ДСТУ EN 14511-1:2007 Кондиціонери повітряні, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом. Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Частина 1. Терміни та визначення понять (EN 14511-1:2004, IDT)

ДСТУ EN 14511-1:2007

Відповідає офіційному тексту

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: TOB «Інститут енергетичних досліджень», «Енергозбереження» (ТК 48)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: С. Дубовський, д-р техн. наук; І. Соколовська; І. Стоянова, канд. техн. наук; 3. Шварцман

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 4 грудня 2007 р. № 340 з 2009-10-01

3 Національний стандарт відповідає EN 14511-1:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з комп­ресором з електроприводом для обігрівання та охолоджування приміщень. Частина 1. Термі­ни та визначення понять) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-1050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залиша­ються за CEN

Ступінь відповідності - ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еп)

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ EN 255-1:2005


НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 14511-1:2004 Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 1: Terms and definitions (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електроприводом для обігрівання й охолоджування приміщень. Частина 1. Тер­міни та визначення понять).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, - ТК 48 «Енергозбереження».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

-  слова «цей європейський стандарт», «цей документ» і «ця частина стандарту» замінено на «цей стандарт»;

-   у розділі 2 наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

-  структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Назву», «Передмову», «На­ціональний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» - оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

-   з «Передмови» до EN 14511-1:2004 узято лише ту інформацію, яка безпосередньо сто­сується цього стандарту;

-   в абетковому покажчику англійських термінів замість номерів сторінок зазначено номе­ри терміностатей;

-   долучено національний додаток НА з абетковим покажчиком українських термінів.

Відповідно до ДСТУ 3966:2009 (Термінологічна робота. Засади і правила розроблення стан­дартів на терміни та визначення понять) частина терміна може бути у квадратних дужках (щоб сумістити два чи більше термінів, які мають спільні елементи); у квадратних дужках можуть бути також суміщені терміни-синоніми (у такому разі квадратні дужки є тільки в терміні, і їх немає у визначенні).

В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо з однаковим номером. ПЕРЕДМОВА до EN 14511-1:2004

EN 14511охоплює наведені нижче стандарти із загальною назвою Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling (Повітряні кондиціонери, агрегатовані охолоджувачі рідини та теплові насоси з компресором з електропри­водом для обігрівання та охолоджування приміщень):

Part 1: Terms and definitions (Частина 1. Терміни та визначення понять);

Part 2: Test conditions (Частина 2. Умови випробування);

Part 3: Test methods (Частина 3. Методи випробування);

Part 4: Requirements (Частина 4. Вимоги).


ДСТУ EN 14511-1:2007 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОНДИЦІОНЕРИ ПОВІТРЯНІ, АГРЕГАТОВАНІ ОХОЛОДЖУВАЧІ РІДИНИ ТА ТЕПЛОВІ НАСОСИ З КОМПРЕСОРОМ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Частина 1. Терміни та визначення понять

КОНДИЦИОНЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ, АГРЕГАТИРОВАННЫЕ ОХЛАДИТЕЛИ ЖИДКОСТИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С КОМПРЕССОРОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

Часть 1. Термины и определения понятий

AIR CONDITIONERS,

LIQUID CHILLING PACKAGES AND HEAT PUMPS WITH ELECTRICALLY DRIVEN COMPRESSORS Part 1. Terms and definitions

Чинний від 2009-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять для номінальних і робочих харак­теристик повітряних кондиціонерів, охолоджуваних повітрям чи водою, для агрегатованих охо­лоджувачів рідини, компресорних теплових насосів «повітря-повітря», «вода-повітря», «повітря- вода» та «вода-вода» з електроприводами для обігрівання й охолоджування приміщень. Цей стандарт не застосовують до теплових насосів для сантехнічної гарячої води, хоча окремі ви­значення понять може бути до них використано.

Цей стандарт застосовують до установок заводського виготовлення, які можуть бути канальними.

Цей стандарт застосовують до агрегатованих охолоджувачів рідини заводського виготовлення з убудованими чи виносними конденсаторами.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи