СОУ НЕК 20.261:2023 Стандарт компании. Техническая политика НЭК Укрэнерго в сфере развития и эксплуатации магистральных и межгосударственных электрических сетей

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

СОУ НЕК 20.261:2023

ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НЕК «УКРЕНЕРГО»
У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ
ТА МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Відповідає офіційному тексту

Київ
2023

ПЕРЕДМОВА

1 ЗАМОВЛЕНО: Приватне акціонерне товариство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (НЕК «Укренерго»)

2 РОЗРОБЛЕНО: НЕК «Укренерго»

3 РОЗРОБНИКИ: Брехт О.О. (керівник розробки), Бєлкін А.М., Буцьо З.Ю., Волгін С. О., Вощинський Ю.К., Головко П.Г., Головатюк М.К., Квицинський А.О., Лелека О.В., Московчук В.П. (відповідальний виконавець), Оконечніков О.В., Сологуб О.М., Топонаров Ю.М., Усатий Р.А., Фандуль С.В., Ходаківський А.М., Чолак Г.Д.

4 ВНЕСЕНО: Виробничо-технічний відділ

5 ПОГОДЖЕНО: Член правління Брехт О.О.

6 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Протокол засідання правління НЕК «Укренерго» Від 04.01.2023 № 01/2023

7 НА ЗАМІНУ СОУ НЕК 20.261:2021 (затв.протоколом засідання правління НЕК «Укренерго» від 23.12.2021 № 54/2021)

8 ТЕРМІН ПЕРЕВІРКИ: 2023 р.

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, позначення та скорочення

3.1 Терміни та визначення

3.2 Позначення та скорочення

4 Основні цілі та завдання технічної політики

5 Технічна політика при плануванні нових об’єктів, реконструкції та технічному переоснащенні

6 Основні вимоги до обладнання підстанцій 220 − 750 кВ

6.1 Загальні положення

6.2 Розподільні установки

6.3 Силові трансформатори, автотрансформатори та реактори

6.4 Комутаційні апарати

6.5 Вимірювальні трансформатори

6.6 Обмежувачі перенапруги

6.7 Пристрої компенсації реактивної потужності

6.8 Релейний захист та протиаварійна автоматика

6.9 Автоматизована система керування технологічними процесами підстанцій

6.10 Власні потреби підстанцій

6.11 Система живлення оперативним струмом

6.12 Засоби диспетчерського (оперативно-технологічного) управління

6.13 Засоби вимірювальної техніки. Забезпечення єдності вимірювань

6.14 Система обліку електроенергії

6.15 Діагностика та моніторинг стану обладнання підстанцій

6.16 Технологічний (оперативно-диспетчерський) та технічний відеонагляд

6.17 Автоматизація вимірювання показників якості електричної енергії

6.18 Інтеграція вимірювальних даних автоматизованих систем НЕК «Укренерго»

6.19 Цифрові підстанції

6.20 Додаткові вимоги до підстанцій в умовах воєнного часу

7 Лінії електропередавання

7.1 Повітряні лінії електропередавання

7.2 Кабельні лінії електропередавання

7.3 Моніторинг та діагностика ліній електропередавання

8 Основні вимоги до будівель та споруд

9 Інженерно-технічні заходи охорони енергетичних об’єктів

10 Енергозбереження та енергоефективність

11 Забезпечення електромагнітної сумісності

12 Вимоги екологічної безпеки

13 Вимоги з інформаційної безпеки

14 Керування технічною політикою

ДОДАТОК А Загальний опис протоколу ДСТУ IEC 61850

ДОДАТОК Б Вимоги до технічних характеристик та функціональних можливостей засобів вимірювальної техніки

ДОДАТОК В Бібліографія

ВСТУП

Стандарт підприємства «Технічна політика НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж» (далі − Технічна політика) розроблено на підставі положень статті 16 Закону України «Про стандартизацію».

На даний час значна частина встановленого обладнання підстанцій і ліній електропередавання за основними технічними характеристиками поступається сучасному обладнанню і потребує все більших обсягів ремонтів, має високий рівень втрат електричної енергії в системі передачі та впливає на надійність та ефективність забезпечення потреб користувачів системи передачі.

Ці проблеми вимагають свого розв’язання шляхом вибору оптимального напрямку розвитку, формуванню та реалізації комплексної стратегії інноваційного розвитку об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж з метою покращення стану основних фондів та підвищення технічного рівня електричних мереж.

Технічна політика визначає основні напрями функціонування та розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж у короткостроковій і довгостроковій перспективі через сукупність взаємозалежних технічних вимог, які, акцентуючи увагу на найбільш прогресивних технічних рішеннях, встановлюють перелік і межі застосування тих або інших технічних рішень, устаткування і технологій, спрямованих на підвищення технічного рівня процесів передавання, перетворення та розподілу електроенергії, рівня керування, експлуатації і перспективного розвитку електричних мереж.

Технічна політика деталізує і конкретизує положення чинних нормативних документів, які допускають варіанти, враховує положення міжнародних стандартів, кодексів усталеної практики та змін до них, що вже прийняті або перебувають на завершальній стадії розроблення, або відповідних їх частин (крім випадків, якщо такі стандарти, кодекси та зміни до них є неефективними або невідповідними, зокрема з огляду на недостатній рівень захисту, суттєві кліматичні чи географічні фактори або технологічні проблеми) та відповідають сучасному рівню наукових досягнень, знань і практики.

Нова редакція Технічної політики розроблена у зв’язку з настанням терміну перегляду стандарту підприємства СОУ НЕК 20.261:2021 «Технічна політика НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж», затвердженого протоколом засідання правління НЕК «Укренерго» від 23.12.2021 № 54/2021. Цей стандарт переглядається та/або коригується один раз на рік, за пропозиціями, наданими профільними структурними підрозділами, після розгляду їх на робочій групі і затверджується рішенням правління НЕК «Укренерго».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО»

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕХНІЧНА ПОЛІТИКА НЕК «УКРЕНЕРГО»
У СФЕРІ РОЗВИТКУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАГІСТРАЛЬНИХ
ТА МІЖДЕРЖАВНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Чинний від 04.01.2023

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Стандарт підприємства «Технічна політика НЕК «Укренерго» у сфері розвитку та експлуатації магістральних та міждержавних електричних мереж» (далі – Технічна політика) установлює основні організаційно-технічні заходи, напрями і шляхи підвищення ефективності функціонування, експлуатації та розвитку магістральних і міждержавних електричних мереж ОЕС України.

Технічна політика встановлює сукупність управлінських, технічних і організаційних заходів на найближчу та довгострокову (10 – 20 років) перспективу, спрямованих на підвищення ефективності та економічності функціонування, покращення технічного рівня, надійності та безпеки основного і допоміжного обладнання магістральних та міждержавних електричних мереж, з дотриманням сучасних екологічних вимог на основі апробованих під час експлуатації інноваційних технічних рішень та технологій.

Технічна політика створюється з метою узагальнення наявного досвіду експлуатації, встановлення єдиних технічних вимог у сфері розвитку (технічного переоснащення, реконструкції, нового будівництва) об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, використання найкращих практик і особливостей застосування сучасного електротехнічного устаткування та проєктних рішень провідних світових і вітчизняних виробників для покращення надійності та економічності функціонування системоутворюючої електричної мережі, а також надання якісних послуг при здійсненні процесу передачі електричної енергії в межах ОЕС України в умовах її інтеграції в загальноєвропейську континентальну енергетичну систему ENTSO-E при дотриманні критеріїв конкурентності, прозорості, відкритості та доступності.

1.2 Технічна політика є стандартом підприємства, дотримання вимог якого є обов’язковим для приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – НЕК «Укренерго» або компанія). Дотримання вимог та положень Технічної політики також є обов’язковим для науково-дослідних, проєктно-вишукувальних, ремонтних, будівельно-монтажних і налагоджувальних організацій, що виконують роботи (надають послуги) із забезпечення функціонування, експлуатації і розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж, а також інших суб’єктів господарювання, що проводять діяльність з розподілу та виробництва електричної енергії (далі – суб’єктів електроенергетики), відповідно до договірних зобов’язань (договори про приєднання, паралельну роботу, оперативно-технологічне управління тощо) з НЕК «Укренерго».

1.3 Дотримання вимог Технічної політики здійснюється під час підготовки, розроблення, видачі, розгляду, схвалення (погодження та затвердження) і реалізації:

- Плану розвитку системи передачі на наступні 10 років;

- інвестиційних програм компанії, а також, за необхідності, інших електроенергетичних підприємств;

- проєктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж та їх функціональних складових (АСКТП, ЗДТУ, РЗ і ПА, АСОЕ, АСКПЯЕ, моніторингу та діагностики устаткування тощо), в тому числі відповідних завдань на проєктування;

- технічних умов на приєднання та технічних завдань на виконання проєктування об’єктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення;

- проєктної документації розвитку об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж;

- специфікацій на замовлення електротехнічного устаткування для первинних та вторинних кіл, пристроїв передачі інформації, зв’язку, що встановлюється на об’єктах магістральних та міждержавних електричних мереж та суміжних електроустановках, для забезпечення їх технологічної сумісності.

1.4 Технічна політика визначає сукупність взаємопов’язаних технічних вимог, перелік і межі їх використання, що доповнюють та конкретизують положення існуючих нормативних документів, сприяє широкому застосуванню найбільш прогресивних та інноваційних технічних рішень, обладнання і технологій, спрямованих на підвищення надійності та ефективності передачі електричної енергії, розвитку, експлуатації та функціонування об’єктів магістральних та міждержавних електричних мереж.

Технічна політика ґрунтується на дотриманні вимог Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», національних, міжнародних та регіональних енергетичних стандартів (регламентів) і нормативно-технічних документів. У разі наявності відмінних вимог щодо застосування ідентичних технічних рішень або параметрів устаткування в національних та міждержавних нормативних документах перевага надається вимогам міждержавних документів при умові наявності рішення щодо можливості їх застосування від національного органу (комітету), що здійснює діяльність зі стандартизації в електроенергетиці.

Технічна політика не визначає економічну та фінансову діяльності НЕК «Укренерго».

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативно-технічні та нормативні документи*:

Закон України «Про стандартизацію»

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»

Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Закон України «Про ринок електричної енергії»

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 № 771 «Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на довкілля»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.02.2019 № 152 «Про затвердження Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для малих, середніх та великих силових трансформаторів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1077 «Про затвердження Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 № 94 «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 265 «Про затвердження переліку будівель промислового та сільськогосподарського призначення, об’єктів енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складських приміщень, на які не поширюються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель та які не підлягають сертифікації енергетичної ефективності будівель»

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017 № 1009-р «Про схвалення Концепції створення державної системи захисту критичної інфраструктури»

Кодекс системи передачі

Кодекс комерційного обліку електричної енергії

Кодекс цивільного захисту України

Правила виконання оперативних перемикань в електроустановках, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 30.01.2018 № 77 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 21.02.2018 за № 211/31663

Правила пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 29.03.2019 за № 328/33299

Методичні рекомендації з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації побутових відходів, затверджені наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 07.06.2010 № 176

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ПУЕ:2017 Правила улаштування електроустановок

ДСТУ 3440-96 Системи енергетичні. Терміни та визначення

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ HD 605 S2:2015 (HD 605 S2:2008, АС:2010, IDT) Електричні кабелі. Додаткові методи випробування

ДСТУ ISO/IEC 11801-1:2018 (ISO/IEC 11801-1:2017/Cor 1:2018, IDT) Інформаційні технології. Кабельні системи загальної призначеності для приміщень користувачів. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 (ІSO/ІEC 27001:2013; Cor 1:2014, ІDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги

ДСТУ ISO/IEC 27019:2019 (ISO/IEC 27019:2017, IDT) Інформаційні технології. Методи захисту. Системи керування інформаційною безпекою для енергопостачальних організацій

ДСТУ EN 50160:2014 (EN 50160:2010, IDT) Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності

ДСТУ EN 60255-151:2018 (EN 60255-151:2009, IDT; IEC 60255-151:2009, IDT) Реле вимірювальні та захисне обладнання. Частина 151. Функціональні вимоги до захисту від максимального/мінімального струму

ДСТУ IEC 60529:2019 (IEC 60529:2013, IDT) Ступені захисту, забезпечувані корпусами (IP-код)

ДСТУ IEC 60840:2021 (ІЕС 60840:2020; COR1:2021, IDT) Кабелі силові з екструдованою ізоляцією та арматура до них на номінальну напругу понад 30 кВ (Um = 36 кВ) і до 150 кВ (Um = 170 кВ) включно. Вимоги та методи випробування

ДСТУ ІЕС 60870-4:2005 (IEC 60870-4:1990, IDT) Пристрої та системи телемеханіки. Частина 4. Вимоги до робочих характеристик

ДСТУ IEC 60870-5-104:2014 (IEC 60870-5-104:2006, IDT) Пристрої та системи телемеханіки. Частина 5-104. Протоколи передавання. Доступ до мережі згідно з ІЕС 60870-5-101 із використанням стандартних профілів передавання даних

ДСТУ IEC 60870-6-601:2018 (IEC 60870-6-601:1994, IDT) Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-601. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Функційний профіль для забезпечування сервісу передавання в кінцевих системах, під`єднаних за допомогою постійного доступу до мережі з комутацією пакетів даних

ДСТУ IEC/TS 60870-6-602:2016 (IEC/TS 60870-6-602:2001, IDT) Пристрої та системи телемеханіки. Частина 6-602. Протоколи телекерування, сумісні зі стандартами ISO та рекомендаціями ITU-T. Транспортні профілі TASE

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010 (IEC 61000-4-30:2008, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії

ДСТУ EN 61000-6-5:2018 (EN 61000-6-5:2015, IDT; IEC 61000-6-5:2015, IDT) Електромагнітна сумісність. Частина 6-5. Загальні стандарти. Несприйнятливість обладнання, застосовного в середовищі електричних станцій та підстанцій

ДСТУ EN 61326-1:2016 (EN 61326-1:2013, IDT) Електричне обладнання для вимірювання, контролю та лабораторного застосування. Вимоги до електромагнітної сумісності. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ IEC 61850-3:2018 (IEC 61850-3:2013, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 3. Загальні технічні вимоги

ДСТУ IEC 61850-4:2019 (IEC 61850-4:2011, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 4. Керування системою та проектуванням

ДСТУ IEC 61850-5:2019 (IEC 61850-5:2013, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 5. Технічні вимоги до функцій і моделей приладів

ДСТУ IEC 61850-6:2014 (IEC 61850-6:2009, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 6. Мова опису конфігурації для комунікації інтелектуальних електронних пристроїв на електричних підстанціях

ДСТУ IEC 61850-7-1:2014 (IEC 61850-7-1:2011, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-1. Базова комунікаційна структура. Принципи та моделі

ДСТУ IEC 61850-7-2:2014 (ІЕС 61850-7-2:2010, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-2. Базова інформаційна та комунікаційна структура. Абстрактний інтерфейс комунікаційного сервісу (ACSI)

ДСТУ IEC 61850-7-3:2014 (IEC 61850-7-3:2010, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-3. Базова комунікаційна структура. Класи загальних даних

ДСТУ IEC 61850-7-4:2014 (IEC 61850-7-4:2010, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 7-4. Базова комунікаційна структура. Сумісні класи логічних вузлів та класи даних

ДСТУ IEC 61850-8-1:2014 (ІЕС 61850-8-1:2011, IDT) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 8-1. Визначене відображення комунікаційних сервісів. Відображення відповідно до специфікації виробничих повідомлень (ISO 9506-1 і ISO 9506-2) та ISO/IEC 8802-3

ДСТУ ІЕС 61850-9-2:2014 (ІЕС 61850-9-2:2011, IDT) Комунікаційні мережі та системи на підстанціях. Частина 9-2. Визначене відображення комунікаційних сервісів (SCSM). Вибіркові значення згідно з ISO/IEC 8802-3

ДСТУ IEC/TR 61850-90-4:2016 (IEC/TR 61850-90-4:2013, ІDТ) Комунікаційні мережі та системи для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 90-4. Настанови щодо мережних технологій

ДСТУ IEC 61970-1:2012 (IEC 61970-1:2005, IDT) Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 1. Керівні принципи й основні вимоги

ДСТУ IEC 61970-301:2017 (IEC 61970-301:2016, IDT) Інтерфейс прикладних програм у системах електроенергетичного менеджменту (EMS-API). Частина 301. Основні положення загальної інформаційної моделі (СІМ)

ДСТУ EN 62053-22:2018 (EN 62053-22:2003; А1:2017, IDT; ІЕС 62053-22:2003; А1:2016, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класи точності 0,2 S та 0,5 S)

ДСТУ EN 62053-23:2018 (EN 62053-23:2003, А1:2017; IDT; IEC 62053-23:2003; A1:2016, IDT) Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класи точності 2 та 3)

ДСТУ ІЕС 62067:2014 (IEC 62067:2011, IDT) Кабелі з екструдованою ізоляцією силові та арматура до них на номінальну напругу понад 150 кВ (Um = 170 кВ) і до 500 кВ (Um = 550 кВ). Вимоги та методи випробування

ДСТУ IEC/TS 62351-1:2014 (IEC/TS 62351-1:2007, IDT) Керування енергетичними системами та пов’язаний з ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 1. Безпека зв’язку мережі та системи. Загальні положення

ДСТУ IEC 62351-9:2019 (IEC 62351-9:2017, IDT) Керування енергетичними системами та пов’язаний із ним інформаційний обмін. Безпека даних та комунікацій. Частина 9. Керування ключами інформаційної безпеки, призначеними для устаткування енергетичних систем

ДСТУ EN IEC 62443-4-1:2019 (EN IEC 62443-4-1:2018, IDT; IEC 62443-4-1:2018, IDT) Безпечність систем промислової автоматизації та керування. Частина 4-1. Вимоги до життєвого циклу розроблення безпечної продукції

ДСТУ EN 62271-205:2016 (EN 62271-205:2008, IDT) Пристрої контрольні розподільчі високовольтні. Частина 205. Компактні розподільчі пристрої на номінальну напругу понад 52 кВ

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ OIML D 31:2018 (OIML D 31:2008, IDT) Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки з програмним керуванням

ДБН В.2.2-5-97 Будинки та споруди. Захисні споруди цивільного захисту

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні та будівництві підприємств, будинків і споруд

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій територій

ДБН В.1.1-31:2013 Захист територій, будинків і споруд від шуму

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ГКД 34.20.661-2003 Правила організації технічного обслуговування та ремонту обладнання, будівель і споруд електростанцій та мереж (у редакції наказу Міненерговугілля України від 15.03.2019 № 124)

ГКД 340.000.002-97 Визначення економічної ефективності капітальних вкладень в енергетику. Методика. Енергосистеми і електричні мережі

СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49:2011 Проектування кабельних ліній напругою до 330 кВ. Настанова (у редакції наказу Міненерговугілля України від 26.01.2017 № 82)

СОУ НЕК 20.171:2017 Методологія аналізу витрат і вигод проектів розвитку електричних мереж

СОУ НЕК 35.101:2018 Загальні технічні вимоги до автоматизованих систем керування технологічними процесами підстанцій 220 − 750 кВ ОЕС України

СОУ НЕК 03.100.0-22:2021 Загальні технічні вимоги до підсистем релейного захисту та протиаварійної автоматики у складі автоматизованих систем управління підстанцій 220 – 750 кВ ОЕС України

СОУ НЕК 03.120.4-14:2021 Норми якості електричної енергії в магістральних та міждержавних електричних мережах НЕК «Укренерго». Забезпечення контролю і дотримання показників якості електричної енергії у процесі її передачі.

*Примітка: для датованих посилань застосовано останню редакцію наведеного видання, а для посилань без зазначення дати застосовано останню редакцію нормативного документа (включаючи усі зміни).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах