1:2004, 3.2.3.1.

(2) In verifications of dynamic stability involving calculations of permanent ground deformations the excitation should preferably consist of accelerograms recorded on soil sites in real earth­quakes, as they possess realistic low frequency content and proper time correlation between hori­zontal and vertical components of motion. The strong motion duration should be selected in a manner consistent with EN 1998-1:2004, 3.2.3.1.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online