ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005 Настанови щодо використання продукції широкого вжитку (ІSO/ІEC Guіde 37:1995, ІDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАСТАНОВА

НАСТАНОВИ
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ШИРОКОГО ВЖИТКУ
(ISO/IEC Guide 37:1995, IDT)

ДСТУ-Н ISO/IEC Guide 37:2005

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» Держспоживстандарту України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Логвинова; Н. Логвинова; В. Тетера, канд. фіз-мат. наук; Я. Юзьків (науковий керівник), канд. техн. наук

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 385 з 2006-07-01

З Настанова відповідає ISO/IEC Guide 37:1995 Instructions for use of products of consumer interest (Вказівки щодо використання продукції широкого вжитку)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

0 Вступ до ISO/IEC Guide 37

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Розділи стандартів

5 Розміщення та вид

6 Наявність інформації в місцях продажу

7 Поради стосовно розробляння та формулювання вказівок щодо використання

7.1 Основні положення

7.2 Чіткість друкованого тексту

7.3 Колір

7.4 Принципи передавання інформації

7.5 Формулювання та використання технічних термінів

7.6 Мова(-и)

7.7 Ілюстрації

7.8 Графічні символи

7.9 Таблиці

7.10 Блок-схеми

7.11 Зміст/Абетковий покажчик

7.12 Визначання пошкоджень/Діагностика/Ремонт

8 Застороги

9 Стандартизовані вирази та познаки

10 Візуальні та звукові сигнали

11 Строк дії вказівок щодо використання

Додаток А Оцінювання вказівок щодо використання

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Ця настанова є тотожний переклад ISO/ІЕС Guide 37:1995 Instructions for use of products of consumer interest (Вказівки щодо використання продукції широкого вжитку).

Національний орган зі стандартизації, відповідальний за цю настанову — ДП «УкрНДНЦ».

Настанова містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До настанови внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи цієї настанови; «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку, «Нормативні посилання» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— з «Передмови» до ISO/IEC Guide 37 до «Національного вступу» внесено те, що безпосередньо стосується цієї настанови;

— у розділі «Нормативні посилання» подано «Національне пояснення», виділене рамкою.

Додаток А цих настанов — тільки довідковий.

ISO/IEC Guide 50:1987 чинний в Україні як ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 «Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT)». Замість ISO/IEC Guide 51:1990 чинний ISO/IEC Guide 51:1999, який упроваджено в Україні як ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 «Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT)».

Міжнародні документи, на які є посилання у тексті настанови і які не впроваджено в Україні як національні стандарти, окрім ISO/IEC Guide 50 та ISO/IEC Guide 51, в Україні не чинні.

0 ВСТУП ДО ISO/IEC GUIDE 37

0.1 Вказівки щодо використання є засобом повідомлення користувачеві про те, як правильно та безпечно користуватися певною продукцією. Як комунікаційні засоби, окремо чи в поєднанні, використовують тексти, слова, познаки, символи, діаграми, ілюстрації та аудіо- чи відеоінформацію. їх можуть подавати на самій продукції, на її пакованні чи в супровідніх матеріалах, наприклад, листівках, посібниках, на аудіо- чи відеокасетах, а також можлива інформація машинним способом.

0.2 Загальна настанова не може забезпечити подання вичерпної інформації, яка б охоплювала всі випадки. Отже ця настанова пропонує всім зацікавленим сторонам вказівки у формі загальних положень і докладних рекомендацій стосовно розроблення та формулювання всіх типів вказівок, які необхідні або допоміжні кінцевому користувачеві продукції широкого вжитку. Практичні рекомендації стосовно оцінювання таких вказівок подано у довідковому додатку.

0.3 Цю настанову можна застосовувати разом з вимогами окремих стандартів на продукцію чи, якщо таких стандартів не існує, — з відповідними вимогами стандартів на подібну продукцію.

НАСТАНОВА

НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ
ШИРОКОГО ВЖИТКУ

УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКЦИИ
ШИРОКОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

INSTRUCTIONS FOR USE OF PRODUCTS
OF CONSUMER INTEREST

Чинний від 2007-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ця настанова встановлює основні положення та рекомендації стосовно розробляння вказівок щодо використання продукції широкого вжитку. Вона призначена для:

— розробників продукції, виробників, авторів наукової та технічної документації й інших осіб, які мають розробляти такі вказівки;

— комітетів, які розробляють стандарти на продукцію широкого вжитку.

1.2 Основні положення та рекомендації, наведені в цій настанові, використовують у комбінації зі спеціальними вимогами вказівок щодо використання, установленими в стандартах на певну продукцію чи групи продукції.

1.3 Оцінювання якості вказівок щодо використання продукції широкого вжитку має відповідати загальним критеріям. Тому в цій настанові наведено довідковий додаток (додаток А), в якому подано певні практичні рекомендації, а також запропоновану систему оцінювання. Додаток призначено першою чергою для дослідників та експертів з оцінювальної роботи; його також можуть використовувати головні цільові групи, зазначені в пункті 1.1 цієї настанови.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

ISO 3864:1984 Safety colours and safety signs

ISO 7000:1989 Graphical symbols for use on equipment — Index and synopsis

ISO 7001:1990 and Amendment 1:1993 Public information symbols

ISO 11683:1993 Packaging — Tactile danger warnings — Requirements

IEC 417:1973 (and supplements), Graphical symbols for use on equipment — Index, survey and compilation of the single sheets

ISO/IEC Directives, part 2:1992 Methodology for the development of International Standards

ISO/ IEC Guide 14:1977 Product information for consumers

ISO/IEC Guide 50:1987 Child safety and standards — General guidelines

ISO/IEC Guide 51:1990 Guidelines for the inclusion of safety aspects in standards

ISO/IEC Guide 52:1990 Glossary of fire terms and definitions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 3864:1984 Кольори безпеки та знаки безпеки

ISO 7000:1989 Графічні символи для використання на устаткованні. Покажчик та короткий огляд

ISO 7001:1990 та Зміна 1:1993 Познаки для інформування населення

ISO 11683:1993 Пакування. Застороги щодо небезпеки дотику. Вимоги

(Замість ISO 11683:1993 чинний ISO 11683:1997 Пакування. Застороги щодо небезпеки дотику. Вимоги)

ІЕС 417:1973 (та додатки) Графічні символи для використання на устаткованні. Покажчик, огляд і складання єдиних списків

(Замість ІЕС 417:1973 (та додатки) чинні ІЕС 60417-1:1998 Графічні символи для використання на устаткованні. Частина 1. Огляд і застосування та ІЕС 60417-2:1998 Графічні символи для використання на устаткованні. Частина 2. Оригінали познак)

ISO/IEC Директиви, частина 2:1992 Методологія розроблення міжнародних стандартів

(Замість ISO/IEC Директиви, частина 2:1992 чинні Директиви ISO/IEC:2001 Частина 2. Правила викладання й оформлювання міжнародних стандартів)

ISO/IEC Guide 14:1997 Інформація про продукцію для споживачів

(Замість ISO/IEC Guide 14:1997 чинний ISO/IEC Guide 14:2003 Інформація для споживача щодо придбання товарів і послуг)

ISO/IEC Guide 50:1987 Аспекти безпеки. Настанови щодо безпеки дітей

(В Україні впроваджено як національний стандарт ДСТУ ISO/IEC Guide 50-2001 Безпека дітей і стандарти. Загальні принципи (ISO/IEC Guide 50:1987, IDT))

ISO/IEC Guide 51:1990 Настанови щодо долучення аспектів безпеки у стандарти

(Замість ISO/IEC Guide 51:1990 чинний ISO/IEC Guide 51:1999, в Україні впроваджено як національний стандарт ДСТУ ISO/IEC Guide 51-2002 Аспекти безпеки. Настанови щодо їх включення до стандартів (ISO/IEC Guide 51:1999, IDT))

ISO/IEC Guide 52:1990 Словник термінів та визначення понять стосовно пожеж.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online