ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014 Настанова щодо проектування і улаштування заглиблених споруд способом стіна в грунті

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВЛАШТУВАННЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД СПОСОБОМ "СТІНА В ГРУНТІ"

ДСТУ-Н Б В.2.1-29:2014

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2014

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (НДІБВ), ТК 309 "Будтехнології" ПК 1 "Технологія будівельного виробництва"

РОЗРОБНИКИ: В. Басанський; О. Галінський, канд. техн. наук (науковий керівник);

С. Марчук; О. Чернухін, канд. техн. наук

ЗА УЧАСТЮ: Державне підприємство "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (І. Матвеев; Ю. Слюсаренко, канд. техн. наук; Я. Червінський, канд. техн. наук);

СП "Основа-Солсіф" (С. Дворнік; Ю. Карпенко, канд. техн. наук; С. Новофастовський);

ТОВ "Київметропроект" (В. Янікін, О. Хавін);

"УкрНДІ водоканал проект" (О. Оглобля, д-р техн. наук);

Одеська національна академія будівництва і архітектури (О. Менейлюк, д-р техн. наук); Донецький ПромбудНДІпроект (С. Маліков; Г. Розенвасер, канд. техн. наук)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Мінрегіону України від 26.02.2014 р. № 59, з 2015-01-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

4 Цей стандарт згідно з ДБН А.1.1-1:2009 належить до комплексу нормативних документів у галузі будівництва В.2.1 "Основи та підвалини будинків і споруд"

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Познаки та скорочення

5 Загальні положення

6 Вимоги до проектування

6.1 Заглиблені споруди

6.2 Протифільтраційні перешкоди

6.2.1 Завіси

6.2.2 Горизонтальні екрани

6.2.3 Дренажні завіси

6.2.4 Роз’єднувальна стіна

7 Конструктивні вимоги

8 Конструкційні будівельні матеріали

8.1 Монолітний бетон

8.2 Арматура та армокаркаси

8.3 Збірний залізобетон

8.4 Протифільтраційні матеріали з глини

8.5 Полімерні матеріали для протифільтраційних завіс

9 Технологічні розчини

9.1 Глинисті розчини

9.2 Тампонажні розчини

10 Розробка ґрунтових виїмок

11 Технологія влаштування заглиблених споруд

11.1 Загальні відомості

11.2 Підготовчі роботи

11.3 Використання технологічних розчинів

11.4 Влаштування ЗССГ із тверднучих матеріалів

11.5 Влаштування ЗССГ із полімерних матеріалів

11.6 Улаштування ЗССГ зі збірних залізобетонних конструкцій

11.7 Влаштування дренажів

12 Контроль якості виконання робіт

13 Вимоги безпеки

14 Охорона навколишнього природного середовища

Додаток А Методика робіт при підборі складу тиксотропних глинистих розчинів. Прилади й обладнання

Додаток Б Визначення розрахункової щільності глинистого розчину

Додаток В Зведені дані з оцінки якості влаштування ЗССГ

Додаток Г Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАСТАНОВА ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ І ВЛАШТУВАННЯ ЗАГЛИБЛЕНИХ СПОРУД СПОСОБОМ "СТІНА В ГРУНТІ"

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И УСТРОЙСТВУ ЗАГЛУБЛЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ СПОСОБОМ "СТЕНА В ГРУНТЕ"

GUIDANCE ON DESIGNING AND ERECTION OF EMBEDDED STRUCTURES BY THE METHOD OF "DIAPHRAGM WALL"

Чинний від 2015-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на проектування і влаштування заглиблених споруд способом "стіна в ґрунті" (далі - ЗССГ): фундаменти заглиблені, огороджувальні споруди будівельних котлованів глибиною більше 5 м, протифільтраційні завіси та відсічні дренажі, що виконуються з денної поверхні у різних галузях будівництва, у тому числі цивільного, промислового, транспортного та гідротехнічного, переважно у складних інженерно-геологічних умовах та умовах щільної забудови, за умови відсутності негативного впливу на споруди, що розташовані поруч.

1.2 Цей стандарт застосовують при проектуванні і влаштуванні заглиблених споруд будь-якого обрису в плані при габаритах, що обумовлені лише технічними можливостями ґрунторозробного устаткування та здатністю технологічних розчинів тимчасово утримувати стінки виїмок для їх зведення.

1.3 Цей стандарт застосовують при розробленні відповідних нормативних документів.

1.4 Цей стандарт призначено для всіх суб’єктів господарської діяльності, які працюють у галузі будівництва, незалежно від форм власності.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативно-правові акти та нормативні документи: Правила охорони поверхневих вод від забруднення, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 р. № 465

Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць, затверджені наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. № 145

НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 45.2-3.01-04 Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

ДСанПІН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та виз­начення їх класу небезпеки для здоров’я населення

СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 42-128-4433-87 Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве (Санітарні норми допустимих концентрацій хімічних речовин у ґрунті)

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної і локальної вібрації ДСНІП 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСанПіН 239-96 Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань

ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)

ДГН 6.6.1-6.5.001-98 (НРБУ-97) Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи

ДБН А.2.1-1 -2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва

ДБН А.2.2.1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва

ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН В.1.1-5-2000 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах.

ДБН В. 1.1-12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-2:2006 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Навантаження і впливи. Норми проектування

ДБН В.1.2-5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Науково- технічний супровід будівельних об’єктів

ДБН В.1.4-1.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні ДБН В.1.4-2.01-97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об’єктів будівництва

ДБН В.2.1-10-2009 Основи та фундаменти споруд. Основні положення проектування ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення ДБН В.2.6 -98:2009 Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення

ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу

ДСТУ Б А.3.2-13:2011 Будівництво. Електробезпечність. Загальні вимоги ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогне­стійкість. Загальні вимоги

ДСТУ-Н Б В.1.3-1:2009 Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві. Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних параметрів. Настанова ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і спорудження фундаментів (СНиП 3.02.01-87, MOD)

ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х1 Настанова з проектування котлованів для влаштування фундаментів і заглиблених споруд

ДСТУ-Н Б В.2.1-ХХХ:201Х1 Настанова з проектування підпірних стін ДСТУ Б В.2.6-2:2009 Вироби бетонні і залізобетонні. Загальні технічні умови ДСТУ Б В.2.6-168:2011 Арматурні і закладні вироби зварні, з’єднання зварні арматури і закладних виробів залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-169:2011 З’єднання зварні арматури та закладних виробів залізобетонних конструкцій. Типи, конструкції та розміри

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Будівельні матеріали. Пісок щільний природний для будівельних мате­ріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-43-96 Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-46:2010 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебінь та гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94) Суміші бетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-170:2008 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності

ДСТУ Б В.2.7-171:2008 Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови (EN 934-2:2001,NEQ)

ДСТУ-Н Б В.2.7-175:2008 Будівельні матеріали. Настанова щодо застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах

ДСТУ Б В.2.7-203:2009 Будівельні матеріали. Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-214:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками

ДСТУ Б В.2.7-215:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила підбору складу ДСТУ Б В.2.7-220:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Визначення міцності механічними методами неруйнівного контролю

ДСТУ Б В.2.7-221:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Класифікація і загальні технічні вимоги ДСТУ Б В.2.7-223:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за зразками, відібраними з конструкцій

ДСТУ Б В.2.7-224:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Правила контролю міцності ДСТУ Б В.2.7-226:2009 Будівельні матеріали. Бетони. Ультразвуковий метод визначення міцності

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 (ГОСТ 23732-79, MOD) Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 3760:2006 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ)

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах (ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруженості і вимоги до проведення контролю на робочих місцях)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание (ССБП. Пожежна техніка для захисту об’єктів. Основні види. Розміщення і обслуговування)

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Техни­ческие условия (Сталь гарячекатана для армування залізобетонних конструкцій. Технічні умови)

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия (Плівка поліетиленова. Технічні умови)

ГОСТ 12004-81 Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение (Сталь арматурна. Методи випробування на розтяг)

ГОСТ 13078-81 Стекло натриевое жидкое. Технические условия (Скло натрієве рідке. Технічні умови)

СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений (Бетонні і залізобетонні конструкції гідротехнічних споруд)

СНиП 2.06.14-85 Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод (Захист гірничих виробок від підземних і поверхневих вод)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цьому стандарті використано термін та визначення понять, установлених ДБН А.2.1-1

3.1 умови складні інженерно-геологічні

Нижче подано терміни, додатково використані у цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.2 споруда підземна

Вид геотехнічного об’єкта (споруди), що заглиблений на всю висоту нижче відмітки планування, передає навантаження на оточуюче ґрунтове середовище (основу) і сприймає навантаження від впливу тертя чи зчеплення по всій висоті огороджувальної конструкції та по підошві

3.3 споруда заглиблена

Вид геотехнічного об’єкта (споруди), що заглиблений не на всю висоту і сприймає навантаження (природні, техногенні тощо) від впливу тертя чи зчеплення по заглибленій частині огороджувальної конструкції (стінах) і по підошві

3.4 умови особливі ґрунтові

Геологічні умови, за яких у межах стисливої товщі основи залягають шари, прошарки чи лінзи слабких ґрунтів з особливими властивостями та за наявності сейсмічних, динамічних вібраційних та інших впливів

3.5 фундамент

Частина будівлі чи споруди, переважно підземна, яка сприймає навантаження від споруди і передає їх на ґрунт основи

3.6 фундаменти заглиблені

Фундаменти, які передають навантаження на грунт через підошву і бічну поверхню

3.7 фундаменти глибокого закладання

Фундаменти, які передають навантаження на ґрунт просторової основи за допомогою тертя чи зчеплення усіма поверхнями контакту з основою (вертикальні, похилі поверхні і підошва)

3.8  водотривкий шар ґрунту

Шар маловодопроникного ґрунту, коефіцієнт фільтрації якого не перевищує 0,01 м/добу

3.9 спосіб "стіна в ґрунті" (СГ)

Спосіб улаштування з денної поверхні заглибленої в грунт вертикальної або горизонтальної частин споруди, стінки виїмки якої тимчасово утримуються від обвалу технологічним розчином, найчастіше з додаванням глини

3.10 стіна в ґрунті (ЗССГ)

Вертикальна заглиблена у грунт споруда, що виконана способом "стіна в ґрунті"

3.11 барети

Окремо розташовані фундаменти-опори заглиблені або глибокого закладання, які виконуються способом "стіна в ґрунті" (ЗССГ)

3.12 технологічний розчин

Розчин з глини, цементу, полімерів або інших матеріалів, який гідростатичним тиском та внутрішнім зчепленням тимчасово або постійно утримує стінку ґрунтової виїмки від обвалу

3.13 самотверднучий розчин

Технологічний розчин, склад якого містить тверднуче з часом в’яжуче.

Примітка. Найчастіше цемент

3.14 пластичний бетон

Бетон, який містить глину або іншу речовину, які забезпечують його деформування без появи тріщин

3.15 огороджувальна стіна

Вертикальна підпірна стіна, виконана способом "стіна в ґрунті", яка захищає будівельний об’єкт або котлован від зміщення ґрунту, сприймає бічне навантаження та передає його на ґрунт або розпірні конструкції

3.16 протифільтраційна завіса

Вертикальна або горизонтальна перешкода на шляху руху ґрунтових або фільтраційних вод, яка виконана способом "стіна в ґрунті"

3.17 розподільна (роз’єднувальна) стіна

Вертикальна заглиблена в грунт споруда, що розподіляє ґрунтовий масив, в результаті чого розділені частини масиву деформуються незалежно.

3.18 дренажна завіса

Вертикальна заглиблена в грунт споруда, яка виконується з водопроникного матеріалу (щебеню, керамзиту тощо).

БІБЛІОГРАФІЯ

1 СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооруже­ний. НИИОСП. Москва 2005 г. (Проектування і влаштування основ і фундаментів будівель і споруд. НИИОСП. Москва 2005 р.)

2 CTO-ГК "Трансстрой" - 014 - 2007. Траншейная стена в грунте. Конструкция и технология со­оружения для объектов транспортного строительства. Москва 2007 г. (Траншейна стіна в грунті. Конструкція і технологія спорудження для об’єктів транспортного будівництва. Москва 2007 р.)

3 РСН-316-88/ "Госстрой УССР". Технология и механизация строительства противофильтраци- онных завес и монолитных несущих стен способом "стена в грунте" (Технологія і механізація будівництва протифільтраційних завіс і монолітних несучих стін способом "стіна в грунті")

4 РСН 272-82 / "Госстрой УССР". Инструкция по технологии строительства заглубленных соору­жений способом "сборная стена в грунте". (Інструкція з технології будівництва заглиблених споруд способом "збірна стіна в грунті")

5 ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия (Цементи загально- будівельні. Технічні умови)

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online