ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ,...

Даний документ доступний у тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО»

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ

ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Головного
державного санітарного
лікаря України
20.09.2001 137

Державні санітарні правила та норми
ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001

Допустимі дози, концентрації,
кількості та рівні вмісту пестицидів
у сіліськогосподарській сировині,
харчових продуктах, повітрі робочої зони,
атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті

Відповідає офіційному тексту

8. Гігієна і токсикологія пестицидів, полімерних
та синтетичних матеріалів
8.1. Пестициди і агрохімікати
8.1.1. Проектування, будівництво, реконструкція та
експлуатація виробничих і складських приміщень
8.1.2. Транспортування, тара, пакування
8.1.3. Оцінка та випробування імпортної продукції
8.1.4. Стан здоров'я працюючих та населення у зв'язку із
застосуванням пестицидів і агрохімікатів

Галузь застосування

Ці державні санітарні правила та норми призначені для установ державної санітарно-епідеміологічної служби, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд за транспортуванням, зберіганням та застосуванням пестицидів у народному господарстві, інших державних органів, установ і організацій в межах їх повноважень та поширюються на підприємства, установи і організації незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, юридичних та фізичних осіб, сфера діяльності яких пов'язана з пестицидами.

Санітарні правила та норми встановлюють вимоги до виконання організаційних, санітарно-гігієнічних та технологічних заходів, які спрямовані на забезпечення оптимальних умов життєдіяльності людини, пов'язаної з виробництвом, застосуванням, зберіганням, транспортуванням та утилізацією пестицидів у різних галузях господарства.

Передмова

1. Державні санітарні правила та норми, як документ, розроблені Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя: Проданчук М.Г. (загальна редакція), Антонович Є.О., Баглій Є.А., Великий В.І., Волощенко З.Л., Вороніна В.М., Гринько А.П., Єрмолова Л.В., Жмінько П.Г., Кавецька Т.В., Карякіна Н.О., Кравчук О.П., Лишавський В.Г., Лєпьошкін І.В., Макарчук Т.Л., Марцонь Л.В., Медведєв В.І., Моложанова О.Г., Мудрий І.В., Мурза В.І., Недопитанська Н.М., Петрашенко Л. П., Подрушняк А.Є., Світлий С.С., Сергеєв С.Г., Строй А.М., Чайка Ю.Г., Чміль В.Д., Шепельська Н.Р., Шуляк В.Г., Щуцька Т.О.

Розробники ДСанПіНу висловлюють щиру вдячність за поради й зауваження, висловлені під час роботи над документом академіку НАН та АМН України Кундієву Ю.І., академіку АМН України, член-кор. НАН України Трахтенбергу І.М., академіку НАН та АМН України Гончаруку Є.Г., член.-кор. АМН України Бардову В.Г., а також за роботу по рецензуванню та конкретні зауваження й пропозиції, що дозволили покращити документ співробітникам Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України Горбаню Л.М., Горбаню О.Н., Вітеру В.П., Потьомкіній Н.І.

Державні санітарні правила та норми підготовлені з урахуванням сучасних наукових досягнень в галузі гігієни та токсикології пестицидів відповідно до Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (4004-12) та "Про пестициди і агрохімікати" (86/95-ВР). Під час підготовки ДСанПіНу були використані нормативи і регламенти, авторами яких є Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інститут Медицини праці АМН України, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, науково-дослідні установи НАН України, Міністерства аграрної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, а також науково-дослідні установи системи Міністерства охорони здоров'я та Академії медичних наук колишнього СРСР, тепер - нових незалежних держав. Нормативи і регламенти розглядались та приймалися за часів Радянського Союзу Комітетом по вивченню та регламентації пестицидів (отрутохімікатів) Головного санепідуправління МЗ СРСР, що працював на базі головного інституту - ВНДІГІНТОКСу, після 1991 року - Комісією з гігієнічного нормування та регламентації пестицидів при Головному державному санітарному лікареві України, що працювала на базі ЕКОГІНТОКСу, з 1995 року - Комісією з комплексного гігієнічного нормування та регламентування пестицидів і агрохімікатів Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ України.

2. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 набирає чинності з моменту затвердження Головним державним санітарним лікарем України. Введенням ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 втрачають чинність СанПіН 42-123-6039-91 (v0001251-99, v0002251-99, v0041251-99) "Допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды", затверджений Постановою МЗ СРСР № 6039-91 від 12.12.1991 р., "Перечень санитарно-гигиенических норм "Допустимые уровни содержания пестицидов в сельськохозяйственном сырье, пищевих продуктах, воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве", затверджених Міністерством охорони здоров'я України 10 червня 1995 року (Постанова № 15), "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны", затверджені Постановою МЗ СРСР № 6037-91 від 12.11.1991 р., "Временные гигиенические нормативи пестицидов в продуктах питания и объектах окружающей среды" затверджені Постановою МЗ СРСР № 5314-91 від 12.02.1991 р. та доповнень до них, а також в частині пестицидів - СанПін "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные допустимые количества (ОДК) химических веществ в почве", затверджений Постановою МЗ СРСР від 19.11.1991 р. та "Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", затверджені Постановою МЗ СРСР № 2932-83 від 24.10.1983 р., СанПиН № 42-121-4330-86 "Санитарные нормы предельно допустимого содержания вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-бытового водопользования", затверджений Головним державним санітарним лікарем СРСР 04.06.1986 р., СанПиН № 42-123-5317-91 "Санитарно-гигиенические нормы "Предельно допустимые концентрации (ПДК), ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) пестицидов в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, а также методы их определения (перечень)", затверджений Головним державним санітарним лікарем СРСР від 13.02.1991 р. та доповнення до них.

3. ДСанПіН "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті" є обов'язковим для виконання нормативним документом, що визначає критерії безпеки для здоров'я людини при здійсненні державного, відомчого та позавідомчого контролю і нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів в Україні. Порушення санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та карну відповідальність відповідно до чинного законодавства. Державні санітарні правила та норми не є дозвільним документом для застосування пестицидів і агрохімікатів, не надають право на їх реєстрацію та перереєстрацію.

Під час підготовки документу авторський колектив дотримувався принципу комплексної гігієнічної регламентації. Реальне добове надходження розраховується в кожному конкретному випадку виходячи з фактичного вмісту пестицидів в різних об'єктах оточуючого середовища при рекомендованих регламентах застосування. В разі відсутності в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 нормативів для окремих сільськогосподарських культур слід орієнтуватись на нормативи, які встановлені для відповідних груп харчових продуктів (овочі, фрукти, зернові та інші) або окремих культур цих груп, враховуючи можливу добову норму вживання продукту та величину ДДД. Наприклад: в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 відсутній МДР пестициду "х" для яблук. Відомо, що МДР пестициду "х" для груш складає 2,0 мг/кг; виходячи з цього можна допустити за аналогією вмісту пестициду "х" в яблуках на рівні 2,0 мг/кг. Величина ДДД пестициду "х" складає 0,01 мг/кг на добу або 0,01 х 70 кг (маса тіла середньої людини) = 0,7 мг/добу. Під час розрахунку допустимого вмісту, виходячи з величини ДДД, слід враховувати, що на продукти харчування відводиться 70% ДДД; 30% - на повітря та воду. Таким чином, можна допустити максимальне потрапляння пестициду "х" з продуктами харчування на рівні 0,49 мг на добу. Середньодобове вживання яблук становить 0,125 кг. Отже, з 0,125 кг яблук допустиме потрапляння в організм людини 0,49 мг пестициду "х", що в перерахунку на 1 кг буде становити 3,9 мг.

В разі, коли потрапляння пестициду "х" можливе не лише з яблуками, а й разом з іншими продуктами харчування, то доля ДДД, що випадає на продукти харчування (0,49 мг на добу) співвідноситься з рекомендованим середньодобовим вживанням всіх питомих продуктів. Тобто, коли пестицид "х" потрапляє в організм з яблуками та грушами, то відповідно до рекомендованого добового вживання груш 0,08 кг максимально в організм потрапить 0,16 мг. В такому випадку з 0,125 кг яблук можна допустити надходження: 0,49-0,16 = 0,33 мг/добу, що становитиме допустиму величину для 1 кг яблук - 2,6 мг/кг.

При оцінці пестицидів, які містять метали (Cu та інші), слід враховувати їх природний вміст в продуктах харчування.

Величини МДР хлорорганічних пестицидів (ХОП) у рибі та рибопродуктах, м'ясі морських тварин встановлені як сума похідних ХОП та поліхлорованих біфенілів.

Відповідно до чинного законодавства залишкові кількості пестицидів у продуктах дитячого та дієтичного харчування не допускаються (за винятком ХОП).

Державні санітарні правила та норми охоплюють також контрольовані (допустимі) дози, концентрації та рівні вмісту заборонених для застосування в Україні пестицидів на випадки санітарно-гігієнічної експертизи імпортованої сировини та продукції, в разі екстремальних ситуацій, транскордонного переносу та глобальних забруднень.

Порівняно з попередніми Переліками (1991 та 1995 рр.) у ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 внесено посилання на методи аналітичного визначення пестицидів в усіх об'єктах оточуючого середовища, а також контрольовані (допустимі) дози, концентрації, кількості та рівні вмісту заборонених для застосування в Україні пестицидів на випадки санітарно-гігієнічної експертизи імпортованої сировини та продукції, в разі екстремальних ситуацій, транскордонного переносу та глобальних забруднень. Ряд нормативів, розроблених та затверджених набагато раніше, ще за часів Радянського Союзу, не мають офіційно затверджених методик визначення й потребують їх розробки. За цей час в разі необхідності контролю зазначених нормативів можна рекомендувати використовувати офіційні методи аналізу "Міжнародної Асоціації офіційних хіміків-аналітиків" ("Official Methods of Analysis of AOAC International").

Відповідно до сучасних вимог до гігієнічного нормування, враховуючи отримання нових даних стосовно токсикологічних властивостей препаратів та необхідність гармонізації з вимогами Європейського співтовариства частина існуючих нормативів, що наведені в документі, потребує перегляду. Розробники ДСанПіну підготували відповідні пропозиції та передали їх в МОЗ України (лист № 2/4-305 від 01.11.1999 р.)

Друга частина документу містить перелік пестицидів та агрохімікатів, реєстрація яких в Україні погоджена Головним державним санітарним лікарем України та регламенти їх застосування, що підлягають державному санітарно-епідеміологічному нагляду.

Державні санітарні правила та норми видаються в друкованому та електронному вигляді. Електронна версія розміщується на офіційній сторінці санітарно-епідеміологічної служби України: www.sanet.kiev.ua.

В разі появи нових даних та затверджених в установленому порядку нормативів і регламентів, змін реєстраційного статусу препаратів документ передбачає видання змін, доповнень та його перевидання. Державні санітарні правила та норми перевидаються щорічно. Зміни та доповнення до електронної версії вносяться протягом року відразу після затвердження їх Головним державним санітарним лікарем України.

Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».

Увійти в Особистий кабінет Детальніше про тарифи

БУДСТАНДАРТ Online