ДСТУ EN 14620-1:2014 Проектирование и сооружение на месте установки вертикальных цилиндрических стальных резервуаров с плоским дном для хранения охлажденных сжиженных газов при рабочей температуре от 0 °C до...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ
НА МІСЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ
СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ІЗ ПЛАСКИМ ДНОМ
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ОХОЛОДЖЕНИХ
СКРАПЛЕНИХ ГАЗІВ
ЗА РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
ВІД 0 °С ДО МІНУС 165 °С
Частина 1. Загальні положення
(EN 14620-1:2006, IDT)

ДСТУ EN 14620-1:2014

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Андебура, канд. фіз.-мат. наук; Г. Глущенко, О. Гопаченко, В. Котляревський, Н. Куцан, В. Топчій, канд. екон. наук; Я. Уніговський, д-р техн. наук (науковий керівник); В. Частухін, канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінекономрозвитку України від 23 жовтня 2014 року № 1257 з 2015-02-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14620-1:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С. — Part 1: General (Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 1. Загальні положення) і внесений із дозволу CEN, rue de Stassart, 36,В-1051 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вибір концепції

4.1 Типи резервуарів

4.2 Оцінювання ризиків

5 Забезпечення якості та керування якістю

6 Програма захисту здоров’я, безпеки та довкілля

7 Загальні міркування щодо проектування

7.1 Загальні положення

7.2 Системи захисту

7.3 Дії (навантаження)

8 Обстеження та технічне обслуговування

Додаток А Фізичні властивості газів

Додаток В Проектна інформація

Додаток С Сейсмічний аналіз

Додаток D Система підігрівання резервуара

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, згармонізованих із європейськими стандартами, на які є посилання в цьому стандарті

Додаток НБ Перелік національних нормативних документів, на які є посилання в національних поясненнях цього стандарту

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарте письмовим перекладом EN 14620-1:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 1: General (Проектування та спорудження на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 1. Загальні положення).

Відповідальним за цей стандарт є ТОВ «Нафтогазбудінформатика».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять», «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділах 1,2,4, 5, 6, 7 та «Бібліографії» наведено «Національні пояснення», виділені в тексті рамкою.

Цей стандарт є однією з частин багаточастинного стандарту серії EN 14620, що складається з таких п’яти частин, а саме:

— Частина 1. Загальні положення;

— Частина 2. Металеві елементи;

— Частина 3. Залізобетонні елементи;

— Частина 4. Ізоляційні елементи;

— Частина 5. Випробування, осушення, продування та охолодження.

EN 1991-1-4, EN 1992-1-1, EN 1997-1, EN 1998-1, EN 14620-2, EN 14620-3, EN 14620-4, EN 14620-5, на які є посилання в цьому стандарті, прийнято в Україні як національні стандарти або вони перебувають на стадії прийняття в Україні як національних стандартів. Перелік їх наведено в додатку НА.

Решту стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, не прийнято в Україні як національні, і чинних національних стандартів замість них немає.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ТА СПОРУДЖЕННЯ НА МІСЦІ ВСТАНОВЛЕННЯ
ВЕРТИКАЛЬНИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ СТАЛЕВИХ РЕЗЕРВУАРІВ
ІЗ ПЛАСКИМ ДНОМ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ОХОЛОДЖЕНИХ СКРАПЛЕНИХ
ГАЗІВ ЗА РОБОЧОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ВІД 0 °С ДО МІНУС 165 °С
Частина 1. Загальні положення

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СООРУЖЕНИЕ НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
С ПЛОСКИМ ДНОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОХЛАЖДЕННЫХ СЖИЖЕННЫХ
ГАЗОВ ПРИ РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ 0 °С ДО МИНУС 165 °С
Часть 1. Общие положения

DESIGN AND MANUFACTURE OF SITE BUILT, VERTICAL,
CYLINDRICAL, FLAT-BOTTOMED STEEL TANKS FOR THE STORAGE
OF REFRIGERATED, LIQUEFIED GASES WITH OPERATING
TEMPERATURES BETWEEN 0 °С AND -165 °С
Part 1. General

Чинний від 2015-02-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У цьому стандарті встановлено технічні вимоги до наземних вертикальних циліндричних резервуарів, споруджуваних на місці встановлення, у яких первинний корпус виготовлено зі сталі. Вторинний корпус, якщо він є, може бути сталевим або залізобетонним, або поєднанням обох матеріалів. Стандарт не поширюється на внутрішні резервуари, які виготовлено лише з попередньо напруженого залізобетону.

Цей стандарт визначає принципи та правила будівельного проектування «герметичної оболонки» під час спорудження, випробування, уведення в експлуатацію, експлуатації (зокрема за небезпечних умов) та виведення з експлуатації. Стандарт не регламентує вимог до допоміжного устатковання, такого як насоси, насосні колодязі, вентилі, трубопроводи, засоби вимірювальної техніки, драбини тощо, якщо вони не впливають на будівельне проектування резервуара.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Склад і зміст проектної документації в Україні регламентовано чинним в Україні ДБН А.2.2-3.

Цей стандарт стосується резервуарів, призначених для зберігання речовин, які мають температуру кипіння за атмосферного тиску нижчу за зовнішню температуру й перебувають у подвійній фазі, тобто рідина-випари. Рівновагу між фазами рідини й випарів підтримують охолодженням речовини до температури, що дорівнює температурі її кипіння за атмосферного тиску або трохи нижчої за неї, у поєднанні з незначним надлишковим тиском у резервуарі.

Максимальний проектний тиск резервуарів, на які поширюється цей стандарт, обмежено значенням 500 мбар. Щодо вищих тисків, то можна звернутися до EN 13445, частини 1—5.

Робочий діапазон температури газів для зберігання становить від 0 °С до мінус 165 °С. Це не стосується резервуарів для зберігання скрапленого кисню, азоту та аргону.

Резервуари застосовують для зберігання значних об’ємів вуглеводнів та аміаку, що мають низьку температуру кипіння. їх зазвичай називають «охолодженими скрапленими газами» (ОСГ). Типовими речовинами, які зберігають у цих резервуарах, є метан, етан, пропан, бутан, етилен, пропілен, бутадієн (цей перелік охоплює скраплені природні гази (СПГ) і скраплені нафтові гази (СНГ).

Вимоги цього стандарту не можуть охопити всі деталі проектування й виготовлення внаслідок різноманітності застосовних розмірів і конфігурацій. За браком вичерпних вимог щодо конкретного проекту та в разі схвалення його уповноваженим представником замовника проектувальник повинен спроектувати конструкцію й деталі настільки безпечними, як визначено в цьому стандарті.

Цей стандарт визначає загальні вимоги щодо проектування резервуарів, вибору та загальних проектних рішень.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

Вимоги щодо сталевих резервуарів регламентовано такими чинними в Україні НД:

ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-40, ДСТУ-ЗТ Б В.2.6-103, ДСТУ Б В.2.6-183 та ДСТУ-Н Б А.3.1-10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче документи є обов’язковими для застосування цього стандарту. Для датованих посилань застосовують лише зазначені видання. Для недатованих посилань застосовують останнє видання (разом зі змінами) документа, на який є посилання.

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-4: Wind actions

EN 1991-1-6 Eurocode 1: Actions on structures — Part 1-6: General actions. Actions during execution

EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures. Part 1-1: General rules and rules for buildings

EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design — Part 1: General rules

EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance — Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings

ENV 1998-4:1998 Eurocode 8: Design provisions for earthquake resistance of structures — Part 4: Silos, tanks and pipelines

EN 14620-2: Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 2: Metallic components

EN 14620-3:2006 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 3: Concrete components

EN 14620-4 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 4: Insulation components

EN 14620-5 Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical, flat-bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with operating temperatures between 0 °С and -165 °С — Part 5: Testing, drying, purging and cool-down.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 1991-1-4 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-4. Вітрові дії

EN 1991-1-6 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-6. Загальні дії. Дії під час виконання робіт

EN 1992-1-1:2004 Єврокод 2. Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

EN 1997-1:2004 Єврокод 7. Проектування геотехнічне. Частина 1. Загальні правила

EN 1998-1:2004 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 1. Загальні правила, сейсмічні дії, правила для споруд

ENV 1998-4:1998 Єврокод 8. Проектування сейсмостійких конструкцій. Частина 4. Шахти, резервуари та трубопроводи

EN 14620-2 Проектування та виготовлення на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 2. Металеві елементи

EN 14620-3:2006 Проектування та виготовлення на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 3. Залізобетонні елементи

EN 14620-4 Проектування та виготовлення на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165°С. Частина 4. Ізоляційні елементи

EN 14620-5 Проектування та виготовлення на місці встановлення вертикальних циліндричних сталевих резервуарів із пласким дном для зберігання охолоджених скраплених газів за робочої температури від 0 °С до мінус 165 °С. Частина 5. Випробування, осушення, продування та охолодження.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online