ДСТУ 4839:2007 Бензины автомобильные повышенного качества. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

Технічні умови

ДСТУ 4839:2007

 

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2007


ДСТУ 4839:2007

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»» (ДП УкрНДІНП «МАСМА»), Технічний комітет «Стандартизація продуктів нафтопереробки та нафтохімії» (ТК 38)

РОЗРОБНИКИ: Б. Кочірко; Т. Лазор; О. Лукічев (керівник розробки); С. Лютий; О. Швидкий

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 3 жовтня 2007 р. №244

3  Цей стандарт відповідає EN 228:2004 в частині технічних вимог та методів контролювання

4  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2007

ЗМІСТ

 

Вступ

1  Сфера застосування

2  Нормативні посилання

3  Класифікація

4  Загальні технічні вимоги

5  Вимоги щодо безпеки

6  Вимоги щодо охорони довкілля

7  Маркування та пакування

8  Транспортування та зберігання

9  Методи контролювання

10  Правила приймання

11  Гарантії виробника

Додаток А Діаграма визначання класів леткості бензинів (рисунок А.1) і рекомендації щодо сезонного застосування бензинів різних класів в Україні (таблиця А.1)

Додаток Б Бібліографія

ВСТУП

Бензини автомобільні підвищеної якості відповідають екологічним нормам категорії Євро-4 згідно з EN 228:2004 Automotive fuels — Unleaded petrol — Requirements and test methods (Палива автомобільні. Неетилований бензин. Вимоги та методи випробовування).


ДСТУ 4839:2007

 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ

 Технічні умови

БЕНЗИНЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПОВЫШЕННОГО КАЧЕСТВА

 Технические условия

AUTOMOTIVE PETROLS OF IMPROVED QUALITY

 Specification

Чинний від 2008-01-01

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на бензини автомобільні підвищеної якості, які використовують як паливо для автомобільних і мотоциклетних двигунів, а також двигунів іншої призначеності (далі за текс­том — бензини). Бензини призначені для внутрішнього ринку та для експортування.

Вимоги щодо безпечності продукції викладено у розділах 4 (4.2) та 5.

Стандарт придатний для цілей сертифікування.

2  НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні ви­моги та правила застосування

ДСТУ 3413-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції ДСТУ 3962-2000 (ГОСТ 12.4.137-2001) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від нафти, нафтопродуктів, кислот, лугів, нетоксичного та вибухонебезпечного пилу. Технічні умови

ДСТУ 4019-2001 Нафтопродукти. Визначення ароматичних вуглеводнів у бензині методом газової хроматографії

ДСТУ 4160-2003 Нафтопродукти. Визначання тиску насиченої пари. Метод Рейда (ISO 3007:1986, MOD) ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Метод відбирання проб ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ* Бензин. Визначення індивідуального компонентного складу палив для двигунів з іскровим запалюванням методом газової хроматографії високого ступеня розділеності на 50-метровій капілярній колонці

ДСТУ ГОСТ 1567:2006 (ИСО 6246-95) Нафтопродукти. Бензини автомобільні та палива авіаційні. Метод визначення смол випарюванням струменем (ГОСТ 1567-97 (ИСО 6246-95), IDT; ISO 6246-1995, MOD)

_____________

* Буде видано.

ДСТУ ГОСТ 31072:2006 Нафта і нафтопродукти. Метод визначення густини, відносної густини та густини в градусах АРІ ареометром (ГОСТ 31072-2002, IDT)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. За­гальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо­вания (ССБП. Пожежовибухобезпечність статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номен­клатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпечність речовин і матері­алів. Номенклатура показників і методи їх визначання)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к ра­бочим местам (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпечності робочих місць) ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи венти­ляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби особистого захисту дерматологічні. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми чоловічі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия (ССБП. Костюми жіночі для захисту від нафти та нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила установлю­вання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 511-82 Топливо для двигателей. Моторный метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Моторний метод визначання октанового числа)

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання)

ГОСТ 1756-52 Нефтепродукты. Методы определения давления насыщенных паров (Нафтопродукти. Метод визначання тиску насиченої пари)

ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) Нефтепродукты. Методы определения фракционного состава (Нафтопродукти. Методи визначання фракційного складу)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 4039-88 Бензины автомобильные. Методы определения индукционного периода (Бензини автомобільні. Методи визначання індукційного періоду)

ГОСТ 6321-92 (ИСО 2160-85) Топливо для двигателей. Метод испытания на медной пластинке (Паливо для двигунів. Метод випробовування на мідній пластинці)

ГОСТ 8226-82 Топливо для двигателей. Исследовательский метод определения октанового числа (Паливо для двигунів. Дослідний метод визначання октанового числа)

ГОСТ 9965-76 Нефть для нефтеперерабатывающих предприятий. Технические условия (Нафта для нафтопереробних підприємств. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (Вантажі небезпечні. Класифікація та маркування)

ГОСТ 26976-86 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы (Нафта та нафтопродукти. Методи вимірювання маси)

ГОСТ 28828-90 Бензины. Метод определения свинца (Бензини. Метод визначання свинцю)

ГОСТ 29040-91 Бензины. Метод определения бензола и суммарного содержания ароматических углеводородов (Бензини. Метод визначання бензолу та сумарного вмісту ароматичних вуглеводнів) ДСТУ EN 237-2003 Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення низьких концентрацій свинцю мето­дом атомно-абсорбційної спектрометрії (EN 237:1996, IDТ)

ДСТУ EN 238* Нафтопродукти рідкі. Бензин. Визначення вмісту бензолу методом інфрачервоної спектрометрії (EN 238:1996, IDТ)

ДСТУ EN 1601-2003 Нафтопродукти рідкі. Бензини неетиловані. Визначання органічних кисне­вмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню методом газової хроматографії (О-ПІД) (EN 1601:1997, ЮТ)

ДСТУ EN 12177* Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення вмісту бензолу методом газової хроматографії (EN 12177:1998, IDТ)

ДСТУ EN 13132:2006 Нафтопродукти рідкі. Бензин неетилований. Визначення органічних кисне­вмісних сполук та загального вмісту органічно зв’язаного кисню газохроматографічним методом з пе­ремиканням колонок (EN 13132:2000, IDT)

ДСТУ EN 14517* Нафтопродукти рідкі. Визначення типів вуглеводнів та кисневмісних сполук у бензині методом багатовимірної газової хроматографії (EN 14517:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 20846* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом уль­трафіолетової флуоресценції (ISO 20846:2004, IDТ)

ДСТУ ISO 20847* Нафтопродукти. Визначення вмісту сірки в автомобільному паливі методом рентгенофлуоресцентної спектрометрії з дисперсією за енергіями (ISO 20847:2004, IDТ).

 

3  КЛАСИФІКАЦІЯ

3.1  Залежно від октанового числа встановлено такі марки бензинів:

A-92-Євро — з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 92;

A-95-Євро — з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 95;

A-98-Євро — з октановим числом за дослідним методом не менше ніж 98.

За вмістом сірки бензини ділять на два види:

I — вміст сірки не більше ніж 10 мг/кг;

II — вміст сірки не більше ніж 50 мг/кг.

Залежно від умов використовування встановлюють класи леткості: літні класи — А, В; зимові кла­си — С, D, Е, F; перехідні класи — С1,D1,Е1,F1

Діаграму визначання класу леткості бензину наведено у додатку А.

3.2  Приклад познаки продукції під час замовляння:

«Бензин автомобільний підвищеної якості A-95-Євро виду І класу А згідно з ДСТУ 4839:2007».

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online