ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням (EN 1991-3:2006, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ

Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням
(EN 1991-3:2006, IDT)

ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012

Київ
Мінрегіон України
2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського"

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: А. Гром канд. техн. наук (науковий керівник), О. Кордун; Я. Левченко; Г. Ленда; Я. Лимар; К. Павлова; О. Шимановський, д-р техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.12.2012 № 653, чинний з 2013-07-01

3 Національний стандарт відповідає EN 1991-3:2006 Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery (Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням).

Ступінь відповідності - ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

Цей стандарт видано з дозволу CEN

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

CONTENTS

Національний вступ

 

Вступ

Foreword

Основи програми Єврокоду

Background of the Eurocode programme

Статус та сфера застосування Єврокодів

Status and field of application of Eurocodes

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди

National Standards implementing Eurocodes

Зв'язки між Єврокодами та гармонізованими технічними специфікаціями (ENs та ETAs) для виробів

Links between Eurocodes and harmonised technical specifications (ENs and ETAs) for products

Додаткова інформація щодо EN 1991-3

Additional information specific for EN 1991-3

Національний додаток до EN 1991-3

National annex for EN 1991-3

1 Загальні положення

1 General

1.1 Сфера застосування

1.1 Scope

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative references

1.3 Відмінності між принципами і правилами застосування

1.3 Distinction between Principles and Application Rules

1.4 Терміни та визначення

1.4 Terms and definitions

1.4.1 Спеціальні терміни і визначення для підвісних кранів і кранів на підкранових балках

1.4.1 Terms and definitions specifically for hoists and cranes on runway beams

1.4.2 Спеціальні терміни і визначення понять для дій, викликаних обладнанням

1.4.2 Terms and definitions specifically for actions induced by machines

1.5 Умовні познаки

1.5 Symbols

2 Дії, викликані підйомними механізмами і кранами на підкранових балках

2 Actions induced by hoists and cranes on runway beams

2.1 Сфера застосування

2.1 Field of application

2.2 Класифікація дій

2.2 Classifications of actions

2.2.1 Загальні положення

2.2.1 General

2.2.2 Змінні дії

2.2.2 Variable actions

2.2.3 Аварійні дії

2.2.3 Accidental actions

2.3 Розрахункові ситуації

2.3 Design situations

2.4 Спосіб передачі дій кранів

2.4 Representation of crane actions

2.5 Розподіл навантажень

2.5 Load arrangements

2.5.1 Монорейковий тельфер, розміщений під підкрановими балками

2.5.1 Monorail hoist blocks underslung from runway beams

2.5.2 Мостові крани

2.5.2 Overhead travelling cranes

2.5.3 Дії, викликані кількома кранами

2.5.3 Multiple crane action

2.6 Вертикальні навантаження кранів характеристичні значення

2.6 Vertical crane loads - characterist values

2.7 Горизонтальні навантаження кранів: характеристичні значення

2.7 Horizontal crane loads - characteristic values

2.7.1 Загальні положення

2.7.1 General

2.7.2 Поздовжні сили HL,i і поперечні сили НT,j, викликані прискоренням і гальмуванням крана

2.7.2 Longitudinal forces HL,i and transverse forces HT,j caused by acceleration and deceleration of the crane

2.7.3 Рушійна сила К

2.7.3 Drive force К

2.7.4 Горизонтальні сили Hs,i,j,k і направна сила S, викликані перекосом крана

2.7.4 Horizontal forces Hs,i,j,k and the guide force S caused by skewing of the crane

2.7.5 Горизонтальна сила НТ,3, викликана прискоренням або гальмуванням візка мостового крана

2.7.5 Horizontal force НТ,3 caused by acceleration or deceleration of the crab

2.8 Температурні ефекти

2.8 Temperature effects

2.9 Навантаження на пішохідні містки сходи, платформи і захисні огорожі

2.9 Loads on access walkways, stairs platforms and guard rails

2.9.1 Вертикальні навантаження

2.9.1 Vertical loads

2.9.2 Горизонтальні навантаження

2.9.2 Horizontal loads

2.10 Випробувальні навантаження

2.10 Test loads

2.11 Аварійні дії

2.11 Accidental actions

2.11.1 Буферні сили НB,1, пов'язані з рухом крана

2.11.1 Buffer forces HB,1 related to crane movement

2.11.2 Буферні сили НB,2, пов'язані з рухами візка мостового крана

2.11.2 Buffer forces НB,2 related to movements of the crab

2.11.3 Перевертаючі сили

2.11.3 Tilting forces

2.12 Втомні навантаження

2.12 Fatigue loads

2.12.1 Дії, викликані одним краном

2.12.1 Single crane action

2.12.2 Ефекти розмаху напружень під дією багатоколісних конструкцій або кранів

2.12.2 Stress range effects of multiple wheel or crane actions

3 Дії, викликані обладнанням

3 Actions induced by machinery

3.1 Сфера застосування

3.1 Field of application

3.2 Класифікація дій

3.2 Classification of actions

3.2.1 Загальні положення

3.2.1 General

3.2.2 Постійні дії

3.2.2 Permanent actions

3.2.3 Змінні дії

3.2.3 Variable actions

3.2.4 Аварійні дії

3.2.4 Accidental actions

3.3 Розрахункові ситуації

3.3 Design situations

3.4 Спосіб задания дій

3.4 Representation of actions

3.4.1 Природа навантажень

3.4.1 Nature of the loads

3.4.2 Моделювання динамічних дій

3.4.2 Modelling of dynamic actions

3.4.3 Моделювання взаємодії конструкцій та обладнання

3.4.3 Modelling of the machinery-structure interaction

3.5 Характеристичні значення

3.5 Characteristic values

3.6 Критерії експлуатаційної придатності

3.6 Serviceability criteria

Додаток А Основи проектування: додаткові умови до EN 1990 для підкранових балок, навантажених кранами

Annex A (normative) Basis of design - supplementary clauses to EN 1990 for runway beams loaded by cranes

А.1 Загальні положення

A.1 General

А.2 Граничні стани за несучою здатністю

A.2 Ultimate limit states

А.2.1 Комбінації дій

A.2.1 Combinations of actions

А.2.2 Часткові коефіцієнти

A.2.2 Partial factors

А.2.3 ψ-коефіцієнти для кранових навантажень

A.2.3 ψ-factors for crane loads

А.З Граничні стани експлуатаційної придатності

A.3 Serviceability limit states

А.З. 1 Поєднання дій

A.3.1 Combinations of actions

А.З.2 Часткові коефіцієнти

A.3.2 Partial factors

А.3.3 Коефіцієнти ψ для кранових навантажень

A.3.3 ψ-factors for crane action

А.4 Втома

A.4 Fatigue

Додаток В Керівні вказівки для класифікації кранів за втомою

Annex В (informative) Guidance for crane classification for fatigue

Додаток НА

Annex HA (informative)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожним перекладом EN 1991-3:2006 "Eurocode 1 - Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery" (Єврокод 1 : Дії на конструкції. Частина 3: Дії, викликані кранами та обладнанням).

EN 1991-3:2006 підготовлено Технічним комітетом CEN/TC 250, секретаріатом якого керує BSI.

До національного стандарту долучено англомовний текст.

На території України як національний стандарт діє ліва колонка тексту

ДСТУ-Н Б EN 1991-3:2012 "Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 3. Дії, викликані кранами та обладнанням, викладена українською мовою (EN 1991-3:2006, IDT)".

Відповідно до ДБН А.1.1-1-2009 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.1.2 "Система надійності та безпеки в будівництві".

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

Науково-технічна організація, відповідальна за цей стандарт, - Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського".

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- слова "цей міжнародний стандарт" замінено на "цей стандарт";

- структурні елементи стандарту - "Обкладинку", "Передмову", "Національний вступ", "Визначення понять" та "Бібліографічні дані" - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

- з "Передмови до EN 1991-3" у цей "Національний вступ" взяте те, що безпосередньо стосується цього стандарту;

Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1991-3:2006, наведено в додатку НА.

Копії, не прийнятих як національні нормативних документів, на які є посилання в EN 1991-3:2006, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

FOREWORD

Даний документ (EN 1991-3:2006) був підготовлений Технічним комітетом CEN/TC 250 "Будівельні Єврокоди", секретаріат якого підтримується BSI.

This European Standard (EN 1991-3:2006) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 250 "Structural Eurocodes", the secretariat of which is held by BSI.

CEN/TC 250 є відповідальним за усі будівельні Єврокоди.

CEN/TC 250 is responsible for all Structural Eurocodes.

Даний документ замінює ENV 1991-5:1998.

This European Standard supersedes ENV 1991-5:1998.

Цьому Європейському стандарту буде наданий статус національного з публікацією ідентичного тексту або схваленням не пізніше листопада 2006 року і при скасуванні суперечливих національних стандартів не пізніше березня 2010 року.

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by October 2006, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by March 2010.

У відповідності з внутрішніми постановами CEN/CENELEC національні органи зі стандартизації таких країн зобов'язані здійснити впровадження цього Європейського стандарту: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Франція, Чеська Республіка, Швейцарія, Швеція.

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЄВРОКОД 1. ДІЇ НА КОНСТРУКЦІЇ
ЧАСТИНА 3. ДІЇ, ВИКЛИКАНІ КРАНАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ

ЕВРОКОД 1. ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КОНСТРУКЦИИ
ЧАСТЬ 3: ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ КРАНОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

EUROCODE 1: ACTIONS ON STRUCTURES
PART 3: ACTIONS INDUCED BY CRANES AND MACHINERY

Чинний від 2013-07-01

ОСНОВИ ПРОГРАМИ ЄВРОКОДУ

BACKGROUND OF THE EUROCODE PROGRAMME

У 1975 році Комісія Європейської спільноти вирішила розпочати програму дій у галузі будівництва на підставі статті 95 договору. Метою програми було усунення технічних перешкод для торгівлі та узгодження технічних умов.

In 1975, the Commission of the European Community decided on an action programme in the field of construction, based on article 95 of the Treaty. The objective of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the harmonisation of technical specifications.

У рамках цієї програми дій Комісія взяла на себе ініціативу встановити систему узгоджених технічних правил для проектування будівель і споруд, які на першій стадії мали слугувати альтернативою чинним національним правилам держав-членів, а зрештою мали замінити їх.

Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of harmonised technical rules for the design of construction works which, in a first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the Member States and, ultimately, would replace them.

Упродовж п'ятнадцяти років Комісія за допомогою організаційного комітету, до складу якого входили представники держав-членів, вела розробку програми Єврокодів, яка привела до публікації комплекту першого покоління Європейських кодів у 80-х роках.

For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee with Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes programme, which led to the first generation of European codes in the 1980s.

У 1989 році Комісія та держави-члени EU (Європейської спільноти) та EFTA (Європейської асоціації вільної торгівлі) на основі угоди між Комісією та CEN (Європейським комітетом зі стандартизації) вирішили передати підготовку та публікацію Єврокодів CEN за допомогою серії мандатів, що в результаті надало б Єврокодам у майбутньому статусу Європейського стандарту (EN). Це пов'язує Єврокоди з положеннями директив Ради і рішень Комісії щодо Європейських стандартів (тобто директиви Ради 89/106/ЕЕС щодо будівельних виробів - CPD - та директив Ради 93/37/ЕЕС, 92/50/ЕЕС та 89/440/ЕЕС відносно громадських робіт та послуг і еквівалентних директив EFTA, започаткованих з метою допомогти заснуванню внутрішнього ринку).

In 1989, the Commission and the Member States of the EU and EFTA decided, on the basis of an agreement between the Commission and CEN, to transfer the preparation and the publication of the Eurocodes to the CEN through a series of Mandates, in order to provide them with a future status of European Standard (EN). This links de facto the Eurocodes with the provisions of all the Council's Directives and/or Commission s Decisions dealing with European standards (e.g. the Council Directive 89/106/EEC on construction products - CPD - and Council Directives 93/37/EEC, 92/50/EEC and 89/440/EEC on public works and services and equivalent EFTA Directives initiated in pursuit of setting up the internal market).

Структурна програма Єврокодів включає стандарти, які в основному складаються з декількох частин:

The Structural Eurocode programme comprises the following standards generally consisting of a number of Parts:

EN 1990 Єврокод: Основи проектування конструкцій

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 1991 Єврокод 1: Дії на конструкції

EN 1991 Eurocode 1: Actions on structures

EN 1992 Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій

EN 1992 Eurocode 2: Design of concrete structures

EN 1993 Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій

EN 1993 Eurocode 3: Design of steel structures

EN 1994 Єврокод 4: Проектування сталезалізобетонних конструкцій

EN 1994 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures

EN 1995 Єврокод 5: Проектування дерев'яних конструкцій

EN 1995 Eurocode 5: Design of timber structures

EN 1996 Єврокод 6: Проектування кам'яних конструкцій

EN 1996 Eurocode 6: Design of masonry structures

EN 1997 Єврокод 7: Геотехнічне проектування

EN 1997 Eurocode 7: Geotechnical design

EN 1998 Єврокод 8: Проектування сейсмостійких конструкцій

EN 1998 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance

EN 1999 Єврокод 9: Проектування алюмінієвих конструкцій.

EN 1999 Eurocode 9: Design of aluminium structures

Стандарти Єврокодів визнають відповідальність регуляторних органів держав-членів та захищають їх право на призначення величин, які пов'язані з регулюванням питань безпеки на національному рівні там, де вони відрізняються.

Eurocode standards recognise the responsibility of regulatory authorities in each Member State and have safeguarded their right to determine values related to regulatory safety matters at national level where these continue to vary from State to State.

СТАТУС ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОКОДІВ

STATUS AND FIELD OF APPLICATION OF EUROCODES

Держави-члени EU та EFTA визнають, що Єврокоди діють як еталонні документи для таких цілей:

The Member States of the EU and EFTA recognise that Eurocodes serve as reference documents for the following purposes:

- як засіб доведення відповідності будівель і споруд основним вимогам директиви Ради 89/106/ЕЕС, зокрема основній вимозі № 1 - Механічна стійкість та стабільність - і основній вимозі № 2 - Пожежна безпека;

- as a means to prove compliance of building and civil engineering works with the essentia requirements of Council Directive 89/106/EEC particularly Essential Requirement №1 - Mechanical resistance and stability - and Essential Requirement №2 - Safety in case of fire;

- як основа для укладання контрактів для будівель і споруд та пов'язаних з ними інженерних послуг;

- as a basis for specifying contracts for const ruction works and related engineering ser vices;

- як основа для складання узгоджених технічних специфікацій для будівельних виробів (ENs та ETAs).

- as a framework for drawing up harmonisée technical specifications for construction products (ENs and ETAs)

Єврокоди, оскільки вони безпосередньо відносяться до будівельних споруд, мають прямий зв'язок із тлумачними документами розділу 12 CPD, незважаючи та те, що вони мають різну природу з гармонізованими стандартами на вироби.

The Eurocodes, as far as they concern the construction works themselves, have a direct relationship with the Interpretative Documents referrec to in Article 12 of the CPD, although they are of є different nature from harmonised product standards.

Таким чином, технічні аспекти, які випливають з Єврокодів для будівель і споруд, повинні в повній мірі бути розглянутими технічними комітетами CEN та/чи робочими групами ЕОТА, які розробляють стандарти на будівельні вироби, з позицій досягнення повної сумісності технічних специфікацій з Єврокодами.

Therefore, technical aspects arising from the Eurocodes work need to be adequately considered by CEN Technical Committees and/or EOTA Working Groups working on product standards with a view to achieving full compatibility of these technical specifications with the Eurocodes.

Стандарти Єврокодів регламентують загальні правила проектування для практичного використання всіх конструкцій та їх компонентів як традиційного, так і інноваційного характеру. Унікальні форми конструкції або умови проектування спеціально не охоплюються, і в таких випадках проектувальнику потрібен додатковий експертний розгляд.

The Eurocode standards provide common structural design rules for everyday use for the design of whole structures and component products of both a traditional and an innovative nature. Unusual forms of construction or design conditions are not specifically covered and additional expert consideration will be required by the designer in such cases.

НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ, ЩО ВПРОВАДЖУЮТЬ ЄВРОКОДИ

NATIONAL STANDARDS IMPLEMENTING EUROCODES

Національні стандарти, що впроваджують Єврокоди, завжди включають повний текст Єврокоду (включаючи всі додатки), виданий CEN, якому можуть передувати Національний титульний лист та Національна передмова, а також можуть супроводжуватися Національним додатком.

The National Standards implementing Eurocodes will comprise the full text of the Eurocode (including any annexes), as published by CEN, which may be preceded by a National title page and National foreword, and may be followed by a National annex.

Національний додаток може включати інформацію відносно тих параметрів, які залишилися відкритими в Єврокодах для національного вибору, відомі як національно визначені параметри для використання при проектуванні будівель та інженерних споруд, що будуть зведені у зацікавленій країні, а саме:

The National annex may only contain information on those parameters which are left open in the Eurocode for national choice, known as Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e. :

- значення і/або класи, де в Єврокоді даються альтернативи;

- values and/or classes where alternatives are given in the Eurocode,

- значення, які слід використовувати там, де в Єврокоді наведено тільки позначення;

- values to be used where a symbol only is given in the Eurocode,

- специфічні дані країни (географічні, кліматичні тощо), наприклад, карта вітру;

- country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. snow map,

- методика, що використовується, коли в Єврокоді обумовлені альтернативні методики.

- the procedure to be used where alternative procedures are given in the Eurocode.

В ньому можуть бути:

It may also contain:

- рекомендації щодо застосування інформаційних додатків;

- decisions on the application of informative annexes,

- посилання на додаткову інформацію, яка не суперечить нормативним вимогам і допомагає при користуванні Єврокодами.

- references to non-contradictory complementary information to assist the user to apply the Eurocode.

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ ЄВРОКОДАМИ ТА ГАРМОНІЗОВАНИМИ ТЕХНІЧНИМИ СПЕЦИФІКАЦІЯМИ (ENs та ETAs) ДЛЯ ВИРОБІВ

LINKS BETWEEN EUROCODES AND HARMONISED TECHNICAL SPECIFICATIONS (ENs and ETAs) FOR PRODUCTS

Необхідна узгодженість між гармонізованими технічними специфікаціями для будівельних виробів та технічними правилами для будівель і споруд та будівельних робіт. Крім того, у повній інформації, яка супроводжує СЕ-маркування будівельних виробів і має відношення до Єврокодів, має бути чітко зазначено, які національно визначені параметри були взяті до уваги.

There is a need for consistency between the harmonised technical specifications forn construction products and the technical rules for works. Furthermore, all the information accompanying the CE Marking of the construction products which refer to Eurocodes should clearly mention which Nationally Determined Parameters have been taken into account.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО EN 1991-3

ADDITIONAL INFORMATION SPECIFIC FOR EN 1991-3

EN 1991-3 надає порядок дій та керівництво до проектування будівель та гідротехнічних споруд, включаючи наступні пункти:

EN 1991-3 gives design guidance and actions for the structural design of buildings and civil engineering works, including the following aspects:

- дія кранів

- actions induced by cranes, and

- дія обладнання.

- actions induced by machinery.

EN 1991-3 розроблений для замовників, проектувальників підрядних організацій та органів місцевої влади.

EN 1991-3 is intended for clients, designers, contractors and public authorities.

EN 1991-3 має використовуватися разом з EN 1990, іншими розділами EN 1991 та EN 1992 до EN 1999 для проектування конструкцій.

EN 1991-3 is intended to be used with EN 1990, the other Parts of EN 1991 and EN 1992 to EN 1999 for the design of structures.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОДАТОК ДО EN 1991-3

NATIONAL ANNEX FOR EN 1991-3

Цей стандарт надає альтернативні методи, значення і рекомендації для класів із примітками, які вказують, де необхідно зробити національний вибір. Таким чином, національний стандарт, який впроваджує EN 1991-3, повинен мати Національний додаток, до якого включено усі національно визначені параметри, які використовуються при проектуванні сталевих конструкцій, що будуть побудовані у відповідній країні.

This Standard gives alternative procedures, values and recommendations for classes with notes indicating where national choices have to be made. Therefore the National Standard implementing EN 1991-3 should have a National Annex containing all Nationally Determined Parameters to be used for the design of members to be constructed in the relevant country.

Національним вибір в EN 1991-3 дозволено в наступних пунктах:

National choice is allowed in EN 1991-3 through the following paragraphs:

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1 GENERAL

1.1 Сфера застосування

1.1 Scope

(1) Частина 3 EN 1991 встановлює прикладені навантаження на підкранові балки (схеми і характеристичні значення), які виникають від кранів і стаціонарного обладнання і включають, за необхідності, динамічні дії від гальмування, прискорень і випадкових сил.

(1) Part 3 of EN 1991 specifies imposed loads (models and representative values) associated with cranes on runway beams and stationary machines which include, when relevant, dynamic effects and braking, acceleration and accidental forces.

(2) В розділі 1 сформульовані загальні визначення та поняття, умовні познаки.

(2) Section 1 defines common definitions and notations.

(3) В розділі 2 визначені дії, викликані кранами на підкранових шляхах.

(3) Section 2 specifies actions induced by cranes on runways.

(4) В розділі 3 визначені дії, викликані стаціонарним обладнанням.

(4) Section 3 specifies actions induced by stationary machines.

1.2 Нормативні посилання

1.2 Normative References

Цей стандарт містить датовані і недатовані посилання положень з інших публікацій. Ці нормативні посилання цитуються у відповідних місцях у тексті, публікації перераховані нижче. Для датованих посилань наступні правки або перегляди будь-яких з цих публікацій дійсні для цього стандарту тільки при внесенні до нього змін або перегляду. Для недатованих посилань застосовується останнє видання публікації (включаючи поправки), на яке дається посилання.

This European Standard incorporates by dated or undated reference provisions from other publications. These normative references are cited at the appropriate places in the text and the publications are listed hereafter. For dated references, subsequent amendments to, or revisions of, any of these publications apply to this European Standard only when incorporated in it by amendment or revision. For undated references the latest edition of the publication referred to applies (including amendments).

ISO 3898 Основи проектування будівельних конструкцій. Визначення. Основні умовні познаки

ISO 3898 Basis of design of structures - Notations. General symbols

ISO 2394 Загальні принципи розрахунку надійності будівельних конструкцій

ISO 2394 General principles on reliability for structures

ISO 8930 Загальні принципи розрахунку надійності будівельних конструкцій. Перелік еквівалентних термінів

ISO 8930 General principles on reliability for structures. List of equivalent terms

EN 1990 Єврокод: Основи проектування будівельних конструкцій

EN 1990 Eurocode: Basis of Structural Design

EN 13001-1 Крани. Основи проектування. Частина 1: Загальні принципи і вимоги

EN 13001-1 Cranes - General design - Part 1: General principles and requirements

EN 13001-2 Крани. Основи проектування. Частина 2: Навантаження

EN 13001-2 Cranes - General design - Part 2: Load effects

EN 1993-1-9 Проектування сталевих конструкцій: Частина 1-9: Втома

EN 1993-1-9 Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue

EN 1993-6 Проектування сталевих конструкцій. Частина 6: Підкранові конструкції

EN 1993-6 Design of steel structures - Part 6: Crane runway beams

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online