ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

Основні терміни та визначення

ДСТУ 3278-95

Відповідає офіційному тексту

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

1995

 

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Державним науково-дослідним Ін­ститутом «Система» (ДНДІ «Система») Держстандарту України

2 ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 грудня 1995 р. № 442

3 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 РОЗРОБНИКИ: В. С. Тимошенко (керівник розробки), Г. Г. Бакунова

ЗМІСТ

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Основні положення

4 Загальні поняття

5 Види продукції

6 Стадії життєвого циклу продукції та види робіт

7 Різновиди документів та учасники робіт

Абетковий покажчик українських термінів

Абетковий покажчик німецьких термінів

Абетковий покажчик англійських термінів

Абетковий покажчик французьких термінів

Абетковий покажчик російських термінів

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО

Основні терміни та визначення

СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО

Основные термины и определения

SYSTEM OF PRODUCT DEVELOPMENT AND LANCHING INTO MANUFACTURE

Basic terms and definitions

Чинний від 1997-01-01

1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення основних по­нять стосовно розроблення та поставлення продукції на виробництво.

Терміни, регламентовані цим стандартом, обов'язкові для ви­користання в усіх видах нормативної документації, у довідковій та навчально-методичній літературі, включаючи програмні засоби до комп’ютерних систем, що належать до сфери робіт з розроблення та поставлення продукції на виробництво і які використовують ре­зультати цих робіт.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2462-94 Сертифікація. Основні поняття. Терміни та ви­значення

ДСТУ 2860-94 Надійність у техніці. Терміни та визначення

ДСТУ 2890-94 Тара і транспортування. Терміни та визначення

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 2960-94 Організація промислового виробництва. Основні поняття. Терміни та визначення

ДСТУ 2974-95 Технологічне підготовлення виробництва. Ос­новні терміни та визначення

ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Тер­міни та визначення

ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять.

З ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін.

Недозволені до вживання терміни-синоніми наведено в круглих дужках після стандартизованого терміна з позначкою «Нд».

3.2 Узята в круглі дужки частина терміна може бути вилучена у разі використання терміна в документах з стандартизації.

Наявність квадратних дужок у термінологічній статті означає, що до неї включено два (три) терміни, які мають спільні терміно-елементи.

В абетковому покажчику ці терміни подаються окремо із зазна­ченням номера тієї самої статті.

3.3 Подані визначення можна, в разі потреби, змінювати, вво­дячи до них похідні ознаки, розкриваючи значення використовуваних термінів, зазначаючи об’єкти, що входять в обсяг визначуваного по­няття. Зміни не можуть порушувати обсяг і зміст понять, визначених у стандарті.

У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки понять, замість їх визначення ставиться риска.

3.4 У стандарті, як довідкові, подано німецькі (de), англійські (еn), французькі (fr) і російські (ru) відповідники стандартизованих термінів, узяті з відповідних міждержавних і державних стандартів, а також визначення російською мовою.

Термін та його визначення російською мовою, відсутні в чинних державних російськомовних стандартах, подано в круглих дужках.

3.5 У стандарті наведено абетковий покажчик термінів україн­ською мовою та абеткові покажчику іншомовних відповідників стан­дартизованих термінів кожною мовою окремо.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи