Р В.3.2-03450778-837:2014 Рекомендации по восстановлению изношенных слоев асфальтобетонного покрытия по технологии горячего ресайклинга на дороге

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна»
(ДП «ДерждорНДІ»)

 

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Укравтодору
Протокол від «03» грудня 2014 р. №2

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від «20»листопада 2014 р. №7

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З ВІДНОВЛЕННЯ ЗНОШЕНИХ ШАРІВ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ГАРЯЧОГО РЕСАЙКЛІНГУ НА ДОРОЗІ

Р В.3.2-03450778-837:2014

 

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного
розвитку та кошторисного
ціноутворення Укравтодору
________________ А. О. Цинка
«___»_____________ 2014 р.

Начальник відділу стандартизації та
метрології ДП «ДерждорНДІ»
________________ М.М. Стулій
«___»_____________ 2014 р.

РОЗРОБЛЕНО
Директор ДП «ДерждорНДІ»
________________ В.М. Нагайчук
«___»_____________ 2014 р.

Заступник директора з наукової роботи
________________ А. О. Безуглий
«___»_____________ 2014 р.

Завідувач відділу нормативно-
технологічного забезпечення дорожніх
робіт, науковий керівник
________________ С.І. Ілляш
«___»_____________ 2014 р.

Завідувач відділу конструкцій
дорожнього одягу
________________ С.К. Головко
«___»_____________ 2014 р.

Мол. науковий співробітник відділу
нормативно-технологічного
забезпечення дорожніх робіт,
відповідальний виконавець
________________ А.Я. Свистун
«___»_____________ 2014 р.

 

Київ

2014

 

ВСТУП

У цих Рекомендаціях наведена технологія гарячого ресайклінгу безпосередньо на дорозі.

Дана технологія полягає у розігріванні верхнього шару нежорсткого дорожнього одягу, його розрихлюванні без додавання або з додаванням до розрихленої суміші в’яжучого та кам’яних матеріалів і інших добавок, перемішуванні всіх компонентів, розподіленні отриманої суміші у вигляді шару та її ущільненні. Всі операції здійснюються безпосередньо на дорозі. Технологія гарячого ресайклінгу може бути успішно застосована як при ремонтах, так і при реконструкції автомобільних доріг.

В розробці брали участь: Безуглий А.О.; Головко С.К., канд. техн. наук; Ілляш С.І.; Нагайчук В.М., канд. техн. наук; Савенко В.Я. док. техн. наук; Свистун А.Я.; Терещенко Т.А., канд. хім. наук.

Рекомендації розроблено вперше.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на виконання робіт з гарячого ресайклінгу асфальтобетонних шарів на автомобільних дорогах, із здійсненням всіх технологічних операцій комплексом машин на дорозі. Рекомендації регламентують вимоги до вихідних матеріалів, порядок проведення підбору складу та контролю якості матеріалів, що додаються в процесі гарячого ресайклінгу.

1.2 Технологія гарячого ресайклінгу, що застосовується для влаштування верхніх та нижніх шарів асфальтобетонного покриття може застосовуватися в усіх регіонах України на автомобільних дорогах загального користування.

1.3 Ці рекомендації призначені для використання дорожніми підприємствами та організаціями, незалежно від форми їх власності, які виконують роботи з ремонтів та реконструкції асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг та мостів загального користування.

1.4 Обов’язкові вимоги до якості продукції, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони навколишнього природного середовища, викладені в розділі 10.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-4:201Х Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними та біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт

НПАОП 26.30-1.04-03 Правила з охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів, форма та опис

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-4:2009 Система стандартів безпеки праці. Роботи з приготування асфальтобетонних сумішей. Вимоги безпеки

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2011 Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбінатів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Пісок для будівельних робіт із відсівів подроблення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Пісок з відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-1:2006 (ISO/ІЕС 17050-1:2004, IDТ) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги

ДСТУ ISO/ІЕС 17050-2:2006 (ISO/ІЕС 17050-2:2004, IDТ) Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 2. Підтверджувальна документація

ГОСТ 12.1.005-88 ССБП. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБП. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общин требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.014-84 ССБП. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86. Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на робочих местах (Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера правила установления допустимих выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалахнення і займання у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникання иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшеності за кільцем та кулею)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Масла індустріальні. Технічні умови)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила й норми охорони поверхневих вод від забруднення)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online