ДБН А.2.1-1:2014 Изыскания, проектирование и территориальная деятельность. Изыскания. Инженерные изыскания для строительства. Проект, вторая редакция

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2014
(Друга редакція)

Київ
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
2014


РОЗРОБЛЕНІ:

Державне підприємство «Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань» (ДП УкрНДІІНТВ) Мінрегіону України

РОЗРОБНИКИ:

В.Соколов, кацц. техн. наук (керівник розробки), Г.Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (відповідальний виконавець), О.Агафонов, Н.Джваршеішвілі, А.Дроздов, І.Закопайло, О.Крамаренко, О.Куденко, В.Петік, канд. техн. наук

За участю:

ДП НДІБК Мінрегіонбуду України (С.БІда, канд. техн. наук, Ю.Великодний, канд. техн. наук, Ю.Винников, д-р техн. наук, М.Зоценко, д-р техн. наук, 1.Матвеев, канд. техн. наук, Ю.Мелашенко, канд. техн. наук, Г.Соловйова, канд. техн. наук, В.Титаренко, канд. техн. наук, Д.Калінчук, Ю.Іщенко, Я.Червінський, канд. техн. наук, В.Шокарев, канд. техн. наук)

УДНІІ «УкрВОДГЕО» Мінрегіонбуду України (О.Чебанов, канд. геол. наук)

Інститут КП „КримГІІНТІЗ” (П.Бучко, П.Варівода, С.Іщенко, М.Кальфа, А.Кондратенко, Н.Никифорчук, М.Ткаченко)

ДП «Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект» (М.Горюк, О.Кулачинський, Г.Нестеренко, О.Поліщук, М.Сергеенко)

ПАТ «Геотехнічний інститут» (М.Наконечний, В.Повелецький)

ОП „Укрбудрозвідування” (В.Богданов, Д.Овчинникова, І.Рижков )

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору (Є.Яковлев, д-р техн. наук)

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури (І.Лучковський, д-ртехн. наук)

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України (Н.Гах, канд. техн. наук)

ПОГОДЖЕНІ:

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

Мінприроди

Держкомзем

ВНЕСЕНІ ТА

ПІДГОТОВЛЕНІ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

комунального господарства України

ЗАТВЕРДЖЕНІ:

Наказ Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від №

3 набуттям чинності ДБН А.2.1-1-2014 на території України втрачають чинність ДБН А.2.1-1-2008


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2014

Чинний від 01.08.2014

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до проведення науково- технічної діяльності в галузі інженерних вишукувань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт). Результати інженерних вишукувань можуть використовуватись для формування державних і територіальних фондів, а також для створення інформаційних систем.

Додаткові вимоги до інженерних вишукувань з урахуванням регіональних і галузевих особливостей об’єктів будівництва установлюються галузевими нормативними документами.

Вимоги цих норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому числі й зарубіжних) - суб’єктів господарської діяльності - незалежно від форм власності, які виконують інженерні вишукування на території України чи здійснюють будівельну діяльність.

Вимоги щодо особливостей інженерних вишукувань для капітального ремонту, реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини, консервації та розконсервації об’єктів будівництва, ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також щодо інженерних вишукувань, здійснюваних за межами України за рахунок державних інвестицій, встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

2 ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ПОСИЛАНЬ

Закон України від 13.12.1991 № 1977-ХІІ Про наукову і науково-технічну діяльність

Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність

Закон України від 20.05.1999 № 687-ХІVПро архітектурну діяльність

Закон України від 17.02.2011 № 3038-VI Про регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 20.11.2012 № 5496-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності

Закон України від 02.10.2012 № 5395-VI Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури відведення земельних ділянок та зміни їх цільового призначення

Постанова КМУ від 25.05.2011 № 559 Положення про містобудівний кадастр]

ДСТУ 3891-99 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3994-2000 Безпека у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні ситуації природні. Чинники фізичного походження. Терміни та визначення

ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність у будівництві. Основні положення

ДБН В.1.1-3-97 Захист від небезпечних геологічних процесів. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.1-24:2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування

ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково-технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.2-12-2008 Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах щільної забудови. Вимоги безпеки

ДБН В.1.2-14:2009 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Зміна № 1, затверджена наказом від 22.12.2011 р. № 374, введена в дію 01.12.2009 р.

ДБН В.1.3 -2:2010 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Геодезичні роботи у будівництві

ДБН В.2.1-10-2009 Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Основи та фундаменти будинків і споруд. Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування

ДБН Д.1.1-7-2000 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється в Україні. З доповненнями та змінами

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-4-96 (ГОСТ 12248-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення характеристик міцності та деформованості

ДСТУ Б В.2.1-5-96 (ГОСТ 20522-96) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи статистичної обробки результатів випробувань

ДСТУ Б В.2.1-24:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи польових випробувань проникності

ДСТУ Б В.2.1-27:2010 Основи та фундаменти споруд. Палі. Визначення несучої здатності за результатами польових випробувань

ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва

СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты (Пальові підвалини). Поправки (публікація: БСТ № 3, 1987 р.)

Зміна № 1 (діє тільки в Україні, публікація: БСТ № 4, 2001 p.). В зв’язку з набранням чинності ДСТУ Б В.2.1-27:2010 (наказ від 22.12.2010 р. № 535) розділ 5 на території України не застосовується з 01.07.2011 р.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. У частині другого розділу «Бетонные и железобетонные конструкции», за винятком пунктів 2.44, 2.47 - 2.61, замінений на ДСТУ Б В.2.6-145:2010

ГОСТ 24846-81 Грунты. Методы измерения деформаций оснований и сооружений. КВЭД: 13.080.20

ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния

СанПіН 4630-88 Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення

Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

ГКНТА-2.04.-02-98 Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000,1:2 000,1:1 000,1:500

Класифікатор топографічної інформації, яка відображується на топографічних планах масштабів 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1:500

Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов

Полная версия документа доступна БЕСПЛАТНО авторизованным пользователям.

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online