ДСТУ Б В.2.7-43-96 Бетоны тяжелые. Технические условия

Данный документ доступнен в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
БЕТОНИ ВАЖКІ
Технічні умови

Відповідає офіційному тексту

Держкоммістобудування України
Київ 1997

Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій (НДІБК) Держкоммістобудування України

2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельної індустрії, механізації і промисловості будівельних матеріалів Державного комітету України у справах містобудування і архітектури

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури № 157 від 2.09.96 р.

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 3 наданням чинності цьому стандарту на території України припиняє дію ГОСТ 26633-91

Зміст

1 Галузь використання

2 Нормативні посилання

3 Технічні вимоги

3.1 Вимоги до бетонів

3.2 Вимоги до бетонних сумішей

3.3 Вимоги до в'яжучих матеріалів

3.4 Вимоги до заповнювачів

4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього середовища

5 Правила приймання

6 Методи контролю

Додаток А Співвідношення між класами бетону за міцністю на стиск та розтяг і марками

Додаток Б Види шкідливих домішок та характер можливого впливу їх на бетон

Додаток В Додаткові вимоги до заповнювачів для бетонів, що призначаються для різних видів будівництва

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали
Бетони важкі
Технічні умови

Строительные материалы
Бетоны тяжелые
Технические условия

Вuіldіпg mаteгials
Неаvy weight concretes
Sресіfісаtions

Чинний від 1997-01-01

1 Галузь використання

Цей стандарт поширюється на конструкційні важкі та дрібнозернисті бетони далі - бетони) на цементах різних видів, які використовуються в усіх видах будівництва.

Вимог цього стандарту треба додержуватись при розробці нових та перегляді діючих стандартів, проектної та технологічної документації на збірні і монолітні бетонні і залізобетонні вироби, конструкції та споруди далі в цьому стандарті - конструкції).

Бетони треба виготовляти у відповідності з вимогами цього стандарту за нормативно-технічною документацією на конструкції конкретних видів, яка затверджена у встановленому порядку.

Вимоги 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12, 3.4.14, 3.6, 3.7, розділу 4, додатків А та В є обов'язковими.

2 Нормативні посилання

В цьому стандарті є посилання на такі документи:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.013-85 Е ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4-041-89 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация

ГОСТ 7473-85 Смеси бетонные. Технические условия

ГОСТ 8267-82 Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8268-82 Гравий для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8269-87 Щебень из природного камня, гравий и щебень из гравия для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 10060-87 Бетоны. Методы контроля морозостойкости

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент Технические условия

ГОСТ 10180-90 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам

ГОСТ 10181.0-81 Смеси бетонные. Общие требования к методам испытаний

ГОСТ 10181.2-81 Смеси бетонные. Методы определения плотности

ГОСТ 10181.3-81 Смеси бетонные. Методы определения пористости

ГОСТ 10181.4-81 Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости

ГОСТ 10260-82 Щебень из гравия для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 12730.1-78 Бетоны. Методы определения плотности

ГОСТ 12730.2-78 Бетоны. Методы определения влажности

ГОСТ 12730.3-78 Бетоны. Методы определения водопоглощения.

ГОСТ 12730.4-78 Бетоны. Методы определения показателей пористости.

ГОСТ 12730.5-84 Бетоны. Методы определения водонепроницаемости

ГОСТ 13087-81 Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 17624*87 Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности

ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности

ГОСТ 22236-85 Цементы. Правила приемки

ГОСТ 22266-76 Цементы сульфатостойкие. Технические условия

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 22783-77 Бетоны. Метод ускоренного определения прочности на сжатие.

ГОСТ 23254-78 Щебень для строительных работ из попутно добываемых пород и отходов горнообогатительных предприятий. Технические условия

ГОСТ 23464-79 Цементы. Классификация

ГОСТ 23732-79 Вода для бетонов и растворов. Технические условия

ГОСТ 23845-86 Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ. Технические требования и методы испытаний

ГОСТ 24211-91 Добавки для бетонов. Общие технические требования

ГОСТ 24316-80 Бетоны. Методы определения тепловыделения при твердении

ГОСТ 24452-80 Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона

ГОСТ 24544-81 Бетоны. Методы определения деформации и усадки и ползучести

ГОСТ 24545-81 Бетоны. Методы испытаний на выносливость

ГОСТ 25192-82 Бетоны. Классификация и общие технические требования

ГОСТ 25592-91 Смеси золошлаковые тепловых электростанций для бетонов. Технические условия

ГОСТ 25818-91 Золы-уноса тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 26134-84 Бетоны. Ультразвуковой метод определения морозостойкости

ГОСТ 26193-84 Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 26644-85 Щебень и песок из шлаков тепловых электростанций для бетона. Технические условия

ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ 28570-90 Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве

СНиП 2.03.01-842.03.01-84* Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии

ДСТУ Б В.2.6-2-95 Вироби бетонні і залізобетонні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-32-95 Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови

РСН 356-91 Положение о радиационном контроле на обьектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины

РСТ УССР 5024-83 Вяжущее шлакощелочное. Технические условия

ИСО 3893-78 Основы расчета строительных конструкций

Руководство по подбору составов тяжелого бетона. НИИЖБ, изд. 1979.

Правила техники безопасности и производственной санитарии в производстве сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий. 1988.

Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».

Войти в Личный кабинет Подробнее о тарифах

БУДСТАНДАРТ Online