ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 Єврокод 4. Проектування сталезалізобетонних конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд. Зміна № 1 (EN 1994-1-1:2004, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 

ЄВРОКОД 4. ПРОЕКТУВАННЯ СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ

 Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд

(EN 1994-1-1:2004, IDT)

 

Зміна № 1  ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010

 

Відповідає офіційному тексту

 

Київ

Мінрегіон України

2014

 

1 РОЗРОБЛЕНО:    Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

РОЗРОБНИКИ:      Л. Стороженко, д-р техн. наук (науковий керівник); О. Семко, д-р техн. наук; О. Воскобійник, д-р техн. наук; А. Гасенко, канд.техн. наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 27.12.2013 р. № 620, чинна від 2014-07-01

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ТЕКСТ ЗМІНИ

1 "Національний вступ" доповнити положеннями наступного змісту:

"Для забезпечення гармонізації нормативної бази України з нормативною базою Європейсько­го Союзу встановлюється період одночасної дії будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними доку­ментами Європейського Союзу (або інших будівельних норм, кодів). Порядок застосування визна­чається Кабінетом Міністрів України від 23.05.2011 № 547 "Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу".

Період одночасної дії встановлюється з дати набрання чинності ДБН А.1.1-94:2010 "Проекту­вання будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення" до втрати ним чинності або втрати чинності відповідними будівельними нормами, розробленими на основі національних техно­логічних традицій.

Цей стандарт на території України слід застосовувати разом з параметрами, встановленими на національному рівні, які наведені у додатку НБ.

Вимоги щодо застосування цього стандарту разом із Національним додатком встановленні у ДБН А.1.1-94:2010."

2 У змісті заголовок структурного елемента "Додаток НА Перелік національних стандартів України (ДСТУ), ідентичних МС, посилання на які є в EN 1994-1-1:2004" замінити на "Додаток НА (довідковий) Перелік міжнародних (МС) і європейських (ЄС) стандартів, на які є посилання у ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010 та відповідних нормативних документах України (НД)".

3 "Зміст" доповнити заголовками структурних елементів "Додаток НБ Національний дода­ток до ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010" та "Додаток НВ Бібліографія".

4 "Додаток НА" викласти у новій редакції:

"ДОДАТОК НА

(довідковий)

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ (МС) І ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ (ЄС), НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ У ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010, ТА ВІДПОВІДНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ УКРАЇНИ (НД)

№ з/п

Познака МС або ЄС, наведеного у ДСТУ-Н Б EN 1994-1-1:2010

Познака НД, який відповідає МС або ЄС

1

EN 1990:2002 Eurocode: Basis of structural design

ДСТУ-Н Б EN 1990:2008 Єврокод. Основи проектування конструкцій (EN 1990:2002, IDT)

2

EN 1991-1-1 Eurocode 1: Actions on structures Part 1-1: Densities, self-weight, imposed loads for buildings

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 Єврокод V. Навантаження на споруди. Частина 1-1. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження (EN 1991-1-1:2002, IDT)

3

EN 1991-1-3 Eurocode 1: Actions on structures Part 1-3: General actions: Snow loads

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Частина 1-3. Загальні дії. Снігові наванта­ження (EN 1991-1-3:2003, IDT)

4

EN 1991-1-4 Eurocode 1: Actions on structures Part 1-4: General actions: Wind actions

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Части­на 1-4. Загальні дії. Вітрові наван­таження (EN 1991-1-4:2005, IDT)

5

EN 1991-1-5 Eurocode 1: Actions on structures Part 1-5: General actions: Thermal actions

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-5:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Части­на 1-5. Загальні дії. Теплові дії (EN 1991-1-5:2003, IDT)

6

EN 1991-1-6: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution (2005)

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-6:2012 Єврокод 1. Дії на конструкції. Части­на 1-6. Загальні дії. Дії під час зведення (EN 1991-1-6:2005, IDT)

7

EN 1991-1-7 Eurocode 1: Actions on structures Part 1-7: Accidental actions

ДСТУ-Н Б EN 1991-1-7:2010 Єврокод 1. Дії на конструкції. Части­на 1-7. Загальні дії. Особливі динамічні впливи (EN 1991-1-7:2006, IDT)

8

EN 1992-1-1 Eurocode 2: Design of concrete structures - General rules and rules for buildings

ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 Єврокод 2. Проектування залізобетон­них конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1992-1-1:2004, IDT)

9

EN 1993-1-1 Eurocode 3: Design of steel structures - General rules and rules for buildings

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1. Загальні правила і правила для споруд (EN 1993-1-1:2005, IDT)

10

EN 1993-1-3 Eurocode 3: Design of Steel Structures - Part 1-3: General rules. Supp­lementary rules for cold-formed members and sheeting

ДСТУ Н EN 1993-1-3:2012 Проек­тування сталевих конструкцій. Частина 1-3. Загальні правила. Додаткові правила для холодно- формованих елементів і профільо­ваних листів (EN 1993-1-3:2006, IDT)

11

EN 1993-1-5 Eurocode 3: Design of steel structures - Plated structural elements

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-5:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-5. Пластин­часті конструктивні елементи (EN 1993-1-5:2006, IDT)

12

EN 1993-1-8 Eurocode 3: Design of steel structures - Design of joints

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8. Проекту­вання з'єднань (EN 1993-1-8:2005, IDT)

13

EN 1993-1-9 Eurocode 3: Design of steel structures - Fatigue strength of steel structure

ДСТУ-Н Б EN 1993-1-9:2012 Єврокод 3. Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-9. Витри­валість (EN 1993-1-8:2005, IDT)

14

EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: General rules

ДСТУ-Н Б EN 1997-1:2010 Єврокод 7. Геотехнічне проектування. Частина 1. Загальні правила (EN 1997-1:2004, IDT)

15

EN 1090-2 Execution of steel structures and aluminium struc­tures. Technical requirements for steel structures

 

16

EN 10025-1:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions

ДСТУ EN 10025-1:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 1. Загальні технічні умови поставки (EN 10025-1:2004, IDT)

17

EN 10025-2:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels

ДСТУ EN 10025-1:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 12. Технічні умови по­ставки нелегованих конструкцій­них сталей (EN 10025-2:2004, IDT)

18

EN 10025-3:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels

ДСТУ EN 10025-3:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 3. Технічні умови постав­ки зварювальних дрібнозернистих конструкційних сталей, підданих нормалізації або нормалізованому прокатуванню (EN 10025-3:2004, IDT)

19

EN 10025-4:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 4: Technical delivery con­ditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels

ДСТУ EN 10025-4:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 4. Технічні умови постав­ки термомеханічно оброблених зварювальних дрібнозернистих сталей (EN 10025-4:2004, IDT)

20

EN 10025-5:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 5: Technical delivery con­ditions for structural steels with improved atmospheric corro­sion resistance

ДСТУ EN 10025-5:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 5. Технічні умови постав­ки конструкційних сталей з підви­щеною тривкістю до атмосферної корозії (EN 10025-5:2004, IDT)

21

EN 10025-6:2004 Hot-rolled products of structural steels - Part 6: Technical delivery con­ditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched and tempered condition

ДСТУ EN 10025-6:2007. Вироби гарячекатані з конструкційної сталі. Частина 6. Технічні умови постав­ки плоских виробів з конструкційної сталі з високою границею текучості в загартованому та відпущеному стані (EN 10025-6:2004, IDT)

22

EN 10326:2004 Continuously hot dip coated strip and sheet of structural steels - Technical delivery conditions

 

23

EN 10149-2:1995 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold-forming: Delivery conditions for thermo- mechanically rolled steels

 

24

EN 10149-3:1995 Hot-rolled flat products made of high yield strength steels for cold-forming: Delivery conditions for normal­ized or normalized rolled steels

ДСТУ EN 10149-3:2009 Вироби із сталі з високою границею теку­чості плоскі гарячекатані для холодного формозмінювання. Частина 3. Умови постачання нормалізованих або після нормалізованого прокатування сталей (EN 10149-3:1995, IDT)

25

EN ISO 14555:1998 Замінено на: EN ISO 14555:2006 Welding-Arc stud welding of metallic materials

 

26

EN ISO 13918:2003 Замінено на: EN ISO 13918:2008 Welding-Studs for arc stud welding

 

5 Текст національного стандарту доповнити структурним елементом "Додаток НВ "Бібліографія":

"ДОДАТОК НВ

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ДБН А.1.1-94:2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення."

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online