ДСТУ 4099:2009 Хміль. Правила відбирання проб та методи випробовування. Зі зміною № 1

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХМІЛЬ
Правила відбирання проб
та методи випробовування

ДСТУ 4099:2009

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП "УкрНДНЦ" http://uas.org.ua)  

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут сільського господарства Полісся УААН РОЗРОБНИКИ: В. Бармакова; В. Ковальов, д-р с.-г. наук; Л. Корчева, канд. с.-г. наук; Н. Кравчук; В. Любченко, канд. техн. наук; М. Ляшенко, д-р техн. наук (науковий керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 5 жовтня 2009 р. № 357

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ 4099-2002

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Метод відбирання проб хмелю

6 Методи випробовування

6.1 Схема випробовування хмелю

6.2 Умови випробовування

6.3 Вимоги до точності визначання

6.4 Метод визначання кольору

6.5 Метод визначання аромату

6.6 Метод визначання стану лупуліну

6.7 Метод визначання пошкодженості шишок шкідниками та пліснявою

6.8 Метод визначання вологості шишок

6.9 Метод визначання масової частки насіння

6.10 Метод визначання вмісту хмельових домішок

6.11 Метод визначання типу хмелю

6.12 Метод визначання вмісту ефірної олії

6.13 Метод визначання складу ефірної олії

6.14 Метод кількісного визначання компонентів гірких речовин

6.15 Метод визначання вмісту ксантогумолу

6.16 Метод визначання індексу окиснювання гірких речовин

6.17 Метод визначання кондуктометричного показника гіркоти

6.18 Метод визначання вмісту поліфенолів

6.19 Метод визначання вмісту проантоціанідинів

6.20 Інші методи випробовування

7 Оформлення результатів

8 Вимоги щодо безпеки

9 Вимоги до кваліфікації оператора

Додаток А Форма етикетки на пробу хмелю

Додаток Б Біохімічні критерії для визначання типу хмелю

Додаток В Правила готування до випробовування хмелю

Додаток Г Форма протоколу випробовування хмелю

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ХМІЛЬ
Правила відбирання проб та методи випробовування

ХМЕЛЬ
Правила отбора проб и методы испытаний

HOPS
Campling rules and methods of testing

Чинний від 2011-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на хміль спресований (легкого або щільного пресування) і встановлює правила відбирання проб та методи випробовувань.

1.2 Вимоги щодо безпеки персоналу під час випробовування викладено у розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3139-95 Пивоварство. Терміни та визначення

ДСТУ 3300:2007 Хмелярство. Терміни та визначення понять

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 7067:2008 Хміль. Технічні умови

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники. Класифікація)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухова безпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпечність. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.050-86 Методы измерения шума на рабочих местах (Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.025-76 ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний (ССБП. Вироби медичної техніки. Електробезпечність. Загальні технічні вимоги та методи випробовувань)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги та класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 12.4.020-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенклатура показателей качества (ССБП. Засоби індивідуального захисту рук. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия (Кислота оцтова. Технічні умови)

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия (Натрію карбонат. Технічні умови)

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия (Кальцію хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 1027-67 Свинец (II) уксуснокислый, 3-водный. Технические условия (Свинець (II) оцтовокислий, 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, про бирки. Технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна (хлоридна). Технічні умови)

ГОСТ 3145-84 Часы механические с сигнальным устройством. Общие технические условия (Годинник механічний із сигнальним пристроєм. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4148-78 Железо (II) сернокислое 7-водное. Технические условия (Залізо (II) сірчанокисле 7-водне. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сульфатна (сірчана). Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 5789-78 Толуол. Технические условия (Толуол. Технічні умови)

ГОСТ 6259-75 Глицерин. Технические условия (Гліцерин. Технічні умови)

ГОСТ 6552-80 Кислота ортофосфорная. Технические условия (Кислота ортофосфорна. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні ‘умови)

ГОСТ 6995-77 Метанол-яд. Технические условия (Метанол-отрута. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Е Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9968-86 Метилен хлористый технический. Технические условия (Метилену хлорид технічний. Технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 18289-78 Натрий вольфрамовокислый 2-водный. Технические условия (Натрій вольфрамовокислий 2-водний.Технічні умови)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загальної призначеності і зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Е Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно основного титрования (Реактиви. Методи готування титрованих розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-86 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для опре деления токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання арсену (миш’яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения свинца (Сировина та продукти харчові. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Метод визначання кадмію)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовування)

ГОСТ 29227-91 Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 1. Загальні вимоги).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online