ДСТУ 4957:2008 Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначення титрованої кислотності

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ
ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Методи визначення титрованої кислотності

ДСТУ 4957:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2009

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Консервпромкомплекс» (ДНДПКІ «Консервпромкомплекс»)

РОЗРОБНИКИ: Л. Зубарева (науковий керівник); Т. Лавренко; І. Мазуренко, канд. техн. наук; Л. Філіпова; Л. Хрущ

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИНОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 березня 2008 р. № 101

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 25555.0-82)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Потенціометричний метод (арбітражний)

4.1 Суть методу

4.2 Засоби та допоміжні пристрої

4.3 Правила готування до випробовування

4.4 Правила проведення випробовування

4.5 Правила опрацьовування результатів

4.6 Контролювання результатів

4.7 Правила оформлювання результатів

5 Візуальний метод

5.1 Суть методу

5.2 Засоби та допоміжні пристрої

5.3 Правила готування до випробовування

5.4 Правила проведення випробовування

5.5 Правила опрацьовування результатів

5.6 Контролювання результатів

5.7 Правила оформлювання результатів

6 Вимоги щодо безпеки

Додаток А Форма журналу результатів визначення масової частки титрованої кислотності за потенціометричним методом

Додаток Б Форма протоколу випробування

Додаток В Форма журналу результатів визначення масової частки титрованої кислотності за візуальним методом

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОДУКТИ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ
Методи визначення титрованої кислотності

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
Методы определения титруемой кислотности

FRUITS AND VEGETABLES PRODUCTS
Methods for determination of titratable acidity

Чинний від 2009-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на продукти перероблення фруктів та овочів і установлює методи визначання титрованої кислотності: потенціометричний (арбітражний — для всіх продуктів, візуальний — для незабарвлених і світлозабарвлених продуктів.

Діапазон визначання масової частки титрованої кислотності становить від 0,2 % до 2,0 %.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Правила приймання, методи відбирання проб

ДСТУ Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб до лабораторного аналізування

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігроскопічна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання лабораторні фарфорові. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 21400-75 Стекло химико-лабораторное. Технические требования. Методы испытаний (Скло хіміко-лабораторне. Технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 22180-76 Кислота щавелевая. Технические условия (Кислота щавлева. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора проб (Продукти перероблення плодів та овочів. Правила приймання, методи відбирання проб)

ГОСТ 26671-85 Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные. Подготовка проб для лабораторных анализов (Продукти перероблення плодів і овочів, консерви м’ясні та м’ясо-рослинні. Готування проб для лабораторного аналізування)

ГОСТ 27853-88 Овощи соленые и квашеные, плоды и ягоды моченые. Приемка, отбор проб (Овочі солені та квашені, плоди і ягоди мочені. Приймання, відбирання проб)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки градуйовані. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online