ДСТУ 8607:2015 Материалы геосинтетические дорожные. Методы испытания

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ГЕОСИНТЕТИЧНІ ДОРОЖНІ

Методи випробування ДСТУ 8607:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТОВ «Гідрозахист»

РОЗРОБНИКИ: І. Боднар; І. Гамеляк, д-р техн. наук (науковий керівник); Л. Дмитренко; Г. Журба; Т. Супруненко; С. Шмалій

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2015 р. № 204 з 2017-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки і скорочення

4 Методи випробування

4.1 Відбирання проб і готування випробних зразків

4.2 Визначення фізичних властивостей

4.2.1 Метод випробування для визначення поверхневої щільності

4.2.2 Метод випробування для визначення товщини геотекстилю

4.2.3 Метод випробування для визначення типу синтетичного матеріалу

4.3 Визначення механічних властивостей

4.3.1 Метод випробування для визначення міцності та деформації матеріалу

4.3.2 Метод випробування для визначення грейферної міцності матеріалу

4.3.3 Метод випробування для визначення циклічної довговічності матеріалу

4.3.4 Метод випробування для визначення характеристик терпгя між фунтом і геотекстилем

4.3.5 Метод випробування для визначення міцності матеріалу в разі виривання з ґрунтового масиву

4.3.6 Метод випробування на статичне проколювання

4.3.7 Метод випробування на динамічне проколювання

4.3.8 Метод випробування для визначення стійкості матеріалу до стирання (випробування ковзальним блоком) 

4.3.9 Метод випробування для визначення міцності жорстких геофаток

4.3.10 Метод випробування для визначення міцності неармованої шестикутної геофатки

4.4 Визначення гідравлічних властивостей

4.4.1 Метод випробування для визначення характерного розміру отворів матеріалу

4.4.2 Метод випробування для визначення фільтрувальної здатності матеріалу

4.4.3 Метод випробування для визначення дренувальної здатності матеріалу під навантаженням

4.5 Визначення технологічних та експлуатаційних властивостей

4.5.1 Метод випробування для визначення стійкості матеріалу до вкладання в зернисті середовища

5 Вимоги щодо безпеки та охорони довкілля

Додаток А Форми лабораторних журналів для визначення водопроникності геотекстильних матеріалів

Додаток Б Приклад визначення типового розміру отвору

Додаток В Статистичне оброблення результатів

Додаток Г Метод визначення опору пробиванню стрижнем

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ГЕОСИНТЕТИЧНІ ДОРОЖНІ
Методи випробування

МАТЕРИАЛЫ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ ДОРОЖНЫЕ
Методы испытания

ROAD MATERIALS GEOSYNTHETICS
Test methods

Чинний від 2017-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює методи випробування геосинтетичних дорожніх матеріалів для встановлення характеристик (крім термостійкості до температури 180 °С) щодо вибору оптимальнішого матеріалу для проектування конструкцій дорожнього одягу.

Цей стандарт призначено для застосування організаціями дорожньої' галузі, які здійснюють проектування, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування, незалежно від форми власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 3869-99 Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювань твердості за шкалами Роквелла та Супер-Роквепла

ДСТУ 4057-2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон

ДСТУ 7230:2011 Метрологія. Секундоміри механічні. Методика повірки (калібрування)

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 ССБП. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б.А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів автомобільних шляхів. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ССБП. Електробезпека. Граничнодопустимі значення напруг дотику й струмів)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427:2009, IDT)

ДСТУ EN 13738:2009 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення опору витягування з ґрунту (EN 13738:2004, IDT)

ДСТУ EN ISO 9862:2008 Геосинтетика. Метод відбирання проб і готування випробних зразків (EN ISO 9862:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 9863-1:2008 Геосинтетика. Метод визначення товщини за обумовленими тисками. Частина 1. Окремі прошарки (EN ISO 9863-1:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 9863-2:2007 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Частина 2. Процедура визначення товщини окремих шар® багатошарового виробу за обумовленими тисками (EN ISO 9863-2:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 9864:2008 Геосинтетика. Метод випробування для визначення поверхневої щільності геотекстилю та віднесених до геотекстилю виробів (EN ISO 9864:2005, IDT)

ДСТУ EN ISO 10319:2007 Геотекстиль. Метод випробування на розтягнення широкою смугою (EN ISO 10319:1996, IDT)

ДСТУ EN ISO 12236:2008 Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод випробування на статичне проколювання (CBR-тест) (EN ISO 12236:1996, IDT)

ДСТУ ISO 10318:2002 Геотекстиль. Словник термінів (ISO 10318:1990, IDT)

ДСТУ ISO 12957-1:2007 Геосинтетики. Методи визначення характеристик тертя. Частина 1. Випробування спрямованим зсувом (ISO 12957-1:2005, IDT)

ДСТУ ISO 12957-2:2007 Геосинтетики. Методи визначення характеристик тертя. Частина 2. Випробування похилою площиною (ISO 12957-2:2005, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к санитарной зоне (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до санітарної зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (ССБП. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (ССБП. Вимоги до методів вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Запальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура показателей качества (ССБП. Одяг спеціальний захисний. Номенклатура показників якості)

ГОСТ 3647-80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля (Матеріали шліфувальні. Класифікація. Зернистість і зерновий склад. Методи контролю)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9012-59 Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю (Метали. Метод вимірювання твердості за Бринеллем)

ГОСТ 29104.16-91 Ткани технические. Метод определения водопроницаемости (Тканини технічні Метод визначення водопроникності)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 45.2-3.01-04 Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым в строительном производстве (Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві)

НПАОП 63.21-3.03-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-1.01-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислом безпека в будівництві

ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online