ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Смеси битумоминеральные дорожные. Методы испытаний

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ
Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-306:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"), ТК 307 "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук (науковий керівник); С. Головко, канд. техн. наук; В. Заяц; О. Мундіров; В. Нагайчук, канд. техн. наук; В. Рудий (ДП "ДерждорНДІ")

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 343, чинний з 2016-07-01

3 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98) у частині суміші органомінеральні

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

5 Приготування сумішей і відбирання проб

6 Виготовлення і зберігання зразків ущільнених сумішей

7 Визначення залишкової пористості

8 Визначення водонасичення до прогрівання

9 Визначення набрякання до прогрівання

10 Визначення границі міцності при стиску

11 Визначення границі міцності на розтяг при розколюванні

12 Визначення водостійкості

13 Визначення водостійкості при тривалому водонасиченні

14 Визначення водостійкості експрес-методом

15 Визначення злежуваності

16 Визначення рухливості

17 Визначення клеючої здатності

18 Визначення складу суміші

19 Вимоги безпеки та охорони довкілля

Додаток А Відбирання проб

Додаток Б Виготовлення зразків

Додаток В Визначення густини

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ
Методи випробувань

СМЕСИ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
Методы испытаний

ROAD BITUMINOUS MIXES
Test Methods

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на суміші бітумомінеральні дорожні (далі - суміші), які засто­совують при будівництві, реконструкції, ремонтах та утриманні автомобільних доріг і вулиць насе­лених пунктів та встановлює вимоги щодо процедур відбирання проб сумішей, виготовлення і зберігання зразків ущільнених сумішей, а також методи визначення фізико-механічних власти­востей ущільнених сумішей за показниками: залишкова пористість, водонасичення, набрякання, границя міцності при стиску, границя міцності на розтягування при розколюванні, водостійкість, водостійкість при тривалому водонасиченні, водостійкість експрес-методом, злежуваність, рухли­вість, клеюча здатність та склад бітумомінеральних матеріалів.

1.2 Вимоги цього стандарту застосовують при проектуванні складу і контролюванні якості сумішей шляхом випробування зразків, виготовлених у лабораторії, або зразків-кернів, відібраних з шарів дорожнього одягу відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визна­чення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НАПБ А 01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДСТУ 2952-94 (ГОСТ 28541-95) Верстати каменерозпилювальні. Загальні технічні вимоги та методи контролю

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Порошок мінеральний для сумішей асфальтобетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD) ДСТУ Б В.2.7-319:2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-305:2016 Суміші бітумомінеральні дорожні. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.8-20:2009 Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Кельми, лопатки та відрізовки. Технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.3-39:2016 Настанова щодо влаштування дорожнього одягу з кам'яних матеріалів

ДСТУ EN 45501:2007 Прилади неавтоматичні зважувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробування (EN 45501:1992, IDT)

ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166-89 (ИСО 3599-76), IDТ) (Штангенциркулі. Технічні умови)

ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифи­кация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація та загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие тре­бования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентрации вредных веществ индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрації шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Требования к методикам изме­рения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показ­ників і методи їх визначення)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 400-80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробувань нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сорто­вий, калібрований зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2789-73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. Параметри і характеристики)

ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия (Вата медична гігро­скопічна. Технічні умови)

ГОСТ 5955-75 Реактивы. Бензол. Технические условия (Реактиви. Бензол. Технічні умови)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними вічками. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 9147-80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устаткування лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 9976-94 Трихлорэтилен технический. Технические условия (Трихлоретилен технічний. Технічні умови)

ГОСТ 11501-78 Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы (Бітуми нафтові. Метод визначення глибини проникнення голки)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтру­вальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия (Спирт етиловий технічний. Технічні умови)

ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия. (Хлороформ. Технічні умови)

ГОСТ 20288-74 Реактивы. Углерод четыреххлористый. Технические условия (Реактиви. Вуглець чотирихлористий. Технічні умови)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные (Посуд і устаткування лабораторні скляні)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестування випробувального обладнання. Загальні положення)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ГОСТ 28840-90 Машины для испытания материалов на растяжение, сжатие и изгиб. Общие технические требования (Машини для випробувань матеріалів на розтяг, стиск і згин. Загальні технічні вимоги).

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 Терміни та визначення понять

3.1.1 У цьому стандарті використано терміни, установлені згідно з Законом України "Про автомобільні дороги": автомобільна дорога; ДБН В.2.3-4: дорожній одяг, основа, покриття; ДСТУ Б В.2.7-119: бітумне в'яжуче; ДСТУ Б В.2.7-305: рухомість суміші, суміш бітумомінеральна дорожня.

4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Температура повітря у приміщенні лабораторії, в якому проводять випробування, повинна становити (20 ± 5) °С.

4.2 Відібрані проби сумішей, а також виготовлені з них зразки слід зберігати у приміщенні лабораторії, якщо інші вказівки відсутні.

4.3 Зразки зважують на лабораторних вагах загального призначення 4-го класу точності згідно з ДСТУ EN 45501. Масу зразків визначають у грамах з точністю до другого десяткового знака, якщо не надано інші вимоги.

4.4 Значення показників встановлюють з точністю до другого десяткового знака методом округлення, якщо не надано інші вимоги щодо точності обчислень.

4.5 Для проведення випробувань використовують воду згідно з ДСТУ Б В.2.7-273, дистильо­вану воду згідно з ГОСТ 6709.

БІБЛІОГРАФІЯ

[1] СОУ 45.2-00018112-068:2011 Бітуми дорожні в'язкі, модифіковані добавками на основі синте­тичних восків. Технічні умови

[2] СОУ 45.2-00018112-036:2009 Бітуми та бітумополімери рідкі. Технічні умови

[3] МУ 4436-87 Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (Вимірювання концентрації аерозолів переважно фіброгенної дії)

[4] СОУ 45.02-00018112-020:2009 Будівельні матеріали. Асфальтобетон дорожній. Метод випро­бування на стійкість до накопичення залишкових деформацій

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online