ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 Елетромагнітна сумісність. Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів (ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів
(ІЕС 61000-4-2:2001, IDТ)

ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008

Київ
ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ
2008

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Терра-АВТ»

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Л. Ваврів, канд. фіз.-мат. наук; О. Гученко; В. Князев, канд. техн. наук (науковий керівник); І. Лісной; М. Усатенко

2 НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 11 червня 2008 р. з 2008-09-01

3 Національний стандарт відповідає ІЕС 61000-4-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDТ)

Переклад з англійської (еn)

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91)

ЗМІСТ

Національний вступ

Вступ до ІЕС 61000-4-2

1 Сфера застосування

2 Нормативні посилання

3 Загальні положення

4 Терміни та визначення понять

5 Випробовувальні рівні

6 Випробовувальний генератор

6.1 Характеристики та параметри генератора ЕСР

6.2 Перевіряння характеристик генератора ЕСР

7 Випробовувальна установка

7.1 Випробовувальна установка для випробовувань, які проводять у випробовувальних лабораторіях

7.2 Випробовувальна установка для випробовувань на місці експлуатування

8 Процедура випробовування

8.1 Лабораторні нормальні умови

8.2 Контроль ВО

8.3 Проведення випробовування

9 Оцінювання результатів випробування

10 Протокол випробовування

Додаток А Пояснення

Додаток В Деталі конструкції

Додаток НА Перелік національних стандартів, ідентичних MC і розроблених на основі MC, на які є посилання в цьому стандарті

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ІЕС 61000-4-2:2001 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-2: Testing and measurement techniques — Electrostatic discharge immunity test (Електромагнітна сумісність (EMC). Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до електростатичного розряду).

Проект стандарту ДСТУ ІЕС 61000-4-2:2008 замінює ГОСТ 29191-91 (МЭК 801-2-91) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Технические требования и методы испытаний (Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до електростатичних розрядів. Технічні вимоги і методи випробувань), який технічно застарів і не відповідає міжнародним вимогам.

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 22 «Електромагнітна сумісність та стійкість радіоелектронних, електронних та електротехнічних засобів».

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

— слова «цей міжнародний стандарт», «ця секція ІЕС 61000-4» замінено на «цей стандарт»;

— структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», «Терміни та визначення понять» та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з вимогами національної стандартизації України;

— у розділі 2 «Нормативні посилання» наведено «Національне пояснення», виділене рамкою;

— нумерацію рисунків змінено відносно оригіналу, як вказано далі у таблиці, що робить викладення змісту послідовнішим.

Номер у оригіналі 2 4 7 8 9

Номер у цьому стандарті

4 2 9 7 8

У цьому стандарті є посилання на ІЕС 60050 (161) та ІЕС 60068-1, які впроваджено в Україні як національні стандарти. Перелік їх наведено в національному додатку НА.

Цей стандарт не установлює випробовувань, застосовуваних для конкретного обладнання. Його головною задачею є забезпечення усіх зацікавлених технічних комітетів зі стандартизації, які розробляють стандарти на вироби, загальними посилальними даними. Технічні комітети зі стандартизації (або виробники обладнання) несуть відповідальність за вибір методик випробовування і випробовувальних рівнів, застосовуваних для обладнання.

Випробовувальні рівні на несприйнятливість до електростатичних розрядів та місця введення завади установлюють у стандартах на конкретні види виробів та в технічних документах на обладнання згідно з цим стандартом.

ВСТУП ДО ІЕС 61000-4-2

ІЕС 61000-4 є частиною серії ІЕС 61000, відповідно до такої структури:

Частина 1. Загальні положення

Загальні питання (вступ, основоположні принципи)

Визначення понять, термінологія

Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка

Опис електромагнітного оточення та обстановки

Класифікація електромагнітного оточення та обстановки

Рівні сумісності

Частина 3. Норми

Норми на емісію (завад)

Норми на несприйнятливість (наскільки вони підпадають під відповідальність комітетів за видами продукції)

Частина 4. Методики випробування та вимірювання

Методики вимірювання

Методики випробування

Частина 5. Настанови щодо встановлення обладнання та притлумлення завад

Настанови щодо встановлення обладнання

Методи і пристрої притлумлення завад

Частина 6. Родові стандарти

Частина 9. Інше

Кожну частину, крім того, поділено на частини, які було опубліковано як міжнародні стандарти чи технічні звіти.

Цей стандарт буде видано у хронологічному порядку та відповідно пронумеровано.

Ця частина є міжнародним стандартом, яка надає вимоги до несприйнятливості та процедури випробовування стосовно електростатичного розряду.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ
Частина 4-2. Методики випробування та вимірювання
Випробування на несприйнятливість до електростатичних розрядів

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
Часть 4-2. Методики испытаний и измерений
Испытания на невосприимчивость к электростатическому разряду

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
 Part 4-2. Testing and measure techniques
Electrostatic discharge immunity test

Чинний від 2008-09-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює вимоги та методи випробовувань на несприйнятливість електрич ного та електронного обладнання до електростатичних розрядів як безпосередньо від оператора, так і від розташованих поблизу обладнання предметів. Стандарт додатково встановлює діапазон випробовувальних рівнів, які стосуються різних умов експлуатування та розміщення, і установлює процедури випробовування.

Метою цього стандарту є встановлення загальних і повторюваних засад для оцінювання технічних характеристик електричного та електронного обладнання у разі впливу електростатичних розрядів. Крім того, стандарт включає електростатичні розряди, які можуть з’явитися від оператора на предмети, що знаходиться поруч із найбільш важливим обладнанням.

Цей стандарт установлює:

— типову форму струму розряду;

— діапазон випробовувальних рівнів;

— випробовувальне обладнання;

— випробовувальну установку;

— процедуру випробовувань.

У цьому стандарті наведено умови проведення випробовувань у лабораторіях і випробовувань на місці експлуатування обладнання після його остаточного встановлення.

Цей стандарт не встановлює випробовування для конкретної апаратури і систем. Його голов ною метою є забезпечення усіх зацікавлених ІЕС комітетів за видами продукції загальними поси лальними даними. Комітети за видами продукції (або користувачі та виробники обладнання) не суть відповідальність за вибір випробовувань та випробовувального рівня, що буде застосовано до їх обладнання.

Цей стандарт не є перешкодою для задачі координації та стандартизації. Комітетам за видами продукції або користувачам та виробникам наполегливо рекомендується забезпечити (у їх майбутніх розробках або перегляді старих стандартів) включення випробовувань на несприйнятливість, які регламентовано у цьому стандарті.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Наведені нижче нормативні документи містять положення, які через посилання в цьому тексті становлять положення цього стандарту. Під час публікації зазначені версії були чинні. Всі норма тивні документи підлягають перегляду, і учасникам угод, базованим на цьому стандарті, рекомен довано застосовувати найостанніші версії видань нормативних документів, зазначених нижче. Чле ни ISO та ІЕС впорядковують каталоги чинних міжнародних стандартів.

ІЕС 60050 (161 ):1990 International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro magnetic compatibility

IEC 60068-1:1988 Environmental testing — Part 1: General and guidance.

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

ІЕС 60050-161:1990 Міжнародний електротехнічний словник. Глава 161. Електромагнітна сумісність

ІЕС 60068-1:1988 Випробовування на дію навколишнього середовища. Частина 1. Настанова та загальні положення.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи