ДСТУ Б В.2.5-33:2007 Инженерное оборудование зданий и сооружений. Поквартирное теплоснабжение жилых домов с теплогенераторами на газовом топливе с закрытой камерой сгорания с коллетивными дымоходами и дымоход...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ БУДИНКІВ І СПОРУД.

ПОКВАРТИРНЕ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМУ ПАЛИВІ

З ЗАКРИТОЮ КАМЕРОЮ ЗГОРЯННЯ З КОЛЕКТИВНИМИ ДИМОХОДАМИ І ДИМОХІДНИМИ СИСТЕМАМИ

Загальні технічні умови

 

ДСТУ Б В.2.5-33:2007

Зміна № 1

 

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2015

 

1 РОЗРОБЛЕНО: МГО "Міжнародний консультативний форум", ПАТ "УкрНДІінжпроект"

 РОЗРОБНИК: О. Потапенко (керівник)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 14.09.2015 р. № 227, чинна з 2016-01-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

Назву стандарту викласти у новій редакції: "Димохідні системи та колективні димоходи для теплогенераторів із закритими камерами згоряння газового палива у житлових будинках з квар­тирним теплопостачанням. Вимоги до проектування, будівництва та експлуатації".

У тексті стандарту слово "поквартирне" у відповідних відмінках та формі числа замінити словом "квартирне" у відповідному відмінку та формі числа.

Зміст. Назви додатків викласти у новій редакції:

Додаток А Марки нержавкої сталі для виробництва колективних димоходів і внутрішньої труби димохідних систем 11

Бібліографія 12

Вступ. Посилання на "СНиП 2.04.05" замінити посиланням на "ДБН В.2.5-64".

Розділ 2 "Нормативні посилання".

Доповнити:

"ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

ДБН В.2.5-64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціювання

ДБН В.2.5-77:2014 Котельні

ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт

ДСТУ-Н Б В.2.5-42:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем газопостачання з використанням мідних безшовних круглих труб

ДСТУ-Н Б В.2.5-45:2010 Настанова з проектування, монтажу та експлуатації внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання, опалення й охолодження з використанням мідних безшов­них круглих труб

ДСТУ Б EN 13384-2:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2. Димоходи з підключенням декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+А1:2009, IDT)

ГОСТ 5542-87 Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назна­чения. Технические условия (Гази горючі природні для промислового та комунально-побутового призначення. Технічні умови)

ДСТУ Б В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Вимоги до проектування"

ДСТУ EN 10088-2:2010 Сталі нержавкі. Частина 2. Лист і стрічка з корозійнотривких сталей загальної призначеності. Технічні умови постачання (EN 10088-2:2005, IDT)

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаро­прочные. Марки (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні. Марки)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні".

Вилучити:

"ДБН В.2.2-9-99 Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.5-23-2003 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. Коррозионностойкие мате­риалы (Захист будівельних конструкцій від корозії. Корозійностійкі матеріали)

СНиП 11-12-77 Защита от шума (Захист від шуму)

СНиП 11-35-76 частина II, глава 35 Котельные установки. Нормы проектирования (Котельні установки. Норми проектування)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий (Внутрішній водопровід і каналізація будинків)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кон­диціювання)

ДНАОП 0.01-1.01-95 Правила пожежної безпеки України

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)".

Додаток "Бібліографія" викласти у новій редакції:

"БІБЛІОГРАФІЯ

1 Гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджені т.в.о. головного державного санітарного лікаря України 03 березня 2015 року

2 ОНД-86 Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, які містяться у викидах підприємств)

3 EN 13216-1 Abgasanlagen - Prüfverfahren für System-Abgasanlagen Teil 1: Allgemeine Prüfverfahren (Димохідні системи - Методи випробувань і контролю димохідних систем. Частина перша: Загальні методи випробувань і контролю)

4 EN 12695:1997 - Metal chimneys-Corrosion resistance requirements and test methods (Металеві димоходи - Вимоги до корозійної стійкості та методів випробувань)

5 EN 1856-1:2009 Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products (Димоходи - Вимоги до металевих димоходів - Частина 1: Деталі димохідної системи)

6 EN 1859:2009 Chimneys - Metal chimneys - Test methods (Димоходи - Металеві димоходи - Методи випробувань).".

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online