ДСТУ 4314:2004 Газ природный горючий. Транспорт. Термины и определения понятий. С изменением № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

Газ природний горючий

ТРАНСПОРТУВАННЯ

Терміни та визначення понять

 

 ДСТУ 4314:2004

 

Відповідає офіційному тексту

 Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
 2005


ПЕРЕДМОВА

1    РОЗРОБЛЕНО: ТК 133 «Газ природний», філія «НДПІАСУтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»

РОЗРОБНИКИ: В. Березинець, канд. техн. наук; В. Бурних, канд. техн. наук; А. Ганжа; М. Гінзбург, д-р техн. наук (керівник розробки); М. Дрогомирецький; І. Капцов, д-р техн. наук; В. Колодяжний; І. Корніловська; 3. Осінчук, канд. техн. наук; Б. Педько; О. Пігірімов; В. Попов; І. Требульова; А. Чередніченко, канд. техн. наук

2    НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України № 130 від 5 липня 2004 р.

3    УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

ЗМІСТ

1      Сфера застосування

2      Нормативні посилання

3      Загальні пояснення

4      Загальні поняття

5       Газопроводи

6      Основні об’єкти

7      Трубогіровідна арматура

8      Фізико-хімічні параметри газу

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г Бібліографія

 

01.040.75; 75.060

до ДСТУ 4314:2004 Газ природний горючий. Транспортування. Терміни та зизначення понять


Місце поправки

Надруковано

Повинно бути

С.ІІ

Передмова

РОЗРОБНИКИ:

 

В.Березинець, канд. техн. наук;

В. Бурних, канд. техн. наук; А. Ганжа;

М. Гінзбург, д-р техн наук

(керівник розробки); ....

В.Березинець канд. техн.наук

В. Бурник кандютехн.наук

д-р техн.керівник розробки

 

(ІПС № 2-2006)

 

ЗМІНА №1 ДСТУ 4314:2004

Код УКНД 01.040.75; 75.060

 

Сторінка 1
Сторінок 1

Газ природний горючий. Транспортування
Терміни та визначення понять

 

1  РОЗРОБЛЕНО: філія «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут автоматизованих систем управління транспортом газу» дочірнього підприємства «Науково-дослідний інститут нафто­газової промисловості» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (філія «НДГІІАСУтранс- газ» ДП «Науканафтогаз» НАК «Нафтогаз України»)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Держспоживстандарту України від 2008-01-22 № 18 Чинна від 2008-05-01

Місце зміни

Надруковано

Повинно бути

Пункт 6.3,

визначення терміна «газорозподільна станція, ГРС»

Об'єкт газотранспортної системи, призначений редукувати, одорувати та подавати газ визначеного тиску споживачам у межах установлених об'ємів, обліковувати кількість спожитого газу та захищати споживачів від недопустимого відхилу тиску від норми

Об'єкт газотранспортної системи, призначений очищувати редукувати, одорувати та подавати газ установленого тиску до газооозподільчої системи у межах пропускної здатності станції, визначеної її технічними характеристиками, обліковувати кількість переданого газу та не допускати відхилу тиску від норми

(ІПС № 1-2008)


ДСТУ 4314:2004

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ГАЗ ПРИРОДНИЙ ГОРЮЧИЙ
ТРАНСПОРТУВАННЯ
Терміни та визначення понять

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ГОРЮЧИЙ
ТРАНСПОРТ
Термины и определения понятий

NATURAL COMBUSTIBLE GAS
TRANSPORTATION
Terms and Definitions

Чинний від 2005-07-01

 

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1   Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять, які стосуються тран­спортування горючого природного газу (далі — газу), основних об'єктів та споруд, типів газопроводів, технології, лінійної частини магістрального газопроводу, фізико-хімічних параметрів газу.

1.2   Терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в усіх видах документів, у довідковій та навчально-методичній літературі, що стосується транспортування газу.

1.3    Положення цього стандарту застосовують, виконуючи роботи зі стандартизації чи використовуючи її результати, усі суб’єкти стандартизації та суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та виду діяльності, а також громадські організації.

 

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2340-94 Установки газотурбінні. Терміни та визначення

ДСТУ 2611-94 Арматура трубопровідна загальнопромислового призначення. Терміни та визначення

ДСТУ 2758-94 Вакуумна техніка. Терміни та визначення

ДСТУ 3966-2000 Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

СНиП ІІІ-42-80 Правила производства и приемки работ. Магистральные трубопроводы (Правила виробництва та приймання робіт. Магістральні трубопроводи).

 

3  ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

3.1   Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках два або три застандартовані терміни. Проте в межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів. Терміни, їх синоніми та абревіатури набрано напівжирним шрифтом. Не дозволені для вживання терміни-синоніми подано світлим курсивом з позначкою (Нд). Усі познаки поняття: терміни-синоніми, абревіатури та літерні познаки відокремлено між собою крапкою з комою.

3.2   Пояснення, що уточнює значення терміна, подано в круглих дужках світлим шрифтом після терміна. Воно не є частина терміна, і його можна вилучити в разі використовування терміна в інших документах.

3.3   Частину терміна, подану нагіівгрубим шрифтом у круглих дужках, у вузькоспеціалізованих документах можна не вживати, а використовувати його коротку форму.

3.4    Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві (чи кілька) терміностатей, у яких переважає однаковий текст. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст у інших парах дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок і т. д. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посилками на той самий номер терміностатті.

3.5   Подані визначення можна в разі потреби змінювати, уводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використаних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять до обсягу визначуваного поняття. Зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, визначених у стандарті.

3.6  У визначеннях підкреслено терміни, установлені цим стандартом.

3.7  Для термінів, установлених цим стандартом, як довідкові подано англійські (еn) і російські (ru) терміни-відповідники, узяті з міжнародних та національних стандартів, словників та науково-технічної літератури, зазначеної в розділі «Бібліографія».

3.8   У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А), а також абеткові покажчики англійських (додаток Б) і російських (додаток В) термінів-відповідників.

3.9  У стандарті подано запозичені з інших стандартів терміностатті з наведенням відповідної посилки. У разі, якщо термін чи визначення запозиченої терміностатті не відповідає вимогам ДСТУ 3966, до стандарту внесено скоригований варіант запозиченої терміностатті, виправлений граматично та стилістично. У такому разі перед посилкою поставлено позначку «див. також».

3.10  Бібліографію термінологічних джерел подано в додатку Г.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online