ДСТУ OIML D 8:2008 Метрологія. Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація (OIML D 8:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Метрологія
ЕТАЛОНИ
Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

(OIML D 8:2004, IDТ)
ДСТУ OIML D 8:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології») Держспоживстандарту України, Український державний центр стандартизації та сертифікації «Украгростандартсертифікація» Мінагрополітики України

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Бондаренко; Б. Марков, канд. техн. наук, (науковий керівник); П. Неєжмаков; А. Ніколенко; Г. Примакова

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 29 липня 2008 р. № 250 з 2010-01-01

3 Національний стандарт ДСТУ OIML D 8:2008 відповідає OIML D 8:2004 Measurement standards — Choice, recognition, use, conservation and documentation (Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до OIML D 8

1 Сфера застосування

2 Терміни та визначення понять

3 Вибір еталона

4 Визнання еталона

5 Застосування еталона

6 Зберігання еталона

7 Документація до еталона

Додаток Приклад документації до еталона

Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад OIML D 8:2004 Measurement standards — Choice, recognition, use, conservation and documentation (Еталони. Вибір, визнання, застосування, зберігання і докумен­тація).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 63 «Загальні норми і правила держав­ної системи забезпечення єдності вимірювань».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», пешу сторінку, «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— слова «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— до «Вступу до OIML D 8» долучено «Національне пояснення», виділене в тексті рамкою;

— термін «measurement instrument» перекладено як «засіб вимірювальної техніки»;

— згідно з Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» термін «повірка» тлу­мачиться як «встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характе­ристик», термін «калібрування» це «визначання в певних умовах або контролювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки».

У цьому стандарті є посилання на міжнародний стандарт ISO/IEC 17025, який впроваджено в Україні як національний стандарт ДСТУISO/IEC 17025:2006 Загальні вимоги до компетентності випро­бувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDТ)

В Україні згідно з Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765-IV від 15.06.2004 р. робочі еталони підлягають повірці або каліб­руванню за встановленим міжповірочним або міжкалібрувальним інтервалом.

ВСТУП ДО OIML D 8

У цьому стандарті розглянуто основні положення щодо вибирання, визнання, застосування і зберігання еталонів. Ці положення безпосередньо стосуються повірки (калібрування) засобів вимі­рювальної техніки в галузях, регламентованих законом, їх також можна використовувати і в нерегла- ментованих галузях. У цьому стандарті викладено правила підготовлений документації, які мають бути встановлені на будь-який еталон.

Національна примітка

В Україні таким законом є Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» № 1765-IV від 15.06.2004 р.

Вимоги і документація до еталона також поширюються на пристрої, які входять до складу ета­лона, залежно від правил його застосування і від способу передавання значення одиниці величини від еталона до інших засобів вимірювальної техніки.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕТРОЛОГІЯ
ЕТАЛОНИ
Вибір, визнання, застосування, зберігання та документація

МЕТРОЛОГИЯ
ЭТАЛОНЫ
Выбор, признание, использование, хранение и документация

METROLOGY
MEASUREMENT STANDARDS
Choice, recognition, use, conservation and documentation

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює:

a)  загальні вимоги, які застосовують в галузі законодавчої метрології щодо вибору, визнання, за­стосування і зберігання еталона;

b)  принципи щодо розробляння документації до еталона для забезпечення простежуваності ре­зультатів вимірювання.

Цей стандарт поширюється на вихідні і робочі еталони і відповідає стандарту ISO/IEC 17025 [1].

Цей стандарт не поширюється на первинні, національні, міжнародні чи будь-які спеціальні етало­ни, які можуть також бути використані калібрувальними лабораторіями.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

В цьому стандарті використано терміни згідно з [1], [2], [3], [4], а також наведені нижче:

2.1 документація до еталона (documentation for a standard)

Комплект документів щодо вибору, визнання, застосування і зберігання окремого еталона

2.2 визнання еталона (recognition of a standard)

Офіційне підтвердження національним (законодавчим) органом з метрології (залежно від націо­нального законодавства) відповідності метрологічних і технічних характеристик еталона встановленим вимогам до його застосування.

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ISO/iEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO, Geneva, 1999.

2 International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology (VIM). BIPM, IEC, FCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. Second Edition, ISO, Geneva, 1993.

3 International Vocabulary of Terms in Legal Metrology (VIML). OIML, Edition 2000.

4 Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). BIPM, IEC, IFCC, ISO, IUPAC, IUPAP, OIML. ISO, Geneva, 1993 corrected and reprinted in 1995

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online