ДСТУ 7035:2009 Морковь свежая. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРКВА СВІЖА
Технічні умови

ДСТУ 7035:2009

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Інститут овочівництва і баштанництва Української академії аграрних наук (ІОБ УААН), ТК 71

РОЗРОБНИКИ: Л. Бєлашова; О. Гарбуз, канд. с.-г. наук; В. Гончаренко, д-р с-г наук (науковий керівник); І. Гордієнко, канд с.-г. наук; Т. Горова, д-р с.-г. наук; С. Даценко; А. Ящук, канд. техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 22 червня 2009 р. № 226

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 1721-85, ГОСТ 26767-85)

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Пакування

7 Маркування

8 Правила приймання

9 Методи контролювання

10 Транспортування і зберігання

11 Гарантії постачальника

12 Вимоги щодо безпеки

13 Вимоги до охорони довкілля

Додаток А Перелік районованих сортів і гібридів моркви

Додаток Б Калорійність та харчова цінність 100 г продукту

Додаток В Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МОРКВА СВІЖА
Технічні умови

МОРКОВЬ СВЕЖАЯ
Технические условия

FRESH CARROT
Specifications

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на коренеплоди моркви свіжої (Daucus carota L), яку заготовляють, постачають і реалізують у свіжому вигляді для споживання та промислового переробляння.

1.2 Вимоги щодо безпечності моркви свіжої викладено в 5.1.6, 5.1.7, розділах 12 і 13 цього стандарту.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2052-92 Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів та баштанних культур. Технічні умови

ДСТУ 2175-93 Овочі. Терміни та визначення

ДСТУ 2177-93 Коренеплоди та бульбоплоди. Терміни та визначення

ДСТУ ISO 874-2002 Фрукти та овочі свіжі. Відбирання проб

ДСТУ ISO 2166-2002 Морква. Настанови щодо зберігання

ДСТУ ISO 9719-2002 Коренеплоди. Зберігання на холоді та транспортування в охолодженому стані

ДСТУ EN 12014-2-2001 Продукти харчові. Визначення вмісту нітрату і/або нітриту. Частина 2. Метод високоефективної рідинної хроматографії/іоно-обмінної високоефективної рідинної хроматографії для визначення вмісту нітрату в овочевих продуктах

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 17.1.3.11-84 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения минеральными удобрениями (Охорона природи. Гідросфера. Загальні вимоги до охорони поверхневих і підземних вод від забруднення мінеральними добривами)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Атмосфера. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.03-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ (Охорона природи. Ґрунти. Загальні вимоги до методів визначання забруднювальних речовин)

ГОСТ 17.4.3.05-86 Охрана природы. Почвы. Требования к сточным водам и их осадкам для орошения и удобрения (Охорона природи. Ґрунти. Вимоги до стічних вод та їх осадів для зрошування і удобрювання)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия ( Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения качества (Картопля свіжа. Правила приймання та методи визначання якості)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 13359-84 Ящики дощатые для овощей и фруктов. Техничекие условия (Ящики дощаті для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дощаті багатообігові для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 18225-72 Мешки тканевые технические. Технические условия (Мішки тканинні технічні. Технічні умови)

ГОСТ 19317-73 Мешки тканевые продуктовые. Технические условия (Мішки тканинні продуктові. Технічні умови)

ГОСТ 20463-75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия (Ящики дерев’яні армовані дротом для овочів і фруктів. Технічні умови)

ГОСТ 21133-87 Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия (Піддони ящикові спеціалізовані для картоплі, овочів, фруктів і баштанних культур. Технічні умови)

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования (Засоби скріплювання тарно-поштучних вантажів у транспортних пакетах. Загальні вимоги)

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-поштучних вантажів. Основні параметри та розміри)

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирования. Общие технические требования (Пакети транспортні. Формування із застосуванням засобів пакетування. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения ртути (Сировина та продукти харчові. Метод визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш’яку)

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения меди (Сировина та продукти харчові. Метод визначання міді)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання цинку)

ГОСТ 28038-89 Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения микотоксина патулина (Продукти переробляння плодів та овочів. Метод визначання мікотоксину патуліну)

ГОСТ 30349-96 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов (Плоди, овочі та продукти їх переробляння. Методи визначання залишкової кількості хлорорганічних пестицидів).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online