ДСТУ 7028:2009 Рослинництво. Гранули хмелю. Технічні умови. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Рослинництво
ГРАНУЛИ ХМЕЛЮ
Технічні умови

ДСТУ 7028:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільського господарства Полісся УААН

РОЗРОБНИКИ: Л. Корчева, канд. с.-г. наук; Н. Кравчук; В. Любченко, канд. техн. наук; М. Ляшенко, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Михайлов, канд. техн. наук; Л. Проценко, канд. техн. наук, О. Свірчевська

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 травня 2009 р. № 193

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Технічні вимоги

5.1 Класифікація сортів хмелю

5.2 Класифікація гранул хмелю

5.3 Основні показники та характеристики гранул хмелю

5.4 Вимоги до сировини та матеріалів

6 Вимоги щодо безпеки

7 Охорона довкілля

8 Пакування

9 Маркування

10 Зберігання

11 Транспортування

12 Методи контролювання

12.1 Методи відбирання проб

12.2 Умови випробування

12.3 Позначення точності визначання

12.4 Метод визначання кольору

12.5 Метод визначання аромату

12.6 Метод визначання масової частки вологи

12.7 Метод визначання типу та селекційного сорту згранульованого хмелю

12.8 Метод визначання кондуктометрияного показника гіркоти (масової частки a-кислот) (Модифікація методу ЄВС 7.5)

12.9 Метод визначання індексу окиснювання гірких речовин

13 Вимоги до кваліфікації оператора

14 Правила приймання

15 Гарантії виробника

Додаток А Приклад розрахунків на виготовлення партії гранул хмелю з заданим значенням кількісного вмісту а-кислот

Додаток Б Зразок етикетки на упаковку гранул хмелю

Додаток В Форма свідоцтва на партію гранул хмелю

Додаток Г Форма протоколу випробовування партії гранул хмелю

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

РОСЛИННИЦТВО
ГРАНУЛИ ХМЕЛЮ
Технічні умови

РАСТЕНИЕВОДСТВО
ГРАНУЛЫ ХМЕЛЯ
Технические условия

PLANT GROWING
HOP PELLETS
Technical conditions

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на гранули хмелю, що являють собою дрібні, щільні грудочки кулястої, циліндричної, або прямокутної форми, виготовлені з подрібнених шишок хмелю і при значені для виробництва пива та використання у інших галузях господарства України.

1.2 Цей стандарт застосовують підприємства, установи і організації, а також громадяни-суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності.

1.3 Вимоги щодо безпечності виробництва гранул хмелю викладено в розділі 6 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначення понять

ДСТУ Хміль. Технічні умови

ДСТУ Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовувань

ДСТУ ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ГОСТ 12.0.001—82 ССБТ. Основные положения (ССБП. Основні положення)

ГОСТ 12.1.003—83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1 004—91 Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.008—76 ССБТ. Биологическая безопасность. Общие требования (ССБП. Біологічна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.012—90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018—93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования ( ССБП. Пожежовибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.050—80 Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003—91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.025—76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Вироби медичної техніки. Електробезпека. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.009—76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.016—83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 12.4.021—75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 17.2.1.01—76 Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу (Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів за складом)

ГОСТ 17.2.3.02—78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлювання допустимих викидів речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 61—75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 1027—67 Свинец (II) уксуснокислый 3-водный. Технические условия (Свинець (II) оцтовокислий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770—74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 2874—82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3118—77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4328—77 Натрия гидроокись. Технические условия ( Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5789—78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6259—75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6709—72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 6995—77 Метанол-яд. Технические условия (Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 8050—85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия (Діоксид вуглецю газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 8711—93 (МЭК 51-2—84) Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (Прилади аналогові показові електровимірювальні прямої дії та допоміжні частини до них. Частина 2. Особливі вимоги до амперметрів та вольтметрів)

ГОСТ 9147—80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд та устатковання порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9293 —74 (ИСО 02435—73) Азот газообразный и жидкий. Технические условия (Азот газоподібний та рідкий. Технічні умови)

ГОСТ 10652—73 Соль динатриевая, этилендиамин-N, N, N', N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б) (Сіль двонатрієва, етилендіамін-N, N, N', N'-тетраоцтової кислоти 2-водна (трилон Б)

ГОСТ 13511—91 Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов, спичек, табака и моющих средств. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для харчових продуктів, сірників, тютюну та мийних засобів)

ГОСТ 13512—91 Ящики из гофрированного картона для кондитерских изделий. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для кондитерських виробів. Технічні умови)

ГОСТ 13516—86 Ящики из гофрированного картона для консервов, пресервов и пищевых жидкостей. Технические условия (Ящики з гофрованого картону для консервів, пресервів та харчових рідин. Технічні умови)

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18300—87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18477—79 Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры (Контейнери універсальні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 24104—88 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 25336—82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25794.1—83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно основного титрования (Реактиви. Методи виготовляння титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 29227—91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online