ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015 Руководство по приготовлению и применению битумов, модифицированных добавками на основе синтетических восков

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІТУМІВ,
МОДИФІКОВАНИХ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ВОСКІВ

ДСТУ-Н Б В.2.7-303:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П.Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди" ПК 1 "Дорожньо-будівельні матеріали"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; І. Гудима; С. Кіщинський (науковий керівник); Л.Кириченко, канд. хім. наук; І. Копинець; В. Нагайчук, канд. техн. наук; А. Юнак.

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.04.2015 р. № 89, чинний з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Вимоги до вихідних матеріалів, бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків

5 Приготування, бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків

6 Застосування, бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків

7 Методи контролювання вихідних матеріалів та кінцевої продукції

8 Транспортування та зберігання, бітумів, модифікованих добавками на основі синтетичних восків

9 Вимоги безпеки

10 Вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища

Додаток А Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ БІТУМІВ,
МОДИФІКОВАНИХ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВІ СИНТЕТИЧНИХ ВОСКІВ

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ БИТУМОВ,
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАМИ НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОСКОВ

INSTALLATION PREPARATION AND APPLICATION OF BITUMEN,
MODIFIED ADDITIVES ON BASIS OF SYNTHETIC WAXES

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на приготування та застосування бітумів дорожніх в’язких, модифікованих добавками на основі синтетичних восків (далі - БМВ), які відповідають вимогам [1]

і використовуються як в’яжучий матеріал при будівництві та ремонті автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Цей стандарт встановлює вимоги до технологічних процесів приготування та застосування БМВ, а також контролю якості їх виконання.

1.3 Вимоги цього стандарту розповсюджуються на суб’єкти господарювання незалежно від форми власності і підпорядкування, які виготовляють та/або застосовують БМВ при будівництві та ремонті автомобільних доріг загального користування.

1.4 Вимоги, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорону довкілля, викладені в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти, нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 05.03.1998 № 187/98-ВР "Про відходи"

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства НАПБ А.01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.02.005-2003 Типове положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ Б.06.001-2003 Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

ДБН В.2.3-4:2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Час­тина II. Будівництво

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-97) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випро­бувань

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 3675-98 Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань

ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови ДСТУ 4058 -2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4297 :2004 Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та збері­гання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення опера­цій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDТ) ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості ДСТУ Б В.2.7-81-98 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та кам’яних матеріалів

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальтобетон щебенево-мастиковий. Технічні умови

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (Вібраційна безпека. Загальні вимоги) (ГОСТ 12.1.012-90, IDТ)

СНиП 2.09.02-85 Производственные здания (Виробничі будівлі)

СНиП 2.11.01-85 Складские здания (Складські будівлі)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 4946-89 Санитарные правила по охране атмосферного воздуха населенных мест (Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених міст)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопас­ности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования (ССБП. Вибухобезпечність. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие тре­бования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (ССБП. Пожежовибухонебезпека речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірю­вання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Разме­щение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розташування і обслуговування)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.01-86 Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха насе­ленных пунктов (Охорона природи. Атмосфера. Правила контролювання якості повітря населених пунктів)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху і займання в відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшення за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогрівання)

ГОСТ 20799-88 Масла индустриальные. Технические условия (Оливи індустріальні. Технічні умови)

МУ 2026-79 Методические указания на фотометрическое определение этиловых эфиров акри­ловой и метакриловой кислот в воздухе (Методичні вказівки з фотометричного визначення етилових ефірів акрилової і метакрилової кислот в повітрі)

МУ 2568-82 Методические указания по фотометрическому измерению концентрации первич­ных алифатических аминов (метиламин, этиламин, бутиламин, гексиламин, моноэтаноламин/в воздухе рабочей зоны) (Методичні вказівки з фотометричного вимірювання концентрацій пер­винних аліфатичних амінів (метиламін, етиламін, бутиламін, гексиламін, моноетаноламін/у повітрі робочої зони))

МУ 3119-84 Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций предельных С1-С10 (суммарно), непредельных С2-С5 (суммарно) и ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки з газохроматографічного вимірювання концентрацій насичених С1-С10 (сумарно), ненасичених С2-С5 (сумарно) і ароматичних (бензолу, толуолу, етилбензолу, ксилолів, стиролу) вуглеводнів в повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки з вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

РД 52.04-186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво з контролю забруднення атмосфери)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, установлені в [1]: бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків, добавки на основі синтетичних восків.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СОУ 45.2-00018112-068:2011 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні в’язкі, модифіковані добавками на основі синтетичних восків. Технічні умови

2 СОУ 45.2-00018112-069:2011 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиля­ційні. Технічні умови

3 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 "Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування"

4 СОУ 42.1-37641918-106:2013 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетонні та асфальто­бетон литі. Технічні умови

5 Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23.07.2007. за № 846/14113.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online