ДСТУ 4380:2005 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРОХМАЛЬ МОДИФІКОВАНиЙ

Загальны технічні умови

ДСТУ 4380:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання
офіційного видання звертайтесь до
національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Цукор і крохмалепатокові продукти» (ТК 56) — Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості (УкрНДІЦП)

РОЗРОБНИКИ: В. Штангеєв, Н. Іволга, К. Євреєнко, Т. Карпова

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 лютого 2005 р. № 54а

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Класифікація

4 Загальні технічні вимоги

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Пакування

8 Маркування

9 Правила транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Гарантії виробника

Додаток А Визначання масових часток карбоксильних груп і ацетильних груп

Додаток Б Визначання масової частки і оксипропільних груп

Додаток В Код ДКПП

Додаток Г Бібліографія

ВСТУП

Національний стандарт України ДСТУ 4380:2005 Крохмаль модифікований. Загальні технічні умови розроблено вперше.

Цей стандарт розроблено для класифікування основних видів модифікованого крохмалю, встановлювання його основних показників і норм, специфічних для того чи іншого виду модифікованого крохмалю, а також методів їх випробовування по цих показниках, умов зберігання та транспортування, вимог щодо безпеки і охорони довкілля.

Застосування стандарту дасть змогу об’єктивно і достовірно оцінювати якість модифікованого крохмалю, а застосовуючи методи контролювання, дасть змогу відрізнити від звичайного крохмалю, а також розширити асортимент крохмалю, підвищити якість і конкурентоспроможність його на зовнішньому та внутрішньому ринках й задоволення потреб споживачів.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КРОХМАЛЬ МОДИФІКОВАНИЙ
Загальні технічні умови

КРАХМАЛ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
Общие технические условия

STARCH MODIFIED
General specifications

Чинний від 2006-04-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на модифікований крохмаль — крохмаль, одержаний внаслідок фізичного, хімічного, біохімічного або комбінованого обробляння нативного крохмалю для зміни його властивостей.

Модифікований крохмаль застосовують в різних галузях харчової промисловості: кондитерській, хлібопекарській, пивоварній, м’ясо-молочній, харчоконцентратній, для реалізування через торговельну мережу і використовування в системі громадського харчування та для технічних цілей (в текстильній, паперовій, для буріння свердловин).

Вимоги щодо безпечності модифікованого крохмалю викладено в 4.2.4 та у розділах 5 і 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить посилання на подані нижче нормативні документи:

ДСТУ 2211-93 Крохмаль та крохмалепродукти. Терміни та визначення

ДСТУ 2316-93 (ГОСТ 21-94) Цукор-пісок. Технічні умови

ДСТУ 3976-2000 Крохмаль кукурудзяний сухий. Технічні умови

ДСТУ 4286:2004 Крохмаль картопляний. Технічні умови

ДСТУ ISO 11214:2004 Крохмаль модифікований. Визначання вмісту карбоксильної групи в окисленому крохмалі

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.124-90 ССБТ. Оборудование продовольственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання продовольче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Технічні умови)

ГОСТ 3118-77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови)

ГОСТ 4204-77 Кислота серная. Технические условия. (Кислота сірчана. Технічні умови)

ГОСТ 4328-77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрию гідроксид. Технічні умови)

ГОСТ 6434-74 Декстрины. Технические условия (Декстрини. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови)

ГОСТ 7698-93 Крахмал. Правила приемки и методы анализа (Крохмаль. Правила приймання і методи аналізування)

ГОСТ 9070-75 Вискозиметры для определения условной вязкости лакокрасочных материалов. Технические условия (Віскозиметри для визначання умовної в’зкості лакофарбових матеріалів)

ГОСТ 10444.12-88 Продукты пищевые. Метод определения дрожжей и плесневых грибов (Продукти харчові. Метод визначання дріжджів і плісеневих грибів)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів)

ГОСТ 10733-98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Годинники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки та жарильні електрошафи. Загальні технічні умови)

ГОСТ 22551-77 Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Технические условия (Пісок кварцевий, молоті піщаник, кварцит і жильний кварц для скляної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 23350-98 Часы наручные и карманные электронные. Обшие технические условия (Годинники наручні та кишенькові електронні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования (Ваги лабораторні. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд та устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри та розміри)

ГОСТ 26185-84 Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа (Водорості морські, трави морські і продукти їх переробляння. Методи аналізування)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Підготовка проб для мікробіологічних аналізів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути (Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди (Сировина та продукти харчові. Методи визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань)

ГОСТ 29228-91 (ИСО 835-2-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 2. Пипетки градуированные без установленного времени ожидания (Посуд лабораторний скляний. Піпетки поградуйовані. Частина 2. Піпетки поградуйовані без встановленого часу очікування)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорбційний метод визначання токсичних елементів).

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online