ДСТУ 7166:2010 Биоэтанол. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОЕТАНОЛ

Технічні умови

ДСТУ 7166:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2011

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет «Спиртогорілчані вироби, дріжджі» (ТК 64), Український науково-дослідний інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів (УкрНДІспиртбіопрод)

РОЗРОБНИКИ: М. Бойко, канд. техн. наук; Г. Кизюн, канд. техн. наук (науковий керівник); Н. Кизюн; О. Міщенко, канд.техн. наук; О. Никитюк, професор

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 10 серпня 2010 р. № 356

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Класифікація і технічні вимоги

5 Маркування

6 Пакування

7 Правила приймання

8 Методи контролювання

9 Транспортування та зберігання

10 Вимоги щодо безпеки

11 Вимоги щодо охорони довкілля

12 Гарантії виробника

Додаток А Код продукції (код ДКПП)

Додаток Б Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

БІОЕТАНОЛ
Технічні умови

БИОЭТАНОЛ
Технические условия

BIOETHANOL
Specification

Чинний від 2011-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на біоетанол — спирт етиловий зневоджений, виготовлений з біомаси або зі спирту етилового-сирцю для використання як біопалива.

Біоетанол призначено для виготовлення палива моторного сумішевого, добавок до палив на основі біоетанолу — біокомпонентів моторного палива, отриманих синтезом із застосуванням біоетанолу або змішуванням біоетанолу з органічними сполуками та паливом, одержаними з вуглеводневої сировини, в яких вміст біоетанолу відповідає вимогам нормативних документів та які належать до біопалива.

1.2 Обов’язкові вимоги щодо безпечності продукції викладено в розділі 4. Вимоги щодо безпеки виробництва продукції викладено в розділі 5. Вимоги, спрямовані на охорону довкілля, викладено в розділі 6.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3296-95 Виробництво етилового спирту з харчової сировини. Терміни та визначення

ДСТУ 3413-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції

ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97) Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні технічні умови

ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4063-2001 Бензини автомобільні. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4259:2003 Спирт етиловий ректифікований абсолютований. Газохроматографічний метод визначання вмісту мікрокомпонентів та води

ДСТУ 4500-3:2008 Вантажі небезпечні. Класифікація

ДСТУ 4500-5:2005 Вантажі небезпечні. Марковання

ДСТУ 4646:2006 Спирт етиловий, горілки, напої лікеро-горілчані. Газохроматографічний метод визначання справжності

ДСТУ 4839:2007 Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 5042:2008 Спирт етиловий-сирець. Технічні умови

ДСТУ 5043:2008 Спирт етиловий і спиртовмісні рідини. Методи відбирання проб

ДСТУ1) Розчини водно-спиртові. Методи визначання вмісту спирту етилового

ДСТУ2) Фракція головна етилового спирту. Технічні умови

ДСТУ3) Олія сивушна. Технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ДСТУ ГОСТ 10749.5:2008 Спирт этиловый технический. Метод определения кислот (Спирт етиловий технічний. Метод визначання кислот)

ДСТУ ГОСТ 10749.9:2008 Спирт этиловый технический. Метод определения сухого остатка (Спирт етиловий технічний. Метод визначання сухого залишку)

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ ISO 1388-2:2004 Етанол для промислового використовування. Методи випробовування. Частина 2. Визначання лужності чи кислотності (ISO 1388/2-81, ITD)

ДСТУ ISO 1388-10:2004 Етанол для промислового використовування. Методи випробовування. Частина 10. Визначання вмісту вуглеводнів методом дистиляції (ISO 1388/10-81, ITD)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, ITD)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний (ССБП. Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробовувань)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывоопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухонебезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура показників)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне уземлення, занулення)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.2.020-76 ССБТ. Электрооборудование взрывозащищенное. Классификация. Маркировка (ССБП. Електроустатковання вибухозахищене. Класифікація. Марковання)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працівників. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования (ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.068-79 ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие требования (ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класифікація і загальні вимоги)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.121-83 ССБТ. Противогазы промышленные фильтрующие. Технические условия (ССБП. Протигази промислові фільтрувальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.122-83 ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промышленных противогазов. Технические условия (ССБП. Коробки фільтрувально-поглинальні для промислових протигазів. Технічні умови)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлювання допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мідний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги і контроль за якістю)

ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні з обручами для кочення на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 7338-90 Пластины резиновые и резинотканевые. Технические условия (Пластини ґумові та ґумовотканинні. Технічні умови)

ГОСТ 9218-86 Цистерны для пищевых жидкостей, устанавливаемые на автотранспортные средства. Общие технические условия (Цистерни для харчових рідин, встановлювані на автотранспортні засоби. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13844-68 Мерники металлические технические. Методы и средства поверки (Мірники металеві технічні. Методи та засоби повіряння)

ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (Бочки стальні зварні і обтискні з гофрами на корпусі. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14198-78 Циклогексан технический. Технические условия (Циклогексан технічний. Технічні умови)

ГОСТ 14870-77 Реактивы. Методы определения содержания воды (Реактиви. Методи визначання вмісту води)

ГОСТ 18677-73 Пломбы. Конструкции и размеры (Пломби. Конструкції та розміри)

ГОСТ 18995.1-73 Продукты хим ические жидкие. Методы определения плотности (Продукти хімічні рідинні. Методи визначання густини)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідне контролювання продукції. Основні положення)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка (Вантажі небезпечні. Паковання)

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования (Ваги для статичного зважування. Загальні технічні вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online