ДCТУ EN 13736:2010 Верстати. Преси пневматичні. Вимоги щодо безпеки (EN 13736:2003+А1:2009, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Верстати
ПРЕСИ ПНЕВМАТИЧНІ
Вимоги щодо безпеки

(EN 13736:2003+А1:2009, IDT)
ДСТУ EN 13736:2010

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРІ УКРАЇНИ
2013

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Науково-технічний центр «Станкосерт» (НТЦ «СТАНКОСЕРТ»), Технічний комітет «Верстати» (ТК 75)

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Г. Кісельова; Я. Козловський (науковий керів­ник); Т. Олександрова; В. Ситніченко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 грудня 2010 р. № 631 з 2012-07-01

3 Національний стандарт ДСТУ EN 13736 ідентичний EN 13736:2003+А1:2009 Safety of machine tools — Pneumatic presses (Безпечність машинного устатковання. Пневматичні преси) і внесений з дозволу CEN, rue de Stassart 36, В-7050 Brussels. Усі права щодо використання європейських стандартів у будь-якій формі й будь-яким способом залишаються за CEN та її національними членами

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, скорочення

4 Перелік суттєвих небезпек

5 Вимоги та (або) заходи щодо безпеки

6 Перевіряння дотримання вимог та (або) заходів щодо безпеки

7 Інформація для користувача

Додаток А Розраховування мінімальних безпечних відстаней

Додаток В Закриті інструменти

Додаток С Приклади та принципи дії пневматичного преса з силовим блокуванням

Додаток D Електрочутливе захисне устатковання (ЕЧЗУ) з використанням захисних приладів активної оптоелектроніки (ЗП АОЕ)

Додаток Е Умови вимірювання шуму від пневматичних пресів

Додаток ZA Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 98/37/ЕС, доповненої Директивою 98/79/ЕС.

Додаток ZB Відповідність європейського стандарту основним вимогам Директиви ЄС 98/42/ЕС

Додаток НА Чинні національні стандарти, ідентичні європейським та міжнародним, на які є посилання у цьому стандарті

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад EN 13736:2003+А1 Safety of machine tools — Pneumatic presses (Верстати. Безпечність. Пневматичні преси).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 75 «Верстати».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству України.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— словосполуку «цей європейський стандарт» замінено на «цей стандарт» (крім додатків ZA і ZB);

— до підрозділу 1.6 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до розділу 2 долучено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— до пункту 7.2.2 долучено «Національну примітку», виділену рамкою;

— вилучено попередній довідковий матеріал «Передмову»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Націо­нальний вступ», першу сторінку та «Бібліографію» — оформлено згідно з вимогами національної системи стандартизації України;

— змінено назву стандарту згідно з вимогами національної стандартизації.

Перелік чинних національних стандартів, ідентичних європейським та міжнародним, на які є посилання в цьому стандарті, наведено в додатку НА.

Копії стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП

Цей стандарт розроблений як згармонізований стандарт, що відповідає суттєвим вимогам щодо безпеки Директиви Машинобудування та пов’язаним з нею положенням EFTA.

Види небезпеки, на які поширюється цей стандарт, наведено у розділі «Сфера застосування».

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ВЕРСТАТИ
ПРЕСИ ПНЕВМАТИЧНІ
Вимоги щодо безпеки

СТАНКИ
ПРЕССЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
Требования безопасности

MACHINE TOOLS
PNEUMATIC PRESSES
Safety requirements

Чинний від 2012-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює вимоги щодо технічної безпеки та запобіжні заходи (як визна­чено у 3.11 EN 292-1) щодо виготовлення та постачання пневматичних пресів, призначених для хо­лодного обробляння металу чи матеріалів, що містять метал, за визначенням 3.1.13, надалі на­званих у тексті як «машини».

Цей стандарт також застосовний до машин, що є складовою частиною автоматизованих ви­робничих ліній, у випадках, коли ймовірні ризики та небезпеки є такими самими, як і для машин, використовуваних окремо.

1.2 Цей стандарт поширюється також на пневматичні преси:

— здебільшого призначені для обробляння холодного металу, які можуть бути використані та­кож для обробляння інших листових матеріалів (наприклад картону, пластмаси, гуми, шкіри) та по­рошкового металу;

— з допоміжним пневматичним чи гідравлічним підсилювачем.

1.3 Вимоги цього стандарту враховують використання за призначеністю, як визначено у 3.12 EN 292-1. Цей стандарт розглядає можливий доступ до пневматичних пресів з будь-якого напрямку, вказує на ймовірні небезпеки, описані у розділі 4, та визначає запобіжні заходи щодо безпеки як для оператора, так і для інших осіб у зоні ризику.

1.4 Цей стандарт також стосується допоміжних пристроїв — конструктивних складових час­тин пневматичного преса. Він застосовний також до машин, що є складовими частинами автома­тичних виробничих ліній, де ймовірні ризики та небезпеки подібні таким, що виникають у разі окре­мого використання машин.

1.5 Цей стандарт не поширюється на машини, основне призначення яких за проектом є:

a) різання листового металу гільйотинними ножицями;

b) вигинання або фальцювання (пневматичним прес-гальмом чи фальцювальною машиною);

c) точкове зварювання;

d) згинання труб;

e) вирівнювання;

f) штампування витисканням;

g) обробляння пневматичним молотом;

h) ущільнення металевого порошку.

Спеціальні пневматичні машини для монтування чи калібрування не розглянуто у цьому стан­дарті, але його положення можуть бути використані, як підстава для таких машин.

1.6 Цей стандарт не розглядає вимоги щодо безпечності застосування ПЕС чи ППС, які буде розглянуто за наступного перегляду стандарту.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ПЕС — програмовані електронні системи;

ППС — програмовані пневматичні системи.

1.7 Цей стандарт не поширюється на машини, виготовлені до дати його публікації CEN.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Цей стандарт містить датовані чи недатовані посилання на положення інших нормативних документів. Ці нормативні посилання наведено у відповідних місцях за текстом, а перелік стан­дартів подано нижче. Щодо датованих посилань, подальші доповнення чи наступні редакції видань треба вважати чинними для цього стандарту лише за умови долучення до нього у вигляді допов­нень та змін. Що стосується недатованих посилань, треба вважати чинним останнє видання стан­дарту разом з доповненнями.

EN 292-1:1991 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic terminology, methodology

EN 292-2:1991 /A1:1995 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 2: Technical principles and specifications

EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones being reached by the upper limbs

EN 349:1993 Safety of machinery — Minimal gaps to avoid crushing of parts of human body

EN 418:1992 Safety of machinery — Emergency stop equipmet, functional aspects — Principles for design

EN 574:1996 Safety of machinery —Two-hand control devices — Functional aspects — Principles for design

EN 614-1 Safety of machinery — Ergonomic design principles — Part 1: Terminology and general principles

EN 894-2:1997 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

EN 894-3:2000 Safety of machinery — Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

EN 953:1997 Safety of machinery — Guards — General requirements for the design and construction of fixed and movable guards

EN 954-1:1996 Safety of machinery — Safety related parts of control systems — Part 1: General principles for design

EN 982:1996 Safety requirements for fluid power systems and their components — Hydraulics

EN 983:1996 Safety of machinery — Safety requirements for fluid power systems and their components — Pneumatics

EN 999:1998 Safety of machinery — The positioning of the protective equipment in respect to approach speeds of parts of the human body

prEN 1005-2:1998 Safety of machinery — Human physical performances — Part 2: Manual handling of machinery and component parts of machinery

EN 1037 Safety of machinery — Prevention of an unexpected start-up EN 1050:1996 Safety of machinery — Principles for risk assessment EN 1070:1998 Safety of machinery — Terminology

EN 1088:1995 Safety of machinery — Interlocking devices associated with guards — General principles and provisions for design

EN 1127-1:1997 Explosive atmospheres — Explosion prevention and protection — Part 1: Basic concepts and methodology

EN 1837:1999 Safety of machinery — Integral lighting of machines

EN ISO 3746:1995 Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Acoustics — Determination and verification of noise emission values of machi­nery and equipment (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202:1995 Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Survey method for the measurement of emission sound pressure levels at the workstation and other specified positions (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Acoustics — Recommended practice for the design of low-noise machinery and equipment — Part 1: Planning (ISO/TR 11688-1:1995)

EN 60204-1:1997 Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements (IEC 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Degrees of protection provided by enclosures (IP code) (IEC 60529:1989)

EN 61310-2:1995 Safety of machinery — Indication, marking and actuation — Part 2: Requirements for marking (IEC 1310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 1: General requirements and tests (IEC 61496-1:1997)

prEN 61496-2:1997 Safety of machinery — Electrosensitive protective equipment — Part 2: Particular requirements for equipment using active opto-electronic protective devices (IEC 61496-2).

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

EN 292-1:1991 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Час­тина 1. Основна термінологія, методологія

EN 292-2:1991/А1:1995 Безпечність машин. Основні поняття, загальні принципи проектування. Частина 2. Технічні принципи та технічні умови

EN 294:1992 Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання можливості досягання небезпечних зон руками

EN 349:1993 Безпечність машин. Мінімальні проміжки для уникнення здавлювання частин людського тіла

EN 418:1992 Безпечність машин. Пристрої аварійного зупинення, функційні аспекти. Прин­ципи проектування

EN 574:1996 Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функціональні аспекти. Принципи проектування

EN 614-1 Безпечність машин. Ергономічні принципи проектування. Частина 1. Термінологія та загальні принципи

EN 894-2:1997 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів та органів керування. Частина 2. Індикатори

EN 894-3:2000 Безпечність машин. Ергономічні вимоги до проектування індикаторів і органів керування. Частина 3. Органи керування

EN 953:1997 Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування та конструювання нерухомих та рухомих огорож

EN 954-1:1996 Безпечність машин. Елементи безпечності систем керування. Частина 1. За­гальні принципи проектування

EN 982:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Гідравліка

EN 983:1996 Безпечність машин. Вимоги щодо безпеки гідравлічних і пневматичних систем та їхніх складових частин. Пневматика

EN 999:1998 Безпечність машин. Розміщення захисного устатковання залежно від швид­костей наближення частин тіла людини

prEN 1005-2:1998 Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне пере­міщення машин та їхніх складових частин

EN 1037 Безпечність машин. Запобігання несподіваному запусканню EN 1050:1996 Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику

EN 1070:1998 Безпечність машин. Термінологія

EN 1088:1995 Безпечність машин. Блокувальні пристрої, з’єднані з огорожами. Принципи проектування і вибирання

EN 1127-1:1997 Вибухонебезпечні середовища. Запобіжні заходи та захист проти вибуху. Частина 1. Основні поняття та методологія

EN 1837:1999 Безпечність машин. Вбудоване освітлення машин

EN ISO 3746:1995 Акустика. Визначання рівнів потужності звуку від джерел шумів за звуко­вим тиском. Інспекційний метод з використанням обгинальної поверхні вимірювання над відби- вальною площиною (ISO 3746:1995)

EN ISO 4871:1996 Акустика. Декларування та перевіряння значень випромінюваного шуму від машин і устатковання (ISO 4871:1996)

EN ISO 11202:1995 Акустика. Шум, випромінюваний машинами та устаткованням. Вимірю­вання рівнів випромінюваного звукового тиску на робочих станціях та у інших визначених місцях. Методика дослідження на місці (ISO 11202:1995)

EN ISO 11688-1:1998 Акустика. Рекомендована практика проектування машин та устатковання з низьким рівнем шуму. Частина 1. Планування (ISO/TR 11688:1995)

EN 60204-1:1997 Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги (ІЕС 60204-1:1997)

EN 60529:1991 Ступінь захисту, забезпечуваний оболонками (IP код) (ІЕС 60529:1989)

EN 61310-2:1995 Безпечність машин. Знаки, марковання та запуск. Частина 2. Вимоги щодо марковання (ІЕС 61310-2:1995)

EN 61496-1:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 1. Загальні вимоги та випробовування (ІЕС 61496-1:1997)

prEN 61496-2:1997 Безпечність машин. Електрочутливі захисні пристрої. Частина 2. Спе­ціальні вимоги до устатковання, в якому використовують захисні пристрої активної оптоелект­роніки (ІЕС 61469-2:1997).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 EN 563:1994 Safety of machinery — Temperatures of touchable surfaces — Ergonomic data to establish temperature limit values for hot surfaces.

2 EN 626-1:1994 Safety of machinery — Reduction of risk to health from hazardous substances emitted by machinery— Part 1: Principles and specifications for machinery manufacturers.

3 EN 842:1996 Safety of machinery — Visual danger signals — General requirements, design and testing.

4 PrEN 1005-4 Safety of machinery — Human physical performance — Part 4: Evaluation of working postures in relation to machinery.

5 EN 10130 Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming — Technical delivery conditions.

6 ISO 230-5:2000 Test code for machine tools — Part 5: Determination of the noise emission.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online