ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015 Энергетическая эффективность зданий. Руководство по проведению энергетической оценки зданий

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ
НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ
ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬ

ДСТУ-Н Б А.2.2-13:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2015

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій"; ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд"; ПК 4 "Енергетична паспортизація будівель"

РОЗРОБНИКИ: Г. Фаренюк, д-р техн. наук (науковий керівник); М. Тимофеев, канд. техн. наук; О. Олексієнко, канд. техн. наук; Є. Фаренюк, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (В. Дешко, д-р техн. наук; О. Шевченко, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Мінрегіону від 27.07.2015 р. № 176, чинний з 2016-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1-93 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" відноситься до групи взаємопов'язаних документів комплексу "А.2.2 - Проектування"

ЗМІСТ

Вступ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Оцінка енергетичної ефективності будівель

6 Розподіл будівлі на зони

7 Показники енергетичної ефективності

8 Контрольні значення

9 Розрахункова енергетична оцінка будівлі

10 Комплексна енергетична оцінка

11 Методичні засади проведення оцінки відповідності будівель за енергетичними вимогами

Додаток А Встановлена розрахункова модель будівлі

Додаток Б Виміряна енергетична оцінка

Додаток В Планування заходів модернізації для існуючих будівель

Цей стандарт встановлює методичні положення з розроблення документа, що відображає енергетичні властивості будівлі (або відокремлених частин будівель) з метою отримання інфор­мації про фактичні показники енергетичної ефективності будівель, проведення оцінки відповід­ності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель при проведенні енергетичного обстеження (аудиту) будівлі.

Цей стандарт розробляється у розвиток положень ДБН В.2.6-31, ДCТУ Б EN 15603, ДСТУ Б EN 15217 та встановлює вимоги стосовно визначення енергетичних характеристик та проведення енергетичної оцінки та класифікації будівель.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ.
НАСТАНОВА З ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ОЦІНКИ БУДІВЕЛЬ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗДАНИЙ

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDING.
GUIDANCE ON THE APPLICATION OF ENERGY ASSESSMENT OF BUILDINGS

Чинний від 2016-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт встановлює методичні основи проведення енергетичної оцінки та енерге­тичної класифікації будівель.

1.2  Цей стандарт розглядає методичні положення, що застосовуються при складанні документів з визначення та оцінки енергетичних характеристик будівель різного призначення з параметрами мікроклімату, що регламентуються, під час проведення енергетичного обстеження (аудиту) будівлі, яка експлуатується, підлягає реконструкції, капітальному ремонту, технічному переоснащенню (термомодернізації) та під час зміни власника будівлі, відчуження, передавання в найм будівлі або її відокремленої частини, за бажанням власника існуючої будівлі, для демонстрації рівня енергоефективності.

1.3 Цей стандарт призначений для застосування юридичними та фізичними особами (незалежно від форми власності), які здійснюють діяльність щодо енергозбереження під час проектування об'єктів будівництва та об'єктів реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення (термомодернізації), експлуатації та проведення енергетичного обстеження (аудиту) будівель.

1.4 Цей стандарт поширюється на:

- житлові будинки: одноквартирні (садибні), багатоквартирні, у тому числі спеціалізовані квартирні житлові будинки для осіб похилого віку і сімей з інвалідами та гуртожитки;

- будинки дошкільних навчальних закладів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, соціального захисту населення, науково-дослідних установ, проектних і громадських організацій та управління;

- будівлі транспорту, які призначені для безпосереднього обслуговування населення;

- споруди дозвілля, культурно-видовищних та культових закладів, підприємств торгівлі та харчування, підприємств побутового обслуговування;

1.5 Енергетичні оцінки будівель можуть виконуватися з метою:

- фіксування дотримання вимог щодо обмеження енергоспоживання;

- встановлення відповідності нормам енергетичної ефективності будівель;

- моніторингу енергетичної ефективності будівель та інженерних систем будівель;

- проектування заходів, призначених для забезпечення енергозаощадження;

- порівняння рівня енергетичної ефективності будівель з результатами розрахунків за іншими стандартами, що розраховують споживання енергії на конкретні послуги у будівлі;

- урахування енергії, що вироблена у будівлі, коли частина такої енергії може бути використана та спожита за межами будівлі.

1.6 У цьому стандарті визначені два принципових типи енергетичних оцінок будівель:

- розрахована енергетична оцінка;

- виміряна енергетична оцінка.

1.7   Цим стандартом передбачені методичні положення для:

- проведення оцінки відповідності вимогам нормативних документів та нормативних актів;

- моніторингу енергетичної ефективності будівлі та її інженерних систем;

- надання рекомендацій щодо планування заходів з модернізації шляхом прогнозування еко­номії енергії, яка може бути отримана від енергозберігаючих заходів;

- порівняння енергетичних характеристик різноманітних альтернативних проектних рішень для будівлі, що проектують;

- відображення стандартизованого рівня енергоефективності існуючих будівель;

- оцінки ефекту від можливих заходів з енергозбереження для існуючої будівлі шляхом роз­рахунку енергоспоживання з енергозберігаючими заходами та без них.

1.8 Цей стандарт встановлює методичні положення з енергетичних оцінок, які ґрунтуються на розрахунку:

- внутрішніх та сонячних теплонадходжень, як складових теплового балансу будівлі;

- річної енергопотреби для опалення, вентиляції та охолодження необхідного для підтримання заданих температур повітря в будівлі;

- річного енергоспоживання при опаленні, вентиляції та охолодженні будівлі;

- річної енергопотреби та енергоспоживання при гарячому водопостачанні будівлі;

- первинної енергетичної оцінки;

- оцінки викидів двоокису вуглецю.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення;

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування;

ДБН В.2.6-31:2006 Теплова ізоляція будівель;

ДСТУ Б В.2.2-21:2008. Будинки і споруди. Метод визначення питомих тепловитрат на опалення будинків;

ДСТУ Б А.2.2-12:2015 Енергетична ефективність будівель. Метод розрахунку енергоспожи­вання при опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні;

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуата­ційних впливів, від пожежі. Будівельна кліматологія;

ДСТУ Б В.2.2-19:2008 Будинки і споруди. Метод визначення повітропроникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах;

ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій;

ДСТУ Б EN ISO 13790:2011 Енергоефективність будівель. Розрахунок енергоспоживання на опалення та охолодження (EN ISO 13790:2008, IDТ);

ДСТУ Б EN 15217:2013 Енергетична ефективність будівель. Методи представлення енерге­тичних характеристик та енергетичної сертифікації будівель (EN 152\17:2007, IDТ);

ДСТУ Б EN 15603:2013 Енергетична ефективність будівель. Загальне енергоспоживання та проведення енергетичної оцінки (EN 15603:2008, IDТ);

ДСТУ Б EN 15232:2011 Енергоефективність будівель. Вплив автоматизації, моніторингу та управління будівлями (EN 15232:2007, IDТ);

СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (Теплова ізоляція облад­нання і трубопроводів).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття, визначені відповідно до:

3.1 будівля, новобудова, існуюча будівля, послуги будівлі, інженерна система будівлі, комунально-експлуатаційні послуги, опалення, охолодження, осушення, зволоження, венти­ляція, освітлення, інші послуги, первинна енергія, сумарний коефіцієнт первинної енергії; загальний коефіцієнт невідновлюваної енергії, коефіцієнт викидів С02, енергопотреба для гарячого водопостачання, енергопотреба для вентиляції, енергопотреба для освітлення, енергетична оцінка, розрахована енергетична оцінка, стандартна енергетична оцінка, проектна енергетична оцінка, розрахунковий клас енергоефективності, виміряна енерге­тична оцінка, розрахункова модель будівлі - ДСТУ Б EN 15603.

3.2 опалюваний об'єм, охолоджуваний об'єм, кондиціонований об'єм, кондиціонована зона, кондиціонована площа, додаткова енергія, інженерна система будівлі, теплові втрати системи, відновлювані теплові втрати системи, утилізовані теплові втрати системи, дже­рело енергії, енергоносій, межа системи, доставлена енергія, експортована енергія, чиста доставлена енергія, невідновлювана енергія, відновлювана енергія, відновлювана енергія, що виробляється у будівлі, енергоспоживання при опаленні чи охолодженні, енерго­споживання при вентиляції, енергоспоживання при освітленні, розрахунковий інтервал, розрахунковий період, опалювальний період або період охолодження, період невикорис­тання, зовнішня температура, внутрішня температура - ДСТУ Б EN ISO 13790.

3.3 енергетичний клас, вимоги до енергоефективності, набір стандартних даних про споживання, показник енергоефективності, виміряний енергетичний показник, стандартний енергетичний показник-ДСТУ Б EN 15217.

Примітка 1. Некондиціонованим об'ємом, наприклад, є неопалюване (холодне) горище, неопалювані технічні поверхи (приміщення), неопалювана сходова клітка тощо.

Примітка 2. Частковим випадком некондиціонованого об'єму є приміщення оранжерейного типу - при­міщення, що не входить до кондиціонованого об'єму з переважаючим світлопрозорим огородженням. Нап­риклад, засклений балкон, лоджія, оранжерея, зимовий сад тощо.

Примітка 3. Кондиціоновану площу визначають за внутрішніми габаритними розмірами огороджувальних конструкцій кондиціонованого об'єму, включаючи площу внутрішніх стін та перегородок, що розділяють приміщення, які входять до кондиціонованого об'єму.

Примітка 4. Метод, визначений цим стандартом, передбачає, що регулярні тепловтрати, які утилізують, безпосередньо взяті до уваги як зниження втрат системи.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online