ВБН В.2.2-58.1-94* Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. Зі Зміною № 1 (затвердженою наказом Держнафтогазпрому України від 24.12.1999 № 136а)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВНАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВЗ
ТИСКОМ НАСИЧЕНИХ ПАРІВНЕ ВИЩЕ 93,3 кПа

ВБН В.2.2-58.1-94*

Відповідає офіційному тексту

Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України
 (Держнафтогазпром)

КИЇВ 2000

ВБН В.2.2-58.1-94* - Відомчі будівельні норми України "Проектуванняскладів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93.3 кПа”

Розроблені:

ВАТ "Інститут транспорту нафти"(Південдіпронафтопровід) (ведучий):Г.О.Цвігун відповідальний виконавець,А.0.Орловська. |М.И. Кельнері, О.Я.Бараник, Ю.Н.Крипіталь,А.О.Міщенко, В.М.Медник, І.М.Рувінський, С.І.Крамаренко,О.П.Ялорський, Я.В.Валь, Ф.А.ТІханов, А.М.Хаяін, В.В.Шульга,І.Б.Барабаш, Л.Г.АндрІйчеико, О.М.Коваленко,М.Ю.Євдасіна, Т.В.Гайдай

Зміна №1 до ВБН В.2.2-58.1-94 внесена ВАТ "Інститут транспорту нафти"(Південдіпронафтопровід) - розробником ВБН В.2.2-58.1-94.

Зміна №1 затверджена наказом Держнафтогазпрому України від24 грудня 1999 р, №136а.

Пункти, таблиці, до яких внесено зміни, помічені у цих відомчихбудівельних нормах зірочкою (•).

Дані норми не можуть буги повністю чи частково відтворені, тиражовані ірозповсюджені без дозволу об'єднання "Укрнафтопродукг" або ВАТ "Інституттранспорту нафти" (Південдіпронафтопровід).

Зміна №1 до ВБН В.2.2-58-1 -94 узгоджена з органами Державного нагляду України(ГУДПО МВС, Мінприроди, МОЗ, Держнаглядохоронпраці).

Зміна №1, як і норми, обов’язкова до застосування всіма організаціями незалежновід форм власності і відомчої підпорядкованості.

Вимоги до піноутворювачів, що існують у ВБН В.2.2-58.1-94 «Проектування складівнафти І нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа", сприяли можливостінадходження до України продукції, яка не відповідає екологічним вимогам.

З виходом у Росії листа про заборону придбання біологічно жорсткогопіноутворювача ПО-6К, сприяла його масовому надходженню на ринок України, а йогонизька ціна - розширеній його закупці підприємствами.

Перевірками, проведеними на багатьох підприємствах, встановлено, що навітьзовсім нові (без тривалого терміну зберігання) піноутворювачі ПО-1 або ПО-6К невідповідають ні екологічним вимогам, ні потрібним вимогам пожежної безпеки.

Тому виникла нагальна потреба затвердити зміни до розділу 17 ВБН В.2.2-58.1-94,що забороняють використання піноутворювачів біологічно жорстких, які негативновпливають на довкілля, а також не сертифікованих в Україні.

Більш чітко викладені критерії вибору пігЛфГворювачів.

В Україні виготовлено новий вітчизняний піноутворювач, який відповідає всімналежним вимогам, як для піноутворювачів загального, так і цільового призначення, маєуніверсальні властивості, біологічно м’який, сертифікований в Україні, можливістьвикористання якого врахована у зміні №1.

Встановлені критерії, що дозволяють більш диференційовано визначати нормативнівимоги щодо вибору піноутворювачів та піноутворюючих пристроїв.

Уточнено таблицю 32 і розширено довідкову таблицю 34, які дають можливістьвибору екологічно безпечного піноутворювача, уточнені необхідні запаси з забезпеченнямнеобхідних вимог щодо забезпечення пожежної безпеки та запобіганню пожежам.

Уточнені вимоги щодо застосування та розташування піноутворюючих пристроїв, якпри подачі на шар рідини, так і під шар рідини, що зберігається.

Загалом зміни внесені в наступні пункти: 17.1.27, 17.2.10, 17.2.15, 17.2.28 та 17.2.29та додаток 9.

ВІДОМЧІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВНАФТИ І НАФТОПРОДУКТІВЗ
ТИСКОМ НАСИЧЕНИХ ПАРІВНЕ ВИЩЕ 93,3 кПа

ВБН В.2.2-58,1 94

Предметом даних норм є суміщені технологічні і будівельні вимоги, щопред'являються до складів нафти і нафтопродуктів*, які мають тиск насиченихпарів не вище 93,3 кПа (700 мм.рт.ст.) при температурі 20°С і температуру спалахудо 230°С включно.

Дані норми розповсюджуються на проектування нових СНН і СНН, щорозширюються і реконструюються за винятком:

- підземних сховищ нафти і нафтопродуктів, споруджуваних геотехноло-гічними і гірськими способами (в гірських породах, соляних пластах і т. п.);

- резервуарів для нафти і нафтопродуктів, що входять до складу технологіч-них установок нафтових родовищ, нафтопереробних, нафтохімічних і енергетичнихпідприємств, а також резервуарів та інших місткостей, що використовуються ьякості технологічних апаратів;

- резервуарів, розміщених в казематах;

- складів синтетичних жирозамінників;

- СНН Міністерства оборони України.

Дані норми можуть бути розповсюджені на проектування видаткових складівнафтопродуктів (незалежно від їх відомчої підпорядкованості), де передбаченезберігання рідин, що мають фізико - хімічні показники, в тому числі показникивибухопожежонебезпечності, подібні до показників нафти і нафтопродуктів, щоповинно встановлюватись міністерствами і відомствами, яким підпорядковані цісклади.

При розробці проектів розширення або реконструкції дані нормипоширюються тільки на частину СНН, яка розширюється або реконструюється.

До складу СНН входить комплекс технологічних будівель, споруд іустановок, призначених для приймання, зберігання і видачі нафти інафтопродуктів, а також підсобно-виробничі і побутові будівлі і споруди, щозабезпечують їх нормальну експлуатацію.

Дані норми і правила обов'язкові для застосування всіма організаціяминезалежно від форм власності. Відступи від вимог даних норм можутьдопускатись тільки при відповідних обгрунтуваннях і узгодженні їх.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Проектування СНН в усіх його частинах повинно виконуватись у повнійвідповідності до даних норм і правил.

Терміни і визначення приведені в обов'язковому додатку 1.

* в подальшому СНН

Перелік нафтопродуктів, на які поширюються норми, приведені вдовідковому додатку 2. По спорудах і установках технологічного комплексу данівсі вимоги по відповідних рівнях технологічних і будівельних, представляючивсю спеціалізовану інформацію, включаючи вимоги по охороні праці, щоторкається даної будівлі, споруди або установки (пристрою). Ці вимоги приведенів розділах 5 - 10, 12, 13.

Загальні для СНИ норми і правила, що торкаються вимог технології,будівництва, охорони праці, інженерного забезпечення, протипожежних заходів івимог до охорони навколишнього середовища приведені в окремих розділах іпідрозділах 1 - 4, 14 - 19.

1.2 СНН підрозділяються на дві групи - першу і другу.

До першої групи відносяться самостійні СИН по класифікації розділу 2, атакож:

- резервуари парки і наливні станції магістральних нафтопроводів інафтопроду ктопроводів;

- товарно-сировинні парки нафтопереробних заводів (НПЗ);

- сировинні парки нафтохімічних підприємств (НХП).

До другої групи відносяться видаткові склади нафтопродуктів* , що входятьдо складу підприємств (промислових, транспортних, енергетичних,механізованих, сільськогосподарських та ін.). Даними нормами передбачені єдиніправила для СНН будь-якої групи, а також правила, враховуючі особливостіпроектування СН другої групи (підрозділ 17.4).

1.3 Нафта і нафтопродукти класифікуються по ступеню вибухопожежо-небезпечності в залежності від температури спалаху їх парів. СННкласифікуються в залежності від характеристики їх операційної діяльності,транспортних зв'язків, загальної місткості.

В подальшому для стислості нафта і нафтопродукти, коли нормивідносяться одночасно до нафти і нафтопродуктів, незалежно від їх класифікації,будуть іменуватись "рідинами".

Класифікація нафти і нафтопродуктів і СНН приведена в розділі 2.

1.4 Категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежній небез-печності в залежності від технологічних процесів (що розміщуються в будівлях,приміщеннях або спорудах СНН) приймаються по спеціальних класифікаторах іпереліках, затверджених Держкомнафтогазом України. Перелік категорій примі-щень і будівель технологічного комплексу СНН по вибухопожежній та пожежнійнебезпечності приведений в обов'язковому додатку 3.

1.5 Резервуари, а також складські будівлі і споруди для зберігання нафти інафтопродуктів в тарі відносяться:

- до підземних (підземне зберігання) - заглиблені у грунт або обсипанігрунтом, якщо найвищий рівень рідини в резервуарі або рідини, що розлилась вбудівлі або споруді нижче не менше, ніж на 0.2 м найнижчої планувальної відміт-ки прилеглої площадки (в межах 3 м від стінки резервуару, від стін будівлі абоспоруди);

- до наземних (наземне зберігання) , якщо вони не задовольняють вказанимвище умовам.

1.6 СНН, як правило, слід розміщувати на території промислових зон ускладі груп підприємств (промислових вузлів) з загальними допоміжними вироб-ництвами і об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури, з урахуваннямраціонального використання природних і матеріальних ресурсів, охорони відзабруднення навколишнього природного середовища (водойм, грунтів, повітря).

Технологічне проектування повинно виконуватись з орієнтацією на прогре-сивний централізований спосіб постачання споживачів нафтопродуктами ззабезпеченням збереження якості і кількості нафтопродуктів, з максимальним впровадженням нової техніки і технології, використанням автоматики, контролюі управління технологічними операціями і механізації трудомістких процесів вцілях підвищення надійності та економічності експлуатації, зниження пожежноїнебезпечності СНН при одночасному зменшенні трудовитрат.

Заходи зв'язані з охороною навколишнього середовища на СНН, слідпроектувати у відповідності до вимог розділу 19 даних норм.

1.7 Дані норми передбачають виконання також вимог слідуючихнормативних документів в частині визначення і проектування (якщо вимоги доних не визначені даними правилами):

- СНиП 2.09.02-85 - проектування виробничих будівель СНН (продуктовихнасосних, розпивочних, розфасовочних, складських будівель для нафтопродуктівв тарі та ін.);

- СНиП 2.01.02-85 - визначення ступеня вогнестійкості будівель і споруд,типів протипожежних перешкод та їх мінімальної межі вогнестійкості, вимог доевакуації людей з приміщень і будівель і шляхів евакуації;

- ДБН 360-92 і СНиП П-89-80 - при розміщенні*НН;

- СНиП 2.09.04-87 - при проектуванні адміністративно-побутових будівель іприміщень;

- СНиП 2.03. 11-85 - при проектуванні захисту від корозії будівельнихконструкцій будівель і споруд.

У випадку, якщо норми у вказаних документах по одних і тих самих об'єктах і позиціях відрізняються від даних норм, за основу приймаються вимогиданих норм.

Посилання на вимоги нормативних документів, які слід враховувати по вузько спеціалізованих питаннях, приводиться у відповідних розділах і підрозділах документу.

Перелік використовуваних нормативних документів при проектуванні СНН приведений в довідковому додатку 9.

1.8 Будівлі і споруди складів нафти і нафтопродуктів (за винятком металевих резервуарів) повинні бути не ниже Ш-а ступеня вогнестійкості. Розміщення приміщень категорій А і Б в будівлях ПІ ступеня вогнестійкості не допускається.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online