ДБН А.2.1-1-2008 Вишукування, проектування і територіальна діяльність. Вишукування. Інженерні вишукування для будівництва (укр)

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Вишукування, проектування і територіальна діяльність
Вишукування
ІНЖЕНЕРНІ ВИШУКУВАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

ДБН А.2.1-1-2008

Відповідає офіційному тексту

Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

Київ 2008

РОЗРОБЛЕНІ: Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ) Мінрегіонбуду України

РОЗРОБНИКИ: В.Соколов (керівник розробки), Г.Стріжельчик, канд. геол.-мін. наук (відповідальний виконавець), Н.Джваршеішвілі, А.Дроздов, І.Закопайло, Г. Карагодін, О.Крамаренко, І.Панченко, канд. екон. наук, В.Смоляга, канд. геол.-мін. наук, Ю.Солодовніков, С.Черниш

За участю: Держгеонагляд України (В.Шелудько)

Інститут геологічних наук НАН України (М.Демчишин, д-р техн. наук)

Харківський національний університет ім. В. Каразіна (І.Черваньов, д-р техн. наук)

Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури (І.Лучковський, д-р техн. наук)

Харківська національна академія міського господарства (Ю.Лупан, канд. техн. наук)

Інститут УкрВОДГЕО Мінрегіонбуду України (О.Чебанов, канд. геол. наук)

ОП „Укрбудрозвідування” (В.Богданов, Д.Овчинникова)

НДІБК Мінрегіонбуду України (Г.Чорний, д-р техн. наук, В.Шокарєв, канд. техн. наук, І.Матвєєв, канд. техн. наук, Г.Соловйова, канд. техн. наук, Д. Калінчук, Ю.Мелашенко, Ю.Іщенко)

Інститут “Київгео” ВАТ “Київпроект” (М.Божко, В.Ніколішин, канд. геол.-мін. наук, М.Лисенко)

Інститут КП „КримГІІНТІЗ” (М.Ткаченко, В.Подолян, Т.Орлова)

Центр науково-технічних послуг „Інжзахист” (М.Рижий)

Київський інститут інженерних вишукувань і досліджень „Енергопроект” (Г.Нестеренко, Л.Шехтман, М.Сергієнко, С.Дейнеко, Л.Дорошенко, К.Іванченко)

ЗАТ „Інститут Харківський Промтранспроект” (П.Волошин, І.Демченко)

ВАТ “ІВП “ВНДПІТРАНСГАЗ” (М.Сікачина)

ПОГОДЖЕНІ: МНС, Держпожежбезпеки (лист № 32/4/5183 від 11.12.2006);

Мінприроди (лист №  11174/11-10 від 18.12.2006);

Держкомзем (лист № 14-21-11/9506 від 19.12.2006);

Міністерство ЖКГ (лист № 23/11-58 від 03.09.2007).

ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ Відділ промислової забудови та проблем ЧАЕС Міністерства регіонального розвитку та будівництва України

ЗАТВЕРДЖЕНІ: Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 05.02.2008 р. № 56

З набуттям чинності ДБН А.2.1-1-2008   на території України втрачають чинність СНиП 1.02.07-87

Чинний від 2008-07-01

Ці норми встановлюють основні положення і вимоги до проведення інженерних вишукувань для будівництва на території України (нового будівництва, реконструкції існуючих будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, технічного переоснащення діючих підприємств), ліквідації будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, а також для розроблення оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) усіх видів планованого будівництва, техніко-економічних обґрунтувань інвестиційних проектів, генеральних планів розвитку територій, складання земельних кадастрів, інженерного захисту територій, а також перелік спеціалізованих вишукувань (або умовно вишукувальних робіт).

Додаткові вимоги до інженерних вишукувань з урахуванням регіональних і галузевих особливостей об’єктів будівництва установлюються регіональними і галузевими (відомчими) нормативними документами, погодженими в установленому порядку з уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сферах будівництва, містобудування та архітектури.

Вимоги цих норм є обов’язковими для юридичних і фізичних осіб (в тому числі й зарубіжних) - суб’єктів господарської діяльності - незалежно від форм власності, які виконують інженерні вишукування на території України чи здійснюють будівельну діяльність згідно з отриманим в установленому законодавством порядку дозволом на її проведення, а також органів виконавчої влади та управління, державного нагляду та експертизи.

Вимоги щодо особливостей інженерних вишукувань для капітального ремонту, реставрації нерухомих об’єктів культурної спадщини, консервації та розконсервації об’єктів будівництва, ліквідації наслідків аварій і катастроф, а також щодо інженерних вишукувань, здійснюваних за межами України за рахунок державних інвестицій, встановлюються окремими нормативними документами з урахуванням положень цих норм.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Інженерні вишукування для будівництва є видом науково-технічної діяльності (згідно з Законом України “Про наукову та науково-технічну діяльність”), що забезпечує вивчення природних і техногенних умов територій (ділянок) об’єктів будівництва, розроблення прогнозів взаємодії об’єктів будівництва з навколишнім середовищем, розроблення усіх видів проектів (у тому числі інженерної підготовки територій, захисту територій і об’єктів від небезпечних процесів).

1.2 Інженерні вишукування для будівництва виконують відповідно до норм чинного законодавства, нормативних актів та нормативних документів, які регулюють діяльність у відповідних сферах та на конкретній території, з дотриманням вимог цивільного захисту у сфері техногенної безпеки, охорони праці та навколишнього середовища (див. дод. А).

1.3 Вишукування для будівництва в складних інженерно-геологічних умовах (ІІІ категорія), а також вишукування для будівництва будівель і споруд підвищеного рівня відповідальності, згідно з ГОСТ 27751 повинні виконувати спеціалізовані вишукувальні та проектно-вишукувальні організації, які мають відповідне технічне оснащення та фаховий склад.

1.4 Інженерні вишукування виконують на основі договору підряду згідно з технічним завданням та програмою виконання робіт.

1.5 Інженерні вишукування для будівництва включають такі види вишукувань:

- інженерно-геодезичні;

- інженерно-геологічні;

- геотехнічні та інженерно-гідрогеологічні (у складі комплексних інженерно-геологічних вишукувань або окремо);

- інженерно-гідрометеорологічні;

- вишукування для раціонального використання та охорони навколишнього середовища;

- спеціалізовані (умовно вишукувальні).

1.6 Залежно від порядку розроблення проектної документації (згідно з ДБН А.2.2-3) обсяги вишукувальних робіт розподіляють так:

- для передпроектних робіт, а також для розроблення ескізного проекту (ЕП) - на основі літературних, фондових джерел (враховуючи і державний картографо-геодезичний фонд) і обґрунтованого обсягу польових і лабораторних робіт;

- на стадіях: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) чи техніко-економічний розрахунок (ТЕР), проект (П) або робочий проект (РП) - основні обсяги вишукувань (до ста відсотків);

- на стадії робочої документації (Р) - додаткові обсяги вишукувальних робіт, за відповідного обґрунтування у технічному завданні.

1.7 У разі проектування об’єктів підвищеного рівня відповідальності та об’єктів у складних інженерно-геологічних умовах, постадійне виконання вишукувальних робіт встановлюють відповідно до технічного завдання і програми виконання вишукувальних робіт.

1.8 У всіх випадках склад і обсяги вишукувальних робіт визначає вишукувальна організація з урахуванням таких факторів:

- вид будівництва (мета вишукувань);

- регіональні, територіальні та локальні особливості території (складність умов);

- ступінь вивченості території;

- стадія проектування.

Відповідні конкретні відомості необхідно вказувати у технічному завданні та програмі виконання робіт (технічному приписі) вишукувальної організації з обов’язковим урахуванням наявних фондових (геодезичних, геологічних і ін.) матеріалів.

1.9 Склад і обсяг вишукувальних робіт для будівництва будівель і споруд підвищеного рівня відповідальності (гребель, АЕС тощо) регламентовано відповідними національними, галузевими (відомчими) нормативними документами (розділ “Вимоги до інженерних вишукувань”), а програми виконання робіт затверджують рішенням науково-технічної ради вишукувальної (проектно-вишукувальної) організації.

1.10 При виявленні у процесі вишукувальних робіт несприятливих факторів, вивчення яких не передбачене затвердженою програмою виконання робіт, до програми та договірної документації, за погодженням із замовником, вносять відповідні зміни та доповнення.

1.11 Методи та технічні засоби для виконання окремих видів вишукувальних робіт залежать від цілей вишукувань, складності умов виконання робіт і регулюються нормативно-правовими актами, національними та галузевими (відомчими) нормативними документами, положення яких не суперечать цим нормам.

Для об’єктів підвищеного рівня відповідальності, а також при виконанні інженерних вишукувань у складних умовах, можуть застосовуватись методи та технічні засоби, не передбачені нормативними документами, що, за погодженням із замовником, повинно бути обґрунтовано у програмі виконання робіт.

1.12 Під час виконання вишукувань на територіях з особливим режимом програму робіт доповнюють інформацією про умови проведення робіт і додаткові заходи, необхідні для їх виконання.

1.13 Матеріали вишукувань, оформлені у вигляді науково-технічних звітів (далі - звітів) чи висновків становлять науково-технічну продукцію, правом власності на яку згідно з чинним законодавством України про охорону інтелектуальної власності, володіють сторони, котрі уклали договір на її створення.

Польові матеріали не входять до складу звіту і не передаються замовнику, а зберігаються з основним примірником звіту в архіві організації-виконавця.

1.14 Строки використання матеріалів усіх видів вишукувань (крім інженерно-геодезичних) без проведення додаткових або контрольних робіт становлять до п’яти років за збереження цільового призначення вишукувань, а також за відсутності змін інженерно-геологічних умов території (ділянки).

Після закінчення зазначеного строку обов’язковими є контрольні вишукування. Склад і обсяги контрольних вишукувань залежать від особливостей території, що вивчається, та мети цих вишукувань.

Можливість використання матеріалів інженерно-геодезичних вишукувань минулих років вишукувальні організації визначають після обов’язкового польового обстеження території.

1.15 На усіх етапах вишукувань проводять контроль якості виконаних робіт відповідно до вимог систем управління якістю на основі стандартів організації, нормативних актів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади.

1.16 Метрологічне забезпечення єдності та точності вимірювань, перевірка дотримання метрологічних норм і правил в інженерних вишукуваннях для будівництва здійснюється згідно з чинним законодавством.

1.17 Юридичні та фізичні особи, які виконують інженерні вишукування, несуть відповідальність за якість виконаних робіт відповідно до чинного законодавства.

1.18 Перелік нормативних документів, на які зроблені посилання в цих нормах, наведено у дод. А.

1.19 Основні терміни та визначення понять, що вживаються в цих нормах, наведено у дод. Б.

2 ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ

2.1 Загальні положення

2.1.1 Інженерно-геодезичні вишукування для будівництва повинні забезпечувати отримання топографо-геодезичних матеріалів і даних про ситуацію та рельєф місцевості (у тому числі дна водотоків, водойм і акваторій), розташування й характеристики існуючих будівель і споруд (наземних, підземних і надземних) та інших елементів планування (у цифровій, графічній формах), необхідних для комплексного оцінювання природних і техногенних умов території (акваторії) будівництва й обґрунтування можливості проектування, створення та ведення державних кадастрів, забезпечення управління територією і ризиками надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру тощо.

2.1.2 Ці норми детально не регламентують методи і технології проведення інженерно-геодезичних вишукувань - вони є предметом розгляду спеціальних інструкцій і посібників.

2.1.3 Метою виконання інженерно-геодезичних вишукувань є:

- отримання інженерно-топографічних планів для розроблення проектів;

- створення інженерно-геодезичної основи, що характеризує просторове положення та габарити об’єктів;

- отримання даних для побудови геологічних, гідрогеологічних, архітектурних, екологічних, археологічних та інших картографічних моделей;

- отримання даних про геометричні параметри об’єктів (у тому числі й підземних) та їх зміни;

- отримання даних про геодинамічні процеси.

2.1.4 Інженерно-геодезичні вишукування виконують у три етапи:

підготовчий - отримання технічного завдання замовника, збирання та аналіз матеріалів вишукувань минулих років, рекогносцирувальне обстеження території, складання програми вишукувань;

польовий - виконання комплексу польових вимірювань і попередня обробка даних для забезпечення їх якості, повноти та точності;

камеральний - остаточне оброблення даних польових вимірювань з оцінюванням точності отриманих результатів, складання та передавання замовнику звіту, передавання звітних матеріалів до державних картографічно-геодезичних фондів.

2.1.5 Конкретні цілі та основні вимоги до проведення інженерно-геодезичних вишукувань повинні бути визначені технічним завданням замовника (див. дод. В) і уточнені при визначенні складу та обсягів робіт у програмі вишукувань.

2.1.6 Технічне завдання на виконання інженерно-геодезичних вишукувань складає замовник за участі виконавця і генпроектувальника та містить обов’язкову інформацію щодо:

- цільового призначення роботи;

- характеристики об’єкта;

- необхідної детальності та повноти відображення ситуації об’єкта;

- точності визначення просторового положення об’єкта (масштаб);

- меж ділянки вишукувань;

- спеціальних  вимог;

- переліку звітних матеріалів, зразків форм їх подання у випадку виконання спеціальних видів робіт;

- відомостей про наявність матеріалів вишукувань минулих років.

2.1.7 Програму виконання інженерно-геодезичних вишукувань розробляють відповідно до вимог технічного завдання, положень нормативних документів, результатів вивчення фондових матеріалів і детального польового рекогносцирування.

Програмою передбачають:

- обґрунтування можливості використання матеріалів вишукувань минулих років;

- обґрунтування видів та обсягів робіт;

- технології виконання робіт і, у випадку нестандартних рішень, попередній розрахунок точності отримуваних результатів;

- форму та склад звітних матеріалів, що випускаються;

- склад і адресацію передачі матеріалів вишукувань замовнику та до територіальних фондів.

До програми виконання робіт додають графічні матеріали, що відображають і деталізують її зміст.

Програма робіт, до початку їх виконання, погоджується з замовником, а при виконанні спеціальних видів робіт - і з генпроектувальником.

Будь-які відступи від програми робіт, що виникають у процесі виконання інженерно-геодезичних вишукувань, погоджують із замовником та обґрунтовують у звіті.

2.1.8 На ділянках I категорії складності інженерно-геодезичних умов (див. дод. Г) площею до 5 га замість програми виконання робіт допускається складання технічного припису.

2.1.9 Виконуючи інженерно-геодезичних вишукування необхідно використовувати геодезичні прилади та інструменти, що повірені й атестовані відповідно до вимог чинного законодавства і нормативних документів.

2.1.10 Вартість робіт з інженерно-геодезичних вишукувань визначають відповідно до ДБН Д.1.1-7 із урахуванням уніфікованих категорій складності умов під час виконання інженерно-геодезичних вишукувань, наведених у дод. Г.

2.2 Склад інженерно-геодезичних вишукувань

2.2.1 Інженерно-геодезичні та топографічні зйомки з точністю  масштабів 1:5000; 1:2000; 1:1000; 1:500; 1:200 та точніше; інженерно-гідрографічні, трасувальні роботи, геодезичні стаціонарні спостереження, кадастрові та інші спеціальні роботи, а також комплексні інженерно-геодезичні вишукування, які включають усі види робіт, що дозволяють отримати просторову модель розташування елементів існуючої ситуації у заданій формі її відображення, зберігання та використання.

2.2.2 Створення опорної геодезичної мережі, яка включає геодезичні мережі спеціального призначення для будівництва та експлуатації будівель і споруд.

2.2.3 Створення топографічних планів, профілів, інших топографо-геодезичних матеріалів і даних у графічній та цифровій формах, призначених для розроблення проектів, робочої документації та будівництва об’єктів, оцінювання техногенного навантаження, розроблення заходів з інженерного захисту територій.

2.2.4 Створення та ведення геоінформаційних систем населених пунктів і проммайданчиків, державного містобудівного та земельного кадастрів; створення й оновлення тематичних карт, планів і атласів спеціального призначення у графічній або цифровій формах.

2.2.5 Створення інженерно-топографічної основи і отримання геодезичних даних для виконання інших видів інженерних вишукувань, у тому числі геотехнічного контролю, обстеження ґрунтів основ та фундаментів будівель і споруд, розроблення заходів з інженерного захисту й локального моніторингу територій, авторського нагляду в процесі будівництва.

2.2.6 Оновлення інженерно-топографічних планів вишукувань минулих років за виявленими у результаті польового обстеження змінами ситуації та рельєфу. За загального обсягу змін більше 35 відсотків, знімальні роботи виконують у повному обсязі.

2.2.7 Інженерно-геодезичні роботи з контролю за деформаціями будівель, споруд та елементів їх конструкцій у період будівництва та експлуатації.

2.3 Технічні вимоги

2.3.1 Склад, обсяги, методи та технології, а також типи й конструкції застосовуваних інструментів і пристосувань при проведенні інженерно-геодезичних робіт на конкретному об’єкті (залежно від цілей робіт, їх точності відповідно до технічного завдання замовника) визначають відповідно до вимог відповідних нормативних документів, спеціальних інструкцій або обґрунтовують у програмі виконання робіт.

2.3.2 Розвиток та відновлення державних опорних геодезичних мереж і топографічну зйомку у масштабі 1:5000, 1:2000 і дрібніше виконують за умови дотримання вимог нормативно-правових актів, нормативних документів, з дозволу спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері топографо-геодезичної, картографічної та кадастрової діяльності, а звітні матеріали передають до державного картографічно-геодезичного фонду.

2.3.3 Розвиток опорних геодезичних мереж на конкретному об’єкті виконують на базі пунктів державної геодезичної мережі.

Допускається прокладання локальних мереж без прив’язки до державної геодезичної мережі за відповідного обґрунтування у програмі робіт.

Схеми опорних геодезичних мереж, методики вимірювань і підбір необхідних інструментів визначають при складанні програми виконання робіт із урахуванням можливості використання пунктів геодезичної мережі у періоди будівництва та експлуатації об’єкта.

Щільність і точність положення геодезичних пунктів, вибір типу центрів і методів закріплення пунктів визначають згідно з їх цільовим призначенням відповідно до вимог технічного завдання замовника.

Вибір прийнятої системи координат і висот обґрунтовують у програмі виконання робіт.

2.3.4 Після завершення робіт зі створення геодезичних мереж згущення каталоги координат і висот зі схемами в місцевій та державній системах координат і звіти передають до державного картографічно-геодезичного фонду.

2.3.5 Планово-висотну знімальну геодезичну мережу прокладають у розвиток опорної геодезичної мережі або як самостійну геодезичну основу.

Щільність та точність розташування геодезичних пунктів визначають за їх цільовим призначенням.

З метою створення постійного знімального обґрунтування на забудованих територіях координати передають на ріг капітальних будівель і споруд, люки колодязів підземних комунікацій, опори надземних інженерних мереж і інші чітко означувані предмети ситуації.

На незабудованій території не менше ніж 1/5 частина точок знімальної геодезичної мережі повинна закріплюватись постійними знаками.

2.3.6 Під час виконання знімальних робіт методику зйомки, детальність, точність положення точок ситуації та рельєфу визначають цільовим призначенням робіт і обґрунтовують у програмі виконання робіт.

2.3.7 Зйомку підземних і надземних інженерних комунікацій виконують за відсутності достовірної інформації про їх положення на ділянці зйомки (виконавчі креслення, топографічні плани та інші креслення) або її недостовірності.

Положення елементів мереж, що не мають зовнішніх ознак, визначають за допомогою приладів пошуку або шурфуванням за обов’язкової присутності представника експлуатаційної організації.

Забороняється складати плани інженерних комунікацій шляхом збільшення з планів більш дрібних масштабів.

2.3.8 Відповідальність за точність та якість зйомки, а також за достовірність складання плану інженерних комунікацій несе вишукувальна організація.

Відповідальність за повноту планів підземних і надземних інженерних комунікацій несуть організації, що експлуатують ці мережі і погоджують їх відтворення на планах.

2.3.9 Під час виконання спеціальних видів робіт допускається розроблення нових технологій, методик, пристосувань та інструментів з відповідним обґрунтуванням у програмі виконання робіт і обов'язковим попереднім розрахунком отримання потрібної точності.

Нестандартні прилади та пристосування повинні пройти метрологічний контроль та процедури підтвердження відповідності.

2.3.10 Камеральне опрацювання даних інженерно-геодезичних вишукувань проводять автоматизованими методами.

Програми, використані за таких методів, повинні передбачати видачу вихідних даних, результатів розрахунку і оцінки точності вимірювань.

Результати автоматизованої обробки даних повинні забезпечувати можливість передачі інформації до бази даних за мінімальних перетворень. Створювані локальні бази даних повинні забезпечувати надійне зберігання і видачу інформації у формі, зручній для використання.

Результатом виконання камеральних робіт є звіт із додатками відповідно до технічного завдання замовника та погодженої програми виконання робіт.

2.3.11 Повнота, достовірність та якість матеріалів, що випускаються, повинні задовольняти вимогам технічного завдання замовника і програми вишукувань, системі управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO та стандартів організації.

Критеріями якості продукції та готовності її до передачі замовнику є:

- відповідність складу звіту (текстової частини з додатками; див. дод. Д), отриманої повноти та точності інформації вимогам нормативних документів і технічному завданню;

- обґрунтованість відступів від вимог нормативних документів;

- наявність у звіті відомостей про позитивні результати проведення технічного контролю й приймання робіт;

- первинна документація оформлена і передана на зберігання;

- наявність підписів відповідальних виконавців;

- примірники звітних матеріалів у встановленому порядку передані на зберігання до державного та територіального картографічно-геодезичного фондів.

2.3.12 Юридичні та фізичні особи (закордонні в тому числі) незалежно від форм власності, котрі виконують на території України інженерно-геодезичні вишукування, зобов'язані здавати примірники звітів з інженерно-геодезичних вишукувань:

- до державного картографічно-геодезичного фонду (плани масштабу 1:5000 та 1:2000 площею більше 50 га разом із технічним звітом);

- до територіального фонду (плани масштабу 1:1000 і крупніше незалежно від площі зйомки).

Повна версія документа доступна БЕЗКОШТОВНО авторизованим користувачам.

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи