ДСТУ Б В.2.7-136:2016 Материалы для герметизации швов и трещин в покрытиях дорожной одежды автомобильных дорог. Общие технические требования

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ШВІВ І ТРІЩИН В ПОКРИТТЯХ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Загальні технічні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-136:2016

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) Міністерства освіти і науки України, ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди", ПК 2 "Технологія дорожнього будівництва"

РОЗРОБНИКИ: О. Арінушкіна; Р. Гнатенко; В. Жданюк, д-р техн. наук (науковий керівник); Д. Костін; О. Протопопова; А. Лапченко, канд. техн. наук; Ю. Масюк; С. Чугуєнко, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 28.04.2016 р. № 107, чинний з 2017-01-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-136:2007

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Загальні технічні вимоги

6 Вимоги безпеки і збереження навколишнього природного середовища, утилізування

6.1 Вимоги безпеки

6.2 Вимоги до збереження навколишнього природного середовища, утилізування

7 Маркування та пакування

8 Транспортування та зберігання

9 Методи контролювання

10 Вказівки щодо застосування

11 Гарантії виробника

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦІЇ ШВІВ І ТРІЩИН В ПОКРИТТЯХ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Загальні технічні вимоги

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВОВ И ТРЕЩИН В ПОКРЫТИЯХ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Общие технические требования

MATERIALS FOR JOINTS AND CRACKS SEALING IN THE PAVEMENTS OF AUTOMOBILE ROADS
General specifications

Чинний від 2017-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на матеріали для герметизації швів та тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування, вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, відомчих автомобільних доріг та автомобільних доріг на приватних територіях.

1.2 Застосування цього стандарту передбачається організаціями і підприємствами незалежно від форм власності, які виробляють та/або використовують матеріали для герметизації швів та тріщин. Матеріали для герметизації швів та тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг застосовуються в усіх дорожньо-кліматичних зонах згідно з ДБН В.2.3-4.

1.3 Вимоги щодо безпечності продукції, які спрямовані на безпеку життя, здоров'я громадян, збереження навколишнього природного середовища, викладено в розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 р. № 2862-IV

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246 та зареєстрований у Мін'юсті України 23.07.2007 за № 846/14113

Гранично-допустимі концентрації хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені т.в.о. головного державного санітарного лікаря України від 03.03.2015

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Час­тина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалювання, вентиляція і кондиціонування

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальто­бетонних сумішей. Вимоги безпеки

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.5-38:2008 Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд (ІЕС 62305:2006,NEQ)

ДСТУ Б В.2.7-79-98 Будівельні матеріали. Мастики гідроізоляційні бутилкаучукові та бітумно-бутилкаучукові. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-84-99 (ГОСТ 26589-94) Будівельні матеріали. Мастики покрівельні та гідроізо­ляційні. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в'яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-113-2002 (ГОСТ 25945-98) Матеріали і вироби полімерні будівельні герметизуючі нетвердкі. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-135:2014 Бітуми дорожні, модифіковані полімерами. Технічні умови

ДСТУ-Н В.2.7-254:2012 Приготування та застосування дорожніх бітумів, модифікованих адгезійними добавками на основі катіонних поверхнево-активних речовин

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випро­бувань

ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-98) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 4297:2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та но­менклатура видів захисту

ДСТУ EN 1568-1:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 1. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водонерозчинних горючих рідин піною середньої кратності, що подається на поверхню (EN 1568-1:2008, EN 1568-1:2008/АС:2010 (IDТ))

ДСТУ EN 1568-4:2014 Вогнегасні речовини. Піноутворювачі. Частина 4. Вимоги до піноутворювачів, призначених для гасіння водорозчинних горючих рідин піною низької кратності, що подається на поверхню (EN 1568-4:2008, EN 1568-4:2008/АС:2010 (IDТ))

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования

ГОСТ 12.1.012-90, (IDТ) (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека та гранично-допустимі значення напруг торкання та струмів)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования без­опасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.009-76 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Термины и определения (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Терміни та визначення)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво­безопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Роботи завантажувально- розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм'якшення по кільцю і кулі)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів паке­тування. Загальні технічні вимоги)

СН 4617-88 Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны (Гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони)

СанПиН № 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, встановлені у Законі України "Про автомобільні до­роги" (автомобільна дорога загального користування); ДСТУ Б А.1.1-100 (герметизація швів, одяг дорожній, покриття дорожнє).

Нижче подано терміни, додатково вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

3.1 герметизуючий матеріал

Матеріал, що призначений для герметизації швів та тріщин в покриттях дорожнього одягу автомобільних доріг

3.2 герметик

Герметизуючий матеріал, що не містить наповнювачів

3.3 гнучкість

Властивість герметизуючого матеріалу при вигині витримувати вплив негативних температур без появи на його поверхні тріщин та зламів

3.4 життєздатність

Проміжок часу, протягом якого герметизуючий матеріал зберігає задані технологічні власти­вості

3.5 мастика

Герметизуючий матеріал, до складу якого входять наповнювачі.

БІБЛІОГРАФІЯ

1  СОУ 45.2-00018112-006:2005 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг.

2  СОУ Н ЕЕ 40.1-21677681-88:2013 (НАПБ В.01.056-2013/111) Правила будови електроустано­вок. Протипожежний захист електроустановок. Інструкція.

3  Правила будови електроустановок (ПУЭ) в ред. 2014 р.

4  РД 52.04-186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы. (Керівництво з контролю забруднення атмосфери).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online