ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТАРА І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО I ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним інститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України № 312 від 9 грудня 1994 р.

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: Є. М. Зінов’єв (керівник теми), Г. С. Шагом

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Основні положення

3 Тара

4 Транспортування

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

Додаток А (довідковий) Терміни закупорювальних засобів

Додаток Б (довідковий) Таблиця Б.1 Маркувальні написи та їх іншомовні відповідники

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТАРА І ТРАНСПОРТУВАННЯ
Терміни та визначення

ТАРА И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Термины и определения

CONTAINER AND TRANSPORTATION
Terms and definitions

Чинний від 1996-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення основних понять у галузі тари і транспортування.

1.2 Терміни, регламентовані в цьому стандарті, обов’язкові для використання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, що належить до даного виду діяльності.

2 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін. Узята в круглі дужки частина терміна може бути випущена в разі використання терміна в документах з стандартизації.

Недозволенні до вживання терміни-синоніми наведені в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

2.2 Подані визначення можна в разі необхідності змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного поняття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

2.3 У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, замість їх визначення ставиться риска.

2.4 У стандарті, як довідкові, подані німецькі (de), англійські (en), французькі (fr), російські (ru), відповідники стандартизованих термінів узяті з відповідних міжнародних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

2.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів українською мовою та абеткові покажчики іншомовних відповідників стандартизованих термінів кожною мовою окремо.

2.6 Терміни та визначення, які належать до закупорювальних засобів, наведені у довідковому додатку А.

2.7 У довідковому додатку Б подані зразки маркувальних написів, які наносять на упаковку.

2.8 Стандартизовані терміни набрано напівгрубим шрифтом, їхні короткі форми, подані абревіатурою, - світлим шрифтом, недопустимі форми - курсивом з позначкою «Нд».

3 ТАРА

3.1 тара

Основний елемент паковання, що с виробом для розміщення продукції

de

en

fr

ru

Packmittel, Verpackungsmittel

container

emballage

тара

Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для размещения продукции

3.2 транспортна тара

(Нд. зовнішня тара; зовнішня транспортна тара; зовнішнє паковання; відправне зовнішнє пакування; транспортне паковання; транспортувальне пакованим)

Тара, яка утворює самостійну транспортну одиницю

de

en

fr

ru

Versandverpackungsmiuel, Transportverpackung

shipping container

emballage d’expédition

транспортная тара

(Нд. внешняя тара; внешняя транспортная тара; внешняя упаковка; отправительная внешняя упаковка; транспортная упаковка; транспортировочная упаковка)

Тара, образующая самостоятельную транспортную единицу

3.3 крупногабаритна тара

Транспортна тара, розміри якої більші за (1200 х 1000 х 1200) мм

en

fr

ru

large-size container

emballage à grande contenance

крупногабаритная тара

Транспортная тара, размеры которой превышают (1200 х 1000 х 1200) мм

3.4 малогабаритна тара

Транспорта тара, розміри якої перебувають у межах (1200 х 1000 х 1200) мм

en

fr

ru

small-size container

emballage à petite contenance

малогабаритная тара

Транспортная тара, размеры которой лежат в пределах (1200 х 1000 х 1200) мм

3.5 споживча тара

(Нд. внутрішня тара; внутрішнє паковання; індивідуальне паковання; первинна тара; споживне паковання)

Тара, яка надходить до споживача з продукцією і не виконує функцій транспортної тари

de

en

fr

ru

Konsumverpackung, Verbraucherverpackungsmittel

consumer container

emballage de vente

потребительская тара

(Нд. внутренняя тара; внутренняя упаковка; индивидуальная упаковка; первичная тара; потребительская упаковка)

Тара, поступающая к потребителю с продукцией и не выполняющая функций транспортной тары

3.6 порційна тара

Споживча тара, яка забезпечує використання продукції заданими дозами

de

en

fr

ru

Porlionsvcrpackung

portion pack

emballage de portion

порционная тара

Потребительская тара, обеспечивающая использование продукции заданными дозами

3.7 контурна тара

Споживча порційна тара, одноразова, продукція в якій зафіксована у визначеному положенні і виймається продавлюванням чи розриванням тари

de

en

fr

ru

Strejfenverpackung

strip package

emballage au mètre

контурная тара

Потребительская порционная тара, разовая, продукция в которой зафиксирована в определенном положении и извлекается продавливанием или разрывом тары

3.8 подарункову тара

Споживча тара, художньо-конструкторське виконання якої підкреслює призначення продукції як подарунка, сувеніра

de

en

fr

ru

Geschenkverpackung

gift container

emballage de luxe

подарочная тара

Потребительская тара, художественно-конструкторское исполнение которой подчеркивает назначение продукции как подарка, сувенира

3.9 індивідуальна тара

Тара, призначена для одиниці продукції

de

en

fr

ru

Einzelverpackungsmittel

unit pack

emballage unitaire

индивидуальная тара

Тара, предназначенная для единицы продукции

3.10 групова тара

Тара, призначена для певної кількості продукції

de

en

fr

ru

Saminelvcrpackungsmillel

multipack

emballage multiple

групповая тара

Тара, предназначенная для определенного количества продукции

3.11 імпортна тара

Тара, яка надійшла з продукцією з-за кордону

de

en

fr

ru

Importverpackung

import container

emballage d’importation

импортная тара

Тара, поступившая с продукцией из-за границы

3.12 разова тара

(Нд. необертова тара)

Тара, призначена для одноразового використання

de

en

fr

ru

Einwegverpackungsmiltel

single-trip container

emballage perdu

разовая тара

(Нд. необоротная тара)

Тара, предназначенная для однократного использования

3.13 зворотна тара

(Нд. багатообігова тара; держана тара; обігова тара)

Тара, яка була у вживанні і використовується повторно

en

ru

reusable container возвратная тара

(Нд. многооборотная тара; держаная тара; оборотная тара)

Тара, бывшая в употреблении, которая используется повторно

3.14 оборот тари

Обіг тари між двома послідовними заповнюваннями

en

fr

ru

trip of a container

voyage d’emballage

 оборот тары

Обращение тары между двумя последовательными заполнениями

3.15 період обороту тари

Календарний час одного обороту тари

ru

период оборота тары

Календарное время одного оборота тары

3.16 багатооборотна тара

Транспортна тара, показники міцності якої розраховані на її багаторазове використання

de

en

fr

ru

Mehrwegverpackungsmittcl

multi-way container

emballage réutilisable

многооборотная тара

Транспортная тара, показатели прочности которой рассчитаны на ее многократное применение

3.17 інвентарна тара

Багатооборотна тара, яка належить конкретному підприємству і підлягає поверненню цьому підприємству

de

en

ru

Leichlverpackungsmittel

returnable container

инвентарная тара

Многооборотная тара, принадлежащая конкретному предприятию и подлежащая возврату данному предприятию

3.18 виробнича тара

(Нд. цехова тара)

Тара, призначена для зберігання, переміщення та складування вантажів у виробництві

de

en

ru

Innerberbetriebsverpackung

in-plant container

производственная тара

(Нд. цеховая тара)

Тара, предназначенная для хранения, перемещения и складирования грузов в производстве

3.19 універсальна виробнича тара

Виробнича тара, призначена для розміщення різних видів вантажів

ru

универсальная производственная тара

Производственная тара, предназначенная для размещения различных видов грузов

3.20 спеціальна виробнича тара

Виробнича тара, призначена для певних вантажів чи для певних умов експлуатації

ru

специальная производственная тара

Производственная тара, предназначенная для определенных грузов или определенных условий эксплуатации

3.21 каркасна тара

Виробнича тара з кутовими стояками з замкнутими верхніми та ніжними зв’язками

ru

каркасная тара

Производственная тара с угловыми стойками с замкнутыми верхними и нижними связями

3.22 стоякова тара

(Нд. стояковий піддон)

Виробнича тара, складена з основи зі стояками без замкнутих верхніх зв'язків

ru

стоечная тара

(Нд. стоечный поддон)

Производственная тара, состоящая из основания со стойками без замкнутых верхних связей

3.23 сітчаста тара

Виробнича тара, яка має форму ящика з сітчастими стінками

ru

сетчатая тара

Производственная тара, имеющая форму ящика с сетчатыми стенками

3.24 конічна тара

Виробнича тара, яка має форму ящика з похилими стінками, яка дає змогу укладати її одну в іншу

ru

коническая тара

Производственная тара, имеющая форму ящика с наклонными стенками, позволяющая укладывать ее одна в другую

3.25 нерозбірна тара

(Нд. нескладувальна тара)

Тара з не розбір ними нерухомими з’єднаннями складових частин

de

en

fr

ru

formfesle Verpackung

 non-demouniable container

emballage monté

неразборная тара

(Нд. нескладывающаяся тара)

Тара с неразборными неподвижными соединениями составных частей

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online