ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008 Електромагнітна сумісність. Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму (ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму
(ІЕС 61000-4-5:2005, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-5:2008

Відповідає офіційному тексту

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2010

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-АВТ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: В. Князев, канд. техн. наук (науковий керівник); Л. Ваврів, канд. фіз.-мат. наук; О. Гученко; І. Лісной; М. Резинкіна, д-р техн. наук; М. Усатенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 з 2010-01-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-5:2005: Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-5:2005

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Терміни та визначення понять

4 Загальні положення

4.1 Комутаційні перехідні процеси в енергетичній системі

4.2 Перехідні процеси, обумовлені розрядом блискавки

4.3 Імітація перехідних процесів

5 Випробувальні рівні

6 Випробувальне обладнання

6.1 Комбінований генератор імпульсів 1,2/50 мкс

6.2 Комбінований генератор імпульсів 10/700 мкс

6.3 Пристрої зв’язку/розв’язки

7 Випробувальна установка

7.1 Випробувальне обладнання

7.2 Випробувальна установка для випробування портів електроживлення ВО

7.3 Випробувальна установка для випробування неекранованих несиметричних з’єднувальних ліній

7.4 Випробувальна установка для випробування неекранованих симетричних з’єднувальних ліній

7.5 Випробувальна установка для випробування високошвидкісних ліній зв’язку

7.6 Випробувальна установка для випробування екранованих ліній

7.7 Випробувальна установка для прикладання різниці потенціалів

7.8 Режим роботи ВО

8 Процедура випробування

8.1 Лабораторні нормальні умови

8.2 Проведення випробувань у лабораторії

9 Оцінювання результатів випробування

10 Протокол випробування

Додаток А Вибір генераторів та випробувальних рівнів

Додаток В Пояснення

Додаток С Інформація щодо досягнення несприйнятливості обладнання, підключеного до систем електроживлення низької напруги

Бібліографія

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних MC і розроблених на основі MC, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-5:2005 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-5: Testing and measurement techniques — Surge immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струмів).

Цей стандарт належить до базових стандартів у галузі EMC, що стосуються методик випробування. Такі стандарти включено до четвертої частини серії ІЕС 61000.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «ця частина ІЕС 61000-4», «ІЕС 61000-4-5», «цей документ» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Зміст», «Національний вступ», першу сторінку, «Терміни та визначення понять» і «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— У розділах 2 та 7, додатку А наведено «Національні пояснення», виділені рамкою;

— допустимі відхили часових параметрів імпульсів сплеску напруги та струму, подані в таблицях 2, 4, 6, 7, на рисунках 2, 3, 5, 6 та в 6.1.1.1, 6.2.1, 6.2.2 в ІЕС 61000-4-5:2005 у відсотках, замінено на числові значення;

— виправлено помилку оригіналу в «Бібліографії»: замість посилання на ІЕС 60050 (311) має бути ІЕС 60050 (300).

Цей стандарт не установлює випробувань, застосовуваних для конкретного обладнання. Його головним завданням є забезпечення всіх зацікавлених технічних комітетів стандартизації, які розробляють стандарти на вироби, загальними посилальними даними. Технічні комітети стандартизації (або виробники обладнання) несуть відповідальність за вибір методик випробування та випробувальних рівнів, застосовуваних для обладнання.

Випробувальні рівні на несприйнятливість до сплеску та місця введення завади установлюють у стандартах на конкретні види виробів і в технічній документації на обладнання згідно з цим стандартом.

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050 (161), ІЕС 60050 (300) (частини 312 і 313) та ІЕС 60469-1, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

Решту документів, на які є посилання, в Україні не впроваджено і чинних замість них немає. їх копії можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-4-5:2005

Стандарти серії ІЕС 61000 опубліковано окремими частинами з такою структурою:

Частина 1. Загальні положення

Загальні питання (вступ, основоположні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3. Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлення обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлення обладнання

Методи та пристрої притлумлення завад

Частина 6. Родові стандарти

Частина 9. Інше.

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які було опубліковано як міжнародні стандарти чи технічні умови, чи технічні звіти, деякі з них було вже опубліковано як секції. Інші буде опубліковано з номером частини після дефісу, другий номер визначає секцію (наприклад, 61000-6-1).

Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості та процедури випробування, пов’язані зі сплесками напруги та сплесками струму.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-5. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до сплесків напруги та струму

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-5. Методики испытаний и измерений
Испытания на невосприимчивость к скачкам напряжения и тока

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
Part 4-5. Testing and measurement techniques
Voltage and current surge immunity test

Чинний від 2010-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги до несприйнятливості, методів випробування та діапазону рекомендованих випробувальних рівнів для обладнання до дії однополярних сплесків, спричинених перенапругами, що виникають у результаті комутаційних перехідних процесів і розрядів блискавки. Визначено кілька випробувальних рівнів, які мають відношення до різних умов електромагнітного оточення та умов експлуатації. Ці вимоги розроблено та застосовують до електричного та електронного обладнання.

Призначеність цього стандарту — встановлення загальних рекомендацій для оцінювання несприйнятливості електричного та електронного обладнання до сплесків. Метод випробування, наведений у цьому стандарті, описує послідовний порядок оцінювання несприйнятливості обладнання чи систем до визначених явищ.

Примітка. Як описано в ІЕС Guide 107, цей стандарт є базовою публікацією з ЕМС для використання комітетами ІЕС за видами продукції. Як також зазначено в ІЕС Guide 107, комітети ІЕС за видами продукції відповідальні за визначення чи застосовувати цей стандарт з випробувань на несприйнятливість, чи ні, і якщо застосовувати, то вони відповідальні за визначення відповідного випробувального рівня та критерію якості функціювання. ТС 77 та його підкомітети готові до співпраці з комітетами за видами продукції у визначенні конкретних випробувань на несприйнятливість відповідних виробів.

Цей стандарт установлює:

— діапазон випробувальних рівнів;

— випробувальне обладнання;

— випробувальну установку;

— процедуру випробування.

Призначеність описаних лабораторних випробувань полягає в тому, щоб виявити реакцію ВО за встановлених умов функціювання до дії сплеску напруги, що виникає внаслідок комутаційних процесів та розрядів блискавки, за визначеного рівня загрози.

Цей стандарт не застосовують для випробувань міцності ізоляції ВО в умовах дії високих напруг. Пряме протікання струмів блискавки, тобто прямі розряди блискавки, у цьому стандарті не розглядають.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Нижче наведені документи є обов’язковими для застосування в цьому стандарті. У разі датованих посилань застосовують тільки вказану версію документа. У разі недатованих посилань треба застосовувати останню версію документа включно з будь-якими змінами.

ІЕС 60050 (161) International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electromagnetic compatibility

IEC 60060-1 High-voltage test techniques — Part 1 : General definitions and test requirements

IEC 60469-1 Pulse techniques and apparatus — Part 1 : Pulse terms and definitions.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

IEC 60050 (161) Словник електротехнічних термінів (IEV). Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60060-1 Високовольтні методики випробування. Частина 1. Загальні визначення та вимоги щодо випробувань

ІЕС 60469-1 Імпульсна техніка та прилади. Частина 1. Терміни та визначення понять імпульсної техніки.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи