Р В.2.7-03450778-840:2014 Рекомендации по модификации битумов химическими реагентами

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ


ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ
(УКРАВТОДОР)

Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут
імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науковою радою Державного агентства автомобільних доріг
України (Укравтодор)
Протокол від «___» ______________
№ _________
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО
Науково-технічною радою ДП «ДерждорНДІ»
Протокол від «___» ______________
№ _________
 


Рекомендації
з модифікації бітумів хімічними реагентами
Р В.2.7-03450778-840:2014

ПОГОДЖЕНО
Начальник Відділу інноваційного розвитку та кошторисного ціноутворення Укравтодору
____________ А. О. Цинка
«___» ___________ 2014 р.
 

РОЗРОБЛЕНО
Перший заступник директора з наукової роботи ДП «ДерждорНДІ», к.т.н.
_____________ В. К. Вирожемський
«___» ___________ 2014 р.

Науковий керівник, завідувач відділу ДБМ
_____________ С. В. Кіщинський
«___» ___________ 2014 р.

Відповідальний виконавець,
науковий співробітник
_____________ І. В. Копинець
«___» ___________ 2014 р.
Провідний науковий співробітник, к.х.н.
_____________ Л. Ф. Кириченко
«___» ___________ 2014 р.

ПОГОДЖЕНО
Заступник начальника відділу
стандартизації та метрології
ДП «ДерждорНДІ»
_____________ Г. С. Мельничук
«___» ________ 2014 р.


Київ
2014

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни, визначення понять, познаки та скорочення

3.1 Терміни та визначення понять

3.2 Познаки та скорочення

4 Загальні положення

5 Вимоги до матеріалів

6 Технологія модифікації бітумів хімічними реагентами

7 Контроль виробництва і управління технологічним процесом

8 Застосування, транспортування та зберігання модифікованих бітумів

9 Вимоги безпеки та охорони довкілля

9.1 Вимоги безпеки

9.2 Вимоги охорони довкілля

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці рекомендації поширюються на застосування хімічних реагентів для модифікації бітумів, що використовуються при будівництві та ремонті дорожніх покриттів автомобільних доріг загального користування в усіх дорожньо-кліматичних районах України згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Ці рекомендації призначені для використання при виробництві бітумів, модифікованих хімічними реагентами, в дорожніх підприємствах та організаціях України, незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості, які виконують роботи з будівництва та ремонту автомобільних доріг загального користування.

1.3 Обов’язкові вимоги до якості продукції, її виготовлення та використання, які забезпечують безпеку для життя, здоров’я та майна населення, охорони довкілля, викладені в розділі 9.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих рекомендаціях є посилання на такі нормативні документи:

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240 «Про затвердження Правил підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування»

ДБН А.3.2-2:2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.3-4:201Х Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4454:2005 Нафта і нафтопродукти. Маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 7237:2011 ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відповідність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.2-6-97 (ГОСТ 24940-96) Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості

ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) Будівельні матеріали. Матеріали на основі органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов (ГОСТ 12.1.038-82, IDT) (ССБП. Електробезпека. Гранично допустимі значення напруг дотику і струмів)

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 26.30-1.04-03 (ДНАОП 5.1.14-1.04-03) Правила охорони праці для працівників асфальтобетонних заводів

НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров’я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.01.008-2004 Правила експлуатації вогнегасників

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.07.005-86 (ОНТП 24-86) Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною безпекою)

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

СОУ 45.2-00018112-069:2011 Будівельні матеріали. Бітуми нафтові дорожні в’язкі дистиляційні. Технічні умови

СП 1042-73 (ДНАОП 0.03-1.07-73) Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 977-88 Отливки стальные. Общие технические условия (Відливки металеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху і займання у відкритому тиглі)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 11505-75 Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости (Бітуми нафтові. Метод визначення розтяжності)

ГОСТ 11506-73 Битумы нефтяные. Метод определения температуры размягчения по кольцу и шару (Бітуми нафтові. Метод визначення температури розм’якшеності за кільцем і кулею)

ГОСТ 11507-78 Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу (Бітуми нафтові. Метод визначення температури крихкості за Фраасом)

ГОСТ 18180-72 Битумы нефтяные. Метод определения изменения массы после прогрева (Бітуми нафтові. Метод визначення зміни маси після прогріття)

ДСП 173-96 Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

МУ 3119-84 Методические указания по определению предельных, непредельных и ароматических углеводородов в воздухе рабочей зоны (Методичні вказівки по визначенню насичених, ненасичених і ароматичних вуглеводнів в повітрі робочої зони)

МУ 4436-87 Методические указания по измерению концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Методичні вказівки по вимірюванню концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы (Керівництво по контролю забруднення атмосфери)

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online