ДСТУ Б В.2.7-305:2015 Смеси битумоминеральные дорожные. Общие технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-305:2015

Відповідає офіційному тексту

Київ
Мінрегіон України
2016

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна" (ДП "ДерждорНДІ"); ТК 307 стандартизації "Автомобільні дороги і транспортні споруди"

РОЗРОБНИКИ: В. Вирожемський, канд. техн. наук; С. Головко, канд. техн. наук;

С. Кіщинський (науковий керівник); І. Копинець; В. Нагайчук, канд. техн. наук;

Т. Протопопова; В. Рудий

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.12.2015 р. № 345, чинний з 2016-07-01.

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Згідно з ДБН А.1.1-1 "Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення" цей стандарт відноситься до комплексу В.2.7 "Будівельні матеріали"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять, познаки та скорочення

4 Класифікація

5 Технічні вимоги

6 Вимоги безпеки

7 Вимоги охорони навколишнього природного середовища. Утилізування

8 Маркування та пакування

9 Транспортування та зберігання

10 Методи контролювання

11 Правила приймання

12 Вимоги щодо використання

13 Гарантії виробника

Додаток А Особливості підбору складу сумішей

Додаток Б Рекомендації щодо області використання за класами та марками СБМД при виконанні будівельних робіт

Додаток В Рекомендації щодо області використання за класами і марками СВОМД при виконанні будівельних робіт та залежно від інтенсивності руху транспортних засобів згідно з ДБН В.2.3-4

Додаток Г Особливості призначення температури нагрівання сировини, що використовують при виробництві сумішей 

Додаток Д Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СУМІШІ БІТУМОМІНЕРАЛЬНІ ДОРОЖНІ
Загальні технічні умови

СМЕСИ БИТУМОМИНЕРАЛЬНЫЕ ДОРОЖНЫЕ
Общие технические условия

BITUMINOUS MIXSTURE FOR ROADS BUILDING
General specifications

Чинний від 2016-07-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює технічні вимоги до бітумомінеральних сумішей, у тому числі органомінеральних вологих сумішей (далі - суміші; ущільнені суміші), які використовують від­повідно до розділу 12 в усіх дорожньо-кліматичних зонах України згідно з ДБН В.2.3-4 при будів­ництві та ремонтах:

а) автомобільних доріг загального користування державного значення (вирівнюючий шар; ліквідація вибоїн покриття);

б) автомобільних доріг загального користування місцевого значення (шар зносу, шари покрит­тя, основи, додаткової основи; вирівнюючий шар; ліквідація вибоїн покриття).

Вимоги цього стандарту поширюються на суміші, які виготовляють в установці або на дорозі змішуванням мінеральних складових, модифікуючих добавок (або без них) з бітумним в'яжучим (бітумомінеральні суміші - гарячі та холодні), з бітумним в'яжучим або сировиною для виробництва дорожніх в'язких бітумів (органомінеральні вологі суміші).

Вимоги цього стандарту не поширюються на: суміші, що отримані способом просочування органічними в'яжучими, суміші емульсійно-мінеральні, а також суміші щебеневих матеріалів, об­роблених органічними в'яжучими для поверхневої обробки, чорний щебінь згідно з ДБН В.2.3-4.

1.2 Цей стандарт призначений для застосування підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, які виробляють чи використовують суміші, а також проектними організаціями.

1.3 Обов'язкові вимоги, які спрямовані на безпеку життя і майна громадян, охорону навко­лишнього природного середовища у процесі виготовлення та застосування сумішей, викладені у розділах 6, 7.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. №2768-ІІІ

Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 p. № 2862-IV

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 p. № 2694-ХІІ

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 № 4004-ХІІ

Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 р. № 1264-ХІІ

Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 p. № 2707-ХІІ

Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 p. № 187/98-ВР

Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджені поста­новою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246, зареєстрованим в Мін'юсті України 23.07.2007 за № 846/14113

Перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмос­ферне повітря підлягають регулюванню, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. за № 1598

НАПБ А 01.001-2014 Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБ Б.03.001-2004 Типові норми належності вогнегасників

НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

НАПБ В.01.048-95/510 Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій дорожнього господарства

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних уста­новок

НПАОП 63.21-1.01-09 Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг

НПАОП 63.21-3.03-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН А 3.1-5:2009 Управління, організація, технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.2.2-28:2010 Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення

ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.3-5-2001 Вулиці та дороги населених пунктів

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

Норми радіаційної безпеки України НРБУ-97. Державні гігієнічні нормативи (ДГН 6.6.1-6.5.001-98), затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1997р. №62

Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02.02.2005 № 54, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3498-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Бланки документів. Форма та опис

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифіка­ційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в'язкі. Технічні умови

ДСТУ 4058-2001 Паливо нафтове. Мазут. Технічні умови

ДСТУ 4840-2007 Паливо дизельне підвищеної якості. Технічні умови

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номен­клатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Класифіка­ція

ДСТУ Б В.2.7-27-95 Будівельні матеріали. Пісок із вапняків-черепашників для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-29-95 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисло­вості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-30:2013 Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних основ та покриттів авто­мобільних доріг. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних мате­ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-33-2001 Будівельні матеріали. Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фрак­ція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-34-2001 Будівельні матеріали. Щебінь для будівельних робіт із скельних гірських порід та відходів сухого магнітного збагачення залізистих кварцитів гірничо-збагачувальних комбі­натів і шахт України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш з доменних та сталеплавильних шлаків для загальнобудівельних робіт. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Тех­нічні умови

ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97) Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механічних випробувань

ДСТУ Б В.2.7-74-98 Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промис­ловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-76-98 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт із відсівів подрібнення скельних гірських порід гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-90:2011 Вапно будівельне. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121:2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-125:2006 Будівельні матеріали. Матеріали з маломіцних вапняків для дорожніх робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-149:2008 Будівельні матеріали. Щебінь і щебенево-піщані суміші із шлаків мета­лургійних для дорожніх робіт. Технічні умови;

ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-206:2009 Будівельні матеріали. Сировина для виробництва піску, гравію та щебеню із гравію для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-210:2010 Будівельні матеріали. Пісок із відсівів дроблення вивержених гірських порід для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-230:2010 Будівельні матеріали. Методи випробувань природного каменю. Петро­графічний аналіз (EN 12407:2009, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-247:2010 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для сумішей асфальто­бетонних та органо-мінеральних дорожніх. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-ХХХ:201Х[1] Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-306:2015 Суміші бітумомінеральні дорожні. Методи випробувань

ДСТУ ГОСТ 12.1.012:2008 Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопас­ность. Общие требования с ограниченной сферой применения - только в вопросах гигиенического нормирования в области вибрации (Система стандартів безпеки праці. Вібраційна безпека. Загальні вимоги з обмеженою сферою застосування - тільки в питанні гігієнічного нормування в галузі вібрації (ГОСТ 12.1.012-90, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно-допустиме значения напряжений прикосновения и токов (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Гранично-допустимі значення напруг дотику та струмів (ГОСТ 12.1.038-82, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, IDT) ДСТУ EN ISO 20347:2009 Засоби індивідуального захисту. Взуття робоче професійної призначеності. Технічні умови (EN ISO 20347:2004/АС:2007/А1:2007, IDТ)

ДСТУ ISO/IEC 17050-1:2006 Оцінювання відповідності. Декларація постачальника про відпо­відність. Частина 1. Загальні вимоги (ISO/IEC 17050-1:2004, IDT)

ДСТУ ISO 565:2007 Решета та сита контрольні. Тканини металеві дротяні, перфоровані металеві пластини та листи, виготовлені методом гальванопластики. Номінальні розміри отворів (ISO 565:1990, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ-Н Б В.2.7-ХХХ:201Х1) Настанови з влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів неукріплених та укріплених

ДСТУ-Н Б В.3.2-ХХХ:201Х[2] Настанови щодо виконання робіт з ліквідації вибоїн покриттів нежорстких дорожніх одягів автомобільних доріг загального користування;

ДСТУ-Н Б В.2.7-ХХХ:201Х1) Настанови з влаштування шарів дорожнього одягу з кам'яних матеріалів неукріплених та укріплених;

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования без­опасности (Система стандартів безпеки праці. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Система стандартів безпеки праці. Загальні санітарно- гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классифи­кация и общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие тре­бования (Система стандартів безпеки праці. Вибухобезпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.014-84 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Метод вимірювання концентрацій шкідливих речовин індикаторними трубками)

ГОСТ 12.1.016-79 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ (Система стандартів безпеки праці. Повітря робочої зони. Вимоги до методик вимірювання концентрацій шкідливих речовин)

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность ста­тического электричества. Общие требования (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухо-безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Захисне заземлення. Занулення)

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрыво-опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (Система стандартів безпеки праці. Пожежовибухонебезпека речовин та матеріалів. Номенклатура показників та методи їх визначення)

ГОСТ 12.1.050-86 Система стандартов безопасности труда. Методы измерения шума на рабочих местах (Система стандартів безпеки праці. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности (Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи навантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (Система стандартів безпеки праці. Пожежна техніка для захисту об'єктів. Основні види. Розташування і обслуговування)

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Засоби інди­відуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки без­опасности (Система стандартів безпеки праці. Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.099-80 Система стандартов безопасности труда. Комбинезоны женские для за­щиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия (Система стандартів безпеки праці. Комбінезони жіночі для захисту від нетоксичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.100-80 Система стандартов безопасности труда. Комбинезоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Техни­ческие условия (Система стандартів безпеки праці. Комбінезони чоловічі для захисту від неток­сичного пилу, механічних впливів і загальних виробничих забруднень. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (Система стандартів безпеки праці. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (Система стандартів безпеки праці. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила вста­новлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 3900 Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности (Нафта та нафтопродукти. Метод визначення густини)

ГОСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Нафтопродукти. Методи визначення температур спалаху та займання у відкри­тому тиглі)

ГОСТ 6613-86 Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия (Сітки дротяні ткані з квадратними отворами. Технічні умови)

ГОСТ 11503:74 Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости (Бітуми нафтові. Метод визначення умовної в'язкості)

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні рідкі. Технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль про­дукції. Основні положення)

СанПиН 4607-88 Санитарные правила при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением (Санітарні правила при роботі зі ртуттю, її сполуками та приладами зі ртутним заповненням)

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин в ґрунті).

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах