ДСТУ ISO/TS 22003:2019 Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования к органам, которые осуществляют аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых продуктов (ISO/TS 22003:2013,...

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Системи керування безпечністю харчових продуктів
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ,
ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ
АУДИТ І СЕРТИФІКАЦІЮ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

ДСТУ ISO/TS 22003:2019
(ISO/TS 22003:2013, IDТ)

Відповідає офіційному тексту

З питань придбання офіційного видання звертайтесь
до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ» http://uas.org.ua)

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет стандартизації «Системи управління безпечністю харчових продуктів» (ТК 191), ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») від 21 грудня 2020 р. № 477 з 2021-09-01

3 Національний стандарт відповідає ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems (Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ISO/TS 22003:2013

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Принципи

5 Загальні принципи

5.1 Загальні положення

5.2 Керування неупередженістю

6 Вимоги до структури

7 Вимоги до ресурсів

7.1 Компетентність керівництва та персоналу

7.2 Персонал, залучений до сертифікаційної діяльності

7.3 Залучення окремих зовнішніх аудиторів і технічних експертів

7.4 Записи щодо персоналу

7.5 Передавання виконання зовнішньому виконавцю

8 Вимоги до інформації

9 Вимоги до процесу

9.1 Загальні вимоги

9.2 Первинний аудит і сертифікація

9.3 Діяльність щодо наглядання

9.4 Повторна сертифікація

9.5 Спеціальні аудити

9.6 Призупинення, скасування або скорочення сфери сертифікації

9.7 Апеляції

9.8 Скарги

9.9 Записи щодо заявників і клієнтів

10 Вимоги до системи керування органів сертифікації

Додаток А (обов’язковий) Класифікація категорій харчового ланцюга

Додаток В (обов’язковий) Мінімальний час аудиту

Додаток С (обов’язковий) Компетентність, необхідна для системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП)

Додаток D (довідковий) Настанова щодо загальних функцій сертифікації

Додаток Е (довідковий) Сертифікація продукції та систем керування безпечністю харчових продуктів

Бібліографія

Додаток НА (довідковий) Перепік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ДСТУ ISO/TS 22003:2019 (ISO/TS 22003:2013, IDТ) «Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем керування безпечністю харчових продуктів», прийнятий методом перекладу, — ідентичний щодо ISO/TS 22003:2013 (версія en) «Food safety management systems — Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems».

Технічний комітет стандартизації, відповідальний за цей стандарт в Україні, — ТК 191 «Системи управління безпечністю харчових продуктів».

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця технічна специфікація» замінено на «цей стандарт»;

— вилучено «Передмову» до ISO/TS 22003:2013 як таку, що безпосередньо не стосується технічного змісту цього стандарту;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 та в «Бібліографи» наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— долучено довідковий додаток НА (Перелік національних стандартів України, ідентичних міжнародним нормативним документам, посилання на які є в цьому стандарті).

ВСТУП до ISO/TS 22003:2013

Сертифікація системи керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) організації є одним із засобів забезпечення впевненості в тому, що організація запровадила систему, щоб керувати безпечністю харчових продуктів відповідно до своєї політики.

Вимоги до СКБХП можуть походити з кількох джерел. Цей стандарт розроблено для допомоги в сертифікації СКБХП, які задовольняють вимоги ISO 22000. Положення цього стандарту можна також застосовувати д ля підтримування сертифікації СКБХП, ґрунтованих на іншій сукупності визначених вимог до СКБХП.

Цей стандарт призначено для використання органами, які провадять аудит і сертифікацію СКБХП, через надання загальних вимог таким органам. Такі органи називають органами сертифікації. Таке формулювання не повинно бути перепоною д ля застосування цього стандарту органами з іншими назвами, які провадять діяльність, охоплену сферою застосування цього стандарту. Цей стандарт призначено для застосування будь-яким органом, залученим до оцінювання СКБХП. Його можна також застосовувати для підтримання інших видів сертифікації безпечності харчових продуктів, ґрунтованих на поєднанні ISO/IEC 17021 та ISO/IEC 17065.

Сертифікаційна діяльність охоплює аудит СКБХП організації. Формою засвідчення відповідності СКБХП організації певному стандарту СКБХП (наприклад, ISO 22000) або іншим визначеним вимогам зазвичай є сертифікаційний документ або сертифікат.

Розробляння власних систем керування (охоплюючи СКБХП згідно з ISO 22000 чи іншу сукупність визначених вимог до СКБХП, системи керування якістю, системи екологічного керування або системи керування охороною здоров’я та безпекою праці) залежить від організації, яка проходить сертифікацію, та якщо відповідні законодавчі вимога не визначають протилежного, організація сама визначає, як буде узгоджено різні складові цих систем. Ступінь інтеграції між складовими різних систем керування у різних організацій буде різним. Тому органам сертифікації, що діють згідно із цим стандартом, доречно брати до увага культуру та практику своїх клієнтів стосовно інтеграції їхніх СКБХП у межах ширшої структури.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМ И КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ВИМОГИ ДО ОРГАНІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ АУДИТ І СЕРТИФІКАЦІЮ
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
REQUIREMENTS FOR BODIES PROVIDING AUDIT
AND CERTIFICATION OF FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS

Чинний від 2021-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт визначає правила, які застосовують під час аудиту та сертифікації систем керування безпечністю харчових продуктів (СКБХП) відповідно до вимог ISO 22000 (або іншої сукупності визначених вимог до СКБХП). Він також надає замовникам необхідну інформацію та впевненість щодо того, як надано сертифікацію їхнім постачальникам.

Сертифікація СКБХП є діяльністю щодо оцінювання відповідності третьою стороною (як наведено в 5.5 ISO/IEC 17000), і органи, що виконують цю діяльність, є третьою стороною з оцінювання відповідності.

Сертифікація СКБХП не засвідчує безпечності або придатності до споживання продуктів організації в межах харчового ланцюга. Проте ISO 22000 вимагає, щоб організація відповідала всім застосовним законодавчим та регуляторним вимогам щодо безпечності харчових продуктів, використовуючи свою систему керування.

Користувачі інших СКБХП можуть використовувати концепції та вимоги цього стандарту за умови необхідного їх адаптування.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи потрібні для застосування цього стандарту. У разі датованих посилань застосовують тільки наведені видання. У разі недатованих посилань треба користуватись останнім виданням нормативних документів (разом зі змінами).

ISO 22000:2005 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain

ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment — Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17021:2011 Conformity assessment — Requirements for bodies providing audit and certification of management systems.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ISO 22000:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (утратив чинність з 30 червня 2021 р. та його замінено на ISO 22000:2018 Системи керування безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-якої організації в харчовому ланцюзі)

ISO/IEC 17000:2004 Оцінювання відповідності. Словник термінів і загальні принципи (упроваджено в Україні як ДСТУ ISO/IEC 17000:2007 (ISO/IEC 17000:2004, IDТ)

ISO/IEC 17021:2011 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем менеджменту (утратив чинність з 15 червня 2017 р. та його замінено на ISO/IEC 17021-1:2015 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, які здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online