ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-4-2003, I...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ
І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ
ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 4. Основні методи визначення правильності
стандартного методу вимірювання
(ГОСТ ИСО 5725-4-2003, IDT)

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 з 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стаедарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний відповідає ГОСТ ИСО 5725-4-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 4. Основні методи визначення правильності стандартного методу вимірювання)

Замість ГОСТ ИСО 5725-1-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ИСО 3534-1-1993 чинний ДСТУ ИСО 3534-1:2001

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п. 2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ
И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 4
Основные методы определения правильности
стандартного метода измерений
(ISO 5725-4:1994, IDT)

Соответствует официальному тексту

Зарегистрирован
№ 4651
" 10 " октября 2003 г.

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

Предисловие

Евразийский Совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 "Межгосударственная система стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-97 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, терминологии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны
по МК (ИСО 3166) 004-97
Код страны по
МК (ИСО 3166)
004-97
Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан AZ Азстандарт
Армения AM Армстандарт
Грузия GE Грузстандарт
Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан KG Кыргызстандарт
Молдова MD Молдова-Стандарт
Российская Федерация RU Госстандарт России
Таджикистан TJ Таджикстандарт
Узбекистан UZ Узстандарт
Украина UA Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 5725-4:1994 "Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 4. Basic method for the determination of the trueness of standard measurement method" (ИСО 5725-4:1994 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений")

Международный стандарт разработан Техническим комитетом ИСО/ТК 69, Применяемые статистические методы, подкомитетом ПК 6, Методы и результаты измерений

Перевод с английского (en)

Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, государственным стандартам, принятым в качестве идентичных государственных стандартов, приведены в дополнительном приложении D

Степень соответствия - идентичная (IDT)

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Определение смещения стандартного метода измерений методом межлабораторного эксперимента

4.1 Статистическая модель

4.2 Требования к эталонным материалам

4.3 Выбор схемы проведения эксперимента для определения смещения метода измерения

4.4 Перекрестные ссылки на ИСО 5725-1 и ИСО 5725-2

4.5 Необходимое количество лабораторий

4.6 Статистическая оценка результатов измерений

4.7 Интерпретация результатов статистической оценки

5 Определение лабораторного смещения отдельной лаборатории, использующей стандартный метод измерений

5.1 Проведение эксперимента

5.2 Перекрестные ссылки на ИСО 5725-1 и ИСО 5725-2

5.3 Количество результатов испытаний

5.4 Выбор эталонных материалов

5.5 Статистический анализ

6 Отчет, представляемый комиссии и принимаемые ею решения

6.1 Отчет, составляемый экспертом по статистике

6.2 Решение, принимаемое комиссией

7 Использование данных о правильности

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Пример проведения эксперимента по оценке точности

Приложение С Вывод формул

Приложение D Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение Е Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Общее рассмотрение этих величин приводится в ИСО 5725-1 и поэтому не повторяется в настоящем стандарте. ИСО 5725-1 необходимо рассматривать вместе со всеми другими частями ИСО 5725, так как в них приведены основополагающие определения и общие принципы.

0.3 "Правильность" метода измерений представляет интерес, когда имеется возможность постичь истинное значение для измеряемой величины. Несмотря на то, что для некоторых методов измерений истинное значение не может быть точно известно, можно получить принятое эталонное значение для измеряемой величины, например, если имеются в распоряжении соответствующие эталонные материалы или если принятое эталонное значение может быть установлено относительно другого метода изменений, или путем приготовления известного образца. Правильность метода измерений может быть исследована посредством сравнения принятого эталонного значения с уровнем результатов, полученных методом измерений. Правильность, как правило, выражается с помо­щью смещения. Смещение появляется, например, при химическом анализе в том случае, если метод измерений не позволяет полностью выделить элемент или если наличие одного элемента препятст­вует определению другого.

0.4 Интерес представляют два показателя правильности метода измерений, которые рассматриваются в настоящем стандарте.

a) Смещение метода измерений: когда метод измерений может создавать предпосылки появления смещения, которое присутствует везде и всегда при проведении измерений, то вполне естественно ставится задача исследования "смещения метода измерений" (как определено в ИСО 5725-1). Решение этой задачи требует проведения эксперимента, предполагающего участие большого числа лабораторий (число участвующих лабораторий устанавливается в ИСО 5725-2).

b) Лабораторное смещение: измерения в отдельно взятой лаборатории могут позволить обнаружить "лабораторное смещение" (как определено в ИСО 5725-1). Если возникла необходимость в проведении эксперимента в целях определения лабораторного смещения, то он должен быть реализован так, что полученная оценка будет действительна только на момент проведения эксперимента. Подтверждение же того, что лабораторное смещение не изменяется, можно получить при проведении последующих регулярных проверок; в этих целях можно использовать метод, изложенный в ИСО 5725-6.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 4
Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
Part 4
Basic method for the determination of the trueness of standard measurement method

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт содержит описание основных методов определения смещения метода измерений и лабораторного смещения в случае применения определенного метода измерений.

1.2 Настоящий стандарт касается исключительно методов измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, даже если данное единичное значение может быть результатом расчёта на основании серии наблюдений.

1.3 Для того чтобы измерения проводились одним и тем же способом, важно чтобы метод измерений был стандартизован. Все измерения должны выполнятся в соответствии с таким стандартным методом измерений.

1.4 Значения смещения дают количественные оценки способности метода измерений обеспечивать получение правильных (истинных) результатов. При указании значения смещения метода измерений вместе с результатом испытаний, полученным таким методом, предполагается, что одна и та же характеристика измерялась одним и тем же способом.

1.5 Настоящий стандарт применим только для тех случаев, когда принятое эталонное значение может быть установлено в качестве условно истинного значения, например посредством применения измерительных эталонов или соответствующих эталонных материалов, или относительно эталонного метода измерений, или посредством изготовления образца с известными значениями свойств.

Эталонные материалы могут быть:

a) сертифицированными стандартными образцами;

b) материалами, изготовленными для целей проведения эксперимента и имеющими известные значения свойств;

c) материалами, значения свойств которых установлены с использованием альтернативного метода измерений, имеющим пренебрежимо малое смещение.

1.6 В настоящем стандарте рассматриваются только те случаи, когда достаточным является оценить значение смещения на одном уровне в данный момент времени. Положения настоящего стандарта не применимы к случаям, кода смещение при измерении одного свойства находится под влиянием уровня другого свойства (т.е. здесь не рассматривается взаимное влияние). Процедура сравнения правильности двух методов измерений изложена в ИСО 5725-6.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 3534-1:1993 Статистика - Словарь и символы - Часть 1: Вероятность и общие статистиче­ские термины

ИСО 5725-1:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Общие принципы и определения

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online