ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2003, IDT)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ТОЧНІСТЬ (ПРАВИЛЬНІСТЬ І ПРЕЦИЗІЙНІСТЬ) МЕТОДІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
Частина 1. Основні положення та визначення

(ГОСТ ИСО 5725-1 - 2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2006

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (З питань придбання офіційного видання звертайтесь до національного органу стандартизації
(ДП «УкрНДНЦ»))

ОФОРМЛЕННЯ: Р. Климик

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 грудня 2005 р. № 387 3 2006-07-01

3 Національний стандарт відповідає ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Цей стандарт видано на підставі «Угоди про проведення узгодженої політики в сфері стандартизації, метрології та сертифікації» від 13.03.1992 р.

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Держспоживстандарт України, 2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей національний стандарт ідентичний ГОСТ ИСО 5725-1-2003 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 1. Основные положения и определения (Точність (правильність і прецизійність) методів та результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення).

Замість ГОСТ ИСО 5725-2-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-3-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-4-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-4:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-5-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-5:2005

Замість ГОСТ ИСО 5725-6-2003 чинний ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-6:2005

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

- на другій сторінці обкладинки в таблиці прийняття стандарту змінено назву національних органів стандартизації (п.2 «Предисловия»);

- на другій сторінці обкладинки вилучено інформацію щодо надання чинності цьому міждержавному стандарту в Російській Федерації (п. 4 «Предисловия») та інформацію щодо заборони відтворювання, тиражування та розповсюджування цього стандарту як офіційного видання на території Російської Федерації без дозволу Госстандарта Росії;

- вилучено інформацію стосовно коду УДК, коду МКС групи згідно з КГС та вихідні дані організації-видавця Російської Федерації.

У разі застосування стандарту рекомендовано замість терміну «повторяемость» використовувати термін «сходимость» згідно з РМГ 29-99 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения».

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ГОСТ ИСО 5725-1-2003
(ISO 5725-1:1994, IDТ)

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1 Основные положения и определения

Соответствует официальному тексту

Минск
Евразийский совет по стандартизации, метрологи и сертификации

ОСТ ИСО 5725-1-2003

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным Государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно- исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») Госстандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом стандартизации (ВНИИстандарт) Гос-стандарта России, Всероссийским научно-исследовательским институтом классификации, термино-логии и информации по стандартизации и качеству (ВНИИКИ) Госстандарта России

2 ВНЕСЕН Госстандартом России

3 ПРИНЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 23 от 22 мая 2003 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства

Наименование национального органа по стандартизации

Республика Грузия

Республика Казахстан

Кыргызская Республика

Республика Молдова

Российская Федерация

Республика Узбекистан

Украина

Грузстандарт

Госстандарт Республики Казахстан

Кыргызстандарт

Молдова-Стандарт

Госстандарт России

Узстандарт

Госпотребстандарт Украины

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) "Межгосударственные стандарты", а текст изменений - в информационных указателях "Межгосударственные стандарты". В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе "Межгосударственные стандарты".

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

Введение

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения

4 Практическое значение определений для экспериментов по оценке точности

4.1 Стандартный метод измерений

4.2 Эксперимент по оценке точности

4.3 Идентичные объекты испытаний

4.4 Короткие интервалы времени

4.5 Участвующие лаборатории

4.6 Условия наблюдений

5 Статистическая модель

5.1 Исходная модель

5.2 Соотношение меноду исходной моделью и прецизионностью

5.3 Альтернативные модели

6 Постановка эксперимента по оценке точности

6.1 Планирование эксперимента по оценке точности

6.2 Стандартный метод измерений

6.3 Отбор лабораторий для эксперимента по оценке точности

6.4 Выбор материалов, предназначенных для использования в эксперименте по оценке точности

7 Использование данных о точности

7.1 Публикация значений правильности и прецизионности

7.2 Практическое применение значений прецизионности и правильности

Приложение А Условные обозначения и сокращения, используемые во всех частях ИСО 5725

Приложение В Графики неопределенностей для показателей прецизионности

Приложение С Сведения о соответствии международных стандартов, на которые даны ссылки, межгосударственным стандартам, принятым в качестве идентичных межгосударственных стандартов

Приложение D Библиография

Введение

0.1 Во всех частях ИСО 5725 для описания точности метода измерений используются два термина: "правильность" и "прецизионность". "Правильность" касается близости между средним арифметическим значением большого числа результатов испытаний и истинным или принятым эталонным значением. "Прецизионность" касается близости между результатами испытаний.

0.2 Необходимость принятия во внимание "прецизионности" возникает из-за того, что испытания, выполняемые на предположительно идентичных материалах при предположительно идентичных обстоятельствах, обычно не дают тождественно равных результатов. Это объясняется неизбежными случайными ошибками, присущими каждой методике измерений; факторы, влияющие на исход измерений, не могут целиком и полностью контролироваться. При практическом истолковании данных измерений эта изменчивость должна приниматься в расчет. Например, разность между результатом испытаний и некоторой заданной величиной может располагаться в пределах области неизбежных случайных ошибок, в таком случае действительное отклонение от этой заданной величины не может быть установлено.

Аналогичным образом сопоставление результатов испытаний двух партий материала не покажет существенной разницы в качестве, если различие мемоду ними может быть отнесено к изменчивости, свойственной определенной методике измерений.

0.3 Множество различных факторов (помимо вариаций между предположительно идентичными образцами) может способствовать изменчивости результатов в зависимости от метода измерений, в том числе:

a) оператор;

b) используемое оборудование;

c) калибровка оборудования;

d) условия окружающей среды (температура, влажность, загрязнение воздуха и т. д.);

e) время, проходящее мёяоду измерениями.

Изменчивость меяоду измерениями, осуществляемыми разными операторами и/или с использованием различного оборудования, как правило, будет выше, чем изменчивость меяоду измерениями, выполняемыми в пределах короткого интервала времени одним оператором с использованием одного и того же оборудования.

0.4 Общим термином для изменчивости между повторяемыми измерениями является прецизионность.- Два условия прецизионности, называемые условиями повторяемости и воспроизводимости, были признаны необходимыми и для многих практических случаев полезными для описания изменчивости результатов метода измерений. В условиях повторяемости факторы от а) до е), перечисленные выше, - считаются постоянными и не способствуют изменчивости, тогда как в условиях воспроизводимости они изменяются и способствуют изменчивости метода измерений. Таким образом, условия повторяемости и воспроизводимости являются двумя предельными условиями прецизионности, где первые характеризует минимальную, а вторые максимальную изменчивость результатов. Промежуточные условия меяоду дан-_ ными двумя предельными условиями прецизионности также возможны в тех случаях, когда одному или большему числу факторов от а) до е) позволяют изменяться, и они применяются при определенных заданных обстоятельствах. Прецизионность, как правило, выражается через стандартные отклонения.

0.5 "Правильность" метода измерений представляет интерес, когда имеется возможность постичь истинное значение для измеряемой величины. Несмотря на то, что для некоторых методов измерений истинное значение не может быть точно известно, можно получить принятое эталонное значение для измеряемой величины, например, если имеются в распоряжении соответствующие эталонные материалы или если принятое эталонное значение может быть установлено относительно другого метода изменений, или путем приготовления известного образца. Правильность метода измерений может быть исследована посредством сравнения принятого эталонного значения с уровнем результатов, полученных методом измерений. Правильность, как правило, выражается с помощью смещения (результата испытаний). Смещение появляется, например, при химическом анализе в том случае, если метод измерений не позволяет полностью выделить элемент или если наличие одного элемента препятствует определению другого.

0.6 Общий термин "точность" используется во всех частях ИСО 5725 в том случае, когда подразумевается как правильность, так и прецизионность.

Термин "точность" одно время использовался, распространяясь лишь на один компонент, именуемый теперь правильностью, однако стало очевидным, что для большинства людей он должен подразумевать суммарное смещение результата по отношению к эталонному значению как вследствие случайных, так и систематических эффектов.

Термин "смещение" находился в использовании относительно статистических проблем весьма продолжительное время, однако по причине того, что он вызывает определенные возражения со стороны представителей некоторых профессий (например, практикующие врачи и юристы) было сделано особое ударение на положительный аспект посредством введения термина "правильность".

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ТОЧНОСТЬ (ПРАВИЛЬНОСТЬ И ПРЕЦИЗИОННОСТЬ) МЕТОДОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ
Часть 1 Общие принципы и определения

ACCURACY (TRUENESS AND PRECISION) OF MEASUREMENT METHODS AND RESULTS
 Part 1 General principles and definitions

Дата введения в Украине 2006-07-01

1 Область применения

1.1 Цель ИСО 5725 состоит в следующем:

a) изложение основных принципов с целью их понимания при оценке точности (правильности и прецизионности) методов и результатов измерений и в случаях практического применения и установление практических оценок различных показателей экспериментальным путем (ИСО 5725-1);

b) предоставление основного метода оценки двух экстремальных показателей прецизионности методов измерений экспериментальным путем (ИСО 5725-2);

c) предоставление методики получения промежуточных показателей прецизионности с заданием обстоятельств, при которых они применяются и методов их оценки (ИСО 5725-3);

d) предоставление основных методов определения правильности метода измерений (ИСО 5725-4);

e) предоставление некоторых альтернатив основным методам, представленным в ИСО 5725-2 и ИСО 5725-4 для определения прецизионности и правильности методов измерений с целью их использования при определенных обстоятельствах (ИСО 5725-5);

f) представление некоторых видов прастического применения этих показателей правильности и прецизионности (ИСО 5725-6). *

1.2 Настоящий стандарт распространяется на методы измерений непрерывных величин, дающим в качестве результата испытаний единичное значение, несмотря на то, что данное единичное значение может быть результатом расчета, основанного на серии наблюдений.

Стандарт устанавливает точные определения значениям, которые характеризуют с количественной точки зрения способность метода измерений дать верный результат (правильность) или продублировать заданный результат (прецизионность). Таким образом подразумевается, что измерению подвергается именно та же самая величина, точно таким же способом и что процесс измерений является управляемым.

Настоящий стандарт может быть применен к широкому диапазону материалов, включая жидкости, порошки и твердые тела, изготовленные или существующие в природе при условии, что учитывают любую неоднородность материала.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ИСО 5725-2:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 2. Основной метод определения повторяемости и воспроизводимости стандартного метода измерений

ИСО 5725-3:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-4:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 4. Основные методы определения правильности стандартного метода измерений

ИСО 5725-5:1998 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 5. Альтернативные методы определения прецизионности стандартного метода измерений

ИСО 5725-6:1994 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений Часть 6. Использование значений точности на практике

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online