ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Битумы дорожные, модифицированные полимерами. Технические условия. Изменение № 1

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-135:2014

БІТУМИ ДОРОЖНІ, МОДИФІКОВАНІ ПОЛІМЕРАМИ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство “Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна” (ДП “ДерждорНДІ”, ТК 307 “Автомобільні дороги і транспортні споруди”

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 17.06.2016 р. № 165, чинна з 2017-01-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 2 Вилучити такі нормативні посилання:

"ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека. Загальні вимоги)"

"ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)"

Вилучити назву російською мовою в: "ДСТУ ГОСТ 427:2009"

Замінити існуючі назви: "МУ 2026-79 Методические указания по определению этилового эфира акриловой и метакриловой кислот в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з визначення етилового ефіру акрилової і метакрилової кислот у повітрі робочої зони)" на "МУ 2026-79 Методические указания на фотометрическое определение этиловых эфиров акриловой и метакриловой кислот в воздухе (Методичні вказівки з фотометричного визначення етилових ефірів акрилової і метакрилової кислот у повітрі)"

"МУ 2568-82 Методические указания по измерению концентрации первичных алифатических аминов фотометрическим методом. (Методичні вказівки з вимірювання концентрації первинних аліфатичних амінів фотометричним методом)" на "МУ 2568-82 Методические указания по фотометрическому измерению концентраций первичных алифатических аминов/метиламин, этиламин, пропиламин, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин/ в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з фотометричного аналізу концентрацій первинних аліфатичних амінів/ метиламін, етиламін, пропиламін, бутиламін, гексиламін, моноетаноламін/ в повітрі робочої зони)"

"МУ 3119-84 Методические указания по определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з визначення насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів у повітрі робочої зони)" на "МУ 3119-84 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций предельных С1-С10 (суммарно), непредельных С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання концентрацій граничних С1-С10 (сумарно), ненасичених С2-С5 (сумарно) і ароматичних (бензолу, толуолу, етилбензолу, ксилолів, стиролу) вуглеводнів у повітрі робочої зони)"

Доповнити:

"ДСТУ Б В.2.7-129:2013 Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови"

"НАПБ Б.07.033-2013 Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях"

"НАПБ Б.07.036-2014 Порядок затвердження програм навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки, організації та контролю їх виконання"

"НАПБ Б.07.037-2014 Порядок організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

Замінити:

"ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні" на "НРБУ-97 Норми радіаційної безпеки України"

"ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва" на "Наказ № 54 від 02.02.2005 Про затвердження дорожніх санітарних правил "Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки в Україні"

"ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво" на "ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво"

"ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)" на "СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць)" "ДБН В.2.5-56:2010 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту" на "ДБН

В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту"

"СанПиН 2.2.7.029-099 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення" на "ДСТУ 4462.3.01 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій"

"НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні" на "НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні".

У назві СНиП 2.11.01 слово "приміщення" замінити на "будівлі" та вилучити в назві стандарту "Будівельні норми і правила".

Підрозділи 3.4 та 3.8 замінити: "сополімерів" на "кополімерів", "блоксополімерів" на "блоккополімерів", "блоксополімери" на "блоккополімери", "сополімери" на "кополімери".

Підрозділ 3.6 замінити слово "мастила" словом "оливи".

Підрозділ 3.9 замінити "...поліолефіни...", "...поліолефінів..." на "...ПЕ, ПЕВ...".

Розділ 3 доповнити підрозділом:

"3.11 вторинний поліетилен

Продукт переробки відходів продукції із поліетилену високого тиску, була у вжитку (сільськогосподарська плівка, упаковка тощо)".

Розділ 4 Викласти в новій редакції:

Познаки та скорочення, використані у цьому стандарті:

БМП - бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами;

БМПА - бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами, що призначені для приготування асфальтобетонних сумішей;

БМПЗ - бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами, що призначені для влаштування шарів зносу та приготування модифікованих бітумних емульсій;

БМПП - бітуми нафтові дорожні в'язкі, модифіковані полімерами з підвищеними фізико- технічними характеристиками (в т.ч. бітуми зі збільшеним вмістом полімерів);

ГДВ - гранично-допустимий викид шкідливих речовин в атмосферу;

ГДК   - гранично-допустима концентрація шкідливих речовин;

Е - етилен;

ЕБА – кополімери етилену та бутилакрилату;

ЕБАГМА - кополімери етилену, бутилакрилату та гліцидилметакрилату;

ЕВА – кополімери етилену та вінілацетату;

ЕМА – кополімери етилену і метилакрилату;

СБ – кополімери стиролу і бутадієну;

СБР - статистичні кополімери стиролу і бутадієну, в тому числі з конгломерованою сіркою;

СБС - блоккополімери "стирол-бутадієн-стирол" лінійної або радіальної структури;

СІС - блоккополімери "стирол-ізопрен-стирол";

ПЕ - поліетилен високого тиску;

ПЕВ - поліетилен вторинний".

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online