ДСТУ 8772:2018 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Методы испытания

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 8772:2018

ПОРОШОК МІНЕРАЛЬНИЙ
ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ

Методи випробування

Відповідає офіційному тексту

Київ
З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)
2018

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: ТК 307 «Автомобільні дороги і транспорті споруди», Державне підприємство «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна» (ДП «ДерждорНДІ»)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»)) від 15 травня 2018 р. №140 з 2019-01-01

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 НА ЗАМІНУ ДСТУ Б В.2.7-247:2010 у частині розділів 1—6, у частині додатка А (розділи А.1—А.5, А.7—А.9) та додатка Б

ЗМІСТ

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Методи випробувань

4.1 Загальні положення

4.2 Визначення зернового складу мінерального порошку

4.3 Визначення дійсної густини мінерального порошку

4.4 Визначення середньої густини мінерального порошку

4.5 Визначення пористості мінерального порошку при ущільненні 40 МПа

4.6 Визначення набрякання зразків із суміші мінерального порошку з бітумом

4.7 Визначення коефіцієнта водостійкості зразків суміші мінерального порошку з бітумом

4.8 Визначення показника бітумоємності мінерального порошку

4.9 Визначення структуруючої здатності мінерального порошку

4.10 Визначення однорідності активованого мінерального порошку

4.11 Визначення гідрофобності активованого мінерального порошку

4.12 Визначення наявності органічних домішок у мінеральному порошку

4.13 Визначення числа пластичності мінерального порошку

4.14 Визначення вологості мінерального порошку

5 Вимоги щодо безпеки

6 Вимоги щодо охорони довкілля

7 Вимоги щодо застосування методів випробувань

Додаток А (довідковий) Визначення структуруючої здатності мінерального порошку (температури розм’якшеності за методом «дельта-кільце і куля») для встановлення категорії

Додаток Б (довідковий) Бібліографія

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПОРОШОК МІНЕРАЛЬНИЙ ДЛЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
Методи випробування

MINERAL FILLER FOR ASPHALT CONCRETE MIXTURES
Methods of tests

Чинний від 2019-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює методи випробування мінерального порошку, що використовують як дрібнозернистий наповнювач в асфальтобетонних сумішах (далі — мінеральний порошок).

Стандарт установлює методи випробування мінерального порошку за такими показниками якості згідно з ДСТУ Б В.2.7-121:

1) зерновий склад. Вміст частинок менше ніж:

— 0,071 мм;

— 0,315 мм;

—1,25 мм;

2) дійсна густина. Випробування проводять з визначення дійсної густини мінерального порошку, а саме:

— неактивованого — пікнометричним методом за допомогою гасу (перший метод), дистильованої води (другий метод);

— активованого — пікнометричним методом;

— неактивованого або активованого — за допомогою приладу Ле-Шательє;

3) середня густина при ущільненні 40 МПа (400 кгс/cм2);

4) пористість при ущільненні 40 МПа (400 кгс/cм2);

5) набрякання зразків із суміші порошку з бітумом нафтовим дорожнім в’язким (визначають на зразках суміші мінерального порошку з бітумом на основі попередньо встановлених показників залишкової пористості);

6) коефіцієнт водостійкості зразків із суміші мінерального порошку з бітумом;

7) бітумоємність. Випробування проводять одним з двох методів:

— за значенням кількості індустріальної оливи, що адсорбується зернами мінерального порошку (бітумоємність Бмп);

— за значенням кількості дорожнього в’язкого бітуму (понад 100 % мінеральних зерен), що адсорбується зернами мінерального порошку при заданому показнику водонасичення (бітумоємність ББ);

8) структуруюча здатність. Випробування проводять одним з двох методів:

— за показником ΔТс для встановлення категорії ΔКІК;

— для встановлення категорії ΔR&B (Див. додаток А);

9) однорідність активованого мінерального порошку. Випробування проводять одним з двох методів (метод колориметричний; метод випалювання);

10) гідрофобність активованого мінерального порошку. Випробування проводять одним з двох методів (метод перший; метод ХНАДУ);

11) наявність органічних домішок;

12) число пластичності (для груп Пл1 чи Пл2 мінерального порошку);

13) вологість. Випробування проводять одним з двох методів на основі вимог згідно з ДСТУ Б В.2.1-17 або ДСТУ Б В.2.7-232.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті наведено посилання на такі національні стандарти:

ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги

ДСТУ 3462-96 Регулятори температури. Загальні технічні вимоги

ДСТУ 3835-98 (ГОСТ 28507-99) Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови

ДСТУ 3910-99 (ГОСТ 17.9.1.1-99) Охорона природи. Поводження з відходами. Класифікація відходів. Порядок найменування відходів за генетичним принципом і віднесення їх до класифікаційних категорій

ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови

ДСТУ 4221:2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови

ДСТУ 4488:2005 Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб

ДСТУ 4462.3.01:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій

ДСТУ 4462.3.02:2006 Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронения відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту

ДСТУ 7239:2011 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація

ДСТУ Б А.3.2-12:2009 Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухо- пожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.1-2-96 (ГОСТ 25100-95) Ґрунти. Класифікація

ДСТУ Б В.2.1-17:2009 Основи та підвалини будинків і споруд. Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних властивостей

ДСТУ Б В.2.7-44-96 Цементи. Відбір і підготовка проб

ДСТУ Б В.2.7-72-98 (ГОСТ 8269.1-97) Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи хімічного аналізу

ДСТУ Б В.2.7-119:2011 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-121-2014 Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-185:2009 Цементи. Методи визначення нормальної густоти, строків тужавлення та рівномірності зміни об’єму

ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробувань

ДСТУ Б В.2.7-273:2011 Вода для бетонів і розчинів. Технічні умови (ГОСТ 23732-79, MOD)

ДСТУ Б В.2.7-319-2016 Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Методи випробувань

ДСТУ Б EN 196-7:2010 Методи випробування цементу. Частина 7. Методи відбору та підготовки проб цементу (EN 196-7:2007, IDТ)

ДСТУ Б EN 13043:2013 Заповнювачі для бітумомінеральних сумішей і поверхневих обробок доріг, аеродромних покриттів та стоянок для автомобільного транспорту (EN 13043:2002, IDT)

ДСТУ ГОСТ 12.4.041:2006 Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту органів дихання фільтрувальні. Загальні технічні вимоги (ГОСТ 12.4.041:2001, IDT)

ДСТУ EN 1427:2018 (EN 1427:2015, IDT) Бітум та бітумні в’яжучі. Визначення температури розм’якшеності за методом кільця і кулі

ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT) Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

ДСТУ ISO 3696:2003 Вода для застосовування в лабораторіях. Вимоги та методи перевіряння (ISO 3696:1987, IDT)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление,зануление

ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.010-75 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online